Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 1 kwietnia 2014. Standardy wymagań. Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: 1. Czytanie 2. Pisanie 3. Rozumowanie 4. Korzystanie z informacji 5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - catrin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

SPRAWDZIANSZÓSTOKLASISTY 1 kwietnia 2014


Standardy wymaga
Standardy wymagań

Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

1. Czytanie

2. Pisanie

3. Rozumowanie

4. Korzystanie z informacji

5. Wykorzystanie wiedzy w praktyceSprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

wypełnia

uczeń

wypełnia

uczeń


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

zadanie

zamknięte

Zawsze jest

20 zadań

zamkniętych.


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

zadania

matematyczne


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

zadanie

otwarte


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

zadanie

matematyczne

zadanie

z języka polskiego
Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

zadanie banalne

zadanie z luką

zadania z diagramem


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

zadania z przyrody

zadanie z luką

zadanie z mapąSprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

Często powtarzające się zagadnienia to…

Skala

Znaki rzymskie

Określanie wieku

Pola figur

List

Opowiadanie z dialogiem

Środki stylistyczne

Ułożenie alfabetyczne


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

wypełnia

uczeń

Tu uczeń

zaznacza

odpowiedzi

do zadań

zamkniętych.


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

Brudnopis NIE JEST

sprawdzany!


Dzia ania szko y
Działania szkoły

1.Zajęcia dodatkowe z języka polskiego i matematyki dla każdej klasy VI (jedna godzina tygodniowo), na których kształcone są standardy wymagań w oparciu o „Kalendarz szóstoklasisty”

2. Próbne sprawdziany – w listopadzie i lutym

3.Każda lekcja jest przygotowaniem do sprawdzianu


Informacja dla rodzica na temat procedury przeprowadzania sprawdzianu
Informacja dla rodzica na temat procedury przeprowadzania sprawdzianu

1. Uczeń zgłasza się na sprawdzian do szkoły w stroju galowym i z legitymacją o określonej godzinie.

2. Przed sekretariatem zostaje sprawdzona lista obecności i zostaje podany przydział sal.

3. Telefony zostają zebrane do depozytu w sekretariacie.


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

4. sprawdzianuZdający wchodzą do sali pojedynczo, według

kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca.

5. Na sprawdzian uczeń wchodzi wyłącznie z przyborami do pisania i rysowania:

piórem lub długopisem z czarnym tuszem/atramentem, ołówkiem przeznaczonym jedynie do rysowania,

gumką, linijką, ekierką, cyrklem i kątomierzem.

Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

6. sprawdzianuPrzewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawicieli zdających odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

7. Sprawdzian rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych punktualnie o godzinie ustalonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

8. sprawdzianuPo otrzymaniu zestawu na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:

a) zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego,

b) sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny,

c) zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego

(w przypadku uczniów korzystających z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zestawy egzaminacyjne kodują członkowie zespołu nadzorującego).


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

9. sprawdzianuCzas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

10. sprawdzianuZdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).

11. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi

(nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, którzy zaznaczają odpowiedź bezpośrednio pod treścią zadań).


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

12. sprawdzianuW czasie trwania sprawdzianu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu.

13. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.


Informacja o wynikach sprawdzianu
Informacja o wynikach sprawdzianu sprawdzianu

  • Wyniki sprawdzianu odpowiednia okręgowa komisja egzaminacyjna prześle do szkół nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno wychowawczych, w przypadku dodatkowych terminów do 31 sierpnia danego roku.

  • Wyniki będzie można znaleźć na stronie CKE po zalogowaniu się.

  • Wyniki sprawdzianu nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.


Dodatkowe uprawnienia uczni w
Dodatkowe uprawnienia uczniów sprawdzianu

  • Uczniowie, którzy nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie, będą mogli przystąpić do niego w terminie dodatkowym.

  • Uczeń może, w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu, zgłosić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej zastrzeżenia, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. Dyrektor rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania.

  • W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu, dyrektor odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.


Dobre rady
Dobre rady sprawdzianu

  • Większa kontrola przygotowania się uczniów do zajęć dydaktycznych.

  • Rozwiązywanie testów w domu w wyznaczonym czasie (np. jeden na tydzień).


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

Dziękujemy sprawdzianu

za uwagę 

Opracowanie:

Nina Bruderek

Wioletta Jóźwik