slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
เส้นทางก้าวสู่เป้าหมาย การสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน ปีที่ 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
เส้นทางก้าวสู่เป้าหมาย การสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน ปีที่ 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

เส้นทางก้าวสู่เป้าหมาย การสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน ปีที่ 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

เส้นทางก้าวสู่เป้าหมาย การสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน ปีที่ 2. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน. ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 21 Century Student Skills. ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills ทักษะการคิด Thinking Skills

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'เส้นทางก้าวสู่เป้าหมาย การสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน ปีที่ 2' - carol-alford


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
เส้นทางก้าวสู่เป้าหมายการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน ปีที่ 2

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21 21 century student skills
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 2121 Century Student Skills
 • ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
 • ทักษะการคิด Thinking Skills
 • ทักษะการแก้ปัญหา Problem Solving Skills
 • ทักษะการใช้ชีวิต Life Skills
 • ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
 • ทักษะด้านการสื่อสาร Communication Skills
slide3

ตบช.4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

1.พัฒนาคนไทยยุคใหม่

ตบช.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

2.พัฒนาครูยุคใหม่

ตบช.6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

3.พัฒนาการบริหารจัดการใหม่

4.พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

ตบช.8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน

ตบช.12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

1.ตั้งคำถาม

2.วางแผนเตรียมหาคำตอบ

3.ลงมือค้นหาคำตอบและตรวจสอบคำตอบ

4.สรุปและนำเสนอคำตอบ

2542 2545
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
slide5

การสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน

 • เป้าหมาย
 • ปฏิรูปผู้เรียนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข โดยใช้กระบวนการวิจัยในวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่องให้เป็นนิสัย
 • วิธีการ
 • ปฏิรูปผู้สอน โดยการกระตุ้น ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ด้วยกกระบวนการวิจัยเริ่มจากเทคนิค : QPAR4 ขั้นตอน
 • Question
 • Planning
 • Action & Observation
 • Reflections
 • ปฏิรูปโรงเรียน : สังคมแห่งการวิจัย โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ด้วยการวิจัย

วัฒนธรรม

 • ความคิด ความเชื่อ
 • ความคาดหวัง
 • ค่านิยมของกลุ่มคนหมู่มาก
 • วิถีชีวิตที่ปฏิบัติประจำ
 • สิ่งที่ฝึกได้ สร้างได้ เช่น
 • การกิน การเล่น การแต่งกาย การร้องเพลง ฯลฯ

วัฒนธรรมวิจัยการที่นักเรียนมีความเชื่อ เห็นคุณค่า ของการวิจัยและเรียนรู้โดยใช้การวิจัยอย่างมีความสุข และต่อเนื่องจนเป็นนิสัย

how to
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม : HOW TO?
 • เปลี่ยนกรอบความคิด (Paradigm Shift) : มีความคิด ความเชื่อ ค่านิยม แนวปฏิบัติที่ชัดเจน

2. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม : องค์กรเสริมแรง ( Reinforcement) ผลักดันร่วมนำ ร่วมทำ ช่วยทำ หนุนนำ ตามติด

 • ทำต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นนิสัย : การเติมเต็ม สร้างความเข้มแข็ง พี่เลี้ยง/ทำต่อเนื่อง/เวทีนำเสนอในงานต่างๆ /รณรงค์ /กิจกรรมเสริม
 • ต้องถ่ายโยงกันทั่วทั้งองค์กร : เปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กขยายถ่ายโยงไปเรื่อยๆ ภาพใหญ่ทั้งองค์กร/ทำทั้งโรงเรียน

5. ปรับเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่น ศรัทธา และสื่อสาร เผยแพร่

slide7
บันได 5 ขั้นสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

การตั้งคำถามและสมมุติฐานHypothesis Formulation

การสืบค้น แสวงหาความรู้Searching for Information

สรุปองค์ความรู้ Knowledge formation

การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพEffective Communication

จิตสาธารณะและการบริการPublic Service

slide8

โครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย (ปีงบประมาณ 2554-2556)

การวิจัย: กระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ น่าเชื่อถือ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่

ตั้งคำถาม : Question (สังเกต สงสัย อยากรู้)

เตรียมการ :Plan (คิดค้น หาวิธีตอบคำถาม)

ดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ :Action, Observation and Reflection

สรุปและนำเสนอผลการค้นหา :Conclusionand ….Presentation

54 56
การดำเนินงานโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียนปี 54-56
 • จุดประกาย
 • ท้าทายความคิด
 • ร่วมจิตวิจัย
 • ก้าวไกลด้วยคาราวาน
 • ขยายฐานเครือข่าย
 • สืบสายวัฒนธรรมการวิจัย
slide10
การสร้างวัฒนธรรมวิจัยปีที่ 2
 • โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
 • สร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
 • สร้างความเข้มแข็งในการจัดการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน
 • สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมการวิจัย
 • ตรวจสอบ ทบทวนผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
slide11

ตรวจสอบ ทบทวนการผลดำเนินงานกับเป้าหมาย

เป้าหมายปลายทางผลที่เกิดกับผู้เรียนในปีที่ 1

 • 2. วิเคราะห์ ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมวิจัย
   • 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้
    • เนื้อหาสาระ
    • วิธีสอน/กิจกรรมที่เอื้อ
    • สื่อที่เสริมทักษะ
    • การวัดผลที่สอดคล้อง
   • 2.2 บรรยากาศในเชิงบวก
   • 2.3 จุดอ่อน จุดแข็งและทักษะที่เป็นองค์รวม

3. วิเคราะห์ระบบ เทคนิคที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย

3.1 ทักษะองค์รวมรายคน

3.2 ระบบเทคโนโลยี

slide12
สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมวิจัยสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมวิจัย
 • สร้างจุดเริ่มต้นของความร่วมมือจากการมีส่วนร่วม
 • เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญจาก
  • ศึกษานิเทศก์
  • ทีมพี่เลี้ยงระดับภาค
  • สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย
  • องค์กร ชุมชนท้องถิ่น
  • ระบบ Network : อินเทอรเน็ต เว็บไซต์
slide13
ความเข้มแข็งการสร้างวัฒนธรรมวิจัย(การบริหารจัดการ)ความเข้มแข็งการสร้างวัฒนธรรมวิจัย(การบริหารจัดการ)
 • ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
 • สร้างค่านิยมร่วม ความเชื่อ สร้างความตระหนัก เห็นความสำคัญ
 • จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คาราวานใน/นอกโรงเรียน
 • สนับสนุนให้ขับเคลื่อนทั้ง ร.ร.: สร้างพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 • ให้อำนาจการตัดสินใจ/ความรับผิดชอบแก่ครู : ปรับเวลาเรียน วิธีการ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 • สร้างวัฒนธรรมให้ยอมรับการริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้ทุกคนทดลองทำจนประสบความสำเร็จ
 • จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างวัฒนธรรมวิจัย
 • นิเทศ ติดตามภายใน Coaching ให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • ประเมิน ตรวจสอบกับเป้าหมาย ตัวชีวัด
slide14
ความเข้มแข็งการสร้างวัฒนธรรมวิจัย(การเรียนการสอน)ความเข้มแข็งการสร้างวัฒนธรรมวิจัย(การเรียนการสอน)
 • ศึกษานิเทศก์ /ทีมภาค/สพฐ.
 • นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ Coaching อย่างต่อเนื่อง
 • สนับสนุน/จัดเวทีให้ครู ร.ร. ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ทำให้นักเรียนมีวัฒนธรรมวิจัย
 • ประเมินผลงานครู นักเรียน เทียบกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด
 • สร้างเวทีแสดง/นำเสนอความสำเร็จของครู/นักเรียนในโครงการ
 • นำระบบ ICT เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมสร้างนักคิด นักวิพากษ์ นักสืบค้น และสร้างความเป็นเลิศ
 • ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบ/กิจกรรมการเรียนการสอน ที่สอดคล้องและนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย
slide15

To do6Steps 1. จุดประกาย

ตื่นตัว ตามีประกาย เห็นช่องทางนำไปประยุกต์ใช้
slide16
2. ท้าทายให้คิด ท้าทายให้ลองทำ

สพฐ. เปิดจองนวัตกรรมให้ผู้สนใจนำไปใช้ แจก CD, Best Practices, เอกสาร

slide17
3. นำร่องทดลอง
 • ปี 1 ครูกลุ่มเป้าหมาย วางแผน และทดลองโดยเริ่มฝึกทำแผนจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและทดลองสอน
 • ปี 2 ตรวจสอบ ทดลองปรับรูปแบบ กิจกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและขยายเครือข่ายทดลองนำร่อง
slide18
เปิดสมอง ตริตรองมองกระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่วัฒนธรรมวิจัย

5. การวัด ประเมินผลที่สอดคล้อง

1. จุดหมายปลายทางของผู้เรียนกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด

4. สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เสริมทักษะ

2. สาระ หน่วย/แผนการเรียนรู้

3. บทเรียนที่ค้นพบ ออกแบบกิจกรรม /วิธีสอนที่เอื้อ

slide19
4.-5. ขยายฐานทั้งโรงเรียน แลกเปลี่ยนคาราวานวิจัย ให้เสนอผลงานความก้าวหน้า
 • ปี 3ครูกลุ่มเป้าหมาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้คาราวานวิจัยระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และนำเสนอในเวทีประกวดผลงานนักเรียน ครูในโครงการ
slide20

เด็กไทยยุคใหม่ก้าวสู่ความสำเร็จเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมวิจัย

 • มีทักษะกระบวนการคิด การตัดสินใจที่ถูกต้อง
 • มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 • มีทักษะการใช้ ICT ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่อาเซียน
 • นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต