Program för god äldreomsorg
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Program för god äldreomsorg Stärkta regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten Statsbidrag ÄO 2010. Att bygga infrastruktur för socialtjänsten. Nya former för statens stöd till kunskapsutveckling. Satsning 2010 - Äldre. Avsiktsförklaringar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - carys


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Att bygga infrastruktur f r socialtj nsten

Program för god äldreomsorgStärkta regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänstenStatsbidrag ÄO 2010

Att bygga infrastruktur för socialtjänsten

Nya former för statens stöd till kunskapsutveckling. Satsning 2010 - Äldre

Avsiktsförklaringar

Vårdsamverkan Fyrbodal Ledningsgrupp 2010-04-01


Nya former f r statens st d till kunskapsutveckling satsning 2010 ldre

Statsbidrag till utvecklingen av insatserna för äldre

Program för god äldreomsorg

Överrenskommelse Staten & SKL

Stärkta regionala strukturer för kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten (Wigzell)

”Det skall vara lätt att göra rätt”

Överrenskommelse Staten & SKL

Vanligt statsbidrag (2/3)

Prestationsbaserad del (1/3)

Överrenskommelse Staten & SKL

Nya former för statens stöd till kunskapsutveckling. Satsning 2010 - Äldre

 • Avsiktsförklaringar

 • Reglera huvudmännens åtaganden

 • Västkom/VGR (Maj 2010)

 • Fyrbodal

 • Kommun

FoU - äldreområdet

Kvalitetsregister

Senior Alert

Palliativa registret

Regionala strukturer för kunskapsutvecklingen inom äldreområdet

Systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre

Statens fokus flyttas från Projekt och Aktiviteter till att långsiktigt säkra Resultat och Nytta

Nationella IT-strategin VoO

Försöksverksamhet för de mest sjuka äldre

Förstärkt ledarskap

Statliga uppdrag kring bl.a. utvärdering och samordning

Entreprenörskap & Mångfald

Utveckling av tillgång på data


Nya former f r statens st d till kunskapsutveckling satsning 2010 ldre1

Statsbidrag till utvecklingen av insatserna för äldre

Program för god äldreomsorg

Överrenskommelse Staten & SKL

Stärkta regionala strukturer för kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten (Wigzell)

”Det skall vara lätt att göra rätt”

Överrenskommelse Staten & SKL

Vanligt statsbidrag (2/3)

Prestationsbaserad del (1/3)

Överrenskommelse Staten & SKL

Nya former för statens stöd till kunskapsutveckling. Satsning 2010 - Äldre

 • Avsiktsförklaringar

 • Reglera huvudmännens åtaganden

 • Västkom/VGR (Maj 2010)

 • Fyrbodal

 • Kommun

FoU - äldreområdet

Kvalitetsregister

Senior Alert

Palliativa registret

Regionala strukturer för kunskapsutvecklingen inom äldreområdet

Systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre

Katalysator för Resultat & Nytta

Bygga stödstrukturer interkommunalt och på VSFBD-arenan

(Resurser aviserade)

Nationella IT-strategin VoO

Försöksverksamhet för de mest sjuka äldre

Förstärkt ledarskap

Statliga uppdrag kring bl.a. utvärdering och samordning

Entreprenörskap & Mångfald

Utveckling av tillgång på data


Program f r god ldreomsorg

Program för god äldreomsorg

Att bygga infrastruktur för socialtjänsten


Hur kan man utveckla socialtj nsten s att den klarar
Hur kan man utveckla socialtjänsten så att den klarar….

 • Den demografiska förändringen med allt fler äldre

 • Att driva utvecklingen mot en evidensbaserad praktik

 • Att tillse behovet av kompetens på olika nivåer i organisationen

 • Införandet av fritt val – bland annat genom LoV

 • Kunniga brukare som ställer krav på information och inflytandeNationell it strategi
Nationell IT-strategi

 • Om IT ska fungera maximalt i vård- och omsorg måste den tekniska infrastrukturen finnas på plats. Samverkan och erfarenhetsutbyte kring IT-stöd gör att alla kommuner, oavsett storlek, kan utveckla vården och omsorgen.Syfte
SYFTE

Prestationsbaserade statsbidrag till insatser för äldre

 • Stimulera utveckling och ständiga förbättringar

 • Långsiktighet

 • Belöna prestationer och resultat

 • Tillgång till standardiserade och relevanta data

 • Alla ska med

 • Begripligt, hanterbart och meningsfullt


Medel till kommuner och landsting
Medel till kommuner och landsting

 • Prestationsersättning – 100 miljoner

 • Stöd till ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre – 66 miljoner

 • Försöksverksamheter – 70 miljoner

 • Tre år


Prestationsers ttning 100 miljoner
Prestationsersättning – 100 miljoner

 • Inget ansökningsförfarande

 • Registrering i Svenska Palliativregistret och Senior alert premieras

 • Utbetalas automatiskt i efterskott när prestationen uppnåtts

 • Kommuner och landsting varsin pott

 • Pengar utbetalas till kommuner och landsting som sedan förfogar fritt över medlen

 • Tvåstegsförfarande: kvalificering/fördelning

 • Fördel om kommuner och landsting samarbetar


Svenska palliativregistret 40 10 miljoner
Svenska palliativregistret –40 + 10 miljoner

Mål – Deltagande i Svenska Palliativregistret

40 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting som registrerar 40 % eller fler av dödsfallen i Svenska Palliativregistret. Ytterligare 10 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting som registrerar 70 procent eller fler. Mätt som andel registreringar per kommun i förhållande till antalet dödsfall i kommunen. Målet höjs till 50 % för 2011 och 70 % för 2012, med förbehåll för riksdagens medgivande av medel.

 • Mätperiod: Oktober – december 2010

 • Skilda potter till kommuner och landsting

 • De som kvalificerat sig till 40 resp. 10 miljoner får dela på pengarna utifrån befolkningens storlek


Senior alert 50 miljoner
Senior alert – 50 miljoner

Mål – Deltagande i Senior Alert

50 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting där samtliga relevanta verksamheter har påbörjat registrering i Senior Alert.

 • Relevanta verksamheter är SÄBO, hemsjukvård, korttidsboende, sjukhus (medicin, geriatrik, kirurgi, ortopedi, infektion) – varje kommun och landsting ansvarar för att ta fram sin egen lista

 • En särskildinförandeprocess – körkort, lösenordochlokalkoordinatorochsamtligarelevantaverksamheteridentifierade

 • Skilda potter kommun/landsting

 • 50 miljoner delas med antalet utförda registreringar i relevanta verksamheter

 • Ersättning per utförd registrering


St d till ett l ngsiktigt och systematiskt f rb ttringsarbete f r de mest sjuka ldre 66 miljoner
Stöd till ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre – 66 miljoner

 • Syfte: Stöd till kommuner och landsting i införandet av två kvalitetsregister och till förbättringsarbete inom området sjuka äldre

 • Kommuner och landsting kommer överens om hur länets medel ska användas

 • Överenskommelse skrivs med SKL

 • Pengar utbetalas enligt beslutad fördelning utifrån antalet kommuner i länet

 • Möjligt att avsätta medel till kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre – ca 300 tkr

 • Uppföljning via resultat i kvalitetsregister


F rs ksverksamheter 70 miljoner
Försöksverksamheter – 70 miljoner förbättringsarbete för de mest sjuka äldre – 66 miljoner

 • Utlysningsförfarande

 • Samverkan med den äldre i centrum – processtöd

 • Organisatoriska lösningar som bidrar till förbättrat samarbete kring de mest sjuka äldre

 • Helhetsperspektiv på vård- och omsorgskedjan

 • Kan sökas av kommuner och landsting samt av privata/enskilda och idéburna verksamheter och organisationer – ca 15-20 projekt.

 • Expertgrupp definierar kriterier – 1-2 personer från läns- och regionförbunden. Första expertgruppsmötet är 22-23 april lunch-lunch

 • Politisk förankring krävs


F rdelning av medel fr n skl
Fördelning av medel från SKL förbättringsarbete för de mest sjuka äldre – 66 miljoner

Fördelning av 66* + 13 milj. kr

Stockholm 7,6 Västra Götaland 9,6

Uppsala 2,6 Värmland 3,6

Sörmland 2,6 Örebro 3,1

Östergötland 3,1 Västmanland 3,1

Jönköping 3,1 Dalarna 3,6

Kronoberg 2,6 Gävleborg 3,1

Kalmar 3,1 Västernorrland 2,6

Gotland 2,6 Jämtland 2,6

Blekinge 2,6 Västerbotten 3,6

Skåne 7,6 Norrbotten 3,6

Halland 2,6

* 2 milj. kr till varje län, resten i förhållande till antal kommuner med jämkning för små län. Samtliga får medel till minst 4 tjänster á 600 000 kr


Att bygga infrastruktur f r socialtj nsten

Stärkta regionala strukturer till stöd för kunskapsutveckling inom äldreområdet

Ett stöd i formulerandet av avsiktsförklaringar

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har i december 2009 slutit en överenskommelse om ett treårigt utvecklingsarbete genom satsningen på Program för en god äldreomsorg. Medel motsvarande 15 mkr har avsatts för att påbörja uppbyggnad av stödstrukturer under 2010, varav 2 mkr avser nationellt stöd och samordning av utvecklingsarbetet, samt utvärdering av satsningen. Arbetet med regionala stödstrukturer inom äldreområdet liksom framtagandet av avsiktsförklaringar, kommer att utgöra en pilot och utvidgad del av plattformsarbetet för en evidensbaserad praktik, för att senare omfatta hela socialtjänsten.

Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja länet/regionen med ett praktiskt verksamhetsstöd, liksom att utgöra en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet. Stödstrukturerna ska skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten som bygger på bästa tillgängliga kunskap, brukarens kunskap och önskemål och professionens expertis.

För att få tillgång till statsbidragen ska länens/regionernas åtaganden beskrivas, vilket sker genom de avsiktsförklaringar som omnämns i Program för en god äldreomsorg. Följande frågeområden kan tjäna som mall för länens/regionernas formuleringar:


Att bygga infrastruktur f r socialtj nsten

 • 1. Lägesbeskrivning kunskapsutveckling inom äldreområdet

 • Beskriv kortfattat hur länets/regionens stödstrukturer för kunskapsutveckling ser ut idag (jämför ev underlag från workshop hösten -09)

 • Vilka stödstrukturer finns? Vilken roll har FoU-miljöer, universitet och högskolor? Vilken roll har professionen? Hur ser länets politiska struktur och mandat ut för att kunna säkerställa kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten? Styrkor och svagheter med nuvarande stödstrukturer?

 • 2. Satsningen leder till bättre kvalitet

 • Program för en god äldreomsorg är ett treårigt utvecklingsarbete: Det övergripande målet med satsningen på regionala stödstrukturer är, som tidigare nämnts, att de långsiktigt ska kunna försörja länet/regionen med ett praktiskt verksamhetsstöd liksom att utgöra en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet.

 • Beskriv utvecklingsarbetet i länet/regionen utifrån följande frågeställningar:

 • Vilka mål och delmål har ställts upp för utvecklingsarbetet i länet/regionen? På vilket sätt kommer målen att följs upp?

 • Hur kommer länet/regionen att använda statsbidraget för att stärka de regionala stödstrukturerna? Vilka insatser/åtgärder tänker man satsa på?

 • På vilket sätt förväntas statsbidraget främja en evidensbaserad praktik och god kvalitet inom äldreområdet?

 • 3. Samverkan mellan kommunernas socialtjänst och angränsande områden inom landstingens hälso- och sjukvård

 • Beskriv på vilket sätt länets kommuner och landsting kommer att delta i utvecklingsarbetet till stöd för kunskapsutvecklingen inom äldreområdet.

 • Hur kommer samarbetet mellan socialtjänsten och landstingets angränsande områden att se ut under tiden för utvecklingsarbetet?

 • Vilka åtaganden avser parterna att ta på sig under projektet? Hur kommer ansvaret att föredelas mellan olika huvudmän/aktörer?

 • 4. FoU-kompetens, universitet och högskolor

 • Beskriv på vilket sätt FoU-kompetens, universitet/högskola eller motsvarande genom satsningen förväntas bidra till högre kvalitet.

 • Beskriv - under förutsättning att stimulansbidrag erhållits för 2010 - hur insatserna vid FoU-verksamheten inom äldreområdet kan samordnas med utvecklingsarbetet av regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling.

Innehåll Avsiktsförklaring


Att bygga infrastruktur f r socialtj nsten

5. Hela socialtjänsten kunskapsutveckling inom äldreområdet

Beskriv om, och i så fall hur, de strukturer som länet/regionen planerar för på sikt kan appliceras på hela socialtjänsten, d v s även på individ- och familjeomsorgen, funktionshinderområdet samt gränssnittet till hälso- och sjukvård.

Om länet/regionen redan har erfarenhet av arbete med att stärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten, t ex genom projektet Kunskap till Praktik – hur kommer de erfarenheterna att tillvaratas?

6. Koordinering med regionala IT-plattformar

Beskriv var länet/regionen befinner sig i arbetet med den regionala IT-plattformen samt hur det kan koordineras med utvecklingen av de regionala stödstrukturerna.

7. Regionala stödstrukturer för verksamhetsanalyser mm.

Beskriv på vilket sätt satsningen på de regionala stödstrukturerna i länet avser att tillvarata data från Öppna Jämförelser, kvalitetsindikatorer mm som redskap för verksamhetsanalyser.

8. Brukarmedverkan/brukarinflytande

Beskriv på vilket sätt de stärkta regionala stödstrukturerna kan involvera brukare/brukarorganisationer i det fortsatta utvecklingsarbetet för en evidensbaserad praktik inom äldreområdet?

9. Övrigt

Här kan annat beskrivas som kan vara av vikt i arbetet med att skapa goda förutsättningar för kunskapsutveckling inom äldreområdet och/eller hela socialtjänsten.

Innehåll Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring Fyrbodal innan 1 maj 2010 (Fyrbodal KomF. + VSFBD)

Sammanställning länsnivå under maj därefter till SKL för presentation till departementet

Workshops i Fyrbodal under hösten