drugverslaafde ouders met jonge kinderen mogelijke gevolgen voor de psycho sociale ontwikkeling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Drugverslaafde ouders met jonge kinderen: mogelijke gevolgen voor de psycho-sociale ontwikkeling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Drugverslaafde ouders met jonge kinderen: mogelijke gevolgen voor de psycho-sociale ontwikkeling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Drugverslaafde ouders met jonge kinderen: mogelijke gevolgen voor de psycho-sociale ontwikkeling - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Drugverslaafde ouders met jonge kinderen: mogelijke gevolgen voor de psycho-sociale ontwikkeling. Wouter Vanderplasschen Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent. Overzicht. ‘Crack babies’ en ‘crack kids’ Risico’s verbonden aan druggebruik van de ouders risicofactoren in de omgeving

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Drugverslaafde ouders met jonge kinderen: mogelijke gevolgen voor de psycho-sociale ontwikkeling' - carter-vaughn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
drugverslaafde ouders met jonge kinderen mogelijke gevolgen voor de psycho sociale ontwikkeling

Drugverslaafde ouders met jonge kinderen: mogelijke gevolgen voor de psycho-sociale ontwikkeling

Wouter Vanderplasschen

Vakgroep Orthopedagogiek

Universiteit Gent

overzicht
Overzicht
 • ‘Crack babies’ en ‘crack kids’
 • Risico’s verbonden aan druggebruik van de ouders
  • risicofactoren in de omgeving
  • beschermende factoren
  • mogelijke gevolgen voor de psycho-sociale ontwikkeling
  • naar een realistisch beeld
crack babies and kids 1
‘Crack babies and kids’ (1)
 • Crack : goedkoop, rookbaar cocaïne-derivaat
 • Vooral veel vrouwen + laagste sociale klassen
 • Gebruik tijdens zwangerschap -> verschillende risico’s oa. pervasieve hersenbeschadiging
 • Voor vele kinderen dreigt plaatsing
crack babies and kids 2
‘Crack babies and kids’ (2)
 • Enige nuancering vereist:
  • extreem problematische opvoedingssituatie
  • crack : marginale drug in België
  • deterministisch + negatief beeld
  • bepaalde kinderen ontwikkelen zich vrij normaal en zonder problemen
inleiding
Inleiding
 • “Forgotten children”
 • Meer aandacht: opvoedings- en ontwikkelingsproblemen voorkomen + beperken + nieuwe generatie verslaafden vermijden
 • Verschillende diensten: kind, ouder, verslaafd
 • samenhangende problematiek
 • Afkerig tov hulp: hoederecht
 • vooral verslaafde moeders: vaderfiguur ontbreekt dikwijls
omvang problematiek
Omvang problematiek
 • 18 tot 75% heeft kinderen + stijgt
 • 1/10 pasgeborenen in de VS
 • In Nederland: 5000; 25 à 40% kinderen
 • Weinig cijfergegevens over België
  • 1000/jaar
  • 1/4 tot 1/3 heeft kinderen
drugverslaafde ouders
Drugverslaafde ouders
 • Ouderschap problematisch: responsiviteit en grenzen stellen
 • belangrijke mijlpaal
 • zwangerschap:
  • onverwacht
  • latente kinderwens: verandering
  • minder gebruiken of stoppen
  • confrontatie met realiteit: herval !
ouderschap
Ouderschap
 • Afhankelijkheid: verwerven en gebruiken drugs
  • zorg en opvoeding secundair
  • onder invloed, wisselend gemoed, chaotische levensstijl: beperkte emotionele betrokkenheid, toegankelijkheid en aandacht
  • gevaarlijk situaties: spel, voeding, hygiëne
 • 1/3 emotionele verwaarlozing + 10% fysieke mishandeling
 • plaatsing!
drugverslaafde ouders1
Drugverslaafde ouders
 • Familiale achtergrond (verslaving, ruzies, verwaarlozing, plaatsing, …) + relationele problemen: psychische en emotionele problemen
 • weinig eigen positieve ervaringen: gn adequate opvoedings- en interactievaardigheden + weinig kennis over ontwikkeling
 • Meer rigide + minder responsief: hechting!
 • Overdreven begaan: verwenning
 • Instabiele + wisselende relaties en beperkt sociaal netwerk: alleen
 • gezin georganiseerd rond verslaving: co-afhankelijkheid + parentificatie
 • loyaliteit aan ouders + bewaren familiegeheim
slide10
Weinig positieve identificatiemodellen
 • drugs als copingmechanisme + gevoel van macht en potentie
 • ontbreken vaderfiguur
 • werkloosheid + financiële problemen
 • criminaliteit en prostitutie: justitie
 • schaamte- en schuldgevoelens: oordeel maatschappij, mogelijke schade, dreiging van plaatsing + sociale uitsluiting
 • onttrekken aan hulpverlening + versterken gevoelens door bepaalde reacties kinderen
beschermende factoren
Beschermende factoren
 • Ondanks risico’s: sommigen zeer goed
 • verantwoordelijk en motiverend
 • adequaat functioneren: sociaal netwerk, stabiel gebruik, rituelen, vaderfiguur, intacte leefgebieden
 • zeker niet bij iedereen beperkte ouderschapsvaardigheden of onvoldoende aandacht
 • Ouderschap bemoeilijkt indien andere risicofactoren: eerder risico dan belemmering
kinderen van drugverslaafde ouders
Kinderen van drugverslaafde ouders
 • Effecten van gebruik tijdens zwangerschap
  • vooral tijdens zwangerschap, neonatale periode en eerste levensjaar
  • nadien minder eenduidige bevindingen
 • Rol omgeving-prenatale blootstelling
  • lange termijn-effect bepaalde drugs
  • invloed omgeving
   • niet alle kinderen blootgesteld aan drugs
 • velen groeien op buiten ouderlijk gezin:
  • meer probleemgedrag in pleeggezinnen
  • ondersteunen moeder-kind relatie
  • verschillende beïnvloedende factoren
risico s
Risico’s
 • Blootstelling tijdens zwangerschap:
  • vroeggeboorte, bloedarmoede en groeiretardatie
  • 60-90% Neonataal Abstinentiesyndroom: versnelde ademhaling, diarrhee, stuipen, braken
  • meer opgewonden toestand: snelle irritatie
 • Jonge kinderen (0 tot 6 jaar)
  • vertraagde soc-emotionele, cognitieve ontwikkeling, gedragsproblemen, groeiretardatie, aandachts- en concentratieprblemen, impulsiviteit, hyperactiviteit, taalproblemen; meer internaliserend en externaliserend probleemgedrag
  • gebrek aan basisveilligheid: loze beloften, psychische klachten (woede, labiliteit, ontkenning, isolatie, schuld- en schaamtegevoelens, laag zelfbeeld
slide14
Schoolgaande kinderen:
  • leerproblemen, aandachts- en concentratiestoornissen, gedragsproblemen
  • problemen in omgang, overzitten
  • spijbelen, delinquentie, druggebruik
  • nieuwe generatie verslaafden
 • overerbare kwetsbaarheid:
  • drugs- en alcoholproblemen in verschillende generaties
  • biochemische, fysiologische en psychologische markers: gebrekkige inhibitie
  • kwetsbaarheid, geen voldoende verklaring
veerkracht
Veerkracht
 • Bij aantal toch voorspoedige ontwikkeling
 • Veerkracht (resilience)
  • individuele kenmerken: persoonlijkheid, zelfbeeld, alertheid, responsiviteit, …)
  • omgeving: rituelen, rolmodellen, steun, vrienden
  • vormen van veerkracht: inzicht, onafhankelijkheid, intieme relaties, initiatief nemen, creativiteit, humor en moraliteit
 • soms opmerkelijk ontwikkelingsherstel na aanvankelijke problemen
 • niet objectief meetbaar gedrag of bepaalde risicofactoren doorslaggevend, wel subjectief aanvoelen door kind en eigen creatieve inbreng kind
3 bestaande aanpak
3. Bestaande aanpak
 • Structurele benadering:
  • in verschillende voorzieningen: geen specifieke aanpak
  • opvoedingsondersteuning ambulant: samenwerking, deskundigheid, conflicterende visies
  • residentiële programma’s: intieme huiselijke sfeer + opvoedingsondersteuning; niet voor koppels, meestal kinderen jonger dan 6 jaar
slide17
Netwerkvorming
  • betere coördinatie en opvolging
   • case management: persoonlijke begeleider
   • case management: zonder persoonlijke begeleider
   • zorgcoördinatie voor vastgelopen situatie
   • deskundigheidsbevordering
slide18
Opvoedingsondersteuning
  • individuele begeleiding
  • modeling
  • ouderschapsklassen
  • oudergroepen
  • videohometraining
knelpunten
Knelpunten
 • “Typisch” verslaafd gedrag: herval, niet nakomen afspraken, liegen,geen probleeminzicht, andere normen
 • Ethische vragen: interventie?!
 • Deskundigheid
 • beroepsgeheim
 • eenduidige visie en aanpak
 • hoge drempel
 • beperkt aanbod
 • nood aan opvoedingsondersteuning
een meer geschikte aanpak
Een meer geschikte aanpak
 • Positieve, kritische houding nodig
 • normen- en waarden: intervisie
 • deskundigheidsbevordering
 • expliciteren van visie en aanpak
 • uitbouw formeel netwerk
 • nood aan thuisbegeleiding
 • continuïteit en coördinatie
 • preventie en vroeginterventie
risico s verbonden aan druggebruik van de ouders
Risico’s verbonden aan druggebruik van de ouders
 • Prevalentie van de problematiek : 1/4 à 1/3 heeft kinderen
 • Risico op verschillende ontwikkelingsproblemen
 • Methodologische problemen
 • Weinig consistente bevindingen na 1ste levensjaar : invloed van prenatale blootstelling aan drugs + van milieu
risico s verbonden aan gebruik tijdens zwangerschap
Risico’s verbonden aan gebruik tijdens zwangerschap
 • verschillende factoren : mate en tijdstip van gebruik, soort drug, metabolisme van de moeder + gezondheid van de moeder
 • stoppen
 • obstetrische complicaties :spontane abortus, groeiretardatie, asfyxie, prematuur + dysmatuur
 • teratogene effecten :lidmaatdefecte,npervasieve hersenschade
 • medische complicaties anemie, HIV, Hepatitis
gevolgen van gebruik tijdens de zwangerschap
Gevolgen van gebruik tijdens de zwangerschap
 • De neonatale periode en het 1ste levensjaar
 • Neonataal Abstinentie-syndroom (NAS): na 24 à 72u,stoornissen van het CZS, stoornissen van het AHS, stoornissen van het GIS, medicamenteuze behandeling
 • ‘La stige’ baby’s: irriteerbaar, niet responsief, moeilijk te knuffelen
 • Cocaïne : opgewonden toestand
 • Alcohol : Foetaal Alcohol Syndroom (FAS): faciale dysmorfologie, groeiretardatie, verstandelijke handicap
 • Cannabis : tremor, verhoogde lichaamsactiviteit + slaapproblemen
 • Verhoogde morbiditeit en mortaliteit
risicofactoren in de omgeving
Risicofactoren in de omgeving
 • Druggebruik tijdens zwangerschap
 • Overerfbare kwetsbaarheid
 • Kinderen van ondergeschikt belang
 • Psychische en relationele problemen + voorgeschiedenis
 • Financiële en juridische problemen
 • Beperkte ouderschapsvaardigheden
 • ‘Verslaafd gezin’
risicofactoren in de omgeving1
Risicofactoren in de omgeving
 • Weinig positieve identificatiemodellen
 • Beperkt sociaal netwerk
 • Verwaarlozing en misbruik
 • Plaatsing
 • Verwenning
 • Stigmatisering + schaamte- en schuldgevoelens
beschermende factoren1
Beschermende factoren
 • Verantwoordelijkheid voor het kind + belangrijke motiverende factor
 • ‘Resilience’ : individuele kenmerken (zelfbeeld, persoonlijkheid, zelfstandigheid) + omgeving (rituelen, sociale steun)
 • Opmerkelijk ontwikkelingsherstel
mogelijke gevolgen
Mogelijke gevolgen
 • Vertraagde sociale, cognitieve + emotionele ontwikkeling, gedragsproblemen, aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit, hyperactiviteit
 • Gebrek aan veilige hechting en basisveiligheid
 • Meer internaliserend en externaliserend gedrag
 • Co-afhankelijkheid + parentificatie
 • School-, leer- en gedragsproblemen
 • Volgende generatie drugverslaafden ?
naar een realistisch beeld
Naar een realistisch beeld
 • Geen eenduidig beeld
 • Verschillende beschermende en bedreigende factoren op biologisch, psychologisch en sociaal vlak
 • Niet het objectief meetbaar gedrag, wel subjectieve beleving en creatieve inbreng van het kind
2 implicaties voor de hulpverlening
2. Implicaties voor de hulpverlening
 • Verweven problematiek : hulpverlening aan ouders én kind
 • Versnipperd hulpverleningsaanbod
 • Verslaafde moeders afkerig tegenover behandeling
 • Niet of pas laat in drughulpverlening + ook niet opgemerkt door niet-categoriale hulpverlening