1 / 10

369. TOÂI ÑÖÙNG CAÙCH KHIEÂM CUNG

369. TOÂI ÑÖÙNG CAÙCH KHIEÂM CUNG. 1. Taïi ñaây toâi ñöùng caùch khieâm cung. Laïy Jesus haõy ñoaùi thöông cuøng;. Hoàn thaân maêng söõa, tuoåi thô ngaây. Nguyeàn Jesus aüm toâi ñeâm ngaøy. 2. Haèng ngaøy toâi ñeán vôùi Jesus. Caàu xin Chuùa daãn tôùi Thieân Phuï.

caspar
Download Presentation

369. TOÂI ÑÖÙNG CAÙCH KHIEÂM CUNG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 369. TOÂI ÑÖÙNG CAÙCH KHIEÂM CUNG 1. Taïi ñaây toâi ñöùng caùch khieâm cung. Laïy Jesus haõy ñoaùi thöông cuøng;

  2. Hoàn thaân maêng söõa, tuoåi thô ngaây. Nguyeàn Jesus aüm toâi ñeâm ngaøy.

  3. 2. Haèng ngaøy toâi ñeán vôùi Jesus. Caàu xin Chuùa daãn tôùi Thieân Phuï.

  4. Nguyeàn doïn nôi ôû toát cho toâi. Ñôøi ñôøi vui veû soáng treân trôøi.

  5. 3. Laïy Chieân Con thaùnh treân thieân ñaøi. Ñôøi toâi ao öôùc noi göông Ngaøi;

  6. Loøng ñôn sô vôùi taùnh khieâm ti. Hoài Ngaøi thô aáu chaúng ai bì.

  7. 4. Nguyeàn theo chôn Cöùu Chuùa khoâng sai. Loøng toâi ñaây saün vaâng phuïc Ngaøi.

  8. Laïy Jesus giuùp ñôõ cho toâi. Ñöïôc nhö taâm taùnh Chieân Con trôøi.

  9. 5. Laïy Chieân Con, Ñaáng vaãn thöông toâi. Hoàn thaân toâi hieán Chuùa troïn ñôøi;

  10. caàu Jesus soáng trong toâi nay. Laøm cho toâi gioáng in nhö Ngaøi.

More Related