nsk v innosti p r
Download
Skip this Video
Download Presentation
NSK v činnosti ÚP ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

NSK v činnosti ÚP ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

NSK v činnosti ÚP ČR. 10/2014. Legislativní úprava rekvalifikace. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): § 108 - § 110 Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NSK v činnosti ÚP ČR' - carol-mcleod


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
legislativn prava rekvalifikace
Legislativní úprava rekvalifikace
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): § 108 - § 110
 • Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
 • Další předpisy související s odst. 2 § 108 zákona, který stanoví, která vzdělávací zařízení mohou rekvalifikaci provádět:
 • a) Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem MŠMT (Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení)
 • b) Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem dle zvláštních předpisů (zákony, vyhlášky ministerstev)
z kon o zam stnanosti 108 110
Zákon o zaměstnanosti § 108 - § 110
 • /MPSV akredituje kurz pro pracovníky v sociálních službách - zákon č.108/2006 Sb., MZdr akredituje kurzy pro činnosti dle zákona o nelékařských povoláních -zákon č. 96/2004 Sb., MŠMT akredituje kurzy z oblasti sportu -zákon č. 115/2001 Sb. apod./
 • c) Školyse vzdělávacím programem dle schválených oborů, VŠ v rámci celoživotního učení
 • d) Zařízení se vzdělávacím programem dle zvláštních předpisů, které stanoví obsah výuky či závěrečné zkoušky (např. kurzy pro získání řidičských oprávnění a profesních průkazů (zákon 361/2000 Sb…., kurzy dle vyhlášky 50/1978, svářečské kurzy … )
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
zam en a realizace rekvalifikac profesn kvalifikace
Zaměření a realizace rekvalifikací – profesní kvalifikace
 • Propojení rekvalifikací s Národní soustavou kvalifikací (NSK):
 • Prostřednictvím vyhlášky MŠMT o akreditaci (176/2009) = odkazu na zákon 179
 • Je-li závěrečná zkouška stanoven jiným právním předpisem nebo připravuje–livzdělávání účastníka k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu, koná se závěrečná zkouška podle ustanovení tohoto právního předpisu (v odst. 1 § 3 odkaz na zákon o dalším vzdělávání -179/2006).
 • Na základě metodiky MŠMT (schválena akreditační komisí)
 • V případě, že pro danou činnost existuje profesní kvalifikace (PK) a je stanovena autorizovaná osoba, MŠMT akredituje rekvalifikace v souladu s kvalifikačním standardem příslušné PK. Závěreční zkouška je realizována autorizovanou osobou dle hodnotícího standardu PK.
 • Rekvalifikační kurz může být doplněn o další předměty – navýšení výukových hodin nad stanovený minimální rozsah, u některých PK i stanovení vstupních požadavků.
 • Legislativně není problematika PK pro realizaci rekvalifikace dostatečně ošetřena, MPSV/UP připravuje upřesnění předpisů a bude vykazovat statistické údaje o realizaci rekvalifikací se zaměřením na PK.
novela z kona o zam stnanosti
Novela zákona o zaměstnanosti
 • Návrh Úřadu práce ČR (ÚP) :
 • Úprava § 109a = možnost složení zkoušky z profesní kvalifikace bez nutnosti absolvovat rekvalifikační kurz
 • Uchazeč/zájemce o zaměstnání si bude moci zabezpečit sám také pouze složení zkoušky z profesní kvalifikace, kterou podle hodnotícího standardu provede autorizovaná osoba; bude povinen doložit krajské pobočce ÚP cenu zkoušky z profesní kvalifikace….
 • ÚP uhradípo úspěšném složení zkoušky cenu zkoušky z profesní kvalifikace autorizované osobě; celková finanční částka, kterou bude moci ÚP na zvolenou rekvalifikaci nebo zkoušku z PK vynaložitnesmí v období 3 po sobě následujících let ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci přesáhnout částku 50 000 Kč.
 • ----- ------
 • /Úprava § 40 odst. 1, která by umožnila vyplácení podpory při rekvalifikaci také u zvolených rekvalifikací – otázka dohod, veřejných zakázek apod./
statistika k rekvalifikaci
Statistika k rekvalifikaci
 • Statistické údaje a PK:
 • statistika rozdělena na 3 části= klasická rekvalifikace, zvolená rekvalifikace, profesní rekvalifikace (obsahuje jak klasické, tak zvolené rekvalifikace)
 • rozšíření typů rekvalifikace /nejčastěji realizované rekvalifikace (zjistí se i PK)= konkrétní zaměření rekvalifikace
 • umístění v oboru rekvalifikace (tj. i PK), úspěšnost
 • Počty účastníků rekvalifikace v 1. pololetí 2014:
 • Celkem 24 981 osob (o 3 468 více než v 1.pololetí 2013), z tohoto počtu se zvolené rekvalifikace zúčastnilo 12 460 osob (o 5,8 tisíc více) = cca 50% z celkového počtu rekvalifikovaných (portál MPSV/ÚP). Září 29 984 osob.
 • Počty účastníků rekvalifikací se zaměřením na PK - informace z Krajské pobočky ÚP pro hl. m. Prahu.
monitoring
Monitoring
 • Rekvalifikace dle potřeb konkrétního zaměstnavatele (cílené rekvalifikace)
 • monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů (personální posílení ÚP o terénní pracovníky - v 1. pololetí t.r. 6177 monitorovacích návštěv )
 • vyšší informovanost zaměstnavatelů, zmapování trhu práce
 • přesnější zacílení nástrojů APZ = mj. rekvalifikace
 • tisíce nových volných míst v databázi ÚP
 • projekty zaměřené mj. na monitoring (VDTP)
nip vzd l v n a dovednosti pro trh pr ce 6 2013 6 2015
NIP – Vzdělávání a dovednosti pro trh práce 6/2013 – 6/2015
 • Aktivity v rámci projektu VDTP:
 • monitorování terénu
 • párování požadavků zaměstnavatelů (volná místa) s nabídkou uchazečů/zájemců o zaměstnání
 • určování optimální skladby rekvalifikací, které se v rámci projektu nabízejí (klasické i zvolené)
 • Spolupráce týmů VDTP a NSK:
 • školení koordinátorů VDTP a zaměstnanců ÚP o NSK
slide9
VDTP
 • koordinace aktivit zpětnovazebních konzultantů NSK, koordinátorů VDTP, zaměstnanců monitoringu ÚP, týmu implementace NSK v rámci ÚP(od 1/2014 pracovník na DPČ u krajské pobočky ÚP, jeho činnost je hrazena z projektu NSK a spočívá v propagování PK u zaměstnavatelů).
 • Předávání informací a koordinace činností uvedených skupin - odstranění opakovaných jednání u zaměstnavatelů.
 • Monitorování terénu:
 • - Koordinátoři VDTP uskutečnili od ledna do konce srpna t.r. 1115 kontaktů se zaměstnavateli (osobní jednání, telefonické, apod.)
slide10
VDTP
 • Zjištěno bylo 2 653 volných pracovních míst, na tato místa se podařilo umístit 1 283 uchazečů/zájemců o zaměstnání, z toho 223 po absolvování rekvalifikace (velký počet uchazečů/zájemců se v současné době zúčastňuje potřebného rekvalifikačního kurzu, který je vyžadován pro nástup na některou z nabízených pozic).
 • Zaměstnavatelé dávají přednost zájemcům s praxí (ne vždy to absolventi rekvalifikace splňují), a to především u řemeslných oborů; nedaří se obsazovat pozice s vysokou náročností pro úzkou specializaci činnosti; stále se vyskytuje nedostatečná informovanost zaměstnavatelů o NSK.
slide11
VDTP
 • PK v rámci VDTP:
 • realizováno bylo 50 typů rekvalifikací se zaměřením na PK, k nejčastějším patří kurzy strážný, obchodní zástupce, asistentka/sekretářka (u klasické rekvalifikace počítače, řidičské + profesní průkazy, účetnictví, pracovník v sociálních službách, svářeči ..)
 • kvalifikovaný odhad koordinátorů: procento PK k celkovému počtu realizovaných rekvalifikací v rámci VDTP - od cca 8% do 30 % (vyšší procento strážný)
 • umístitelnost po PK v jednotlivých krajích od 11% do 40% (70% kde zařazen strážný), je srovnatelná s klasickými rekvalifikacemi
zam en rekvalifikace
Zaměření rekvalifikace
 • Nové veřejné zakázky (cca 2014/15 – 2017)
 • – pokud je schválena PK a kurz je dle PK akreditován, jsou rekvalifikace dle NSK požadovány (poměr realizovaných kurzů se výrazně změní ve prospěch PK)
 • doložení kvalifikace = mj. akreditace
 • projednává se možnost zadávání veřejných zakázek na rekvalifikace a poradenství jednotlivými krajskými pobočkami ÚP, tj. bez nutnosti sčítat zakázky v rámci ÚP (pružnější přizpůsobení rekvalifikací dle potřeb zaměstnavatelů); výklad expertní skupiny MMR a ÚOHS na www.portal-vz.cz
ast v rekvalifikaci
Účast v rekvalifikaci
 • Podmínky pro účast fyzické osoby v rekvalifikaci hrazené ÚP:
 • být v evidenci ÚP jako uchazeč o zaměstnání (UoZ) nebo zájemce o zaměstnání (ZoZ)
 • mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro příslušný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se UoZ nebo ZoZ rekvalifikuje (profesně poradenské pohovory.)
 • být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a výkon nové profese.
hrada rekvalifikace
Úhrada rekvalifikace
 • Podmínkou pro zařazení na rekvalifikaci není:
 • délka evidence na ÚP
 • příslib zaměstnání (v některých případech ano)
 • Evidencí na ÚP nevzniká na rekvalifikaci nárok.
 • ÚP může hradit náklady/cenu rekvalifikace (kurzovné) pokud je součástí rekvalifikačního kurzu kromě výuky i závěrečné ověření znalost a dovedností.
 • ÚP nemůže hradit pouze závěrečnou zkoušku, část nákladů přímo subdodavateli – např., který provádí praktickou výuku (současná legislativa).
rekvalifikace dle nsk
Rekvalifikace dle NSK
 • Problémy pro ÚP
 • - postupné schvalování PK: změna akreditace, akreditace nové PK (dříve rekvalifikace dle zvláštních předpisů) x veřejné zakázky
 • revize PK: změna obsahu PK, změna rozsahu kurzu – změna ceny rekvalifikace x veřejné zakázky)
 • V realizaci kurzu lze pokračovat pokud obsah kurzu zůstává stejný a stejná zůstává i cena za jednoho účastníka .
 • náročné zkoušky z PK: vstupní požadavky pro účast v rekvalifikaci nejsou většinou stanoveny, NSK spíše pro osoby, které již nějaké znalosti a dovednosti mají
rekvalifikace dle nsk1
Rekvalifikace dle NSK
 • zkoušky dle hodnotícího standardu neobsahují veškerou problematiku akreditovaného kurzu: problematika „navíc“ není zkoušena – cizí jazyk, PC…)
 • málo autorizovaných osob/zástupců u specifických oborů
 • kapacita škol/autorizovaných osob: nedostatek učitelů odborného výcviku – pro malý počet žáků a studentů nejsou např. odchody do důchodu plně nahrazovány, výuka ve volné kapacitě odpoledne, o víkendech = dlouhé trvání kurzu , málo kurzů za celý rok … neodpovídá kritériím veřejné zakázky)
 • volné pracovní pozice u menších zaměstnavatelů nejsou nabízeny se zaměřením na PK: většina zaměstnavatelů nerozlišuje rekvalifikaci dle PK a rekvalifikaci ostatní
rekvalifikace dle nsk2
Rekvalifikace dle NSK
 • Přínos propojení rekvalifikací s NSK
 • zkvalitnění realizace rekvalifikace: obsah rekvalifikace dle požadavků zaměstnavatelů – Sektorové rady, stanovení podmínek pro realizaci zkoušek autorizovanými osobami
 • zainteresovanost větších zaměstnavatelů o zapojení do NSK -autorizované osoby, realizátoři rekvalifikací
 • sjednocování aktivit v rámci dalšího vzdělávání (živnost volná!)
 • přiřazení k evropskému rámci kvalifikací (EQF):možnost porovnání úrovní znalostí, dovedností a způsobilostí
 • poskytnutí znalosti a dovednosti pro složení zkoušky k získání stupně vzdělání
rekvalifikace
Rekvalifikace
 • Úřad práce
 • podporuje implementaci NSK do realizace rekvalifikace při zachování možnosti přizpůsobení rekvalifikací podle speciálních požadavků konkrétních zaměstnavatelů
 • prostřednictvím týmu implementace NSK v rámci ÚP poskytuje informace k této problematice (min.1 pracovník na každé krajské pobočce ÚP kromě Brna)
 • poskytuje informace o rekvalifikacích, množnostech spolupráce – referáty zprostředkování a poradenství krajských poboček, útvary poradenství a dalšího vzdělávání kontaktních pracovišť
rekvalifikace1
Rekvalifikace
 • Adresy pro získání informací:
 • www.portal.mpsv.cz/upcr/kp = kontakt na krajské pobočky ÚP, Zpráva o situaci na trhu práce v jednotlivých krajích za příslušný rok
 • www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace= obecná informace
 • www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana = formulář ke zvolené rekvalifikaci
 • www.portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni = formuláře pro vzdělávací zařízení k realizaci rekvalifikace
 • www.portal.mpsv.cz/sz/stat = v měsíčních statistikách nezaměstnanosti u položky 7 jsou uvedeny počty účastníků rekvalifikace (klasická i zvolená)
informace ostatn ch rezort
Informace ostatních rezortů
 • Informace k rekvalifikaci:
 • www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rekvalifikace
 • Informace k akreditaci rekvalifikací včetně vzorů osvědčení (osvědčení o rekvalifikaci, potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu atd.)
 • www./msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/hodinove-dotace-kurzu
 • www.dak.msmt.cz– databáze udělených akreditací (náhled na osvědčení), propojení s databází akcí dalšího vzdělávání www.eu-dat.cz
 • www.msmt.cz/sport/akreditace - přehled odborností v oblasti sportu
 • www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/vzdelavani-pedagogu
 • Nelze realizovat kurzy ve spolupráci se zařízeními, která obdržela akreditaci MŠMT na vzdělávání v rámci DVPP (§ 24 odst. 8 zákona č. 563/2004 Sb.). Kvalifikaci pro činnost vychovatele, pedagoga volného času, asistenta pedagoga lze získat dle zákona č. 563/2004 , o pedagogických pracovnících, v rámci celoživotního vzdělávání, které zabezpečují VŠ (požadavek příslušného vzdělání + program celoživotního vzdělávání, např. k asistentu pedagoga stanoveno § 20 odst. 1, písm. b, d, f).
informace mpsv mzdr
Informace MPSV, MZdr
 • www.mpsv.cz/cs/3493
 • Informace k akreditaci v oblasti sociálních služeb. Novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (účinnost od 1/2014) byla zrušena povinnost akreditace vzdělávacích institucí.Zařízení žádají pouze o akreditaci vzdělávacího programu (§ 37 vyhl. 505/2006 Sb.).
 • V rámci rekvalifikace lze realizovat pouze kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách.
 • www.mzcr.cz/odbornik/obsah/akreditace
 • Informace k akreditaci kvalifikačních kurzů, certifikačních kurzů, a speciálnímu vzdělávání (zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních).
 • V rámci rekvalifikace lze realizovat pouze akreditované kvalifikační kurzy (§ 59) – např. všeobecný sanitář, masér, ošetřovatel apod.
slide22
Děkuji za pozornost.
ad