Fordringsrätt IV - PowerPoint PPT Presentation

cayla
fordringsr tt iv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fordringsrätt IV PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fordringsrätt IV

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Fordringsrätt IV
344 Views
Download Presentation

Fordringsrätt IV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fordringsrätt IV Legitimation och kvittning

 2. Legitimationsregler • Besvarar följande frågor: • Vem har rätt att kräva att G presterar? (Aktivlegitimation) • Vem kan G prestera till med befriande verkan i förhållande till borgenären? (Passiv legitimation) • Vem kan överlåta eller pantsätta fordringen (Förfogandelegitimation)

 3. En grundläggande distinktion • Materiell och formell legitimation • Återspeglar det faktum att civilrättsligt obehöriga personer kan inneha legitimation • Den materiella legitimationen • Borgenären är som HR materiellt legitimerad • Undantag vid bristande rättshandlingsförmåga • T.ex. pga. omyndighet eller konkurs • Detsamma gäller borgenärens behöriga representanter • Konventionella och legala ställföreträdare

 4. Formell legitimation • Formell aktiv legitimation finns inte • G är aldrig skyldig att prestera till någon som saknar materiell legitimation • I övrigt skiljer sig reglerna väsentligt åt mellan enkla och löpande fordringar

 5. Enkla fordringar (formell legitimation) • Som HR krävs materiell legitimation • Undantag i vissa situationer • Se 29, 30 och 31 § 2st SkbrL samt tvingande regel i 29 § KkrL

 6. 29 § Har enkelt skuldebrev överlåtits, vare, där gäldenärenändock erlägger betalning till överlåtaren, sådan betalning gill, utan så är att gäldenären visste, att den andre ej längre ägde uppbära betalning, eller hade skälig anledning att det misstänka. • Förvärvaren bör underrätta gäldenären om borgenärsbytet!

 7. 30 § Erlägges betalning till den som beropar sig å skriftlig överlåtelse av enkelt skuldebrev, och finnes sedan överlåtelsen vara ogiltig, vare utan hinder därav betalningen gill, såframt ej gäldenären ägde kunskap om den omständighet som medförde ogiltigheten eller hade skälig anledning till misstanke därom; dock äge gäldenären ej tillgodoräkna sig betalningen, där överlåtelsen var förfalskad eller eljest tillkommen under någon av de omständigheter som enligt 17 § medföra ogiltighet av förskrivning.

 8. 31 § 2st Varder enkelt skuldebrev överlåtet till flere, gälle tidigare överlåtelse framför senare; dock äge den senare överlåtelsen företräde, där den tidigare än den andra meddelats gäldenären på sätt nu är sagt och förvärvaren då var i god tro. • Notera att överlåtaren vid den senare överlåtelsen saknar materiell legitimation

 9. 29 § KkrL Vid kreditköp får köparen mot kreditgivarens krav på betalning framställa samma invändningar på grund av köpet som han eller hon kan göra mot säljaren. Köparen får också invända att han eller hon har betalat till säljaren eller har en överenskommelse med denne.Detta gäller dock inte om köparen visste att säljaren saknade rätt att ta emot betalningen eller ingå överenskommelsenoch inte heller om köparen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlät att skaffa sig kunskap om detta. Om köparen på grund av köpet har anspråk på återbetalning, skadestånd eller annan penningprestation, svarar kreditgivaren lika med säljaren för att anspråket fullgörs. Kreditgivaren är dock inte skyldig att betala mer än vad som har mottagits av köparen med anledning av krediten.

 10. Jfr 27 § (invändningsrätten) Varder enkelt skuldebrev överlåtet, njute nye borgenären ej mot gäldenären bättre rätt än den överlåtaren ägde; dock gälle, i fråga om skuldebrev som upprättats för skens skull, vad därom är stadgatilagenomavtal. • Anta att G betalar B som sedan överlåter fordran till B1 • Denna situation regleras av 27 § • Vid betalningen är B materiellt legitimerad • Anta att G betalar B efter att B överlåtit fordran till B1 • Denna situation regleras av 29 § • Vid betalningen saknar B materiell legitimation

 11. Löpande fordringar (formell legitimation) • Knyter väsentligen an till dokumentinnehavet • Presumtionsverkan enligt 13 § • Innehavaren presumeras vara materiellt legitimerad • Formell förfogandelegitimation • 14 § (godtrosförvärv) • Formell passiv legitimation • 19 och 20 §§

 12. Presumtionsverkan (13 §) Är skuldebrev ställt till innehavaren, skall den som har det i händer förmodas äga rätt att göra fordringengällande. Är skuldebrev ställt till viss man eller order, och innehaves det av annan än den till vilken det är ställt, skall ock den som har det i händer förmodas äga rätt att göra fordringen gällande, där han till stöd för sin rätt förmår åberopa lydelsen av sammanhängande, till honom fortgående skriftliga överlåtelser, även om någon av dem är ställd till innehavaren eller tecknad in blanco.

 13. Förfogandelegitimation (14 §) Har skuldebrev som är ställt till innehavaren blivit av någon som hade det i händer överlåtet och kommit i förvärvarens besittning; finnes sedan att överlåtaren var i konkurs eller att han ej var rätte borgenären eller behörig att å dennes vägnar förfoga över skuldebrevet, vare nye innehavaren ändock ansedd för rätt borgenär, utan så är att han visste att den andre ej ägde överlåta handlingen, eller han åsidosatt den aktsamhet som, efter omständigheterna, skäligen bort iakttagas. I fråga om skuldebrev till viss man eller order vare lag samma, där överlåtelsen var verkställd av den som enligt 13 § skulle förmodas äga rätt att göra fordringen gällande, eller av någon som skäligen kunde hållas för denneeller antagas vara berättigad att handla å hans vägnar. Huruvida tidigare överlåtelse är äkta och i övrigt giltig, vare förvärvaren ej pliktig att pröva, med mindre särskild anledning därtill föreligger.

 14. Passiv legitimation (19 §) Har skuldebrev som är ställt till innehavaren infriats hos den som hade det i besittning, och visar sig sedan att han var i konkurs eller att han icke var rätte borgenären eller behörig att å dennes vägnar uppbära beloppet, vare betalningen ändock gill, utan så är att gäldenären visste att beloppet kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som, efter omständigheterna, skäligen bort iakttagas. I fråga om skuldebrev till viss man eller order vare lag samma, där betalningen uppbars av den som enligt 13 § skulle förmodas äga rätt att göra fordringen gällande, eller av någon som skäligen kunde hållas för denne eller antagas vara berättigad att handla å hans vägnar. Huruvida överlåtelse som åberopas av innehavaren är äkta och i övrigt giltig, vare gäldenären ej pliktig att pröva, med mindre särskild anledning därtillföreligger.

 15. Passiv legitimation (20 §) Har löpande skuldebrev efter överlåtelse kommit i ny innehavares hand, vare ändock räntebetalning som, då förfallotid är inne, erlägges till överlåtaren gill, utan så är att gäldenären visste, att denne ej längre ägde uppbära betalning, eller hade skälig anledning att det misstänka. Vad sålunda stadgats om ränta gälle ock i fråga om avbetalningsom enligt skuldebrevet skall erläggas å däri angiven tid. • Notera att betalning till överlåtaren här sker efter överlåtelsen • Dvs. betalning sker till någon som saknar materiell legitimation

 16. Jfr 16 § (invändningsrätt) Har gäldenären guldit räntaeller sådan avbetalning som enligt skuldebrevet skall erläggas å däri angiven tid, må det, utan hinder av vad i 15 § är stadgat, åberopas jämväl mot ny borgenär som i god tro fått handlingen på sig överlåten sedan beloppet förfallit till betalning. Mot krav å betalning som här avses gälle ock annat jäv som i 15 § sägs. • Notera att betalning här sker innan överlåtelsen • Dvs. betalningen sker till någon som är materiellt legitimerad

 17. Kvittning • Innebörd: • G fullgör sin förpliktelse mot B genom att avstå från en fordran (kravrätt) mot B • Allmänna kvittningsförutsättningar: • Huvudfordran och motfordran • Motfordran ska som HR vara gällande • Undantag 10 § PreskL • Mätbarhet • Motfordran ska vara förfallen • Personell ömsesidighet • Undantag i SkbrL (18 och 28 §§)

 18. Kvittning i SkbrL • Huvudfordran innehas här av någon (B1) som genom överlåtelse gjort ett giltigt förvärv från tidigare borgenär (B) • Lagen medger undantagsvis att G får kvitta en motfordran mot B mot B1:s huvudfordran.

 19. 18 § (löpande skuldebrev) Har skuldebrevet genom överlåtelse kommit i ny borgenärs hand, och äger gäldenären hos tidigare borgenär genfordran, må den ej göras kvittningsvis gällande, med mindre dess indrivande skulle äventyras genom kvittningsrättens upphörande och nye borgenären uppenbarligen insågdetta då skuldebrevetkomihans hand. Grundar sig genfordringen på det rättsförhållandesom föranlett skuldebrevets utfärdande, gälle vad i 15 § är stadgat om jäv på grund av sådant förhållande.

 20. 28 § (enkla skuldebrev) För fordran hos överlåtarenäge gäldenären njuta kvittning, utan så är att han förvärvat genfordringen efter den tid då överlåtelsen blev honom kunnig eller han fick skälig anledning till förmodan därom. Förföll genfordringen först efter sagda tid och senare än skuldebrevet, äge kvittning ej rum.