1 / 12

B A S K E T B A L

B A S K E T B A L. Pravidlá . Charakteristika hry.

carolina
Download Presentation

B A S K E T B A L

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. B A S K E T B A L Pravidlá

 2. Charakteristika hry Oficiálne zápasy sa hrajú na štyri štvrtiny po 10 minút čistého času. Čistý čas znamená, že vždy, keď rozhodca preruší hru, zastaví časomerač stopky. Medzi prvou a druhou štvrtinou a medzi treťou a štvrtou štvrtinou je prestávka 2 minúty. Medzi druhou a treťou štvrtinou je prestávka 15 minút. Pred každým predlžením hry (ktoré trvá 5 minút) je takisto prestávka 2 minúty.

 3. K ÔŠ • Koše sa nachádzajú na oboch stranách hracej plochy. Každý je upevnený na doske (z dreva alebo z plexiskla) hrubej 3 cm. Skladá sa z obruče a sieťky, pričom obruč je 3,05 m nad povrchom hracej plochy. Kôš platí vtedy, keď ním lopta prešla zhora dole. V závislosti od miesta, z ktorého sa hádzalo na kôš, možno zaznamenať: • 3 body: po úspešnom hode spoza čiary trojbodového územia, • 2 body: po úspešnom hode spred čiary trojbodového územia, • 1 bod: po úspešnom trestnom hode.

 4. Lopta musí byt guľatá a vyrobená z kože, gumy alebo z plastického materiálu. Jej hmotnosť musí byť 567 - 650 g pri obvode 75 - 78 cm (veľkosť c. 7). Veľkosť lopty je prispôsobená vekovým kategóriám hráčov. Žiaci základných škôl môžu hrať s loptou c. 5 alebo c. 6, ktorá váži 450 - 500 g. L O P T A

 5. Zastavenie a obrátka • . O obrátke hovoríme v prípade, keď hráč, ktorý má loptu, premiestňuje jednu nohu v ľubovoľnom smere, zatiaľ čo druhá noha (nazývaná obrátková noha) zostáva na mieste. Obrátka nie sú kroky.

 6. POČET HRÁČOV • Basketbal hrajú dve družstvá po piatich hráčoch. Každé družstvo môže mať 5 náhradníkov, v niektorých prípadoch 7 náhradníkov

 7. Kroky – s loptou v rukách môžeš urobiť maximálne dva Výber obrátkovej nohy – ak stojíš na oboch nohách a dostaneš pritom loptu, môžeš využiť hociktorú, ako obrátkovú Postup s loptoupo zastavení – môžeš prihrať, alebo sa pokúsiť o hod na kôš, alebo postupovať driblingom Dribling – driblovať nesmieš oboma rukami súčasne a driblovať opakovane Pravidlá hry

 8. Dôležité pravidlá hry • Kroky – s loptou v rukách môžeš spraviť maximálne 2 kroky -lopty sa musíš zbaviť - prihrať spoluhráčovi, driblovať, alebo hodiť na kôš - skôr, ako opäť došliapneš.

 9. Pravidlo 24 sekúnd 8 sekúnd 5 sekúnd 3 sekúnd Časové pravidlá

 10. Hráč v zápase môže mať maximálne 5 osobných chýb Po piatej osobnej chybe musí byť vystriedaný a nemôže už v zápase nastúpiť Za osobnú chybu na hráča, ktorý hádže na kôš, sa hádžu 2 alebo 3 trestné hody podľa miesta, kde došlo k chybe Za osobnú chybu na hráča, ktorý nehádže na kôš sa vhadzuje zo zázemia najbližšie k miestu, na ktorom došlo k chybe Dotyky a osobné chyby

 11. Ostatné chyby • Technická chyba - sa trestá 1 trestným hodom a lopta sa vhadzuje spoza stredu postrannej čiary • Nešportová chyba – sa trestá 2 trestnými hodmi (alebo uznaný kôš a 1 trestný hod) • Diskvalifikujúca chyba – sú okamžite vylúčení hráči, ktorí sa jej dopustili

 12. Ďakujem za vašu pozornosť. • Vladimír Poláček • ZHA, Mikovíniho1 • Bratislava

More Related