1 / 23

Παρουσίαση του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ

Παρουσίαση του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Ίδρυση τμήματος.

casey
Download Presentation

Παρουσίαση του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Παρουσίαση του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ

 2. Ίδρυση τμήματος • Το τμήμα κινηματογράφου ιδρύθηκε στις 22 Ιουλίου 2004 με τη νομοθετική διάταξη 3225/2004 (ΦΕΚ 138/22.7.2004 τ.Π). Αποτελεί το νεώτερο Τμήμα της Σχολής Καλών Τεχνών του Α. Π.Θ , στην οποία περιλαμβάνονται επίσης το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και το Τμήμα Θεάτρου.

 3. Ταυτότητα Τμήματος Κινηματογράφου • Είναι το πρώτο και το μόνο ακαδημαϊκό Τμήμα που παρέχει ολοκληρωμένες κινηματογραφικές σπουδές στην Ελλάδα.

 4. Διοίκηση Τμήματος • Όπως όλα τα νέα Τμήματα το Τμήμα διοικείται από προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία συντονίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος.

 5. Στόχος Τμήματος • Στο πλαίσιο της Σχολής Καλών Τεχνών, στόχος του Τμήματος είναι η διαμόρφωση καλλιτεχνών και επιστημόνων με σφαιρική παιδεία. Γι’ αυτό και ο χαρακτήρας των σπουδών είναι μεικτός: θεωρητικός και πρακτικός.

 6. Εκπαιδευτική φιλοσοφία • Αυτή η εκπαιδευτική φιλοσοφία οδήγησε στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πενταετούς διάρκειας που συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με τη συνεχή πρακτική εξάσκηση και τη δημιουργία.

 7. Πρόγραμμα σπουδών • Τα δύο πρώτα έτη τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά στις βασικές θεματικές περιοχές. Σε κάθε εξάμηνο πραγματοποιείται ένα εργαστήριο και η ξένη γλώσσα. Το σύνολο των μαθημάτων στο πρώτο και το δεύτερο έτος σπουδών είναι 40. • Στο τρίτο έτος και στο τέταρτο προσφέρεται ένας συνδυασμός από υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογών βάσει των οκτώ κατευθύνσεων που υπάρχουν στο Τμήμα. Το σύνολο των μαθημάτων σε τρίτο και τέταρτο έτος είναι 36. Έτσι το σύνολο των μαθημάτων των τεσσάρων ετών είναι 76. • Στο πέμπτο έτος εκπονούνται οι ερευνητικές και οι διπλωματικές εργασίες.

 8. Οι οχτώ κατευθύνσεις του Τμήματος • 1. Σκηνοθεσία • 2. Σενάριο • 3. Παραγωγή & Διεύθυνση Παραγωγής • 4. Φωτογραφία & Διεύθυνση Φωτογραφίας. • 5. Μοντάζ • 6. Σκηνογραφία – Ενδυματολογία • 7. Ήχος και Μουσική Κινηματογράφου • 8. Θεωρία – Ιστορία Κινηματογράφου

 9. Χειμερινό εξάμηνο Α έτους • Εργαστήριο σκηνοθεσίας : βασικές αρχές. Αφήγηση μίας ιστορίας. • Σενάριο : Βασικές Αρχές Σεναρίου. • Παραγωγή: Εισαγωγή στην παραγωγή ενός κινηματογραφικού έργου • Διεύθυνση Φωτογραφίας: Εισαγωγή στην εικόνα. • Μοντάζ: Ειαγωγή στην επεξεργασία ήχου και εικόνας • Ιστορία Τέχνης : Ιστορία των εικαστικών. Σύγχρονη τέχνη. • Θεωρία κινηματογράφου Ι: Εισαγωγή στην γλώσσα και στην τέχνη του κινηματογράφου • Ιστορία Κινηματογράφου Ι : 1895-1930. Σχολές και ρεύματα. • Ξένη γλώσσα.

 10. Εαρινό εξάμηνο Α έτους • Εργαστήριο σκηνοθεσίας: Βασικές αρχές, Καλλιτεχνικοί συντελεστές. • Σενάριο ΙΙ : Σενάριο ταινίας μικρού μήκους. • Διεύθυνση Φωτογραφίας ΙΙ: Ιστορία της διεύθυνσης φωτογραφίας. • Ήχος και Μουσική: ο κινηματογράφος της σιωπής και ο ήχος του κινηματογράφου • Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Εισαγωγή • Ιστορία Τέχνης ΙΙ : Τάσεις της μεταπολεμικής τέχνης στην Αμερική. • Θεωρία κινηματογράφου ΙΙ: Καλσικές θεωρίες του κινηματογράφου. • Ιστορία Κινηματογράφου ΙΙ: 1930-1960. Σχολές και ρεύματα. • Ξένη γλώσσα.

 11. Χειμερινό εξάμηνο Β έτους • Εργαστήριο υποκριτικής: Δουλέυοντας με τον ηθοποιό. • Σενάριο III: Τεχνική της Ανάλυσης και της Αναθεώρησης. Διασκευή. • Παραγωγή: Εφαρμοσμένα μοντέλα παραγωγής. Διεύθυνση παραγωγής. • Διεύθυνση Φωτογραφίας ΙΙΙ: Ιστορία της διεύθυνσης φωτογραφίας 2. • Μοντάζ ΙΙ: Βασικές αρχές και θεωρίες. Ντεκουπάζ και μοντάζ. • Ήχος και Μουσική : Τεχνικές λήψης, επεξεργασίας και αναπαραγωγής. • Θεωρία κινηματογράφου ΙΙΙ: Σύγχρονες θεωρίες κινηματογράφου. • Ιστορία Κινηματογράφου ΙΙΙ : Ιστορία κινηματογράφου 1960-2010. • Ξένη γλώσσα.

 12. Εαρινό εξάμηνο Β έτους • Εργαστήριο σκηνοθεσίας ΙV: Ντεκουπάζ και πρακτική γυρίσματος. • Σενάριο IV: Ιστορία σεναρίου. • Σκηνογραφία - Ενδυματολογία. • Διεύθυνση Φωτογραφίας ΙV: Ιστορία της διεύθυνσης φωτογραφίας 2. • Μοντάζ ΙΙΙ: Αφηγηματικές συμβάσεις και πειραματισμοί. • Ήχος και Μουσική : Στοιχεία μουσικής για τον κινηματογράφο • Ιστορία Κινηματογράφου ΙV : Ιστορία και θεωρία τηλεόρασης • Ξένη γλώσσα.

 13. Χειμερινό εξάμηνο Γ έτους 2 υποχρεωτικά μαθήματα : • Εργαστήριο σκηνοθεσίας V : Ετερογένεια του κινηματογραφικού μέσου Ι: χώρος και φως. • Παιδαγωγική : Θέματα παιδαγωγικής Και 4 εκ των 8 μαθημάτων επιλογής. • Σενάριο V: Εναλλακτικές μορφές αφήγησης. • Παραγωγή ΙΙΙ: Βασικές αρχές δραματουργικής ανάλυσης • Μοντάζ IV: Αφηγηματικές συμβάσεις και πειραματισμοί ΙΙ • Σκηνογραφία – Ενδυματολογία ΙΙΙ • Διεύθυνση Φωτογραφίας V • Θεωρία κινηματογράφου ΙV: Αναπαραστάσεις τάξεων, φυλών και εθνοτήτων • Ιστορία κινηματογράφου V: Ιστορία και κινηματογράφος • Ήχος και μουσική IV: Συλλογή, επεξεργασία και οργάνωση των ήχων μίας ταινίας

 14. Εαρινό εξάμηνο Γ έτους 2 υποχρεωτικά μαθήματα : • Εργαστήριο σκηνοθεσίας VΙ : Ετερογένεια του κινηματογραφικού μέσου ΙΙ: χρόνος, μοντάζ και ήχος. • Παιδαγωγική : Εκπαίδευση και κινηματογράφος Και 4 εκ των 10 μαθημάτων επιλογής. • Σενάριο VΙ: Τεχνικές Επανασυγγραφής. • Μοντάζ V: Μοντάζ και νεωτερικότητα • Σκηνογραφία – Ενδυματολογία ΙV • Φιλοσοφία και κινηματογράφος • Ντοκιμαντέρ: Τέχνη και τεχνική της καταγραφής της πραγματικότητας • Υποκριτική 2 • Θεωρία κινηματογράφου V: Λογοτεχνία και κινηματογράφος • Έκφραση και επικοινωνία • Στρατηγικό Μάρκετινγκ • Παραγωγή ΙV: Η ανάπτυξη του κινηματογραφικού έργου. Ό ρόλος του παραγωγού

 15. Χειμερινό εξάμηνο Δ έτους 2 υποχρεωτικά μαθήματα : • Εργαστήριο VΙΙ : Δημιουργική γραφή σεναρίου μικρού μήκους. • Παιδαγωγική : Δημιουργώντας κινηματογραφικές ταινίες με παιδιά Και 4 εκ των 12 μαθημάτων επιλογής. • Σενάριο VΙΙ • Σενάριο VIII • Σκηνοθεσία: Εφαρμοσμένη αισθητική Ι. Ζητήματα ύφους • Παραγωγή V: Η παραγωγή στην Ελλάδα • Διεύθυνση φωτογραφίας VI • Διεύθυνση φωτογραφίας VII • Μοντάζ VΙ: Οπτικά Εφέ • Ήχος και μουσική V • Ήχος και μουσική VI • Σκηνογραφία – Ενδυματολογία V • Σκηνογραφία – Ενδυματολογία VI • Θεωρία κινηματογράφου VΙ:

 16. Χειμερινό εξάμηνο Δ έτους 2 υποχρεωτικά μαθήματα : • Εργαστήριο VΙΙΙ : Μικρού μήκους ταινία. • Παιδαγωγική : Βιογραφία ως μέθοδος συλλογής υλικού για κινηματογραφικό έργο Και 4 εκ των 12 μαθημάτων επιλογής. • Σενάριο ΙΧ • Σενάριο Χ • Παραγωγή VΙ • Παραγωγή VΙΙ • Διεύθυνση φωτογραφίας VIII • Διεύθυνση φωτογραφίας IX • Μοντάζ VΙΙ: • Ήχος και μουσική VΙΙ • Ήχος και μουσική VΙΙΙ • Σκηνογραφία – Ενδυματολογία VΙΙ • Σκηνογραφία – Ενδυματολογία VΙΙI • Θεωρία κινηματογράφου VΙΙ

 17. Διδακτικό προσωπικό , μέλη ΔΕΠ του Τμήματος • Χριστίνα Αδάμου, Λέκτορας, "Θεωρία του Κινηματογράφου”. • Ελευθερία Θανούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, "Ιστορία του Κινηματογράφου” . • Αντουανέτα Αγγελίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια, "Σκηνοθεσία Κινηματογράφου” • Περικλής Χούρσογλου, Επίκουρος Καθηγητής, "Σκηνοθεσία Κινηματογράφου“ • Παναγιώτης Ιωσηφέλης, Επίκουρος Καθηγητής, "Σενάριο Κινηματογράφου" • Χριστίνα Καλογεροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, "Σενάριο Κινηματογράφου" • Δημήτριος Θεοδωρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, "Διεύθυνση Φωτογραφίας Κινηματογράφου” • Δέσποινα Μουζάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, "Δ/νση Παραγωγής" . • Απόστολος Καρακάσης, Λέκτορας, "Μοντάζ Κινηματογράφου". • Ιωάννης Κολαξίζης, Λέκτορας, "Μοντάζ Κινηματογράφου". • Χρήστος Γούσιος, Λέκτορας, "Ήχοςστον Κινηματογράφο" • Ιουλία Σταυρίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, "Σκηνογραφία - Ενδυματολογία Κινηματογράφου". • Kωνσταντίνος Κεφάλας, Λέκτορας, “ Παραγωγή” • Παύλος Πανταζής , Επίκουρος Καθηγητής, “Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία” • Παναγιώτης Σαλαπάτας, Λέκτορας “ Διεύθυνση Φωτογραφίας Κινηματογράφου”

 18. Χώρος Τμήματος

 19. Καπναποθήκες • Καπναποθήκη στη Σταυρούπολη Για το Tμήμα Kινηματογράφου έχει παραχωρηθεί από το Yπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Yπουργείου Πολιτισμού ένα κτίριο (πρώην καπναποθήκη) 10.000 τ.μ. στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης. Θα χρειαστεί, φυσικά, εύλογος χρόνος για την ανακαίνιση του χώρου. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, το Τμήμα θα διαθέτει άρτιες εγκαταστάσεις με στούντιο, εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, γραφεία και ό,τι άλλο χρειάζεται για τη λειτουργία του. Ώσπου να γίνει όμως αυτό, το Τμήμα φιλοξενείται προσωρινά στον δεύτερο όροφο ενός καπνομάγαζου στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση: Ικονίου 1), όπου διεξάγονται όλα τα μαθήματα. • Χώρος στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης Η Γραμματεία του Τμήματος Κινηματογράφου στεγάζεται προσωρινά σε γραφείο, στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης στην πανεπιστημιούπολη. Σε άλλη αίθουσα του ισογείου, πραγματοποιούνται όλες οι Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος.

 20. Βραβεία - Διακρίσεις φοιτητών Ι • LONDON GREEK FILM FESTIVAL 2009 1o βραβείο καλύτερης σπουδαστικής ταινίας "Έρωτας  με ένα κλικ". Σκηνοθεσία: Τριανταφυλλιά Δημοπούλου Παραγωγη: Γιώτα Κατσικαρίδου Σενάριο: Φώτης Σιμεωνίδης Δ/νση Φωτογραφίας: Μιχάλης Γκατζόγιας Μοντάζ: Νίκος Γκούλιος Σκηνογραφία / Ενδυματολογία: Βίολα Σόλα Ήχος: Μικαέλα Τσούμπου

 21. Βραβεία - Διακρίσεις φοιτητών ΙΙ • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΣΚΕΨΟΥ, ΔΡΑΣΕ, ΑΛΛΑΞΕ" Οι φοιτητές Στέλιος Αλεξανδράκης και Μενέλαος Παμπουκίδης κατέκτησαν την πρώτη θέση ανάμεσα σε 44 βίντεο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ταινία τους ονομάζεται "Παγκόσμιος Πόλεμος για το Νερό". Ο φοιτητής Κωνσταντίνος Καρύδας κατέκτησε τη δεύτερη θέση με την ταινία "Η τελευταία μας βολή". Οι δύο ταινίες μικρού μήκους προβλήθηκαν στο "Φεστιβάλ ενός λεπτού για το περιβάλλον", στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο.

 22. Βραβεία - Διακρίσεις φοιτητών ΙΙΙ • HOLLYWOOD REPORTER MOVIE MARKETING KEY ART AWARDS, LOS ANGELES, 2008 • Celebrating 37 years, The Hollywood Reporter Movie Marketing Key Art Awards is the only international competition honoring the individuals responsible for the design and creation of Theatrical and Home Entertainment motion picture marketing materials, including Posters, Standees, Outdoor, Trailers, TV Spots, Motion Graphics, New Media and Copywriting. • October 10, 2008 It's on display each year, both print and audiovisual, in The Hollywood Reporter's Movie Marketing Key Art Awards Student Competition. Now in its seventh year, this unique addition to the Key Art Awards offers full-time college students 18 years or older the chance to create their own movie marketing materials and have them judged by top industry professionals. The first submission from outside the U.S. was accepted from a student at Aristotle University of Thessaloniki, Greece's largest university. • In trailers, first prize was awarded to Dara Cornell of California State University Fullerton on the strength of a submission using "300," second prize went to Daniel Johnson of University of Southern California ("300"), and third prize was collected by Paraskevas Grigorakis of Aristotle University in Greece ("Dreamgirls.")

 23. Βραβεία - Διακρίσεις φοιτητών IV • ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Β' Βραβείο Καλύτερης Νεανικής και Σπουδαστικής Ταινίας στην ταινία OPUS 3, της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη Το Βραβείο Κοινού απονεμήθηκε στην ταινία Το Προξενιό της Πέννυ Μπούσκα

More Related