Co dál, doktoři ???
Download
1 / 41

Studenti a absolventi LF v ?R 1987 - 2003 - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Co dál, doktoři ??? Teorie a praxe uplatnění absolventů LF MUDr. D. Marx Universita Karlova - 3. lékařská fakulta. Studenti a absolventi LF v ČR 1987 - 2003. Evidovaní absolventi VŠ a LF registrovaní na úřadech práce září 2004. Evidovaní nezaměstnaní absolventi LF 1992 - 2004.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Studenti a absolventi LF v ?R 1987 - 2003' - carver


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Studenti a absolventi lf v r 1987 2003

Co dál, doktoři ???Teorie a praxe uplatnění absolventů LFMUDr. D. MarxUniversita Karlova - 3. lékařská fakulta


Pracovn pom r na dobu ur itou
Pracovní poměr práce na dobu určitou

§ 30 Zákoníku práce

(1) Pracovní poměr na dobu neurčitou, pokud nebyla v pracovní smlouvě výslovně určena doba jeho trvání.

(2) Pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž účastníky lze sjednat nebo dohodou účastníků prodlužovat celkem na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru..


Diskriminace
Diskriminace práce

Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní, nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Listina základních práv a svobod, čl. 3


Alternativn zam stnanost
„Alternativní“ zaměstnanost práce

 • částečné úvazky

 • sponsoring

 • doktorandské studium

 • praxe mimo ČR

 • praxe mimo zdravotnictví


Postgradu ln vzd l v n
Postgraduální vzdělávání práce

 • Zákon číslo 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

 • Směrnice EU číslo 93/16/EHS (novel.)


Zdroje informac
Zdroje informací práce

 • Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz

 • IPVZ : www.ipvz.cz

 • Web 3. LF

 • EU : www.europa.eu.int


St vaj c postup dle z kona
Stávající postup dle zákona práce

 • Odborná způsobilost – LF

 • Bezúhonnost a zdravotní způsobilost

 • Zařazení do oboru MZ

 • Specializovaná způsobilost


Specializa n p prava atestace
Specializační příprava (atestace) práce

 • Jednostupňový systém

 • 81 atestací – min. 4 roky

 • Vzdělávací programy

 • Akreditovaná pracoviště

 • školitelé


Za azen do oboru
Zařazení do oboru práce

 • Ministerstvo zdravotnictví

 • Doložená žádost

 • Jediný obor

 • Jen formální akt

 • Průkaz odbornosti


Hrada n klad
Úhrada nákladů práce

 • Zaměstnavatel

 • Státní rozpočet

 • Účastník

 • Diskriminace OSVČ


Specializa n p prava atestace1
Specializační příprava (atestace práce

 • Celodenní - rozsah odpovídající týdenní pracovní době

 • Externí

 • PhD studenti

 • Zápočty

  • Zahraničí

  • Jiný obor

 • Přerušení (nemoc, MD, VZS, vědecká práce)


N pl p edatesta n p pravy
Náplň předatestační přípravy práce

 • Rozpis náplní – MZ/IPVZ

 • Povinná praxe v jiných oborech

 • Atestace – komise

 • Možnost 2x opakovat


Praxe v zahrani
Praxe v zahraničí práce

 • výrazné uvolnění po 1.5. 2004

 • přechodné období členských států EU

 • vyjímky: Británie, Irsko

 • problém – nesjednocené vzdělávání

 • započítávání – MZ ČR, IPVZ

 • obecně – kvalitní zařízení v rozvinutých státech bez problémů

 • problémy: rozvojové země (programy pomoci)


Zdroje informac1
Zdroje informací práce

 • Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz

 • EU : www.europa.eu.int

 • ČLK : www.lkcr.cz

 • IPVZ : www.ipvz.cz

 • Parlament ( návrhy zákonů) : www.psp.cz


Informace o m stech v zahrani
Informace o místech v zahraničí práce

 • Ambasády

 • Kulturní sekce ( Britská rada, Francouzské kulturní středisko )

 • Americká obchodní komora

 • INTERNET

 • CAVE: termíny pohovorů


Mo nosti mimo r uzn n praxe
Možnosti mimo ČR práce - uznání praxe

 • Bezproblémové státy

  • EU, Kanada, USA, Japonsko, Israel

 • Hraniční státy

  • J. Amerika, Indie, Egypt, J. Afrika


Mo nosti mimo r
Možnosti mimo ČR práce

 • Řádný pracovní poměr

 • Postgraduální studium

 • Pregraduální studium - část


Zdroje informac2
Zdroje informací práce

 • http://www.medical.cz

 • http://remedia.mednet.cz/fforum

 • http://www.lkcr.cz

 • http://www.mzcr.cz

 • http://www.uzis.cz


Jak b ti nejlep m
„Jak býti nejlepším“ práce

 • Žádat včas !!!!!!!

 • Oslovit co nejvíce možných zaměstnavatelů

 • Nezanedbat formality

 • Využívat kontakty a korektní „protekci“ formou doporučujících dopisů

 • Připravit se řádně na vstupní pohovor


P j mac pohovor co mu p edch z
Příjímací pohovor - práce co mu předchází ?

 • kontaktování zaměstnavatele (písemně, telefonicky)

 • dohodnutí osobního setkání (telefonicky)

 • příprava

  • strukturovaný životopis

  • získání informací o zaměstnavateli

  • příprava vlastní prezentace (verbální i neverbální)

  • připravit si odpovědi na očekávané otázky

  • připravit si vlastní otázky

  • čeho si přijímající pracovník bude všímat ?


P j mac pohovor co je c lem
Příjímací pohovor - práce co je cílem ?

 • získání informací

  • firma o uchazeči

  • uchazeč o firmě

 • vytvoření si úsudku ( obě strany ) jako podkladu k dalšímu rozhodování


Strukturovan ivotopis
Strukturovaný životopis práce

 • Jméno, adresa, telefon, mail

 • Vzdělání, přehled další kvalifikace

 • Průběh zaměstnání

 • Přehled funkcí

 • Další aktitivy ( sport, SVOČ, členství v AS, humanitární aktivity aj.)

 • Doporučující osoby/dopisy

 • PRODÁVEJTE SE !!!


Prvn dojem
První dojem práce

Chce-li firma vybrat ze 60 uchazečů 4 do dalšího kola, je důležité, jaký „první dojem“ vyvoláte !!!


Prvn dojem1
První dojem práce

 • včasný příchod

 • úprava zevnějšku ( adekvátní místu, o které se ucházíte )

  • oděv a obuv

  • vlasy, obličej, ruce

 • zavazadla a doplňky

 • stisk ruky


Neverb ln komunikace
Neverbální komunikace práce

 • přiměřený oční kontakt

 • mimika a výraz obličeje

 • způsob, jak sedíte

 • způsob, jak gestikulujete

 • projevy nervozity


Verb ln komunikace
Verbální komunikace práce

 • hodnověrnost projevu

 • vsuvky a pazvuky

 • formulace odpovědi - nejistota, přílišné sebevědomí

 • obsáhlost našich sdělení - jak moc mluvit


Okruhy mo n ch ot zek
Okruhy možných otázek práce

 • otázky týkající se studia

  • proč zrovna tato škola

  • proč zrovna tento obor

  • co vám studium přineslo

  • co vás bavilo/nebavilo


Okruhy mo n ch ot zek1
Okruhy možných otázek práce

 • otázky týkající se dosavadní praxe

  • co jste tam dělali

  • co jste se tam naučili

  • co vám to dalo

 • otázky týkající se budoucího zaměření


Okruhy mo n ch ot zek2
Okruhy možných otázek práce

 • otázky týkající se výběru společnosti (motivace)

  • proč tato společnost

  • proč toto místo

 • otázky týkající se našich požadavků na zaměstnavatele (pracovní režim, podmínky) - naše otázky

 • otázky o našich zájmech (stručně)


Vstupn pohovor
Vstupní pohovor práce

 • Korektní vzezření

 • Spisovná mluva

 • Úsměv, ne křeč

 • Přiměřená sebejistota - nepodlézejte !!!

 • Doporučení !

 • Nelžete !

 • Buďte zajímaví !