konferencja dla dyrektor w szk i plac wek o wiatowych n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 48
Download Presentation

Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych - PowerPoint PPT Presentation

128 Views
Download Presentation

Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra, Świdnica, Wrocław, Legnica – sierpień 2011 r.

 2. Zmiany w przepisach prawa oświatowego po 1 września 2010 r.

 3. Ustawy • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dziennik Ustaw Nr 139/2011, poz. 814) • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (zmieniona ustawą z 9 czerwca 2011 r., Dz.U. 149/2011, poz. 887) – zmiany polegają głównie na wyłączeniu wychowawców placówek systemu pomocy społecznej spod działania Karty. • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zmieniona została: • 25 marca 2011 r. ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych… (Dz.U. 106/2011, poz. 622); • 15 kwietnia 2011 r. ustawą o działalności leczniczej (Dz.U. 112/2011, poz. 654); • 15 kwietnia 2011 r. ustawą o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 139/2011, poz. 814). • 9 czerwca 2011 r. ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 149/2011, poz. 887)

 4. Rozporządzenia Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie: • zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487) • warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490) • warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1489) • warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1491) • szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488) • ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 228, poz. 1492)

 5. Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach c.d. Rodzaje zajęć w ramach pomocy, udzielanej przez szkołę: • zajęcia rozwijające uzdolnienia • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze • zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym) • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach: • z dnia 30 września 2010 r. (Dziennik Ustaw Nr 195/2010, poz. 1296) • z dnia 30 września 2010 r. (Dziennik Ustaw Nr 210/2010, poz. 1383) • z dnia 3 listopada 2010 r. (Dziennik Ustaw Nr 231/2010, poz. 1522) • z dnia 21 stycznia 2011 r. (Dziennik Ustaw Nr 49/2011, poz. 254) • z dnia 19 kwietnia 2011 r. (Dziennik Ustaw Nr 100/2011, poz. 582) • z dnia 15 czerwca 2011 r. (Dziennik Ustaw Nr 141/2011, poz. 826) • z dnia 15 czerwca 2011 r. (Dziennik Ustaw Nr 141/2011, poz. 827)

 7. Rozporządzenia: • MEN z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (…) (zmieniane trzykrotnie: Dz. U. Nr 156/2010, poz. 1046, Nr 226/2010, poz. 1491 oraz Nr 35 poz. 178) • MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania (…) (Dz. U. Nr 156/2010, poz. 1047) • MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. Nr 161/2010, poz. 1080, zmienione rozporządzeniem z dnia 28 czerwca 2011 r., Dz. U. 143/2011, poz. 839) • MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą(Dz. U. Nr 170/2010, poz. 1143), zmienione rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 1/2011, poz. 1) • Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz.U. Nr 187/2010, poz. 1253) • MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz. U. Nr 186/2010, poz. 1245) • MEN z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 235/2010, poz. 1543) • MEN z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 255/2010, poz. 1712)

 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej: • z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii(Dz. U. Nr 9/2011, poz. 41) • z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu(Dz.U. Nr 244/2010, poz. 1626) • z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe(Dz.U. Nr 35/2011, poz. 177) • z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego(Dz.U. Nr 143/2011, poz. 838) • z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy(Dz.U. Nr 161/2011, poz. 967) • z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz. U. Nr 161/2011, poz. 968) • z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego(jeszcze nie opublikowane)

 9. Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania… • Zmiana zasad dostosowywania warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (publicznej i niepublicznej). • Dla sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nowe zasady od 1 września 2011 r., dla egzaminu maturalnego – od 1 września 2012 r. • Zmienione procedury egzaminów klasyfikacyjnego i poprawkowego • Projekt edukacyjny w gimnazjum • Zmiany w klasyfikowaniu dorosłych

 10. Ustawa z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (w toku prac legislacyjnych)

 11. Ustawa o systemie oświaty po zmianie z 28 lipca 2011 r. - c.d • Art. 3. • Nie przewiduje się kształcenia dorosłych w zasadniczej szkole zawodowej i w technikum – w nowym pkt. 15 wskazane są: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące i szkoła policealna. • Art. 9.1 • Z systemu oświaty wykreślone mają zostać liceum profilowane, uzupełniające liceum ogólnokształcące oraz technikum uzupełniające . • ZSZ będzie jedynie trzyletnia (dotąd dwuletnia i trzyletnia).

 12. Ustawa o systemie oświaty po zmianie z 28 lipca 2011 r. - c.d • Art. 24.2 w klasyfikacji zawodów, pojawią się m.in. „kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie”. • Art. 68a Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez: • szkoły zawodowe (publiczne i niepubliczne); • placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego; • instytucje rynku pracy wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; • osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową.

 13. Ustawa o systemie oświatypo zmianie z 28 lipca 2011 r. - c.d • Art. 62a ust. 3 Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.

 14. Ustawa o systemie oświatypo zmianie z 28 lipca 2011 r. - c.d • „Art. 68c został z ustawy wykreślony. • Państwowe komisje egzaminacyjne powołane przez kuratora oświaty do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych, umożliwiające uzyskanie tytułów zawodowych (na podstawie art. 68.c ustawy) przeprowadzają te egzaminy do 31 grudnia 2012 r.”

 15. Ustawa o systemie oświatypo zmianie z 28 lipca 2011 r. - c.d • Art. 64.4 daje możliwość realizacji zajęć obowiązkowych „także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” (w tym e-learningu) – dotąd ta forma mogła znaleźć zastosowanie praktycznie tylko do zajęć nadobowiązkowych. MEN drogą rozporządzenia określi standardy kształcenia na odległość.

 16. Ustawa o systemie oświatypo zmianie z 28 lipca 2011 r. - c.d • Art. 80.8 „Prowadzone przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną szkoły publiczne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu…” • Art. 90.8 „Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu…”

 17. Przewidywane terminy zmian w ustroju szkolnymz dniem 1 września 2012 r. Likwidacja klasy pierwszej: • liceum profilowanego dla młodzieży, • dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży • trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży; • zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, • technikum dla dorosłych, • liceum profilowanego dla dorosłych, • uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. • ZSZ dwuletnie przekształcane są w trzyletnie.

 18. Przewidywane terminy zmian w ustroju szkolnymz dniem 1 września 2013 r. Likwidacja klasy pierwszej technikum uzupełniającego dla dorosłych

 19. Przewidywane terminy zmian w ustroju szkolnymdo dnia 31 sierpnia 2015 r.

 20. Podstawa programowa kształcenia w zawodach Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego www.koweziu.edu.pl

 21. Słowo o sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym i maturalnym

 22. Średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

 23. Sprawdzian szóstoklasisty

 24. Sprawdzian szóstoklasisty Szkoły w poszczególnych staninach i % uczniów chodzących do tych szkół.

 25. Egzamin gimnazjalny

 26. Egzamin gimnazjalny cz. humanistyczna Szkoły w poszczególnych staninach i % uczniów chodzących do tych szkół

 27. Egzamin gimnazjalny cz. matematyczno-przyrodnicza Szkoły w poszczególnych staninach i % uczniów chodzących do tych szkół

 28. Egzamin maturalny –wybrane dane statystyczne stan na koniec czerwca 2010 i 2011

 29. www.eduentuzjasci.pl www.eduentuzjasci.pl • „W praktyce szkolnej dominują metody podające. Nauczyciel jest głównym przekaźnikiem wiedzy matematycznej, a zwłaszcza gotowych algorytmów i schematów postępowania, zaś uczeń ma je zapamiętać i stosować. Dlatego dużą część czasu na lekcjach poświęca się treningowi technik rachunkowych. Stosowanie jedynej podanej i akceptowanej przez nauczyciela metody rodzi bezradność matematyczną i skutkuje niską zaradnością arytmetyczną uczniów” „Społeczeństwo w drodze do wiedzy” Raport o stanie edukacji

 30. Edukacyjna wartość dodana • Na stronie www.ewd.edu.pl zespół EWD udostępnia następujące narzędzia dla dyrektorów szkół i nauczycieli: • Trzyletnie wskaźniki EWD dla gimnazjów • Jednoroczne wskaźniki EWD dla szkół maturalnych • Kalkulator EWD Plus dla gimnazjów

 31. PROJEKT:„ Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Warszawa, 11 sierpnia 2011 r.

 32. Monitorowanie • w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego, w klasach I-III szkół podstawowych i w gimnazjach: • „Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego”; • we wszystkich typach szkół publicznych dla młodzieży: • „Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów”;

 33. Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli • we wszystkich typach publicznych szkół i placówek: „Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego”; • w publicznych gimnazjach dla młodzieży, publicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży i publicznych technikach dla młodzieży: „Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa”; • w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach: „Wybór podręczników szkolnych”;

 34. Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli • w publicznych szkołach podstawowych, dla których ustalono obwód: „Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego”; • w publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych każdego typu kształcących w formie stacjonarnej i zaocznej: „Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych”; • w publicznych technikach dla młodzieży kształcących w zawodzie technik ekonomista: „ Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży”;

 35. Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli • w publicznych i niepublicznych punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego: „Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa”; • w publicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach, publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży z wyłączeniem: szkół specjalnych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych: „Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych”;

 36. Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli • w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych: „Przestrzeganie przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznych oraz jej własnej historii i kultury”; • w ogólnodostępnych szkołach podstawowych i gimnazjach, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych: „Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, z przepisami prawa”;

 37. Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji • „Ewaluacja całościowa”(25% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); • „Ewaluacja problemowa w obszarze: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, szkoły lub placówki” (50 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); • „Ewaluacja problemowa w obszarze wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego” (25% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym);

 38. Od 1 września 2011 roku działania związane z odkrywaniem talentów przejmuje Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wszystkie informacje znajdują się na stronie: www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty. Dotychczasowa strona ROT www.roktalentow.men.gov.pl nie będzie aktualizowana i staje się stroną archiwalną. Rok szkolny 2010/ 2011 Rokiem Odkrywania Talentów

 39. Minister Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją

 40. Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia II edycja akcji ratowania polskich nekropolii na wschodzie Serdeczne Podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w przywracanie do życia kresowych mogił.

 41. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra, Świdnica, Wrocław, Legnica – sierpień 2011 r.