historia prawa zobowi za
Download
Skip this Video
Download Presentation
HISTORIA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

HISTORIA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

HISTORIA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ. dr Jan Halberda. NAJWAŻNIEJSZE CECHY. inter partes , dotyczy rzeczy, usług, innych, dotyczy działań i zaniechań , ius dispositivi , zasada swobody umów. . NAJWAŻNIEJSZE CECHY. Współzależność z profilem gospodarki

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HISTORIA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ' - cece


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
najwa niejsze cechy
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
 • interpartes,
 • dotyczy rzeczy, usług, innych,
 • dotyczy działań i zaniechań,
 • iusdispositivi,
 • zasada swobody umów.
najwa niejsze cechy1
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
 • Współzależność z profilem gospodarki
 • Od zasady ex nudo pacto non orituractio [numerusclausus] do pacta suntservanda[swoboda umów]
slide4
ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ:
 • W PRAWIE RZYMSKIM
 • W ŚREDNIOWIECZU
 • W PRAWIE WSPÓŁCZESNYM
r d a zobowi za w rzymie
ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ W RZYMIE
 • KONTRAKTY
  • WERBALNE [stypulacja]
  • REALNE [pożyczka]
  • LITERALNE [zapis w księgach]
  • KONSENSUALNE [sprzedaż, najem, spółka]
  • PACTA [do ut des, facio utfacies, do utfacies, facio ut des],
 • QUASI KONTRAKTY [nienależne świadczenie]
 • DELIKTY
 • QUASI DELIKTY [spadnięcie rzeczy]
r d a w redniowieczu
ŹRÓDŁA W ŚREDNIOWIECZU
 • DELIKTY [W PRAWIE KARNYM]
 • KONTRAKTY –
  • FORMALNE
  • REALNE
  • (BRAK UMÓW KONSENSUALNYCH; ZASADA EX NUDO PACTO NON ORITUR ACTIO)
r d a zobowi za xix w
ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ – XIX w.

A) LANDRECHT – BEZPOŚREDNIE (USTAWA, OBOW. RODZINNE, SĄSIEDZKIE) I POŚREDNIE (UMOWY I DELIKTY),

B) ABGB – UMOWA, DELIKT, USTAWA,

C) KN – UMOWA, QUASI-UMOWA, DELIKT, QUASI-DELIKT, USTAWA,

D) BGB - UMOWA, DELIKT, BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE.

slide8
ZOBOWIĄZANIA

W OKRESIE

ŚREDNIOWIECZA

germa skie kontrakty
GERMAŃSKIE KONTRAKTY
 • Umowy formalne – ceremonia, przedstawienie, istotna rola symboliki w prawie – gesty, przysięga, uroczysty akt dłużnika, ślubowanie wiary. Złamanie to krzywoprzysięstwo. Oddanie się w ręce wierzyciela w razie naruszenia obietnicy (złożenie ręki w dłoń wierzyciela, oddanie cennej/bliskiej rzeczy, czyli wadiacja = utwierdzenie).
 • Umowa realna – wręczenie przedmiotu zobowiązuje do świadczenia wzajemnego. Z czasem wystarczało danie zadatku – wiązał obie strony.
odpowiedzialno i d ug
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I DŁUG
 • Sama umowa rodzi dług, ale nie odpowiedzialność (do tego konieczne jest utwierdzenie umowy).
 • Początkowo rozdzielenie długu i odpowiedzialności także personalne – tzn. dłużnik jest dłużny, ale nie odpowiada (trójstronny stosunek prawny).
zakres odpowiedzialno ci
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
 • początkowo osoba (nawet zabicie),
 • a z czasem ogranicza się do majątku (celem nie jest kara ale windykacja);
 • wyłączenie odpowiedzialności „z osoby” z końcem średniowiecza;
 • pozostałością areszt za długi.
wp yw doktryny kanonicznej
WPŁYW DOKTRYNY KANONICZNEJ
 • Ślubowanie.
 • Kryterium causa.
 • W kierunku zasady PACTA SUNT SERVANDA.
 • Ochrona umów konsensualnych.
 • (Stopniowe odchodzenie od formalizmu i symboliki; pojawienie się wymogu zawierania umów w formie pisemnej / urzędowej.)
utwierdzanie i umacnianie um w
UTWIERDZANIE I UMACNIANIE UMÓW
 • Sposoby utwierdzania umowy (ważność, zaskarżalność umowy, odpowiedzialność):
 • - przysięga, wadiacja (wręczenie laski), litkup, przybicie rąk, zadatek,
 • Sposoby umacniania umowy (gwarancja wykonania):
 • - zakładnictwo, rękojemstwo, zastaw, załoga, łajanie, zakład (wadium, kara umowna).
rodzaje um w
Rodzaje umów:
 • darowizna (remuneratoryjna), zamiana, kupno-sprzedaż, najem (dzierżawa, arenda), pożyczka (lichwa), najem usług, spółka (jawna, komandytowa, akcyjna), weksel (skrypt dłużny), depozyt (pokład, przechowanie, sekwestr, wierna ręka).
slide15
ZOBOWIĄZANIA

POCZĄWSZY

OD XIX-WIEKU

prawo zobowi za na pocz tku xix w kn abgb
PRAWO ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTKU XIX W. (KN, ABGB)
 • Kapitalizm wolnokonkurencyjny. Koncepcja liberalno-indywidualistyczna, prawo natury
 • Zasada autonomii woli.
 • Zasada swobody umów/wolności umów (PACTA SUNT SERVANDA, art. 1034 kn), brak zakazu lichwy, brak prawa pracy.
 • Przepisy w kodeksach mają charakter iusdispositivi, a nie iuscogens.
zasada swobody um w w kn
Zasada swobody umów w kN
 • 1134. Umowy prawnie ułożone, zastępuiąmieysce prawa dla tych, którzy ie uczynili. Nie mogą bydź odwołane, tylko za wzaiemném ich zezwoleniem, i dla przyczyn, które prawo upoważnia.
 • 1101. Kontrakt iest umowa, przez którą iedna lub kilka osób obowiązuią się względem iedney, lub kilku innych osób, do dania, uczynienia, lub nieuczynienia iakiey rzeczy.
zasada swobody um w w kn1
Zasada swobody umów w kN
 • 1108. Cztery są warunki istotne do ważności umowy: Zezwolenie osoby, która się obowiązuie; Zdatność iey do kontraktowania; Przedmiot pewny, który składa rzecz zobowiązania; Przyczyna godziwa w zobowiązaniu.
 • 1131. Zobowiązanie bez przyczyny, albo dla przyczyny fałszywey, lub dla przyczyny niegodziwey, żadnego skutku mieć nie może.
prawo zobowi za na pocz tku xix w kn abgb1
PRAWO ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTKU XIX W. (KN, ABGB)
 • Zasada (założenie) formalnej, abstrakcyjnej równości stron
 • Prawa pisane są dla roztropnych – vigilantibusiurascriptasunt
 • Chcącemu nie dzieje się krzywda – volenti non fit iniuria
 • Wobec powyższego: wąskie możliwości wycofania się z umowy (wady oświadczenia woli, naruszenie porządku publicznego, dobrych obyczajów – interpretowane jednak wąsko, nadmierny uszczerbek – dawne „leasioenormis” – dość ograniczony, brak zakazu lichwy).
prawo pracy w kn
„Prawo pracy” w kN
 • 708. Dwa są gatunki kontraktów naymu: Naymowanie rzeczy, Naymowanie robót. 
 • 1710. Naiem roboty iest kontrakt, przez który iedna ze stron podeymuie się uczynić rzecz iaką dla drugiey, za umówioną między niemi cenę.
 • 1780. Można przyymować do służby tylko na czas, i do pracy oznaczoney.
 • 1781. Dawana iest wiara temu, co pan stwierdza urzędową przysięgą: Co do ilości zasług. Co do zapłaty z przeszłego roku. Co do zapłaty daney na rachunek roku bieżącego.
prawo zobowi za na prze omie xix xx w bgb zgb nowele do abgb
PRAWO ZOBOWIĄZAŃ NA PRZEŁOMIE XIX/XX w. (BGB, ZGB, nowele do ABGB)
 • Krytyka liberalizmu.
 • Ograniczenia zasady swobody umów w interesie słabszej strony:
 • Zakazy lichwy i wyzysku,
 • Klauzula rebus sic stantibus,
 • Klauzule generalne porządku publicznego i dobrych obyczajów - szeroka rola sądów (Francja, Niemcy, zasady słuszności, zasada ekwiwalentności świadczeń),
prawo zobowi za na prze omie xix xx w bgb zgb nowele do abgb1
PRAWO ZOBOWIĄZAŃ NA PRZEŁOMIE XIX/XX w. (BGB, ZGB, nowele do ABGB)
 • Nowe działy prawa.
 • Ustawodawstwo szczególne (ochrona lokatorów, prawo pracy, waloryzacja).
 • Prawo pracy – wcześniej traktowano ją jako najem usług (pr.rzymskie, kN, ABGB). Przepisy feudalne w Landrechcie i w ABGB. W kN tylko dwa przepisy. Potem rozwija się w II poł. XIX w. nowy dział prawa – prawo pracy.
klauzule generalne kauczukowe
KLAUZULE GENERALNE (KAUCZUKOWE)

BGB: § 138. Czynność prawna sprzeciwiająca się dobrym obyczajom, jest nieważna.

W szczególności nieważną jest taka czynność prawna, gdy kto wyzyskując ciężkie położenie, lekkomyślność i niedoświadczenie drugiego, każe za jakieś świadczenie przyrzec lub przysporzyć sobie albo osobie trzeciej korzyści majątkowe, które tak dalece przewyższają wartość świadczenia, iż wśród danych okoliczności owe korzyści majątkowe pozostają w rażąco nieodpowiednim stosunku do świadczenia.

zasada rebus sic stantibus
Zasada REBUS SIC STANTIBUS
 • Art. 269. Gdyby z powodu nadzwyczajnych wypadków, jako to: wojny, zarazy, zupełnego nieurodzaju i innych klęsk żywiołowych, świadczenie było połączone z nadmiernemi trudnościami lub groziło jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy, sąd może, jeżeli uzna to za konieczne według zasad dobrej wiary, po rozważeniu interesów obu stron, oznaczyć sposób wykonania, wysokość świadczenia lub nawet rozwiązać umowę.
zasada swobody um w w kz
Zasada swobody umów w KZ
 • Art. 55. Strony, zawierające umowę, mogą stosunek swój ułożyć według swego uznania, byleby treść i cel umowy nie sprzeciwiały się porządkowi publicznemu, ustawie, ani dobrym obyczajom.
slide26
PROBLEMATYKA

ODPOWIEDZIALNOŚCI

zakres odpowiedzialno ci za szkod
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ
 • A) DAMNUM EMERGENS,
 • B) LUCRUM CESSANS

(W ABGB STOPIEŃ WINY MIAŁ WPŁYW NA ZAKRES ODP.; UMYŚLNOŚĆ I RAŻĄCE NIEDBALSTWO UPRAWNIAŁY TAKŻE DO LUCRUM CESSANS).

zakres odpowiedzialno ci za szkod1
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ
 • §. 1293. [Szkoda.] Szkodą nazywa się każdy uszczerbek wyrządzony drugiemu na jego majątku, prawach lub osobie. Od szkody, różni się stracony zysk, którego w zwykłym toku rzeczy można się było spodziewać.
 • Art. 157. § 1. Odszkodowanie obejmuje stratę, jaką poszkodowany poniósł, i korzyść, której mógł się spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
zasady odpowiedzialno ci cywilnej
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
 • zasadą jest wina (domniemanie braku winy),
 • wyjątkiem odp. na zasadzie słuszności (gdy nie ma osób odpowiedzialnych, sprawca nie może odpowiadać na zasadzie winy, ale z porównania majątków i ze słuszności tak wynika),
 • od II poł. XIX w. zasada ryzyka, odp. obiektywnej przy budynkach, przedsiębiorstwach i pojazdach poruszanych siłami przyrody (fabryki, maszyny) –nie da się określić często przyczyny i winnego, eiusdamnum, cuiuscommodum. duze ryzyko, duży zysk. rozwój ubezpieczeń.
odpowiedzialno za osoby trzecie
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OSOBY TRZECIE
 • wina w wyborze (culpaineligendo) – za wybranego murarza, który mi tynkuje dom,
 • wina w nadzorze (culpaincustodiendo) – 1 rodzice za małoletnie dzieci, 2 nauczyciele/ majstrzy za uczniów/terminatorów, 3 panowie/zleceniodawcy za sługi/ zleceniobiorców. domniemanie winy, z której ci ostatni -3- nie mogli się uwolnić.
prawo delikt w w kodeksie napoleona
Prawo deliktów w Kodeksie Napoleona
 • 1382. Każdy iakiżkolwiek czyn człowieka, który sprawuie drugiemu szkodę, obowiązuie tego do nagrodzenia, z którego winy nastąpiła.
 • 1383. Każdy iest odpowiedzialnym za szkodę, którą sprawił, nie tylko przez swóy czyn, ale też przez niedbalstwo swoie, lub przez nierostropność.
prawo delikt w w kodeksie napoleona1
Prawo deliktów w Kodeksie Napoleona
 • 1385. Właściciel zwierzęcia, albo ten, który go używa, przez czas używania iego, odpowiedzialnym iest za szkodę, iaką to zwierzę sprawiło, bądź gdy zwierzę było pod iego strażą, bądź gdy się zabłąkało, lub uciekło.
 • 1386. Właściciel budynku odpowiada za szkodę sprawioną przez iego obalenie; skoro to nastąpiło z przyczyny nieutrzymywania budynku, albo z wady w jego budowie.
oc na zasadzie s uszno ci
OC na zasadzie słuszności
 • §. 1310. Jeżeli uszkodzony nie może tym sposobem otrzymać wynagrodzenia, natenczas sędzia, mając wzgląd na to: czy uszkodzicielowi pomimo, że czasem nie jest przy użyciu rozumu, w tym szczególnym przypadku wina przypisaną być może; lub czy uszkodzony oszczędzając uszkodziciela, sam się nie bronił; nakoniec, mając wzgląd na stan majątkowy uszkodzonego i uszkodziciela, albo całe wynagrodzenie, albo odpowiednią część jego, uszkodzonemu przyznać powinien.
oc na zasadzie ryzyka
OC na zasadzie ryzyka
 • Art. 152. § 1. Właściciele przedsiębiorstw lub zakładów, wprawianych w ruch zapomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, wody i t. p.), albo wytwarzających materjały wybuchowe lub posługujących się niemi, odpowiadają za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu; od tej odpowiedzialności mogą uwolnić się tylko wówczas, gdy udowodnią, że szkoda powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za której czyny nie ponoszą odpowiedzialności, albo wskutek siły wyższej.
slide35
POZOSTAŁE

ZAGADNIENIA

kauzalno a abstrakcyjno czynno ci prawnych
KAUZALNOŚĆ A ABSTRAKCYJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH
 • KN – KAUZALNOŚĆ, DLA WAŻNOŚCI CZ.PR. WYMAGANA JEST RZECZYWISTA I SŁUSZNA KAUZA, PRZYCZYNA ZOBOWIĄZANIA. WYSTĘPUJĄ WYJĄTKOWO CZYNNOŚCI ABSTRAKCYJNE (WEKSEL, CZEK).
 • BGB, ZGB – ABSTRAKCYJNOŚĆ. WYSTARCZA PRZYRZECZENIE ZAPŁATY ALBO UZNANIE DŁUGU (BEZ KAUZY). WPŁYWA TO NA BEZPIECZEŃSTWO OBROTU I JEGO PRZYSPIESZENIE, UŁATWIENIE.
odpowiedzialno za wady rzeczy
Odpowiedzialność za wady rzeczy
 • §. 922. [Ewikcya.] Gdy kto odstępuje drugiemu rzecz jaką pod tytułem obciążającym, natenczas winien jest ewikcyą za to, że rzecz ta ma własności jakie wyraźnie umówione były, lub jakie zwykle są w niej dorozumiewane, i że stósownie do natury interesu lub zaszłej umowy, użytą być może.
sprzeda
Sprzedaż
 • §. 1053. [Kontrakt kupna.] Przez kontrakt kupna rzecz odstąpioną zostaje drugiemu za oznaczoną sumę pieniędzy. Kontrakt ten, równie jak zamiana, jest tytułem nabycia własności. Nabycie następuje dopiero przez wydanie przedmiotu kupionego. Do czasu wydania przedawca zatrzymuje prawo własności.
sprzeda1
Sprzedaż
 • „1583. Przedażiest zupełna między stronami, i kupuiący nabywa własności z prawa, względem przedawcy, iak tylko umówienie się nastąpiło względem rzeczy i wartości, chociaż rzecz nie była ieszcze wydana, ani wartość zapłacona.”
ad