Download
lecture presentation coordination chemistry n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lecture Presentation Coordination Chemistry PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lecture Presentation Coordination Chemistry

Lecture Presentation Coordination Chemistry

288 Views Download Presentation
Download Presentation

Lecture Presentation Coordination Chemistry

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lecture PresentationCoordination Chemistry By : Agung Nugroho Catur Saputro, S.Pd., M.Sc NIP. 19770723 200501 1 001

 2. RUMUS KIMIA & TATA NAMA SENYAWA KOMPLEKS

 3. Tujuan Pembelajaran • Menjelaskanaturanpenulisanrumussenyawakompleks • Menuliskanrumuskimiasenyawakompleks • Memberikannamasenyawa-senyawakomplekssederhana

 4. CURAH PENDAPAT Bagaimanapenulisanrumuskimiadari : • Karbondioksida • Dinitrogenpentaoksida • Barium sulfat • Kalsiumkarbonat • Nitrogen(IV)oksida

 5. Curahpendapat Bagaimanapenulisanrumuskimiadari : • Diaminatetraisotiosianatokromat(III)

 6. ATURAN TATA TULIS FORMULA (RUMUS KIMIA) SENYAWA KOMPLEKS

 7. Tatatulisrumuskimiasenyawakompleks Rekomendasi IUPAC : Urutanpenulisanlambang atom Atom pusatditulis paling depan, diikutiolehligan-ligannegatif yang disusunsecaraalfabetikdarisimbol atom pertamanya, kemudianligan-ligannetral yang jugadisusunsecaraalfabetikdarisimbol atom pertamanya. Urutan : atom pusat-ligannegatif-ligannetral

 8. Tatatulisrumuskimiasenyawakompleks Pemakaiantandakurung • Formula seluruhentitaskompleks, baikbermuatanataunetralditulisdalamtandakurungsiku, [ ]. • Formula liganpoliatomikmaupunsingkatanliganditulisdalamtandakurungkecil ( ). • Tidakadaspasi yang memisahkanantarligandalam formula kompleks. [atom pusat(ligannegatif)(ligannetral)]

 9. Tatatulisrumuskimiasenyawakompleks Muatanionikdanbilanganoksidasi • Jika formula entitaskompleksbermatanharusditulistanpa ion pasangannya. • Muatan ion kompleksditulisdiluarkurungsiku [ ] sebelahkanansebagaisupercriptdengantanda plus atau minus mengikutinomormuatannya. • Bilanganoksidasi atom pusatmungkindituliskandenganangkaRomawidisebelahkanansimbol atom sebagaisupercript.

 10. Contoh :

 11. AgNCS ? AgungNugrohoCaturSaputro

 12. ATURAN TATA NAMA SENYAWA KOMPLEKS

 13. TATA NAMA SENYAWA KOMPLEKS • Padaawalperkembangannya, terutamasebelumtahun 1930, senyawakompleks (koordinasi) penamaannyaadalahdidasarkanatasnamapenemunyaatauwarnasenyawanya.

 14. TATA NAMA SENYAWA KOMPLEKS SejarahPenamaanSenyawaKoordinasi/kompleks 1. BerdasarkanNamaPenemunya

 15. TATA NAMA SENYAWA KOMPLEKS 2. BerdasarkanWarnanya

 16. TATA NAMA SENYAWA KOMPLEKS Sekarang, penamaannyasenyawakomplekstidakdidasarkanatasnamapenemumaupunwarnanya. Mengapa….?

 17. TATA NAMA SENYAWA KOMPLEKS • TatanamasenyawakomplekssekarangberasaldariInorganic Nomenclature Committee of International Union of Pure and Applaied Chemistry”

 18. TATA NAMA SENYAWA KOMPLEKS • Penamaansenyawakompleksmelibatkanbanyakaturandimanasemakinrumitsenyawanyasemakinbanyakaturan yang harusditerapkan. • Bagaimanaaturanpenamaansenyawakompleks…?

 19. ATURAN TATA NAMA SENYAWA KOMPLEKS 1. Namaligan • Ligannetral Ligannetraldiberinamasepertinamasenyawanyakecualibeberapaliganseperti NH3 : amina H2O : aqua CO : karbonil

 20. ATURAN TATA NAMA SENYAWA KOMPLEKS • Liganbermuatannegatif a. Anion yang namanyaberakhirandengan–da, sebagailiganakhiran–dadigantidengan–do, seperticontohberikut :

 21. ATURAN TATA NAMA SENYAWA KOMPLEKS kecualiuntukligan-liganberikut :

 22. ATURAN TATA NAMA SENYAWA KOMPLEKS b. Anion yang namanyaberakhirandengan–itatau–at sebagailiganpadaakhirantersebutditambahdenganakhiran–odan atom donor yang berikatandengan atom atau ion pusatdituliskandibagiandepan

 23. ATURAN TATA NAMA SENYAWA KOMPLEKS

 24. ATURAN TATA NAMA SENYAWA KOMPLEKS 2. Biladidalamsenyawakompleksterdapatlebihdarisatumacamligan, urutanpenyebutannamaliganadalahsecaraalfabetikterlepasdarijumlahdanmuatanligan yang ada. Padaaturan lama (sebelumtahun 1971) ligannegatifdisebutlebihdahulusecaraalfabetikkemudiandiikutidenganligan yang netral yang disebutsecaraalfabetik pula.

 25. ATURAN TATA NAMA SENYAWA KOMPLEKS • Jumlahligan yang adadinyatakandenganawalandi, tri, tetra danseterusnya. • Apabilaawalan-awalantersebuttelahdigunakanuntukmenyebutjumlahsubstituen yang adapadaligan, makajumlahligan yang adadinyatakandenganawalanbis, tris, tetrakisdanseterusnya. Ligan yang terdiridariduaataulebih atom ditulisdidalamtandakurung.

 26. ATURAN TATA NAMA SENYAWA KOMPLEKS 3. Namasenyawakompleksnetraldinyatakandengansatukata, sedangkannamasenyawakompleksionikdinyatakandenganduakatadimananamakationdisebutlebihdahulu.

 27. ATURAN TATA NAMA SENYAWA KOMPLEKS • Padasenyawakompleksditunjukkan : • Bilanganoksidasidari ion pusatdenganangkaromawi (angka Stock). • Muatandari ion kompleksdenganangkaarabditambahtanda (+) untuk ion positifdantanda (-) untuk ion negatif (angkaEwens-Basset).

 28. ATURAN TATA NAMA SENYAWA KOMPLEKS 5. Nama ion atausenyawakompleks yang berisomerditambahdenganawalan yang menyatakan isomer yang adasepertiawalancis-, trans-.

 29. ATURAN TATA NAMA SENYAWA KOMPLEKS 6. Kompleks anion, namalogamnyaberakhiranat, sedangkankomplekskationataunetral, namalogamnyatetap. kompleks anion : kromium kromat kobalt  kobaltat komplekskationdannetral : kromium  kromium kobalt  kobalt

 30. CONTOHPENAMAAN SENYAWA KOMPLEKS KOMPLEKS NETRAL Cis-[Pt(NH3)2Cl2] : cis-diaminadikloroplatina(II) [BaI2(py)6] : diiodoheksapiridinabarium(II) [Ni(CO)4] : tetrakarbonilnikel [Co(NH3)3(NO2)3] : triaminatrinitrokobalt(III) [AgCl(PPh3)3] : klorotris(trifenilfosfina)perak(I)

 31. Catatan : Tatanamasenyawakomppleksdimanalogam yang adatingkatoksidasinyaditunjukkandenganangkaRomawidikenalsebagaitatanamasistematik. UntuksenyawakompleksnetralsebaiknyapenamaandenganmenggunakanangkaRomawidantidakmenggunakanangka Arab Bilanganoksidasinoldari atom pusatbolehtidakdituliskan, sepertibiloks Ni dalam [Ni(CO)4].

 32. CONTOHPENAMAAN SENYAWA KOMPLEKS KOMPLEKS IONIK K3[Fe(CN)6] : Kaliumheksasianoferat(-III) ATAU Kaliumheksasianoferat (3-) K4[Fe(CN)6] : Kaliumheksasianoferat(II) ATAU Kaliumheksasianoferat(4-) [V(CO)5]3- : Ion pentakarbonilvanadat(-III) ATAU : Ion pentakarbonilvanadat (3-) [Fe(CO)4]2- : Ion tetrakarbonilferat(-II) ATAU Ion tetrakarbonilferat(2-)

 33. LKM 2.2 • KerjakanLembarKegiatanMahasiswa 2.2 secaraberkelompok ! • Jikatelahselesai, segeraberitanda!

 34. RANGKUMAN • Padaawalperkembangannyanamasenyawakompleksatausenyawakoordinasididasarkanataspenemuatauwarnanya. Sekarangdidasarkanatasnamadanjumlahligansertanamalogambesertatingkatoksidasinya yang dituliskandenganangkaRomawi. • Namakompleksnetraldankomplekskationdiakhiridengannamalogamdiikutidengantingkatoksidasilogamataumuatandarikompleks. • Nama anion diakhiridenganakhiran –at, diikutidengantingkatoksidasi atom pusatataumuatankompleksnya.

 35. Suplemensoal • [Cu(NH3)4][PtBr4] • [Co(en)2Cl(NO2)]Cl • Na3[Al(C2O4)3] • [AgBr(AsPh3)3] • [Fe(CO)4]2- • [Ni(en)2][NiCl4]

 36. Suplemensoal • Ammoniumheksasianoferat(4-) • Kaliumpentakarbonilvanadat(3-) • Pentaaminabromokobalt(III) sulfat • Diakuadiaminadiklorokobalt(II) • Heksanitritokobaltat(III) • Tetraaminatembaga(II)heksasianoferat(II) • Bis(etilenadiamina)nikel(II)tetrasianonikelat(II) • pentakarbonilbesi

 37. Diaminatriakuahidroksokrom(III) nitrat • Tetrakis(pyridina)platina(II) tetraphenylborat • Dibromotetrakarbonilbesi(II) • Amoniumdiaminatetrakis(isotiosianato)kromat(III)