dogmat yka ii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dogmat yka II PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dogmat yka II

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 72

Dogmat yka II - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Dogmat yka II. Pneumatologia. Pneumatologia. Osoba Ducha Świętego. Bóstwo Ducha Świętego: Jest trzecią osobą Trójcy świętej. Jan 14:16 Mat. 28:19 2 Kor. 13:14 Dz. Ap. 5:3-4. Osobowość Ducha Świętego:. Jako osoba, posiada rozum, uczcucie, wola (1 Kor. 2:11; Ef. 4:30; 1 Kor. 12:11).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dogmat yka II' - cathy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dogmat yka ii

Dogmatyka II

Pneumatologia

pneumatologia
Pneumatologia

Osoba Ducha Świętego

b stwo ducha wi tego jest trzeci osob tr jcy wi tej
Bóstwo Ducha Świętego: Jest trzecią osobą Trójcy świętej
 • Jan 14:16
 • Mat. 28:19
 • 2 Kor. 13:14
 • Dz. Ap. 5:3-4
osobowo ducha wi tego
Osobowość Ducha Świętego:
 • Jako osoba, posiada rozum, uczcucie, wola (1 Kor. 2:11; Ef. 4:30; 1 Kor. 12:11).
 • Jako osoba, wykonuje konkretne czyny: modli się, naucza, czyni cudy (Rzym. 8:26-27; Jan 16:13, Dz. Ap. 8:39).
osobowo ducha wi tego1
Osobowość Ducha Świętego:
 • Ma więzi osobowe. można:
 • okłamać Ducha,
 • zasmucać Ducha,
 • zgasić Ducha,
 • oprzeć się Duchowi

(Dz. Ap. 5:3; Ef. 4:30; 1 Tes. 5:11; Dz. Ap. 7:51).

duch wi t y w s t duch boga ducha wi tego
DUCH ŚWIĘTYW S.T.“Duch Boga”= Ducha Świętego?
 • Język hebrajski często używa dwa rzeczowniki zamiast rzeczownika i przymiotnika. Zatem „Duch Boga” może oznaczyć po prostu Bóg, albo wolę, rozum, lub działanie Boga.
 • ruach = tchnienie? Duch?
duch wi t y w s t
DUCH ŚWIĘTYW S.T.
 • Niektórzy stwierdzą, że Ducha Świętego nie wstępuje w ogóle w Starym Testamencie. Inni widzą Go wszędzie. Prawda (jak zwykle) jest po środku.
duch wi t y w s t1
DUCH ŚWIĘTYW S.T.
 • Dz 2,16-21 (por. Jl 3:1; Dz 1:8): Piotr tutaj wyraźnie rozumie Joela 3:1 (“I wyleje potem Ducha mego na wszelkie ciało...”) jako odnośnik do Osoby Ducha Świętego.
pneumatologia1
Pneumatologia

Dzieło Ducha Świętego

rola ducha wi tego w s t
Rola Ducha Świętego w S.T.

1.W dziele stworzenia

 • Był obecny: Rdz 1:2.
 • Bierze czynny udział w stworzeniu: Ps 104,30; Iz 40,13.
rola ducha wi tego w s t1
Rola Ducha Świętego w S.T.

2. W dziele objawienia

 • Mówił przez proroków i Królów: *Ezekiel (Ez 2,2; 8,3; 11,1,24); *Balaam (1 Sm 10,6; 10,10);

*Prorocy “kierowani Duchem Świętym mówili od Boga” (2 P 1,21);

*Szaweł (1 Sm 1,10);

*Dawid (2 Sm 23,2).

rola ducha wi tego w s t2
Rola Ducha Świętego w S.T.

2. W dziele objawienia

 • Natchnienie Pisma Świętego:

D.Św. przemawiał przez Dawida (Mt 22,43; Dz 1:16; 4,25);

Pismo Święty jest natchnione (2 Tm 3:16).

rola ducha wi tego w s t3
Rola Ducha Świętego w S.T.

3.W życiu ludu Bożego

 • Nauczał i prowadził Lud Boży (Ne 9,20; Iz 63,10-11.14)
 • Był obecny i działał wśród Ludu Bożego poprzez proroków, sędziów, królów.
rola ducha wi tego w s t4
Rola Ducha Świętego w S.T.

4. W życiu obiecanego Mesjaszu

a. Iz 11,2-5

i. Bojaźń Pana

ii. Wiedza, mądrość

iii. Sprawiedliwość

iv. Sąd

b. Iz 61:1-3 (por. Łk 4,18-21)

rola ducha wi tego w s t5
Rola Ducha Świętego w S.T.

5. Obietnice nowego przymierza, nadzieja związana z przyjściem Mesjasza:

a. Prawo, sprawiedliwość, pokój, bezpieczeństwo (Iz 32, 15-20)

b. Oddanie się Bogu (Iz 44,3-5)

c. Nowe serce (Ez 36,26-28)

d. Jl 2,28-29

rola ducha wi tego w nowym testamencie
Rola Ducha Świętego w Nowym Testamencie

A. W życiu Jezusa:

 • Wcielenie za sprawą Ducha Św. (Łk 1,35; Mt 1,18.20)
 • Napełnienie Duchem Św. (Łk 4,1; 4,14)
duch w w yciu jezusa
Duch Św. w życiu Jezusa

3. Namaszczenie Duchem (Łk 4,18; Dz 10,38).

 • Podczas Jego Chrztu (Mt 3,16; Mk 1,10; Łk 3,22; J 1,32)
 • Natychmiastowy rezultat namaszczenie: konfrontacja z Szatanem (Mt 4,1; Łk 4,1-2).
 • Znaczenie: Jezus jest Mesjaszem.
duch w w yciu jezusa1
Duch Św. w życiu Jezusa

4. Działanie w mocy Ducha Św.

 • Nauczanie (Łk 4,18-21; por. Iz 61,1-2)
 • Przywrócenie wzroku ślepemu. Dowód, że jest Mesjaszem!
duch w w yciu jezusa2
Duch Św. w życiu Jezusa

4. Działanie w mocy Ducha Św.

a. Wypędzanie demonów (Mt 12,28).

b. Faryzeuszy mówili że uczynił to przez Belzebuba(Mt 12,24). Jezus nazwał ich słowa “bluźnierstwo przeciw Ducha”, bo dokonał ten cud w mocy Ducha (Mt 12,25-31).

duch w w yciu aposto w
Duch Św. w życiu Apostołów

1. Jezus namaścił Dwunastu Duchem Świętym (powołał ich i dał im moc, aby byli Jego Apostołami). (J 20,22).

2. Duch Święty wprowadził ich we wszelką prawdę (J 16,13).

3. Duch Święty natchnął ksiąg Nowego Testamentu (2 Tm 3,16-17; 2 P 3,16).

duch w w yciu niewierz cych
Duch Św. w życiu niewierzących

 1. Przekonanie o grzechu i o potrzebie zbawienia (J 16,8-11)

 2. Powołanie do zbawienia (Mt 22,14; Rz 8,30)

duch w w yciu wierz cych

1. Chrzest w Ciele Chrystusa (1 Kor 12,13) 

2. Zapieczętowanie (Ef 4,30)

3. Zamieszkanie (J 14,16-17; 1 Kor 3,16; 6,19; Rz 8,9-11)

4. Wypełnienie obietnicę związaną z nową przymierzą.

5. Odrodzenie (J 3,3-6Tt 3,5)

6. Oświecenie (J 15,26)

Duch Św. w życiu wierzących
duch w w yciu wierz cych1
Duch Św. w życiu wierzących

7. Owoc Ducha Św. (Ga 5,22-23)

8. Dary Ducha Św. (1 Kor 12,7-11; Rz 12,3-8; Ef 4,11)

8. Moc do działanie (J 14,12; Dz 1,4-5.8)

9. Większe uczynki dzięki darowi Boga, czyli Ducha Świętego (J 16,7)

10. Wstawiennictwo (Rz 8,26-27

11. Uświęcenie (Rz 8, 1-17)

co mia o miejsce w dzie pi dziesi tnicy
CO MIAŁO MIEJSCE W DZIEŃ PIĘĆDZIESIĄTNICY?

Jaki jest związek między tymi zdarzeniami?

POCZĄTEK KOŚCIOŁA

WPROWADZENIE NOWEGO PRZYMIERZA

PRZEBUDZENIE

WYPEŁNIENIE PROROCTWA JOELA

CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM

NAPEŁNIENIE DUCHEM ŚWIĘTYM

OBDARZENIE WIERZĄCYM MOCĄ BOŻĄ DO ŚWIADCZENIA

MÓWIENIE JĘZYKAMI

I PEWNIE COŚ JESZCZE

dzie o ducha wi tego w yciu wierz cego
DZIEŁO DUCHA ŚWIĘTEGOW Życiu Wierzącego
 • Odradza: Tt 3:5; J 3,3-6
 • Zamieszkuje: Rz 8:9-11; 1 Kor 3:16; 1 Kor 6:19; Ez 26:25-28; 2 Tym 1:14
 • Zapieczętowuje: Ef 1:13; Ef 4:30; 2 Kor 1,22
 • Wszczepia w Ciało Chrystusa: 1 Kor 12:13
 • Prowadzi: Gal 5:18; Rz 8:14
 • Naucza/Oświeca: J 15:26; 16:12-15; 1 J 2:27; 1 Kor 2:12-16
 • Napomina: J 16,8-11
 • Uświęca/Daje owoc Ducha Św.: Gal 5:16-23; Rz 8:26; Ef 6:18

PRZY NAWRÓCENIU

PO NAWRÓCENIU

dzie o ducha wi tego w yciu wierz cego1
DZIEŁO DUCHA ŚWIĘTEGOW Życiu Wierzącego
 • Namaszcza (oddzielenie nas dla Boga): 1J 2:20, 27; 2 Kor 1:21-22
 • Napełnia (pierwszy raz): Dz 2:4
 • Sam jest nam dany: Rz 5:5; Ez 36:25-28; Dz 2:38
 • Namaszcza, w sensie napełnienia mocą
 • Napełnia (powtarza się) Ef 5:18; Dz 4:8, 31; 7:55?; 13:9
 • Daje pełnię Ducha: Łk 4,1; Ef 5:18; Dz 6:3, 5; 7:55?; 11:24; 13:52;

PRZYNAWRÓCENIU

PO NAWRÓCENIU

dzie o ducha wi tego w yciu wierz cego2
DZIEŁO DUCHA ŚWIĘTEGOW Życiu Wierzącego
 • Daje dary (każdy ma co najmniej jeden): 1 P 4,10; 1 Kor 12:7
 • Daje życie: 2 Kor 3:6; Rz 8:1-4
 • Daje dary: 1 Kor 12:31; 1 Kor 14:1
 • Daje moc: Dz 1:8; Łk 4:14; 1 Tes 1:5
 • Wstawia się: Rz 8.26-27

PRZY NAWRÓCENIU

PO NAWRÓCENIU

trzy rodzaje nape nienia duchem wi tym
TRZY RODZAJE NAPEŁNIENIA DUCHEM ŚWIĘTYM

A. Napełnienie jako moc do służby.

B. Napełnienie jako stan duchowy = pełnia ducha, dojrzałość duchowa .

C. Napełnienie jako styl życia:

„Bądźcie ciągle napełnieni duchem świętym”.

a n ape nienie jako moc do s u by
A. Napełnienie jako moc do służby.

1. W Starym Testamencie

a. Budowanie świątyni: Besalel (Wy 31:3-5; Zach. 4:6)

b. Rządzenie:

 • Józef (Rdz 41:38)
 • Mojżesz (Lb 11:25)
 • Jozue (Pwt 34:9)
 • Dawid (1 Sm 16:13)
a n ape nienie jako moc do s u by1
A. Napełnienie jako moc do służby.

c. Sądzenie:

 • Othniel (Sdz 3:10)
 • Gideon (Sdz 6:34)

d. Dawanie mocy: Samson (Sdz 14:19)

b nape nienie jako stan duchowy pe nia ducha dojrza o duchowa
B. Napełnienie jako stan duchowy (Pełnia ducha, dojrzałość duchowa)
 • Charakter, owoc Ducha (Gal. 5:22-23)
 • Diakonie (Dz 6:3)
 • Barnaba (Dz 11:24)
c nape nienie jako styl ycia
C. Napełnienie jako styl życia:

„Bądźcie ciągle napełnieni Duchem Świętym”.

1. Cel dla wszystkich (Efezjan 5:18)

2. ‘Uczniowie’, czyli wierzący (Dz 13:52)

c nape nienie jako styl ycia1
C. Napełnienie jako styl życia:

3. Jeden z wielu metafor dot. życia Chrześcijańskiego:

 • Chodzenie w Duchu (Gal 5:16)
 • Chodzenie w świetle (1 J 1:7)
 • ‘Słowo Chrystusa niech w was mieszka obficie (Kol 3:16)
 • Trwanie w Chrystusa (J 15)
c nape nienie jako styl ycia2
C. Napełnienie jako styl życia:
 • Chrześcijański światopogląd + Chrześcijański styl życia + intymna więź z Bogiem + czas = napełnienie Duchem Św.
chrzest duchem wi tym chrzest ducha wi tego chrzest w duchu wi tym
CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM(Chrzest Ducha Świętego, Chrzest w Duchu Świętym)

A. Chrzest Duchem Świętym jako sakrament:

B. Chrzest Duchem Świętym jako drugie błogosławieństwo

C. Chrzest Duchem Świętym jako integralna część zbawienia

a chrzest duchem wi tym jako sakrament
A. Chrzest Duchem Świętym jako sakrament:
 • Kościół Rzymsko-Katolicki: Podczas chrztu wodnego, w celu obmycia grzechu pierworodnego i dostarczenia łaski uświęcającej.
 • Kościół Ewangelicki (Luteranie): W czasie konfirmacji, w celu wyposażeniu w mocy.
b chrzest duchem wi tym jako drugie b ogos awie stwo
B. Chrzest Duchem Świętym jako drugie błogosławieństwo

1. Kościoły Zielonoświątkowe

 a. Chrzest Duchem Świętym jest odrębnym dziełem Ducha Św., które dokonuje się zwykle po usprawiedliwieniu i odrodzeniu.

b chrzest duchem wi tym jako drugie b ogos awie stwo1
B. Chrzest Duchem Świętym jako drugie błogosławieństwo

1. Kościoły Zielonoświątkowe

b. Oznacza otrzymanie mocy Ducha Świętego do służby, do walki duchowej, do świadczenia i do uwielbienia.

c. Mówienie językami jest koniecznym znakiem otrzymania Chrztu Duchem Św.

b chrzest duchem wi tym jako drugie b ogos awie stwo2
B. Chrzest Duchem Świętym jako drugie błogosławieństwo

2. Ruch Charyzmatyczny: Różne poglądy co do czasu i celu chrztu Duchem Św.

a. Ruchy odnowy w tradycyjnych Kościołów traktują chrzest wodny i nawrócenie tak, jak w swoich denominacjach.

b chrzest duchem wi tym jako drugie b ogos awie stwo3
B. Chrzest Duchem Świętym jako drugie błogosławieństwo

2b. Chrzest Duchem Św. jest rozumiany jako otrzymanie mocy do służby. Mówienie językami nie jest koniecznym dowodem Chrztu Duchem Świętym.

b chrzest duchem wi tym jako drugie b ogos awie stwo4
B. Chrzest Duchem Świętym jako drugie błogosławieństwo

2c. Gordon Fee (charyzmatyk, biblistyk) stwierdzi, że chrzest Duchem Świętym dokonuje się podczas nawrócenia. Wraz z chrztem osoba wierząca otrzymuje moc i dary Ducha Świętego, które często jednak objawiają się dopiero później.

c chrzest duchem wi tym jako integralna cz zbawienia
C. ChrzestDuchem Świętym jakointegralnaczęśćzbawienia

1. Trzecia Fala (n.p. Winnica):

Wszyscy wierzący są ochrzczeni Duchem Świętym w chwili ich nawrócenia. Kolejne doświadczenie nazywają ‘napełnieniem’ Duchem Świętym.

c chrzest duchem wi tym jako integralna cz zbawienia1
C. ChrzestDuchem Świętym jakointegralnaczęśćzbawienia

2.Inni Ewangelikalni Chrześcijanie:

Chrzest Duchem Świętym jednoczy wierzącego z Ciałem Chrystusa i rozpoczyna Jego dalsze dzieło w nim (obdarowanie, napełnienie, owoc Ducha, itp.).

c chrzest duchem wi tym jako integralna cz zbawienia2
C. ChrzestDuchem Świętym jakointegralnaczęśćzbawienia

2. Inni Ewangelikalni Chrześcijanie:

Napełnienie Duchem Świętym i owoc Ducha Św. następują po chrzcie. Są wynikiem chrztu Duchem Świętym, realizacją tego, co zostało otrzymane w czasie chrztu.

dary duchowe 5 pogl d w
DARY DUCHOWE: 5 poglądów
 • Wygaśnięcie „Cudownych” Darów
 • „Pierwsza Fala”: Kościoły Zielonoświątkowe
 • „Druga Fala”: Kościoły i Grupy Charyzmatyczne
 • „Trzecia Fala”: ‘Znaki i Cudy’, Winnica.
 • Otwarci ale Ostrożni: Inni Ewangeliczni Chrześcijanie
dary duchowe 1 wyga ni cie cudownych dar w
DARY DUCHOWE:1. Wygaśnięcie „Cudownych” Darów

Dzisiaj nie ma już cudownych darów. One były potrzebne na początku rozwoju Kościoła, dopóki Nowy Testament nie został napisany i zamknięty.

dary duchowe 2 ko cio y zielono wi tkowe pierwsza fala
DARY DUCHOWE:2. Kościoły Zielonoświątkowe (Pierwsza Fala)
 • Wszystkie dary są aktualne dzisiaj.
 • Chrzest w Duchu Św. po nawróceniu w celu otrzymania mocy do służby.
 • Mówienie językami jest koniecznym znakiem otrzymania chrztu w Duchu Świętym.
dary duchowe 3 ko cio y i ruchy charyzmatyczne druga fala
DARY DUCHOWE:3. Kościoły i Ruchy Charyzmatyczne (druga fala)
 • Wszystkie dary wspominane w N.T. są aktualne.
 • Często te ruchy działają w ramach istniejących kościołów jako ruchy odnowy.
 • Nie ma zgody co do punktów 2b. i 2c.
dary duchowe 4 trzecia fala
DARY DUCHOWE: 4. Trzecia Fala
 • Zachęcają do używania wszystkich darów. Mniejszy nacisk na mówienie językami.
 • Znaki i cudy towarzyszą ewangelizacji.
 • Wierzący są ochrzczeni Duchem Świętym podczas nawrócenia.
 • Kolejne doświadczenie nazywają „napełnieniem” lub „obdarowaniem mocą” Ducha Świętego.
dary duchowe 5 otwarci ale ostro ni
DARY DUCHOWE:5. Otwarci ale Ostrożni
 • Nie są przekonani, że Biblia uczy o wygaśnięciu cudownych darów.
 • Są otwarci ale ostrożni co do możliwości cudownych darów ze względu na możliwość ich nadużywania.
dary duchowe 5 otwarci ale ostro ni1
DARY DUCHOWE:5. Otwarci ale Ostrożni

c. Uważają, że wiele współczesnych przykładów mówienia językami jest niezgodnych z biblijnymi normami oraz, że często doprowadzają one do napięcia i rozłamów w kościele.

d. Kładą nacisk na ewangelizację, studiowanie Biblii i posłuszeństwo, zamiast na cudowne dary.

dary duchowe 5 otwarci ale ostro ni2
DARY DUCHOWE:5. Otwarci ale Ostrożni

e. Coraz częściej praktykują „walkę duchową”.

f. Są wdzięczni za nowy zapał, duch modlitwy i uwielbienia, które wszystkie „fale” przyniosły Kościołowi.

w co nie wierzymy wsp lna deklaracja chrze cijan ewangelikalnych
W CO (NIE) WIERZYMY?Wspólna deklaracja Chrześcijan Ewangelikalnych

Nie wierzymy i nie nauczamy, że:

 • Jeśli ktoś nie mówił(a) językami, nie jest Chrześcijaninem.
 • Jeśli wierząca osoba nie mówiła językami, Duch Święty nie mieszka w niej.
nie wierzymy i nie nauczamy e
Nie wierzymy i nie nauczamy, że:
 • Ci, którzy mówią językami są bardziej duchowi niż Ci, którzy nie mówią.
 • Jeśli modlono nad kimś i nie wyzdrowieje, to prawdopodobnie wynika to z braku wiary.
 • Bóg pragnie, aby wszyscy wierzący byli bogaci.
nie wierzymy i nie nauczamy e1
Nie wierzymy i nie nauczamy, że:
 • Zawsze jest wolą Bożą, aby uzdrowić chorego Chrześcijanina.
 • Bóg nam daruje to, co stwierdzamy „słowem wiary”.
nie wierzymy i nie nauczamy e2
Nie wierzymy i nie nauczamy, że:
 • Są dzisiaj apostołowie w tym samym sensie, w jakim Piotr i Paweł byli apostołami.
 • Jeśli jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, nie musimy przestrzegać wskazówek Pisma Świętego.
nie wierzymy i nie nauczamy e3
Nie wierzymy i nie nauczamy, że:
 • Powinnyśmy słuchać namaszczonych przywódców, którzy prowadzą owocne służby, nawet gdy zanegują bezbłędność Pisma Świętego.
 • Mówienie językami zwykle ma źródło demoniczne.
nie wierzymy i nie nauczamy e4
Nie wierzymy i nie nauczamy, że:
 • Duch Święty nigdy nie korzysta z naszej intuicji, porywów lub uczuć w prowadzeniu nas.
 • Nie powinnyśmy oczekiwać od Boga dzisiaj, że uzdrowi kogoś jako odpowiedź na modlitwę.
nie wierzymy i nie nauczamy e5
Nie wierzymy i nie nauczamy, że:
 • Bóg nie czyni cudów dzisiaj, ponieważ ich czas minął, gdy apostołowie umarli.
 • Charyzmatycy oraz Zielonoświątkowcy nie są ewangelikalnymi Chrześcijanami.
nie wierzymy i nie nauczamy e6
Nie wierzymy i nie nauczamy, że:
 • Ruch charyzmatyczny jest częścią religii „New Age”.
 • Ruch „Trzecia Fala” (n.p. Winnica) nie jest ewangelikalny (lub jest sektą).
nie wierzymy i nie nauczamy e7
Nie wierzymy i nie nauczamy, że:
 • Charyzmatycy są antyintelektualni.
 • Ci którzy wierzą, że cudowne dary wygasły są racjonalistami, i ich wiara jest przeważnie suchym intelektualizmem.
nie wierzymy i nie nauczamy e8
Nie wierzymy i nie nauczamy, że:
 • Jest właściwe, by krytykować inne poglądy/stanowiska poprzez wyśmiewanie błędów popełnianych przez pojedyncze osoby.
duch wi ty a misja boga
Duch Święty a Misja Boga

Obietnice odnośnie Nowego Przymierza (nowe serce, wyleje Ducha mego na wzselkie ciało).

Proroctwa odnośnie Mesjasza (Iz. 61:1-3; por. Mat. 5:3-12).

J 14:16 „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze.”

duch wi ty a misja boga1
Duch Święty a Misja Boga

Mt. 28:18-20 Wielkie posłannictwo: „udzielając im Chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.”

Dz. Ap. 1:8 „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.”

menzies chrzest w duchu oraz dary duchowe
Menzies: Chrzest w Duchu oraz dary duchowe

1. Wcześni Zielonoświątkowcy często mówili o chrzcie w Duchu jako o "bramie" do darów Ducha. Czy doświadczenie "Trzeciej Fali" poddało to stanowisko w wątpliwość?

2. Obecnie przyjmuje się zasadniczo, że dary Ducha nie mogą być ograniczane wyłącznie do dziewięciu wymienionych w I Koryntian 12:8-10. W jaki sposób fakt ten podważa pogląd o "bramie"?

menzies chrzest w duchu oraz dary duchowe1
Menzies: Chrzest w Duchu oraz dary duchowe

3. Pogląd o "bramie" bazuje na fundamentalnym błędzie metodologicznym. Na czym polega ten metodologiczny problem?

4. W jaki sposób próbuje Menzies odnieść pawłowe dary Ducha do łukaszowego chrztu w Duchu? W jaki sposób te dwie koncepcje nakładają się na siebie?

menzies chrzest w duchu oraz dary duchowe2
Menzies: Chrzest w Duchu oraz dary duchowe

5. Każdy chrześcijanin jest - i powinien w coraz większym stopniu być - charyzmatykiem. W jakim sensie to stwierdzenie jest prawdziwe? W jakim sensie Zielonoświątkowcy chcieliby zmodyfikować to stwierdzenie?

menzies chrzest w duchu oraz dary duchowe3
Menzies: Chrzest w Duchu oraz dary duchowe

5. Każdy chrześcijanin jest - i powinien w coraz większym stopniu być - charyzmatykiem. W jakim sensie to stwierdzenie jest prawdziwe? W jakim sensie Zielonoświątkowcy chcieliby zmodyfikować to stwierdzenie?

William W. Menzies, Robert P. Menzies, Spirit and Power: Fundations of Pentecostal Experience, Zondervan, Grand Rapids 2000. Rozdział 14.

menzies chrzest w duchu a owoc ducha
Menzies: Chrzest w Duchu a owoc Ducha

1. Wielu Zielonoświątkowców łączy chrzest w Duchu z dojrzałością duchową. Dlaczego Menzies sugeruje, iż ta perspektywa ma więcej wspólnego z teologią elitarystów z Koryntu, niż z teologią apostoła Pawła?

2. Na czym polegają niektóre problemy spowodowane przedstawianiem chrztu w Duchu jako źródła duchowej dojrzałości?

menzies chrzest w duchu a owoc ducha1
Menzies: Chrzest w Duchu a owoc Ducha

3. Według Menziesa, powiązanie pomiędzy chrztem w Duchu oraz duchową dojrzałością opiera się na błędnym założeniu. Jakie to założenie?

4. Co oznacza termin korelacyjny? Dlaczego Menzies twierdzi, że termin ten może pomóc nam jasno opisać i zrozumieć naturę związku pomiędzy chrztem w Duchu oraz duchową dojrzałością?

William W. Menzies, Robert P. Menzies, Spirit and Power: Fundations of Pentecostal Experience, Zondervan, Grand Rapids 2000. Rozdział 15