การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุม เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุม เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง PowerPoint Presentation
Download Presentation
การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุม เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

play fullscreen
1 / 56
Download Presentation
การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุม เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
170 Views
cecile
Download Presentation

การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุม เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง อัมพร วิโนทัย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 2 เมษายน 2554 โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ

 2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังชนิดสีชมพูเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังชนิดสีชมพู

 3. การแพร่กระจายตัว

 4. การแพร่กระจายตัว

 5. ความเสียหาย

 6. ศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศ แมลงช้างปีกใส: ตัวอ่อน

 7. ศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศ ผีเสื้อSpalgisepius: หนอน

 8. ศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศ ผีเสื้อSpalgisepius: ดักแด้

 9. ศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศ ผีเสื้อSpalgisepius: ตัวเต็มวัย

 10. ด้วงเต่าตัวห้ำ Brumoides sp. • ระยะไข่ 5.63 วัน • ตัวอ่อนมี 5 วัย ระยะตัวอ่อน 15.67 วัน • ระยะดักแด้ 6.00 วัน • ระยะตัวเต็มวัย 39.28 วัน • ระยะไข่ - ตัวเต็มวัย 43 วัน • ตัวเต็มวัยกินเพลี้ยแป้ง 18.64 ตัว/วัน • ตลอดชีวิตตัวเต็มวัย 1 ตัวกินเพลี้ยแป้ง 783 ตัว

 11. ด้วงเต่าลายหยัก ด้วงเต่าสีส้ม ปริมาณเพลี้ยแป้งที่กิน เพศผู้ 7.93 ตัว/วันเพศเมีย 6.77 ตัว /วัน • เพศผู้ 9.91 ตัว/วันเพศเมีย 8.23 ตัว /วัน

 12. แตนเบียน Acerophagussp.

 13. ศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศ

 14. ศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศ

 15. ความเสียหายในแอฟริกา

 16. ความเสียหาย • ยอดหงิก • ผลผลิตลดลงมากถึง 80% • ขาดแคลนท่อนพันธุ์ • ผลผลิตเฉลี่ย 1.28 ตัน/ไร่

 17. วงจรชีวิตเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูไม่มีเพศผู้ ทุกตัวเป็นเพศเมีย วางไข่ได้เมื่อเป็นตัวเต็มวัย

 18. คุณลักษณะทางชีววิทยาของเพลี้ยแป้งสีชมพูคุณลักษณะทางชีววิทยาของเพลี้ยแป้งสีชมพู

 19. ขั้นตอนการนำเข้า • ขอ Import Permit • นำเข้าศัตรูธรรมชาติ • ทดสอบความปลอดภัยในการนำมาใช้ ในห้องปฏิบัติการกักกัน • สรุปผลการศึกษา เสนอกรมวิชาการเกษตร

 20. ขั้นตอนการนำเข้า (ต่อ) • ขอ Release Permit • เพาะเลี้ยงเป็นปริมาณมาก • นำออกปล่อยในภาคสนาม • ประเมินผลโครงการ • รายงานกรมวิชาการเกษตร

 21. แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู เพศเมีย

 22. เพศผู้

 23. เป็นตัวห้ำ

 24. ระยะเวลาตั้งแต่วางไข่ – มัมมี่ = 9 – 10 วัน วางไข่ – ตัวเต็มวัย = 17 – 21 วัน เป็นตัวเบียน

 25. ปลูกมันสำปะหลัง: ใช้ต้นมันอายุอย่างน้อย 45 วัน

 26. เลี้ยงเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู: เพลี้ยอายุอย่างน้อย 21 วัน

 27. การเลี้ยงแตนเบียน

 28. การเพาะเลี้ยงบนผลฟักทอง: ใช้ได้ดีเมื่อมีเพลี้ยในไร่มาก ๆ

 29. เก็บยอดมันสำปะหลัง ที่มีเพลี้ยแป้งจากในไร่ นำมาวางบนตะแกรง ซ้อนทับด้วยฟักทอง ทิ้งไว้ 5-7 วัน เพลี้ยจะย้ายจากยอดมันมาอยู่บนฟักทอง

 30. การปล่อยในแปลงทดสอบ

 31. การสุมยอด เก็บยอดมันสำปะหลังที่มีเพลี้ยแป้ง จากแปลงที่ปล่อยแตนเบียนแล้ว 1 เดือน

 32. การสุมยอด: นำมากองรวมกันในมุ้ง

 33. การสุมยอด: จะดูดเก็บแตนเบียนได้ในวันรุ่งขึ้น

 34. การสุมยอด

 35. จำนวนแตนเบียนที่ได้จากการสุมยอด 50 ยอด

 36. การประเมินผล:ดูจากการปรากฎตัวการประเมินผล:ดูจากการปรากฎตัว

 37. การประเมินผล

 38. การประเมินผล:ดูจากยอดที่แตกออกมาใหม่การประเมินผล:ดูจากยอดที่แตกออกมาใหม่