Rehabilitatsiooniosutajate infopäev - PowerPoint PPT Presentation

rehabilitatsiooniosutajate infop ev n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rehabilitatsiooniosutajate infopäev PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rehabilitatsiooniosutajate infopäev

play fullscreen
1 / 9
Rehabilitatsiooniosutajate infopäev
200 Views
Download Presentation
Download Presentation

Rehabilitatsiooniosutajate infopäev

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Rehabilitatsiooniosutajate infopäev Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus Tiina Kalevik

  2. Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus • Loodud 2008 aastal, ESFprogrammi “Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2007 - 2009” raames • Nõustamisteenuse pakkumine üle Eesti, mille eesmärgiks on: • erivajadustega inimeste toimetuleku ja tööhõive edendamine; • pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine ja tööhõive suurendamine;

  3. Teenused Nõustamine: • anname soovitusi, nõuandeid toimetuleku parandamiseks • me ei paku rahalist abi ega teosta kohandusi ise • nii era-, kui juriidilistele isikutele • individuaalne, üle Eesti • TASUTA ABIVAHENDITE alane nõustamine KESKKONNA KOHANDAMISE alane nõustamine Sotsiaalteenuste, -toetuste alane nõustamine Kirjalik hinnang: • kliendi, erivajaduste, objekti kirjeldus • kliendi vajadustest lähtuvad lahenduste soovitused • teenusepakkujate kontaktid, info • joonised (keskkonna kohanduste korral) Kliendile: abivahend edasiste tegevuste planeerimisel, abivahendi soetamisel, kohanduste teostamisel hinnapakkumiste küsimisel, toetuste taotlemisel Spetsialistile: abivahend kliendi juhtumi korraldamisel

  4. Keskkonna kohandamine: kodu

  5. Rehabilitatsiooniteenus Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut,suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut. Sotsiaalkindlustusamet. Väljavõte 21.05.2012

  6. Kliendi suunamine PTAK teenusele • hindame klienti ja tema toimetulekut tema tegevuskeskkonnas • kliendi tegevusvõime, -soov: • igapäevaelu tegevustes, • kodus/väljaspool kodu tegevustes, • hõivatus (töö/õpe), • vaba aeg • selgitame välja keskkonna ümberehituse või kohandamise vajaduse • selgitame välja nõuded sobiva(te)le abivahendi(te)le • Anname infot või aitame pöörduda: • KOV teenused – nt kodukohanduse toetus puudega inimesele • Eesti Töötukassa teenused – nt tööks vajaliku abivahendi taotlemine • Kohalik või riiklik abivahendi komisjon – nt nõuded sobivale abivahendile • Abivahendi ettevõtted – klient teab, mida vajab ning oskab seda küsida

  7. Rehabilitatsiooniplaan + PTAK teenus

  8. Abivahendite taotlemine Abivahendi taotlemine riiklikust või kohalikust komisjonist (üle 1278,23 euro maksvad abivahendid): Keerulisema tehnilise abivahendi soodustingimusel ostmiseks või laenutamiseks on vajalikud järgmised dokumendid: • taotlus (vabas vormis) • isikliku abivahendi kaart • eriarstitõend või rehabilitatsiooniplaan • hinnapakkumised Sotsiaalministri määrus nr 79 “Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord”

  9. Tänan tähelepanu eest! Puudealase Teabe ja Abivahendite keskus Tel: 687 7274 Tel: 687 7250 ptak@astangu.ee www.abivahendikeskus.astangu.ee