KẾ HOẠCH HÓA - PowerPoint PPT Presentation

k ho ch h a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KẾ HOẠCH HÓA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KẾ HOẠCH HÓA

play fullscreen
1 / 13
KẾ HOẠCH HÓA
157 Views
Download Presentation
catherine-sallas
Download Presentation

KẾ HOẠCH HÓA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KẾ HOẠCH HÓA BÀI 7: GiỚI THIỆU VỀ WTO

 2. World Trade Organization • WTO xử lý các luật lệ thương mại giữa các quốc gia trên phạm vi toàn cầu hoặc gần như toàn cầu: • hoạt động vì tự do hoá thương mại • diễn đàn để chính phủ các nước thương lượng các hiệp ước thương mại • nơi giải quyết các tranh chấp thương mại • Trên tất cả, đó là một diễn đàn để thương lượng

 3. Sơ nét về lịch sử WTO • 1/1/1948: Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) => “định chế” • 1986 – 1994: vòng đàm phán Uruguay => ra đời WTO

 4. Nguyên tắc cơ bản của WTO • Hệ thống thương mại cần: • Không phân biệt đối xử • Tự do hoá • Có thể tiên đoán được • Cạnh tranh công bằng • Thúc đẩy phát triển và cải cách kinh tế

 5. Các hiệp định của WTO

 6. Thuế quan • Phương thức bảo hộ duy nhất • Cắt giảm theo danh mục thuế quan • Cam kết thực hiện thuế quan ràng buộc

 7. Trợ cấp và phá giá • Hiệp định về Trợ cấp và các Biện pháp đối kháng (SCM) • Phá giá và Trợ cấp • Trợ cấp đỏ - vàng – xanh • Thuế đối kháng và thuế chống phá giá • Chống phá giá nhân danh nước thứ ba

 8. Biện pháp tự vệ • Hiệp định Tự vệ • Có 2 loại biện pháp tự vệ: • Tăng thuế quan • Các biện pháp hạn chế định lượng (hạn ngạch, giấy phép) • Biện pháp tự vệ tạm thời và biện pháp tự vệ chính thức

 9. Nông nghiệp • Mở cửa thị trường: • Bãi bỏ các biện pháp phi thuế quan, được phép thuế hoá nhưng phải ràng buộc mức thuế. • Cắt giảm thuế quan. • Giảm trợ cấp xuất khẩu và hỗ trợ trong nước. • Trợ cấp trong nước • Trợ cấp xuất khẩu • Hiệp định về Vệ sinh dịch tễ (SPS)

 10. Dịch vụ • Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) • Các hình thức bảo hộ thị trường dịch vụ • Các ngoại lệ đối với thị trường dịch vụ

 11. Quyền sở hữu trí tuệ • Hiệp định về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (TRIPS). • Những đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ • Thời hạn bảo hộ tối thiểu và thời hạn thực hiện việc bảo hộ

 12. Cơ chế giải quyết tranh chấp • Bản ghi nhớ về Giải quyết Tranh chấp (DSU) • Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB)

 13. Cơ chế giải quyết tranh chấp