หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา - PowerPoint PPT Presentation

carson-ramirez
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา PowerPoint Presentation
Download Presentation
หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
95 Views
Download Presentation

หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

  2. โครงสร้างหลักสูตร • 5 รายวิชา • 1.เทคนิคและวิธีการสอนระดับอุดมศึกษา • 2.การวัด การประเมินผลและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน • 3.นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ • 4.จิตวิทยาและการให้คำปรึกษา • 5.ความเป็นครู

  3. ระยะเวลา • 5 วัน • 28 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2557