slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
201 2 г. PowerPoint Presentation
Download Presentation
201 2 г.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

201 2 г. - PowerPoint PPT Presentation


  • 73 Views
  • Uploaded on

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 г., ОС 2 МЯРКА 213 ПЛАЩАНИЯ ПО НАТУРА 2000 И ПЛАЩАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕО- ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ. „ВАКАНЦИЯ“ ООД. 201 2 г. Мярка 213 - Цели.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '201 2 г.' - carmine-baxter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 г., ОС 2

МЯРКА 213

ПЛАЩАНИЯ ПО НАТУРА 2000 И ПЛАЩАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕО- ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

„ВАКАНЦИЯ“ ООД

2012 г.

slide2

Мярка 213 - Цели

• Целта на мярката е да се предоставят финансови средства на земеделските стопанства, попадащи в Натура 2000.

• Средствата ще бъдат използвани за поддържане на природните местности, растителното и животинско многообразие в стопанствата.

• По мярката се компенсират земеделските стопани, които ограничаватдейността си, поради наложените от Натура 2000 рестрикции.

• Земеделските стопани се подпомагат с цел: осигуряване на опазването, поддържането и/или възстановяването на благоприятното състояние на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони.

2

slide3

Мярка 213 - Бенефициенти

Земеделски стопани – физически или юридически лица.

Условия за избираемост:

• Да бъдат регистрирани като земеделски стопани по реда на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), които притежават, арендуват и наемат земеделски земи, включени в състава на НАТУРА 2000, за период от минимум 5 години, и отговарят на условията;

• Земеделски стопани, които стопанисат минимум 0,3 ха земеделска земя в обхвата на Натура 2000 с минимален размер на парцела от 0,1 ха.

slide4

Мярка 213 - Бенефициенти

Земеделски стопани – физически или юридически лица.

Условия за подпомагане:

• Подпомагат се земеделски стопани, които стопанисват земеделски земи в защитени зони с издадени заповеди за обявяването им не по-късно от 1 януари на годината на кандидатстване за подпомагане;

• Допустими за подпомагане са земеделски парцели, които попадат изцяло във физически блок, пресичащ се със защитена зона от Натура 2000.

slide5

Мярка 213 - Условия за подпомагане

• Да спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;

• Да спазват ограниченията за земеползване, определени в заповедите за обявяване защитените зони;

• При противоречие между изискванията, земеделският стопанин е длъжен да спазва изискванията разписани в заповедта за обявяване;

• НЕ може да се заявя едновременно за подпомагане една и съща площ по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО – за земеделски земи“ и мярка 214 „Агро-екологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.

slide6

Мярка 213 - Размер на помощта

1. Забрани за:

а) разораването и залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения – до 30 евро/ха;

б) промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, крайбрежни клифове (скали) в селскостопанския и горския фонд, с изключение на случаите, при които промяната е свързана със: изпълнението на дейностите по предоставените с РМС концесии за добив на суров нефт от находище „Тюленово“ и концесия за добив на природен газ от находище „Българево“, изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти) на техническата инфраструктура; реализиране на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които към датата на обнародване на заповедта в „ДВ“ има завършена процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или чл. 31 ЗБР – до 30 евро/ха;

slide7

Мярка 213 - Размер на помощта

в) промяна предназначението на и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопанския и горския фонд, с изключение на случите, при които промяната е свързана със: изпълнението на дейностите по предоставената с РМС концесия за добив на природен газ от находище „Дуранкулак“ и т.н. – до 30 евро/ха;

г) промяна предназначението на и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопанския и горския фонд, с изключение на случите, при които промяната е свързана със: изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на съоръжения за третиране на отпадъците, на съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти) на техническата инфраструктура; реализация на други ППП и ИП, за които към датата на одобряване на заповедта в „ДВ“ има завършена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и/или по чл. 31 ЗБР – до 30 евро/ха;

slide8

Мярка 213 - Размер на помощта

д) разораването на пасища и превръщането им в обработваеми земи – 30 евро/ха;

2. забрана за премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) в земеделските земи – 20 евро/ха;

3. забрана за косенето на ливадите:

а) до 1 юли – 70 евро/ха;

б) от периферията към центъра, с бързо движеща се техника и преди 15 юли – 70 евро/ха;

4. забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство – 65 евро/ха;

5. забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади – 28,5 евро/ха.

slide9

Мярка 213 – Групиране на забраните

Забраните се групират в следните три групи:

1. Забрани, важащи за постоянни пасища – А;

2. Забрани, важащи за обработваеми земи – B;

3. Забрани, важащи за трайни насаждения – C;

В случаите, в които в една защитена зона са въведени две или повече от

забраните по чл. 6, ал. 1, т. 1, се начислява компенсаторно плащане само за една от тях.

slide10

Мярка 213 – Правила за изплащане на финансовата помощ

След подаване на заявлението ДФЗ - РА:

• извършва административни проверки на документите, заявените данни и посочените от кандидата факти;

• извършва проверки на място;

• одобрява или отказва частично или изцяло изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическото съответствие на данните от заявлението.

slide11

Мярка 213 – Ред за подаване на заявления

• Заявлението се подава веднъж годишно;

• Заявленията се подават през периода от 1 март до 15 май на годината, за която се кандидатства за подпомагане;

• Всеки кандидат може да подаде само едно заявление за подпомагане за съответната година;

• Държавен фонд "Земеделие"-Разплащателна агенция, изплаща финансоватапомощ в периода между 1 декември на годината на кандидатстване и 30 юни на следващата календарна година.

slide12

Мярка 213 – Санкции

Изплащането на финансовата помощ може да се намали или откаже, когато се установи, че земеделският стопанин:

• е заявил по-големи площи в сравнение с реално ползваните от него;

• не е спазил срока за подаване на заявлението за кандидатстване;

• не спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние за съответните пощи;

• за една и съща площ са подадени две или повече заявления и спорът между засегнатите кандидати не е разрешен.

slide13

Мярка 213 - Размер на помощта

• Възможното максимално годишно плащане по Натура 2000 съгласно Регламент 1698/2005 е € 200/ха;

• Възможно е първоначално плащане от €500 за покриване на възникнали разходи и пропуснат доход. То може да се получи за период не по-голям от 5 години. Тези суми могат да бъдат увеличени в изключителни случаи като се вземат под внимание специфични обстоятелства, предварително обосновани в ПРСР;

• Забраните важат за целия заявен за подпомагане земеделски парцел, а не само за частта от него, попадаща в съответната защитена зона.

• ДФЗ – РА изплаща финансовата помощ в периода между 1 декември на годината на подаване на заявлението за подпомагане и 30 юни на следващата календарна година.

slide14

Програмата за развитие на селските райони 2007–2013г., Ос 2

Благодарим Ви за вниманието!

За повече информация:

www.mzh.government.bg/, www.evroproekti-vakancia.bg и http://prsr.government.bg/.