stru n curriculum vitae kto som a o m m za sebou n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stručné curriculum vitae (kto som a čo mám za sebou)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Stručné curriculum vitae (kto som a čo mám za sebou) - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Stručné curriculum vitae (kto som a čo mám za sebou). 49 rokov ( *1957 ), ženatý, 2 deti 30 rokov na škole z toho 26 rokov ako ašpirant/učiteľ Rozličné pozície: od ašpiranta (1980) až po mimoriadneho profesora (2003-) 6 rokov vedúci Katedry informatiky

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stručné curriculum vitae (kto som a čo mám za sebou)' - carnig


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stru n curriculum vitae kto som a o m m za sebou
Stručné curriculum vitae(kto som a čo mám za sebou)
 • 49 rokov (*1957), ženatý, 2 deti
 • 30 rokov na škole z toho 26 rokov ako ašpirant/učiteľ
 • Rozličné pozície: od ašpiranta (1980) až po mimoriadneho profesora (2003-)
 • 6 rokov vedúci Katedry informatiky
 • Senátor vo fakultnom aj univerzitnom senáte
 • odborne: kryptológia, informačná bezpečnosť, elektronický podpis; informatizácia spoločnosti
 • Pedagogické pôsobenie (cca 10 rôznych prednášok, 30 diplomantov, 1 skončený ašpirant, 6 ďalších v rozličnom štádiu, 2 skrípt, 2 zatiaľ elektronické učebnice, gestor, garant,...)
 • spolupráca s praxou (kryptológia, informačná bezpečnosť, ektronický podpis a PKI) cca 30 projektov, rozsiahla expertná činnosť
poslanie fakulty
Poslanie fakulty
 • poslaním vysokej školy je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť a dobro v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti (§ 1, ods. 2 zákona 131/2002 z.z.)
 • hlavným poslaním fakulty je získavať, rozvíjať a rozširovať poznanie v matematike, fyzike a informatike, pomáhať riešiť spoločenské problémy, na ktoré má fakulta potrebné know-how a vytvárať podmienky pre prácu a rozvoj svojich členov – študentov aj zamestnancov.
 • Poslanie fakulty by sa malo napĺňať v jej každodennej činnosti v pedagogike, vede a celkovom živote fakulty
pedagogika v zvy
Pedagogika - výzvy
 • Rýchle sa meniace požiadavky spoločenskej praxe na absolventov
 • Kreditový systém – zatiaľ nenaplnené očakávania
 • Narastajúca konkurencia domácich a zahraničných vysokých škôl
 • Kvalifikačná a veková štruktúra učiteľov
pedagogika absolventi
Pedagogika – absolventi
 • V tomto školskom roku končia prví absolventi bakalárskeho štúdia – analyzovať obsah a organizáciu štúdia tak z hľadiska praxe, ako aj magisterského štúdia
pedagogika syst m vzdel vania
Pedagogika – systém vzdelávania
 • Potenciál kreditového systému podporiť technologicky a organizačne (Študent II)
 • Rozšíriť ponuku vzdelávania – tak dovnútra, ako aj navonok (UK, absolventi, prax)
 • Zaviesť a/alebo rozšíriť iné formy vzdelávania
  • krátkodobé tématicky orientované kurzy
  • Intenzívne kurzy vedené odborníkmi z praxe (technológie, manažment, komunikačné stratégie, projektové riadenie)
  • e-learning
 • Zachovať výchovu spoločensky vyžadovaných odborníkov aj na „malých odboroch“
pedagogika bud ci tudenti
Pedagogika – budúci študenti
 • Získať dobrých absolventov stredných škôl
  • Kontakty na stredné školy (aj cez ďalšie vzdelávanie učiteľov)
  • Korešpondenčné semináre
   • mimoriadny fenomén,
   • Budovanie vzťahu ku fakulte
   • Zdroj výborných, motivovaných študentov
   • Uznanie a vďaka všetkým tým, ktorí sa na nich podieľajú
   • podpora
  • Schola ludus
  • Médiá (Pod lampou – dobrý ohlas medzi inteligenciou)
pedagogika tudenti
Pedagogika - študenti
 • Posilniť predmety projektového charakteru a zamerané na tímovú prácu
 • Využiť kontakty na prax na zavedenie prednášok a iných foriem výučby pripravujúcich študentov na konkrétne riešenia a zvládnutie aktuálnych technológií
 • Jazyková príprava (druhý jazyk – asi nemčina, zdokonaľovacie kurzy vo vyšších ročníkoch)
 • Internacionalizácia štúdia (organizačná podpora študentskej mobility)
 • Štúdium v angličtine
 • Posilniť spätnú väzbu (študentská anketa a ďalšie formy)
pedagogika u itelia
Pedagogika – učitelia
 • Vytvárať slušné pracovné podmienky pre učiteľov fakulty
 • Získať najschopnejších absolventov pre pôsobenie na fakulte
  • Doktorandské štúdium
  • Postdoc
 • Vytvárať podmienky pre návrat našich absolventov, ktorí získali skúsenosti v zahraničí
 • Vytvárať podmienky pre hosťujúcich profesorov a docentov
 • Korektný a rýchly kvalifikačný postup
  • Jasné pravidlá
  • Pri splnení podmienok – docenti do 35 rokov, profesori 40-45 roční
slide9
Veda
 • Aby sme mohli šíriť poznanie, musíme sa na jeho vytváraní sami podieľať
 • Fakulta má doteraz vynikajúce výsledky vo vede, za ktoré patrí vďaka všetkým, ktorí sa o ne zaslúžili (najmä kolegom z fyziky)
 • Vedecký výskum robia konkrétni ľudia a nie inštitúcia, úlohu vedenia fakulty vidím vo vytváraní podmienok pre vedeckú prácu jednotlivcov a kolektívov
veda v zvy 1
Veda-výzvy (1)
 • Nové možnosti, treba sa pripraviť na ich využitie
  • Viac financií na základný výskum v EÚ (European Research Council, program IDEAS v 7RP – 7 mld EURO)
  • Výskum v ďalších tématických programoch 7RP
  • Štrukturálne fondy (podpora infraštruktúry vedy)
  • Príprava EIT
  • Centrá excelencie a kompetencie (v rámci SR, regiónu)
  • Prísľub zlepšenia financovania vedy na Slovensku
veda v zvy 2
Veda-výzvy (2)
 • Zámery Univerzity Komenského
  • Veľké tímy, schopné úspešne sa uchádzať o veľké európske projekty
  • Regionálna spolupráca (Brno – Viedeň - Bratislava)
  • Silicon Valley v Mlynskej doline
veda rie enia 1
Veda – riešenia (1)
 • Zachovať všetko pozitívne, čo sa podarilo v minulosti dosiahnuť
 • Zvýšiť vplyv fakulty na vytváranie pravidiel pre vedu (zastúpenie v poradných komisiách štátnych orgánov, grantových agentúrach, vo vedení Univerzity)
 • Presadzovať financovanie na základe kvality vedeckej práce (výskumné univerzity)
 • Zapojenie sa do budovania centier excelencie a kompetencie
 • Hľadať aj iné zdroje financovania (projekty z praxe)
veda rie enia 2
Veda – riešenia (2)
 • Fakultná podpora riešiteľov pri získavaní a manažmente grantov (odbremeniť riešiteľov od administratívnej záťaže)
 • Poznať výskumný potenciál fakulty a pomáhať hľadať príležitosti pre jeho lepšie uplatnenie
 • Získavanie prístupu k e-fondom literatúry
 • Spolupráca s praxou – prepojenie aplikačného a základného výskumu, využitie vedeckých výsledkov v pedagogickom procese
tudenti tudijn prostredie
Študenti – študijné prostredie
 • Skvalitňovanie podmienok na štúdium (informačné zdroje, učebnice, výpočtová technika, laboratóriá)
 • V spolupráci so študentami vytvoriť podmienky pre príjemné trávenie času na fakulte (napríklad, stravovanie, oddychové a debatné kútiky)
 • Snažiť sa o zlepšenie podmienok bývania, stravovania a trávenia voľného času študentov na internátoch
u itelia a zamestnanci
Učitelia a zamestnanci
 • Ľudia sú najcennejším aktívom fakulty
 • Usilovať sa o adekvátne odmeňovanie pracovníkov fakulty
  • Usilovať o zlepšenie financovania vysokých škôl (výskumné univerzity)
  • Vytvárať motivačný fond pre mladých pracovníkov
  • Cez zmluvnú spoluprácu s komerčnými firmami riešiť ekonomickú situáciu začínajúcich zamestnancov
u itelia a zamestnanci1
Učitelia a zamestnanci
 • Peniaze nie sú všetko
  • Poskytovať istoty, ktoré sú základom pre pracovnú pohodu
  • Vytvárať priaznivú klímu pre spoluprácu všetkých vekových kategórií
  • úcta k súčasným aj bývalým kolegom a ich práci
  • zveľaďovať pracovné prostredie (priestory, budovy, technické vybavenie)
  • Podporovať odborný rast
financovanie doteraz
Financovanie doteraz
 • Finančné toky neboli transparentné
 • Hlavný zdroj financovania tvorila dotácia Ministerstva školstva
 • Časť prostriedkov získala fakulta z vlastných rezerv (redukcia počtu pracovníkov, optimalizácia spotreby)
 • Významnú časť financií na rozvoj fakulty poskytli riešitelia výskumných projektov
 • Podarilo sa získať aj prostriedky z Rozvojových projektov MŠ SR
 • Ďalšie prostriedky získala fakulta z prenájmu priestorov
financovanie v bud cnosti
Financovanie v budúcnosti
 • Dotácia MŠ SR
 • Rozvojové projekty
 • Náhradiť vnútorné zdroje
  • Štrukturálne fondy
  • Spolupráca s praxou
  • Poskytovanie plateného vzdelávania
  • Prehodnotiť potrebu prenájmu priestorov a zvážiť možnosť zníženia príspevku od riešiteľov projektov
riadenie fakulty 1
Riadenie fakulty (1)
 • V minulosti sme si mali možnosť vyskúšať manažérsky model riadenia
 • To je riešenie použiteľné v mladej komerčnej firme a hoci objektívne pomohlo vyriešiť nejeden problém fakulty,
 • akademické prostredie nereaguje dobre na direktívny spôsob riadenia
riadenie fakulty 2
Riadenie fakulty (2)
 • Riadenie akademickej inštitúcie by malo vychádzať z iných predpokladov
  • Peniaze sú dôležitým predpokladom fungovania fakulty, ale nemôžu byť určujúcim faktorom
  • Mnohé z aktivít, ktoré prispievajú k naplneniu poslania fakulty sú dlho stratové a prinášajú ovocie až v dlhodobej perspektíve
  • Problémy, ktoré fakulta musí riešiť, sú často zložité a riešenie sa nehľadá ľahko
  • Ľudia pôsobiaci na fakulte sú rozumní, dokážu pochopiť podstatu problémov, posúdiť navrhované riešenia a väčšinou sú ochotní podporiť rozumné riešenia
riadenie fakulty 21
Riadenie fakulty (2)
 • Alternatíva - mäkké (soft) riadenie založené na nasledujúcich princípoch
  • Transparentnosť (jasné definovanie a dodržiavanie pravidiel a zverejňovanie rozhodnutí)
  • Prístup k informáciám (nie fámy ale fakty)
  • Využitie kolektívneho rozumu (zapojenie širšieho okruhu ľudí do analýzy problémov a hľadania riešení; vedecká rada, kolégium dekana, odborné sekcie)
  • posilnenie akademickej samosprávy (AS sa vyjadruje ku všetkým zásadným otázkam a má kontrolné právomoci)
  • Aktívny prístup voči Univerzite a iným nadriadeným inštitúciám (Sofia, Študent II,..)
riadenie fakulty 3
Riadenie fakulty (3)
 • Dlhodobá vízia a z nej odvodené akčné plány
 • Uplatňovanie kontrolovanej evolúcie namiesto nepripravených revolučných zmien
 • Projektový prístup k riešeniu zložitých problémov(analýza problému, žiadaný stav, možné riešenia a analýza ich uskutočniteľnosti, postupnosť krokov, havarijný plán, realizácia)
 • Nie divide et impera, ale hľadanie porozumenia a priestoru na spoluprácu medzi jednotlivými časťami fakulty
p r slov na z ver
Pár slov na záver
 • Problémov je veľa a obávam sa, že jednoduché a bezbolestné riešenia neexistujú
 • Dnes sa uchádzam nielen o vašu podporu pri voľbe dekana, ale o podporu a spoluprácu pri riešení problémov, ktoré pred fakultou stoja
 • Ak vo voľbách získam dôveru akademického senátu, spravím všetko, čo bude v mojich silách, aby fakulta v nasledujúcich rokoch dobre prosperovala ako celok