Drammen Eiendom KF - PowerPoint PPT Presentation

carrie
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Drammen Eiendom KF PowerPoint Presentation
Download Presentation
Drammen Eiendom KF

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Presentation Description
155 Views
Download Presentation

Drammen Eiendom KF

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Drammen Eiendom KFEiermøteFormannskapet 6. mai 2008 Styreleder Hans Eid Grøholt og Daglig leder Paul Røland Drammen Eiendom KF

 2. Eierfunksjon Ivareta kommunens eierinteresser i bygninger, grunneiendommer og boliger Utvikling av eiendom • Eiendomsforvalter Drift / HMS Vedlikehold og verdibevaring Utleie Innkjøp av renhold, energi, mv. • Byggherre Gjennomføre investeringer etter bestilling fra bystyret • Kompetansesenter ved innleie Kontraktspart på vegne av kommunen Rådgiver ved innleie DEKF’s rolle i Drammen kommune Drammen Eiendom KF

 3. Nøkkeltall • 28 ansatte pr. 31.12.07 • Forvalter ca. 1 700 eiendommer • 300 eiendommer med bygninger • Ca 1050 boliger • Forvalter ca. 310 000 kvm. bygningsmasse • Omsetning 2007 ca. kr. 245 mill. • Bokført verdi på eiendommene ca. kr. 2,0 milliarder Drammen Eiendom KF

 4. Hovedtall for 2007 • Gjennomført investeringer i 2007 kr. 342 mill. • Bygg under oppføring pr.31.12.07 kr. 284 mill. • Salg av eiendom kr. 98 mill. • Vedlikehold kr. 15 mill. • Drift av eiendommer kr. 29 mill. • Ordinært driftsresultat kr. 28 mill. Drammen Eiendom KF

 5. Kapitaltransaksjoner: Overskudd før salgsinntekter 27,9 mill. Overskudd fra salg av eiendom 47,4 mill. Sum overskudd til disposisjon 75,3 mill. Forslag til disponering: Eieruttak jfr. budsjett 21,3 mill. Overføres til egenkapital 54,0 mill. Sum disponert 75,3 mill Overføringer til bykassen Renter på lån 59,3 mill. Avdrag på lån 46,3 mill. Eieruttak 21,3 mill. Sum 126,9 mill. Samt : MVA komp. fra investeringer 56,3 mill. Drammen Eiendom KF

 6. Ferdigstilte byggeprosjekter i 2007 • Bikkjestykket Barnhage 15 mill. • Gulskogen Barnehage – Øvre Eikervei 23 mill. • Tilbygg Åskollen skole 14 mill. • Investeringer i nye boliger 10 mill. Drammen Eiendom KF

 7. Prosjekter under arbeid Budsjett • Drammensbadet 326 mill. • Danvik skole – oppgradering 105 mill. • Tilbygg Øren skole 26 mill. • Ny Barnebolig 25 mill. • Tilbygg Åskollen BSS – Seilmakerstua 17 mill. Drammen Eiendom KF

 8. Utviklingsprosjekter : • Fremtidig utnyttelse av tidl. Høyskolesenter • Marienlyst skole (+løsning for tennishall- og flerbrukshall på Berskau) • Realisering av verdier på Holmen • Ivaretar eierfunksjonen i utviklingen av teaterkvartalet • Ivaretar eierfunksjonenved Øvre Sund • Etterbruk Strømsø skole By- og boligutstilling Drammen Eiendom KF

 9. Andre aktiviteter • Gjennomført anbud på 35% av renholdet • Overtatt driftsansvaret for Drammens teater • Overtatt 100% av eiendommen Frydenhaug skole • Papirbredden Eiendom AS - Konvertert aksjer fra B til A - Åpning av Papirbredden - Investeringer i Union Scene Drammen Eiendom KF

 10. Innleie / fremleie DEKF skal være kommunens kompetansesenter innen leie av eiendom. (fra vedtektene) • Oppfølging av leieforhold 3 BOS, Werringgården m.m • Innleie og fremleie av Union Scene • Innleie nytt NAV kontor Drammen Eiendom KF

 11. Aktuelle utfordringer Saker som vil bli drøftet inn mot 1. tertial/revidert budsjett • Finansiering av Drammensbadet • Fremtidig bruk av Wergelandsgate og Ilebergveien • Innkjøp av renhold – kvalitetsutvikling og ressursbruk • Etterbruk av Strømsø skole – By- og boligutstilling Drammen Eiendom KF

 12. Salg av eiendom Drammen Eiendom KF

 13. Strategiske forhold Styret har igangsatt prosess for videreutvikling av foretakets strategier. Drammen Eiendom skal bygge opp under kommunens visjoner og strategier. Fokusområder: • Energi, miljø og klima • Verdibevarende vedlikehold • Rollen som eiendomsbesitter i Byutviklingssammenheng • Regionalt samarbeid • Avklare rolle knyttet til boligsosial handlingsplan • Kundeorientering • Hensiktsmessig organisering av virksomheten - -Oppgavendringer/kompetanseutvikling -Styreevaluering • Implementering av etikkplakaten Drammen Eiendom KF

 14. Takk for oppmerksomheten Drammen Eiendom KF