n zev ro n kov pr ce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Název ročníkové práce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Název ročníkové práce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7
cathleen-brown

Název ročníkové práce - PowerPoint PPT Presentation

101 Views
Download Presentation
Název ročníkové práce
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Název ročníkové práce Vaše Jméno Vedoucí práce: doc. PhDr. Ing. Mgr. PhD.

  2. Vaše Jméno: Název práce Cíle a hypotézy práce • jaký je současný stav řešení problému a čeho jste chtěl/a svou bakalářskou/diplomovou prací dosáhnout (objektivní a subjektivní důvody)? • s jakými výchozími hypotézami jste pracoval/a?

  3. Vaše Jméno: Název práce Teoretická východiska práce • kdo již o daném problému psal? • jaké různé přístupy k řešení problému je možné v literatuře najít? • který z vymezených teoretických přístupů využíváte ve své práci? • Neseznamujte komisi s teorií, kterou dobře zná. Zde máte pouze prokázat, že jste si příslušnou teorii sám/sama nastudoval/a a znáte nejdůležitější práce k danému tématu.

  4. Vaše Jméno: Název práce Metodologie • jaké konkrétní analytické či výzkumné metody jste využil/a (historická metoda, srovnávací analýza, textová analýza, rešerše médií, marketingový průzkum zákazníků či konkurence apod.)? • proč jste zvolil/a právě tyto metody, jaké jsou jejich výhody a omezení při řešení daného problému?

  5. Vaše Jméno: Název práce Výsledky analýzy • jaká jsou hlavní zjištění a výstupy Vaší práce? • Neprezentujte v plné šíři konkrétní výstupy (grafy, tabulky apod.), ale pokuste se shrnout, jaké nejdůležitější závěry jste učinil/a. Rozsah této části by v ideálním případě neměl překročit 2 - 3 snímky.

  6. Vaše Jméno: Název práce Závěr • ověřil/a nebo vyvrátil/a jste hypotézy, s nimiž jste pracoval/a? • dosáhl/a jste cílů, které jste si stanovil/a? • v čem přesně spočívá Váš osobní přínos k řešení problematiky? • jak Vás osobně práce na daném tématu obohatila? • jakým způsobem by bylo možno (nebo nutno) na zkoumání daného problému pokračovat?

  7. Vaše Jméno: Název práce Otázky • Xxx? • Yyy? • Zzz? Vaše prezentace skončila předchozím snímkem. Po něm následuje vyjádření vedoucího práce a oponenta. Doporučuje se na tento snímek umístit otázky oponenta (vedoucího), případně podstatné informace k Vašim odpovědím, na něž se dostane po přečtení posudků.