rola standard w kwalifikacji zawodowych w przygotowaniu m odzie y do wej cia na rynek pracy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROLA STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROLA STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

ROLA STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

ROLA STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY. JANUSZ MOOS. OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIENIE STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy Wykonawcy:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ROLA STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY' - ceana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rola standard w kwalifikacji zawodowych w przygotowaniu m odzie y do wej cia na rynek pracy

ROLA STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY

JANUSZ MOOS

opracowanie i upowszechnienie standard w kwalifikacji zawodowych
OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIENIE STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

Departament Rynku Pracy

Wykonawcy:

 • Doradca Consultants Ltd. w Gdyni, Demos Polska w Warszawie,
 • Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu,
 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
najwi kszy projekt po wi cony kwalifikacjom zawodowym i zagadnieniom zawodoznawczym
Największy projekt poświęcony kwalifikacjom zawodowym i zagadnieniom zawodoznawczym
 • ponad 4.000 przedsiębiorstw i innych instytucji;
 • ponad 10.000 ekspertów – autorów, ewaluatorów, recenzentów, uczestników seminariów.
wybrane etapy pracy nad opisem krajowych standard w kwalifikacji zawodowych
Wybrane etapy pracy nad opisem krajowych standardów kwalifikacji zawodowych
 • badania pilotażowe, identyfikacja zadań zawodowych i stanowisk pracy;
 • analiza wyników badań;
 • opis standardu zawierający opis zawodu, typowe stanowiska pracy, zbiór zadań, składowe kwalifikacji, korelację między zadaniami a składowymi kwalifikacji, specyfikację wszystkich rodzajów kwalifikacji;
 • ewaluacja, recenzje i zatwierdzenie opisu standardu (zespoły ewaluatorów, komisje branżowe).
sk adowe kwalifikacji zawodowych
SKŁADOWE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

UMIEJĘTNOŚCI – zdolność do wykonywania zadań zawodowych

WIADOMOŚCI – informacje niezbędne do kształtowania umiejętności

CECHY PSYCHOFIZYCZNE – sprawności sensomotoryczne, cechy osobowości niezbędne do wykonywania zadań

slide6

OPIS ZAWODU

STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

ZADANIA ZAWODOWE

Z1, Z2, Z3….. Zn

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W JEDNOSTKACH MODUŁOWYCH

standard kwalifikacji zawodowych
STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Wyznaczniki zmian w szkolnych systemach edukacji wynikających z trójczłonowej relacji:

CZŁOWIEK – OBYWATEL - PRACOWNIK

Przygotowanie do pełnienia różnych ról w życiu zawodowym i społecznym

Edukacja dla własnego rozwoju

Edukacja dla samodzielności

Edukacja dla zatrudnienia

Osiąganie kwalifikacji ponadzawodowych, ogólnozawodowych, podstawowych dla zawodu i specjalistycznych

Edukacja dla zdatności (wspieranie i rozwijanie w ludziach kompetencji, radzenia sobie z własnym życiem, twórczości i współpracy z innymi)

slide8

ZAWÓD – zbiór zadań zawodowych

Kwalifikacje ponadzawodowe, ogólnozawodowe, podstawowe dla zawodu, specjalistyczne

Standard kwalifikacji zawodowych (U, W, CP)

kształcenie w systemie modułowym

kształcenie w systemie przedmiotowym

przygotowanie innowacyjnych program w kszta cenia zawodowego
Przygotowanie innowacyjnych programów kształcenia zawodowego

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej – DKZiU, KOWEZiU

Wykonawcy:

 • Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu,
 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

lata 2005 - 2007

slide11

STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KSZTAŁCENIE W SYSTEMIE MODUŁOWYM

Zmiany w organizacji

Zmiany w treściach procesu

Zmiany w czynnościach pedagogicznych

Zadanie –samoistny wycinek pracy

Kształcenie w jednostkach modułowych

Rezultat: usługa, produkt, wiedza

slide12
KONIECZNOŚĆ REKONSTRUKCJI SZKOLNEGO SYSTEMU EDUKACJI ZAWODOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI
nowe podej cie do kwalifikacji zawodowych
NOWE PODEJŚCIE DO KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
 • zdolność do bycia i działania w różnych sytuacjach,
 • zdolność do realizowania zadań i ról zawodowych nasyconych tendencją do zmieniania,
 • nastawienie do mobilnego, elastycznego przedsiębiorczego i twórczego bycia w sytuacjach zawodowych.
slide14

KWALIFIKACJE PONADZAWODOWE

umiejętności, wiadomości i cechy psychofizyczne potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym.

KP są wspólne dla danej branży gospodarki.

KWALIFIKACJE OGÓLNOZAWODOWE

umiejętności, wiadomości i cechy psychofizyczne ukierunkowujące do wykonania prac w danym obszarze zawodowym – są wspólne dla wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w standardzie dla danego zawodu.

slide15

KWALIFIKACJE PODSTAWOWE DLA ZAWODU

umożliwiające efektywne wykonywanie typowych zadań zawodowych, charakterystycznych dla określonego zawodu

KWALIFIKACJE SPECJALISTYCZNE

umożliwiające wykonywanie wyspecjalizowanych zadań

slide16

POZIOM 1

PRACE PROSTE - RUTYNOWE

SAMODZIELNOŚĆ I SAMOKONTROLA PODCZAS WYKONYWANIA TYPOWYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH

POZIOM 2

WYKONYWANIE ZŁOŻONYCH ZADAŃ – UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA NIETYPOWYCH PROBLEMÓW

POZIOM 3

PONADZAWODOWE

OGÓLNOZAWODOWE

PODSTAWOWE

SPECJALISTYCZNE

WYKONYWANIE SKOMPLIKOWANYCH ZADAŃ, UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNIA ZESPOŁAMI

POZIOM 4

DECYZJE STRATEGICZNE, PEŁNA SAMODZIELNOŚĆ DZIAŁANIA W SYTUACJACH PROBLEMOWYCH

POZIOM 5

slide17
ZAWÓD

ZBIÓR ZADAŃ ZAWODOWYCH

Z1, Z2, Z3, … Zn

WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

K1, K2, K3, … Kn

ZAWÓD

JAKO ZBIÓR KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

K1

K2

K3

slide18
KWALIFIKACJE ZAWODOWEK1,K2,K3,…Kn

MODUŁY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCHMUZ1, MUZ2, MUZ3, … MUZn

JEDNOSTKI MODUŁOWEJM1, JM2, JM3, … JMn

cele kszta cenia modu owego
CELE KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
 • szybkie przystosowanie szkolnych systemów kształcenia do potrzeb rynku na nowe kwalifikacje zawodowe,
 • organizacja aktywnego uczenia się,
 • wyższe poziomy indywidualizacji kształcenia,
 • osiąganie kwalifikacji ułatwiających transfer umiejętności, w tym uczenie: uczenia się, pracy samodzielnej, podejmowania decyzji, kreatywności, odpowiedzialności,
 • integracja kształcenia praktycznego i „teoretycznego”, integracja pracy zawodowej i edukacji,
 • wyższy poziom efektywności kształcenia zawodowego 1).

1) m.in. raporty o modularyzacji kształcenia A. Iranic, M. Svetina

slide20

ZWIĄZEK MIĘDZY KSZTAŁCENIEM A TREŚCIĄ PRACY ZAWODOWEJ

Zadaniem jest osiągnięcie przez uczącego się kwalifikacji zawodowych zapewniających określony standard wykonania pracy zawodowej.

Celem jest ukształtowanie umiejętności:

 • wykonywania zadań zawodowych określonych w JM,
 • zarządzanie zadaniami,
 • podejmowania decyzji – reagowania na nowe sytuacje,
 • twórczego rozwiązywania problemów,
 • przyjmowania odpowiedzialności, również w odniesieniu do wymagań środowiska pracy.
slide21

PRACA ZAWODOWA

Zadanie zawodowe – JEDNOSTKA MODUŁOWA PRACY JM2

Zadanie zawodowe – JEDNOSTKA MODUŁOWA PRACY JM1

Zadanie zawodowe – JEDNOSTKA MODUŁOWA PRACY JM3

MODUŁ UMIEJĘTNOŚCI

------------------------------------------------------------------------

ZAWODOWYCH MUZ (K1+K2+K3)

MODUŁOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zadanie w procesie dydaktycznym

JM2 programu

Zadanie w procesie dydaktycznym

JM3 programu

Zadanie w procesie dydaktycznym

JM1 programu

 • MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE –
 • POBIERANIE INFORMACJI POTRZEBNYCH DO WYKONANIA ZADANIA
jednostka modu owa pracy
JEDNOSTKA MODUŁOWA PRACY
 • ZADANIE – SAMOISTNY WYCINEK PRACY

(nie podlega dalszym podziałom)

 • REZULTATEM JM jest:
   • USŁUGA
   • PRODUKT
   • ISTOTNA DECYZJA
slide23

OSIĄGANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH (PONADZAWODOWYCH, OGÓLNOZAWODOWYCH, PODSTAWOWYCH DLA ZAWODU I SPECJALISTYCZNYCH)

SYSTEM KSZTAŁCENIA W JM

SYSTEM WARTOŚCIOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

METODA PROJEKTÓW

KSZTAŁCENIE ZADANIOWE

WYTWARZANIE I WARTOŚCIOWANIE POMYSŁÓW ROZWIĄZAŃ

PORTFOLIO, CERTYFIKACJA

slide24

ZMIANY ZAWIADYWANE PRZEZ SKZ

1. Pracodawcy – partnerstwo

2. Osiąganie kwalifikacji zawodowych w ramach kształcenia formalnego i pozaformalnego, a także nieformalnego

3. Nowe zasoby edukacyjne (firmy, biblioteki, różne przestrzenie edukacyjne)

4. Procesy zarządzenia, kontrakty edukacyjne

Zmiany systemowe w szkole

slide25

ZMIANY ZAWIADYWANE PRZEZ SKZ – c.d.

5. Poradnictwo zawodowe wspomagające proces osiągania kwalifikacji, rekomendujące kształcenie zawodowe – modułowe; poradnictwo zorientowane na zatrudnienie; informowanie, przeobrażanie, wspieranie

slide26

ZMIANY – c.d.

Portfolio uczącego się

6. Proces potwierdzania kwalifikacji zawodowych;

OPIS ZAWODU

ZADANIA ZAWODOWEZ1, Z2, Z3,…,Zn

Kwalifikacje zawodoweK1, K2, K3,…,Kn

Wymagania egzaminacyjne

Zadania egzaminacyjnez1, z2, z3,…,zn

slide27

ZMIANY – c.d.

7. Sterowanie czynnościami poznawczymi na różnych poziomach poznawania

zmiany w czynnościach pedagogicznych

8. Indukcyjna droga uczenia się

slide28

ZMIANY – c.d.

9. Metody kształcenia stymulujące aktywność osiągających kwalifikacje

 • metody projektowe; projekty (zadania zawodowe) → →zespoły zadaniowe→ kontrakty edukacyjne→ wykonywanie projektów (zadań), obrona (prezentacja wyników);
 • metoda tekstu przewodniego, metody synektyczne, spersonalizowane metody kształcenia;

zmiany w czynnościach pedagogicznych

slide29

ZMIANY – c.d.

 • Rola nauczyciela jako przewodnika – opiekuna uczącego się (nauczyciel tutor);
 • Rola dyrektora i nauczyciela wspomagająca w uczeniu się przez doświadczenie (stosowanie ćwiczeń) oraz emocjonalne, intelektualne i fizyczne zaangażowanie→facylitacja (nauczyciel facylitator)

10.

zmiany w czynnościach pedagogicznych

slide30

ZMIANY – c.d.

11. Podejście konstruktywistyczne do edukacji zawodowej→

 • samodzielne pobieranie informacji,
 • konstruowanie wiedzy własnej,
 • gotowość do zmieniania kwalifikacji, dialog, aktywny charakter uczenia się
wnioski
WNIOSKI

1. Standard i model kształcenia modułowego zapewnia równowagę między procesem kształcenia kierunkowego specjalistycznego i kształtowania heterotelicznych cnot pracowniczych (dokładność wykonywania wg instrukcji, sumienność, dostosowanie do norm itd.) a kształtowaniem kreatywności – pomysłowości, ulepszania własnej pracy itd.

slide32
2. Standard i model kształcenia modułowego ukazuje możliwości osiągania kwalifikacji w ramach kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego
slide33
3. Standardy i model kształcenia modułowego umożliwiają:
 • szybkie przystosowanie szkolnych systemów kształcenia do potrzeb rynku na nowe kwalifikacje;
 • osiąganie kwalifikacji ułatwiającej transfer umiejętności;
 • uczenie się samodzielności, odpowiedzialności;
 • rekonstrukcję szkolnego systemu edukacji zawodowej we współpracy z pracodawcami – odpowiedź systemu na nowy obraz pracy spowodowany zmianami organizacji i komunikacji w firmach oraz mechatronizacją techniki.
4 gospodarka oparta na wiedzy
4. Gospodarka oparta na wiedzy

POTRZEBUJE

„PRACOWNIKÓW WIEDZY”

NOWE ZADANIA DLA EDUKACJI

slide35
Coraz częściej koncepcja wiedzy postrzegana jest jako dynamiczna zdolność łączenia, modyfikowania i wykorzystywania myśli i idei. W takim ujęciu wiedza zyskuje nowy przedmiot, a mianowicie nie może być treścią przekazu, można ją jedynie tworzyć od nowa przez każdego człowieka.

W dobie zarządzania wiedzą liczą się m.in. następujące wartości:

 • wiedza i doświadczenie,
 • praca w imię ważnych celów wynikających z misji szkoły,
 • dbałość o dobro szkoły,
 • wzajemne wspieranie i dzielenie się wytworzoną wiedzą,
 • wspólne podejmowanie wyzwań,
 • partnerstwo (wykonujemy pracę w oparciu o wyznaczone przez siebie cele),
 • tradycja (wspólna praca w przeszłości ma swoje znaczenie i dzisiaj).

L. Zbiegień-Maciąg

slide36

DZIAŁANIEZADANIOWE(badanie, konstruowanie, wytwarzanie itp.)

CEL

5.Implementacja standardów kwalifikacji zawodowych do praktyki edukacyjnej umożliwi organizację działania zadaniowego

OSIĄGNIĘCIA

ZDATNOŚĆ DO DZIAŁANIA ZADANIOWEGO

STANDARDKWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Źródło: Gawrysiak 1998

slide37

CELE

DZIAŁANIEZADANIOWE

OSIĄGNIĘCIA

ZASOBY

OSOBOWE

MATERIALNE

WIADOMOŚCIUMIEJĘTNOŚCIDOŚWIADCZENIE(w szkole, poza szkołą, przed szkołą)

ZASOBY OSOBOWE

Źródło: Gawrysiak 1998

slide38

Kształcenie zadaniowe

PROJEKTY

ZADANIA ZAWODOWE

Temat projektu

GRUPY- ZESPOŁY ZADANIOWE

KONTRAKTY EDUKACYJNE

WYKONYWANIE PROJEKTÓW – ZADAŃ ZAWODOWYCH

OBRONA - PREZENTACJA WYNIKÓW

pomiar w ramach egzaminu zewn trznego
POMIAR W RAMACH EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO

OPIS ZAWODU

STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

ZADANIA ZAWODOWE

Z2

Z3

Z4

Zn

Z1

K2

K3

K4

Kn

K1

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

ZADANIA EGZAMINACYJNE

ZEn

ZE1

ZE4

ZE3

ZE2

uk ad edukacja gospodarka
UKŁAD „EDUKACJA – GOSPODARKA”

zmiany w modelu organizacyjno-programowym systemu edukacji

kwalifikacje zawodowe zapotrzebowane przez rynek pracy

przemiany gospodarcze

zmiany w modelu organizacyjno-programowym systemu edukacji

opisy 200 standard w kwalifikacji zawodowych www standardyiszkolenia praca gov pl
OPISY 200 STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCHwww.standardyiszkolenia.praca.gov.pl