slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Припремна настава за правосудни испит

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 168

Припремна настава за правосудни испит - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Припремна настава за правосудни испит. СТВАРНО ПРАВО Проф. др Драгор Хибер. Основна литература. Уџбеник: О. Станковић – др Миодраг Орлић, Стварно право, Београд, Номос, издања након 1996. године Закони:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Припремна настава за правосудни испит' - carly-barton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Припремна настава за правосудни испит

СТВАРНО ПРАВО

Проф. др Драгор Хибер

slide2
Основна литература

Уџбеник:

 • О. Станковић – др Миодраг Орлић, Стварно право, Београд, Номос, издања након 1996. године

Закони:

 • Закон о основама свијинско-праних односа (Сл. листСФРЈ бр. 6/80 и 36/90, Сл. лист СРЈ, бр. 29/96)
 • Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар (Сл. гласник РС, бр. 57/03)
 • Закон о извршном поступку (Сл. гласник РС, бр.125/04)
 • Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима (Сл. Гласник РС, бр.83/92, 53/93, 67/93, 48/94,12/96, 15/96, 34/01, и 25/01)
 • Закон о хипотеци (Сл. гласник РС, бр. 115/05)
 • ЗОО
 • Закон о изградњи и Закон о одржавању стамбених зграда (етажна својина)
slide3
Појам стварног права

Стварно право у субјективном смислу је апсолутно право које за свој непосредан објект има ствар. Стварно право у објективном смислу чине правила гране права којима се уређују субјективна стварна права.

 • Као апсолутно право стварно право делује erga omnes
 • Обавеза на пасивно понашање свих (трећих); конкретизација по субјеку и садржини у случају повреде
 • Стварна права уживају право првенства
 • Стварна права дају право следовања
 • Стварна права за непосрдан објект имају ствар
 • Стварна права су претежно уређена императивним прописима

(домет аутономије воље – дејство inter partes)

slide4
Врсте стварних права

Врсте субјективних стварних права

 • Принцип numerus clausus-aстварних права
 • Својина и iura in re alliena(стварна права на туђим стварима

Iura in re alliena:

  • Службености, стварне и личне
  • Заложна права?
   • Схватања о правној природи заложног права
   • Ручна залога праћена државином, бездржавинска залога на покретним стварима и хипотека
slide5
Врсте стварних права

- (Законско) право прече куповине? Регистровно уговорно право прече куповине

- Закуп? (Станарско право и закуп стана)

- Право грађена

Стварно право у објективном смислу

Државина и Земљишни регистри и научно и школско изучавање ставрног права

slide6
Ствар као објект стварних права

Стварна права дају непосредну правну власт на ствари.

Ствар је:

 • део материјалне природе који може бити у људској власти
 • који је in commercio, или
 • који је in patrimonio
 • Ствар и својина
 • “бестелесна” ствар
slide7
Ствар као објект стварних права

Јавна добра:

 • Добра у општој употреби
 • Посебна употреба (концесија)
 • Природна богатства, рудно благо и концесија..
 • “Средства државних органа” и режим јавних добара
 • Културна добра

Људско тело и делови тела

Ствари у посебном (административном) режиму (дроге и лекови, оружје...)

slide8
Државина

Претходни појам државине:

Фактичка власт на ствари, која постоји независно од тога да ли држалац има или не (субјективно грађанско) право на ту фактичку власт и независно од тога да ли он зна или не да такво право има или нема (ако га нема).

slide9
Државина - појам

Државина није право, али:

 • Ужива самосталну судску заштиту (разлози, оправдање – сигурност и правни ред).
 • Под одређеним условима може се претворити у право (одржај)
 • Претпоставка постојања права у корист држаоца (терет доказивања, примери)
 • Претпоставка савесности држаоца
 • Државина и стицање својине на плодовима (појам одвајања и прибирања),али...
 • Државина и објективна одговорност
   • BEATI POSSESSIONIS
slide10
Субјективна (римска) концепција државине
 • Corpus; појам апрехензионих радњи
 • Animus rem pro sibi habendi

(разлика у односу на animus possendi)

 • Detentio

Ко је држалац по субјективној концепцији, а ко детентор

 • Quasi possessio; фикција државине бестелесне ствари и државина права у савременом праву
slide11
Објективна (“модерна”, германска) концепција државине
 • Corpus
 • Animus possendi
 • Детентор по објективној концепцији (“Пуномоћник у вршењу државинске власти”): запослени...
 • Наше право: да ли је прелазак на објективну концепцију представљао крупну промену
 • Несавршеност решења Закона о основним својинско-правним односима
slide12
Врсте државине: непосредна и посредна државина

Непосредни држалац је онај који фактичку власт на ствари врши сам или преко детентора.

Посредна држвина постоји када је држалац ствар поверио неком другом у непосредну државину (али га право признаје за држаоца у функцији заштите његовог интереса).

Посредна држвина је фикција (“спиритулизуована” државина).

Имају је, нпр.: закуподавац, залогодавац, послугодавац...али и наследник, коме још није предата оставштина.

Посредна државина и заштита државине. И непосредна и посредна државина уживају државинску заштиту, и према трећима и међусобно.

Посредна државина и одржај.

slide13
Врсте државине: државина ствари и државина права

Критеријум поделе: обим државинске власти коју држалац остварује.

Државина ствари= својинска државина: држалац се према ствари понаша на онај начин на који се понаша власник, по обиму одговара власти коју даје право својине.

Државина права: држалац се према ствари понаша као ималац неког права ужег од права од права својине; по обиму одговара власти коју даје неко стварно или облигационо право на ствар.

Када на истој ствари постоји и непосредна и посредна државина, непосредна је увек државина права....

slide14
Врсте државине: искључива државина и судржавина

Искључива: државинску власт над једном објекту остварује једно физичко или правно лице.

Судржавина: државинску власт над једним објектом остварује два или више лице.

Постоји ли заједничка државина, као посебан облик?

Начини отваривањвања фактичке власти код судржавине:

 • Периодична искључива фактичка власт судржаоца
 • Истовремена фактичка власт
 • Непосредна државина једног, посредна другог
 • Непосредна државина трећег, посредна судржаоца

Заштита према трећима, међусобна државинска заштита

slide15
Врсте државинепо квалитету:законита (и незаконита) државина

Законита је државина стечена пуноважним правним послом (основом) подобним да пренесе

право које држалац врши

 • Законита својинска државина
 • Ништав и рушљив основ
 • Законитост наследникове државине; универзални и сингуларни сукцесор
 • Значај поделе: оджај
slide16
Врсте државинепо квалитету:законита (и незаконита) државина

Незаконита државина:

 • Ништав основ
 • Поништен рушљив основ
 • Неадекватан основ
 • Непостејећи основ (нема основа)
slide17
Врсте државинепо квалитету:савесна о несавесна државина

Савесна је она државина код које држачац опаравдано церује да је ималац права које врши

Несавесна: зна или може знати да нема право

Савесност и потребна пажња: субјективно објективна процена

slide18
Врсте државинепо квалитету:савесна и несавесна државина
 • Савесност маследникове државине
 • Mala fide superveniens (non) nocet
 • Савесна и незаконита државина
 • Несавесна и законита државина
slide19
Врсте државинепо квалитету: права и манљива државина

Манљива: државина стечена vi, clam или praecario

Права: државина стечена предајом од стране претходног држаоца или узимањем у државину ствари која није у нечијој државини (res nullius)

slide20
Стицање државине

Појам: успостављавање фактичке власти-апрхензионе радње + animus possendi

Начини:

 • Непосредно (оригинарно, апсолутно) – стицање државине на ствари која није у нечијој државини (res nullius)

Обим (врста по обиму): одређен вољом стицаоца (колико захвати)

slide21
Стицање државине

Посрдно (релативно) – стицање држвине на твар која је објект туђе државине

2а. Самовласно (манљиво); обим као под (1)

2б. Пренос; обим одређен вољом преносиоца и радњама прибавиоца

slide22
Стицање државине - наставак

Посрдно (релативно) – стицање држвине на твар која је објект туђе државине

2а. Самовласно (манљиво); обим као под (1)

2б. Пренос; обим одређен вољом преносиоца и радњама прибавиоца

slide23
Заштита државине – судска зштита
 • Ratio legis – забрана самовлашћа
 • Свака држвина ужива заштиту – ограничени изузетак код манљиве државине – нема постпуну заштиту против онога од кога је стечена на манљив начин
 • Циљ заштите – успостављање последњег стања мирне државине, оног које је постојало пре напада на државину

Врсте повреде државине:

(а) одузимање државине

(б) сметање државине

slide24
Сметање државине - појам

успостављање ограничене фактичке власти ометача без потпуног депоседовања (пример: прелазак преко туђе непокретности) – тенденција успостављања државине права

(б) спречавање држаоца да остварује пуну фактичку власт (пример: онемогућавање пролаза)

Сметање једном радњом = успостављање трајног стања (изручио шут у туђе двориште)

Сметање понављањем радњи: када је сметање остварено

(а) првом радњом (б) било којом радњом

(ц) извесност да ће се понављање наставити

slide25
Врсте тужби за заштиту државине
 • Тужба због одузимања државине (за повраћај ствари)

а. Тужилац: бивши држалац

б. Тужени: садашњи држалац (in rem)....

..... који је одузео државину (in personam)

ц. Захтев: повраћај ствари

д. Доказ: да је тужени држалац који је одузео државину тужиоцу (да је тужилац имао државину)

е. Приговори: општи приговори против државинске тужбе

ф. Преклузија: субјективни рок 30,објективни годину дана

г. Преклузија за тржење принудног извршења: месец дана по истеку париционог рока

slide26
Врсте тужби за заштиту државине

2) Тужба због сметања државине

а. Тужилац: држалац

б. Тужени: онај који смета, по чијем се налогу смета

ц. Захтев: (ц1) престанак сметања, (ц2) повраћај у пређашње стање, (ц3) забранабудућег сметања под претњом новчане казне.....

д. Доказ: државина, сметање

е. Рок: исто (рок код “продуженог” сметања

slide27
Приговори
 • Приговор недостатка активне легитимације
 • Приговор недостатка пасивне легитимације
 • Приговор преклузије
 • Приговор одсуства недозвољености

.............................

5. Exceptio vitiosae possessionis ad adversario (приговор манљивости државине)

6. Exceptio petitorium absorbat possessorium (приговор примарности петиторне заштите...излишност двоструког извршења

slide28
Заштита непосредне и посредне државине

(1) Непосредна државина ужива заштиту:

 • према трећим лицима
 • Према посредном држаоцу

(2) Посредна државина ужива заштиту:

 • према трећима, када непосредни джалац пропусти подизање

државинске тужбе; заштита се остварује у корист непосредног држаоца (последње стање мирне државине). Ствар се враћа посредном ако је непосредни неће

 • Према непосредном:

а.ако одузме државину (почне да се понаша као држалац ствари)

б. ако омета: ометање као прекорачење овлашћења – став нашесудске праксе; Рандина формула

slide29
Заштита судржавине
 • Заштита према трећима: тужба једног судржаоца
 • без ње судржалац нема државинску заштиту
 • Последње стање мирне државине је била судржавина

(2) Заштита између судржаоца:

 • Због одузимања (један почне да се понаша ко исључив држалац)
 • Због сметања: проблем обима државинске власти судржаоца (правно питање)

Став наше судске праксе и Рандина формула

slide30
Карактеристике судске заштите држвине
 • Провизорност; утврђује се и штити последње стање мирне државине; државинска заштита може противуречити петиторној
 • Нема расправљања правних питања
 • Скраћени поступак

- рокови за подизање тужбе

- рокови за извршење (3о дана по истеку рока за добровољно озбршење)

- остали рокови

 • Решење а не пресуда
 • Приговори
slide31
Самопомоћ као облик заштите држвине
 • Појам: заштита државине сопственим снагама
 • Услови:

(а) недозвољеност напада ( дозвољен: који се врши у окворима службених овлашћења)

(б) примереност (непрекомерност) срестава самопомоћи

(в) забрана напада на живот и тело

(г) истовременост

 • Продужена самопомоћ – у роковима (30 д. – 1 г.) за подизaње државинске тужбе; разлози за и против
slide32
Право својине - појам и карактеристике каосубјективног грађанског права

Право својине је право уживања и располагања стварима на најпотпунији (најапсолутнији) начин, које може бити ограничено само законом” .

(члан 544 Code civil)

Садржина права својине:

 • Ius possendi (овлашћење држања ствари)
 • Ius utendi (овлашћење употребе)
 • Ius fruendi (овлашћење прибирања плодова)
 • Ius abutendi (овлашћење фактичког и правног располагања)
 • Ius administratendi (овлашћење управљања)
slide33
Право својине - карактеристике
 • Апсолутност права својине

а) деловање erga omnes

б) право следовања

ц) рекадентност (ius recadentiae)

 • Неограниченост (потупност) права својине
 • Недељивост
 • Неповредивост
slide34
Право својине - ограничења
 • Неограниченост и неповредивост права својине и ограничења
 • Општа гаранција неповредивости права својине= прaво на мирно уживање имовине
 • Легитимна ограничења – заштита истоврсних права
 • Легитимна ограничења – јавни интерес

Експропријација

Национализација

.....................................................

Право својине на непокретностима и странци

slide35
Право својине- ограничења
 • Резервисани домен државе по Уставу Републике Србије
 • Право својине на непокретностима и странци:

- ситеми

- право својине на становима (реципроцитет)

- право својине на пословном простору:

(а) реципроцитет

(б) делатност (регистрација)

(ц) неопходна за обављање делатности

- пољопривредно земљиште ?

slide36
Стицање права својине

Апсолутно: на ставрима које нису објект ничије својине

(окупација ничијих ствари, стицање својине на новој ствари...)

Релативно: на стварима које су облик нечије својине = престанак својине претхоника

1. (а)Деривативно

(б) Оригинарно (Критеријум разлике: својина претходника као одлучујућа правна чињеница)

2. (а) Вољом претходника

(б) Без воље претходника (Критеријум разлике: воља претходникаа као одлучујућа правна чињеница)

Дериватривно подразумева и својину и вољу претходника, оригинарно недостатак једног

slide37
Стицање својине на основу правног посласа претходним власником

Потребне правне чињенице:

 • Да је претходник власник
 • Правни основ (Iustus titulus)
 • Начин стицања (modus acquirendi)

Iustus titulus – пуноважан правни посао подобан да пренесе право својине: уговор (о купопродаји, размени, поклону, зајму, делу...), једнострани правни посао (тестамент, јавно обећање награде)

Modus acquirendi – начин стицања у ужем смислу: моменат у коме је својина пренета, у коме је прешао ризик...правне последице

Покретне стави = предаја

Непокретности = укњижба, упис у регистар непокретности

modus acquirendi
Предаја као modus acquirendi (покретне ставри)

Предаје је пренос државине на ствари која је предмет преноса права својине, материјални акт који има правне последице

Услови (да предаја доведе до преноса права својине):

(1) да је последица пуноважног основа (посебан услов?)

(2) Акт воље продавца (а не да је купац сам узео ствар)

(3) Управљена на пренос права својине (а не да је извршна из другог разлога)

_____________________

Предаја и публицитет

Стварна права трећих на продатој и предатој ствари опстају, али по немачком право само ако је прибавилац за њих знао или морао знати (Арг.: Nemo plus iuris...или претпоставка апсолутности својине )

slide39
Врсте предаје

Traditio vera, traditio simboliцa i trditio fictiva

 • Traditio vera: прнос непосредне државине; зависи од осбина ставри; омогућавање стицаоцу да успостави (непосредну државину на ствари)
 • Traditiо simbolica: предаја знацима
 • Тraditio fictiva:

(а) пренос посредне својинске државине уз привремено задржавање непос- редне државине права (constitutum posessorium)

(б) пренос посредне својинске државине непосредном држаоцу права тако да се успоставља његова непосредна својинска државина (traditio brevi manu)

(в) пренос посредне својинскедржавине, док је ствар привремено у државини права трећег (cessio vindicationis

slide40
Стицање својине на непокретностимаправним послом са претходним власником

Услови (чињенични скуп):

 • Да је претходник влааник (уписан у регистар)
 • Пуноважан уговор (iustus titulus)
 • Упис у регистар, укњижба (modus acquirendi)

Titulus:

 • Код нас строго формалан уговор (форма је улов и за облигациона и за стварно-правна дејства
 • У Немачком праву: уговор
slide41
Стицање својине на непокретностимаправним послом са пртходним власником
 • Модус код нас:

(а) укњижба (у земљишно-књижном систему)

(б) укњижба (у систему ктастра непокретности – јединствној евиденцији)

(ц) пренос тапије (?)

(д) упис у катастар земљишта (?)

+ предаја

 • У немачком праву:

укњижба на основу стварноправне исправе, стварноправног уговора

(титулус производи облигационоправно, укњижба на онову испрве стврноправно дејство)

slide42
Стицање права својине на непокретностима

нас:

(1) Постоји само уговор, не и предаја и упис: власник је продавац, а купац има само обллигционо правао

(2) Постоји уговор и упис, не и предаја: власник је купац, ствар може да тражи било обл. било стварно правном тужбом; утицај плаћања цена на тужбе

(3) Постоји уговор и предаја, не и упис: власник је продавац, купац је in status usucapiendi,али:

 • тужба продавца против купца - не
 • тужба новог власника против купца - савесност

(одступања у од система нашој судској пракси)

slide43
наставак
 • (4) Уговор не испуњава формалне улове, имапредаје:

по ставу суда (?) статус стицаоца одржајем (?)

pactum reservati dominii u lizing
Pactum reservati dominii u lizing

Преносилац остаје власник и поред предаје ствари купцу, док купац не исплати цену у потпуности

(Купопродаја са одложним и закуп са рскидним условом)

Дествопрема трећим = њихова савесност

Дејство према купчевим повериоцима – јавно оверена исправа

Швајцарско право – обавеза упис у посебан регистар;

Немачко право: упис у саобраћајну књижицу атомобила

slide45
Финансијски лизинг

Финансијски лизинг (to lease, енг., закупити)

Продавац предаје ствар купцу, лизинг компанија плаћа продавцу и задржава право својине док купац не исплати цену (и камату...)

slide46
Стицање од невласника

Појам – оступање од начела Nemo plus iuris..., због сигурности промета, заштита интереса онога који је у доброј вери купио ствар

Ставови законодавства у сукобу интереса власника и прибавиоца:

 • Систем потпуне заштите власника
 • Систем зашите промета (савесног прибавиоца)

Међусистеми:

(а) по врсти ствари (новац)

(б) зависно од постојања псбних услова

slide47
Стицање од невласника

Услови код нас:

А. Општи (кумулативно)

 • да је ствар покретна
 • да је стицалац савестан
 • да је ствар стечена пуноважним теретним послом усмереним на пренос својине
 • да је ствар предата стицаоцу
slide48
Стицање од невласника

Услови посебни (алтеранативно):

 • да је ствар стечена од власниковог повереника (повереников повереник?)
 • Да је ставр стечена од лица које се професионално (овлашћено) бави продајом такве врсте ствари (ко је то-пракса око аутомобила)
 • Да је ставр стечена на јавној продаји
slide49
Стицање од невласника

Право власника на преузме ствар од стицаоца, под условима под којима ју је набавио стицалац, ако ствар за њега ина афекциону вредност.

usucapio
Одржај (usucapio)

Стицање права својине на основу узукапионе државине (државине која испуњава одређене квалитете) протеком времена.

(Не)одрживост трајне несагласности (сукоба) између економске (фактичке) и правне власти на ствари решава се у корист фактичке.

Одржајем престаје својина претходног власника, али одржај није застарелост.

Одржај и трећа лица (поверење у државину-акцесија).

Одржај и стицање других стварних права.

Врсте; редовни, ванредни, (апсолутни)

slide51
Редовни одржај
 • Законита својинска државина
 • Законитост и рушљив правни посао
 • Законитост и наследникова државина
 • Законитост и посао који није уперен на пренос права својине

(2) Савесна држвина (оправдано верује да је власник)

 • Оправдано верује да је претходник власник Потребна пажња; Mala fides supervenisens nocet: савсност у моменту стицања државине (...могао знати) и у току рока за одржај (...сазнао)

(3) Права државина

slide52
Ванредни одржај
 • Савесна државина = путативни основ

“двострука заблуда”(?):

 • О својини претходника
 • О основу

Mala fides supervenisens nocet

(2) Права државина (?)

slide53
Рокови за одржај

Редовни одржај:

 • Покретне ствари 3 г.
 • Књижни одржај непокретности 3 г.
 • Ванкњижни одржај непокретности 1о г.

Ванредни одржај:

 • Покретне ствари 10 г.
 • Књижни одржај непокретности 10 г.
 • Ванкњижни одржај непокретности 2о г.
slide54
Заштита својине

) Генерална заштита својине као права

 • Уставни принцип неповредивости својине
 • Европска повеља о људским правима

(б) Заштита својине као индивидуалног права

(једнака за све “облике” својине) = својинске тужбе:

 • Actio reivindicatio 2. Actio Pauliana

3. Actio negatoria

actio reivindicatio
Actio reivindicatio(својинска тужба з повраћај ствари)
 • Тужилац: власник ствари
 • Тужени: држалац ствари (т. in rem)

Изуз.: а.отуђио ствар након литиспенденције

б.лажно тврди да је држалац

3. Доказ: право својине (probatio diabolica)

a.када је својина стечена оригинарно

б. Када је својина стечена дериватно...до мере одржаја

actio reivindicatio1
Actio reivindicatio(својинска тужба з повраћај ствари)- наставак -

4. Захтев:

а. Повраћај те ствари (reivindicatio и genere)

б. Повраћај натуралних плодова

 • од савесног држаоца
 • од неавесног држаоца

5. Приговори туженог:

actio reivindicatio2
Actio reivindicatio(својинска тужба з повраћај ствари)- наставак -

А. Перемторни приговори:

(а) Exceptio posterioris dominii (тужени стекао својину после тужиоца)

(б) Exceptio rei venditae et traditae

(ц) Тужилац стекао својину на ствари коју је продао туженом док није био власник, па реивиндицира након што је постао власник

(ко је дужан да штити од евикције не може да реивиндицира)

actio reivindicatio3
Actio reivindicatio(својинска тужба за повраћај ствари)- наставак -

Дилаторни приговори

1. тужни има неко стварно право које га овлашћује да одређено време држи ствар

2. тужени има неко облигационо право према тужиоцу које га овлашћује да задржи ствар одређено време

 • Закуп (посебности)
 • Ius retentionionis
 • Примена првила Nemo auditur....
actio reivindicatio4
Actio reivindicatio(својинска тужба за повраћај ствари)- наставак -

Противзахтев туженог: трошкови

 • Савестан 2. Несавстан

а.Нужни – да а. Нужни – да

б. Корисни – да б.Корисни – ако корист

постоји и за тужиоца

ц) луксузни - ius tollendi

Корисни се умањују за корист коју је имао држалац

Ius retentionis до исплате трошкова

actio publitiana
Actio Publitiana

Основ: “претпостављена својина” = узукапиона државина

 • Тужилац: бивши узукапиони држалац
 • Тужени: садашњи држалац
 • Основ: квалификованија државина
 • Захтев: исто као код реивиникационе тужбе
 • Противзахтев и дилаторни приговори: исти као код реивиндикационе тужбе
actio publitiana1
Actio Publitiana

Доказивање = поређење државина

 • Побеђује подобна за редован одржај, ако друга није
 • Ако суобе подобнеза редован одржај – предност стечена теретно
 • Ако су обе стечене теретно – предност тужени (држалац)
actio publitiana2
Actio Publitiana(наставак)

Ниједна подобна за редован одржај – предност подобна за ванредни

5. Обе подобне за вaнредни: предност тужени (држалац)

 • Схватање проф. Станковића: теретност и државина подобна за ванредни одржај
actio negatoria
Actio negatoria

Тужба због сметања права својине

1. Тужилац: власник који је истовремено држалац

2. Тужени: онај који омета (или по чијем се нaлогу врши ометање,или ко је одобрио омeтање које му иде у корист

actio negatoria1
Actio negatoria(наставак)

3. Захтев: а. Престанак (обустава) сметања

б. Повраћај у пређашње стање (ако је сметањем наступила трајна ситуација)

ц. Забрана будућег (поновљеног) сметања: новчана казна, принудно извршење без нове тужбе и претња новом казном

4. Доказ:

а. Државина;смисао, домет и разлог претпоставке својине

actio negatoria2
Actio negatoria(наставак)

б. Постојање сметања

а) сметање умањењем државине

б) сметање без умањења джавине

ц) продужено сметање

5.Приговор:субјективно право туженог које га овлашћује на радњу сметања

увек дилаторан? - стварне службености

actio negatoria3
Actio negatoria
 • Дозвољеност ометања и месно уобичајени ниво штетних емисија
 • Постављање уређаја и снижење нивоа штетних утицаја
 • Штетни утицаји и дозвољена (корисна) делатност
 • Негаторна тужба и еколошка аctio popularis, злоупотрба права и облигациона превентивна тужба
slide67
Сусвојина
 • Појам
 • Право на удео; право прече куповин
 • Права на ствар: држање, употреба, прибирање плодова, управљање
 • Редовно управљање
 • Акти који га превазилазе
 • Нужни акти (тужба)
slide68
Сусвојина - деоба
 • Природа права на деобу
 • Уговорна деоба
 • Судска деоба
 • Физичка деоба
 • Облици цивилне деобе
slide69
Службености
 • појам: стварно право употребе (...) туђе ствари
 • Стварне
 • личне
slide70
Стварне службености

Право свакодобог власника непокретости - повласног добра да у одређеној мери употребљава туђу непокртност (послужно добро) или да забрани власнику послужног добра да користи своју непокретност...

slide71
Стварне службености
 • Негативна одређеност ств. сл.
 • Рестрикција
 • Недељивост
 • Акцесорност
slide72
Стварне службености

Стицање:

 • Уговор
 • Тестамент
 • Одржај
 • Судска одлука

(Законске ств. службености и суседска

права)

slide73
Стварне службености

Престанак:

 • Уговор и одрицање
 • Застар. и либераторна узукапија
 • Промењене околности
 • консолидација
slide74
Личне службености
 • Ususfrucrus
 • Usus
 • Habitatio
 • Actio condessoria
slide75
Заложно право
 • Право заложног повериоца да се пре свих других поверилаца намири из заложене ствари или права, независно ко је у тренутку намирења власник те ствари или права (појам)
 • Закон о хипотеци (115/2005), Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар (5/2003,61/2005), Закон о извршном поступку (125/о4), ЗОО, ЗоСПО,Закон о хартијама од вредности
slide76
Битне особине и начела

Особине:

 • Право првенства (у односу на хирограферне повериоце, у односу на потоње друге заложне повериоце)
 • Право следовања

Начела:

 • Начело акцесорности
 • Начело специјалности
 • Начело недиљивости
 • Начело официјелности
slide77
Начело акцесорности
 • (зависност заложног права од потраживања које обезбеђује)
 • Престанак облигационог односа
 • Одступања у нашем праву

(а) будуће, условно потраживање

(б) својинска хипотека (стара, “привремена” по ЗоХ)

(ц) застарело потраживање

slide78
Начело специјалности
 • Појам: одређеност предмета заложног права/одређеност потраживања
 • „ floating charge“, залагање будуће ствари и имовине као цечоне
 • Будуће и условно потраживање
 • Кредитна и кауциона хипотека (значај и карактер уписа износа потраживања)
 • Доцније потраживање код рз
slide79
Начело недиљивости
 • Појам:

З. п. обезбеђује цело потраживање (нема утицаја подела или исплата дела потраживања)

З.п. Терети целу ствар, нема утицаја подела ствари, прелазак у сусвојину....

slide80
Начело официјелности

(а) официјелност у односу на постојање и висину потраживања (правоснажна и извршна пресуда као извршна исправа на основу које се врши намирење

 • Actio hipotaecaria i vindicatio pignoris
 • Тенденције у савременом праву
slide81
Начело официјелности

(б) официјелност у намирењу – судска јавна продаја

 • Lex commissoria и њена забрана
 • Продаја ствари по тржишној или берзанској цени
 • Напуштање у позитивномправу
slide82
Врсте по основу стицања (начину настанка)
 • Уговорно
 • “Судско”
 • Законско
slide83
Врсте по основу стицања (начину настанка)

А 1.Уговорно А 2. Стицање на основу заложне изјаве-чл. 14ЗоХ)

А 3. Стицање на основу судског поравнања

Б 1. Судско заложно право = извршно заложно право

Б 2. Заложно право стечено у пореском или другом управном извршном поступку

Ц 1.Право ретенције

Ц 2. Законско заложно право и привилегије

slide84
Врсте по објекту/начину стицања/државини
 • ЗП на покретним стварима које се стиче предајом ствари (државином залогопримца) = (+) право ретенције (ЗОО)
 • ЗП на потраживању које се стиче обавештавањем залогодавчевог дужника (ЗОО)
 • ЗП на покретним стварима које се стиче регистрацијом (+ потраживања + остала преносива права – хартије од вредности)
 • ЗП на прaвима из хартија од вредности
 • ЗП на непокретностима = хипотека
slide85
Судско (извршно) заложно право

Iustus titulus:решење о извршењу

Modus acquirendi:

(а) попис дужникове покретне ствари ствари; регистрација и њен значај

(б) упис у регистар непокретности (забележба извршења)

slide86
Судско (извршно) заложно право

Поступање са пописаним стварима

 • Смештање у судски депозит
 • Државина повериоца или трећег када постоји опасност
 • Државина повериоца или трећег када не постоји опасност
 • Државина дужника (пште правило)
slide87
Судско (извршно) заложно право
 • Отуђење ствари:

vindicatio pignoris; успех зависи од савесности купца

slide88
Законско заложно право

Појам: постоји на основу самог закона, умањена транспарентност – нема специфичног титулуса и модуса (contra: аустријско право; како је данас у нашем пореском извршном поступку)

Приоритет

slide89
Законско заложно право

Законска хипотека: појам, особине и ранија законска хипотека у нашем пореском праву (непосредни порез на ту непокретност који није плаћен претходних годину дана)

Законска хиптека и привилегована потраживања

slide90
Законско заложно право

Законска ручна залога у трговинском праву (превозилац, шпедитер, складиштар, на стварима датим у превоз..., за потраживања из уговора о превозу...)

Редослед намирења

pignus
Заложно право на покретним стваримапо ЗОО (р.з. – pignus)

Iustus titulus: уговор о залози, неформалан, али: за приоритет у одн. на регистровану залогу-oвера потписа (forma ad probationem)

Modus acquirendi: предаја (traditio vera, traditi simbolica, traditio fictiva)

pignus1
Р.з. – pignus – права залогопримца
 • Право на намирење (начело официјелности)
 • Право на државину; случајеви посредне државине
 • Право првенства
 • Право следовања (vindicatio pignoris)
pignus2
Заложно право на покретним стваримапо ЗОО (р.з. – pignus)

5. Право на допуну залоге

6. Забрана употреба и антихреза; употреба без антихрезе

7. право на прибирање плодова и антихреза

pignus3
р.з. – pignus – обсвезе залогопримца
 • Обавеза на чување заложне ствари
 • Обавеза на повраћај ствари по престанку залоге
pignus4
р.з. – pignus - располгање
 • Пренос заложног права ( цесија потраживања обезбеђеног залогом
 • Подзаложно право
slide96
Заложно право на покретним стварима које се стиче регистрацијом

Titulus:писмени уговор

Моdus: упис у посебан регистар (државина залогодавца)

Упис код судског заложног права и пореског извршног права – разлика у значају

slide97
Регистрована залога – обавезе залогодавца
 • Чување ствари
 • Осигурање
 • Уговорно ограничење располгања
 • Предаја ствари залогопримцу у поступку намирења...
 • ...који стиче право на државину доспелошћу потраживања, а може да узме ствар по писм. обавештењу
slide98
Регистрована залога – намирење заложног повериоца
 • Битна одступања од официјелности

Извод из регистра изједначен је са извршном исправом

(а) почетак: писм.обавештење залогодавцу о намери намирења, након доспелости (чл. 35)

(б) забележба почетка намирења (36)

(ц) добровољни или принудни пренос државине, по обавештењу о томе (чл. 41)

(ц1) приговори засновани на акцесорности – не одлажу извршење

slide99
Регистрована залога – намирење заложног повериоца

Начин намирења:

 • Судска продаја или текућа цена – одмах одн. до 30 д. од забележбе
 • Вансудска продаја – после 3о дана
 • Уговорена одступања – ако злогодвац има својство привредног субјекта или је правно лице-директна вансудска јавна продаја или тржишна и берзанска цена, или стандард разуман и пажљив човек (27 и 28)
slide100
Регистрована залога – намирење заложног повериоца
 • Lex commissoria (начелно забрањена, ако је залогодавац ф. лице)
 • Тужба против вандуског намирења -код судског је неопходна извршна исправа- због неакцесорности
 • Купац стиче без терета
slide101
Заложно право на потраживањима по ЗОО

Titulus: уговор о залози

Modus: писмено обавештење дужниковом дужнику=забрана испл. залогод.

До оспелости заложеног потраживања овлашћења врши залогопримац

По доспелости заложеног потраживања, исплата залогопримцу. Ако његово потраживање није доспело-депозит или конверзија у pignus

По закону о зал. пр. - регистрација

slide102
Право ретенције
 • Право задржавања и право намирења
 • Приговор против св. тужбе

Услови:

 • Законита, савесна и права државина (да ствар нијеизашла из држ. власника против његове воље)
 • Не из посла који подразумева поверење

(бестеретна остава, послуга)

slide103
Право ретенције – разлике у односу на р. залогу
 • Нема следовања
 • Само непосредна државина
 • Задржавање могуће само после доспелости потраживања
 • Увек закон као основ
 • Само дужникова ствар
slide104
Хипотека
 • Хипотека по ЗоСПО
 • Хипотека по Закону о хипотеци
 • Судска (извршна) хипотека
 • Примена правила земљишнокњижног права
slide105
Хипотека по ЗоСПО
 • Основ: Уговор о хипотеци

(писмени уговор, оверени потписи)

 • Уговор и начело специјалнисти
 • Хипотека и судско поравнање
 • Модус: укњижба у зем. књигу, катастар непокретности, интабулациону књигу
 • Извршна хипотека и ванкњижна својина
 • (попис, судски оглас)
slide106
Хипотека по ЗоСПО
 • Објект: непокретност уписана у регистар (зем. књижно тело
 • Заједничка (симултана) хипотека
 • Право избора објекта намирења и принцип сразмерног намирења
 • “промена” првенственог реда
slide107
Хипотека по ЗоСПО

Права хипотекарног повероца:

 • Намирење (официјелност)
 • Првенство
 • Следовање
 • Намирење пре доспелости
slide108
Хипотека по ЗоСПО

Располагања:

 • Цесија потраживања
 • Надхипотека
 • Отуђење непокретности и преузимање дуга
slide109
Хипотека по ЗоСПО

Престанак хипотеке:

 • Услед престанка потраживања
 • Независно од престанка потраживања
slide110
Хипотека по ЗоСПО

Престанак хипотеке услед престанка потраживања:

 • Исплата, datio in solitum, datio pro solvendi
 • Опрост дуга, новација, компензација
slide111
Хипотека по ЗоСПО

3. Застарелост

4. Наступање раскидног, ненаступање одложног услова

5. конфузија

slide112
Хипотека по ЗоСПО

Престанак хипотеке независно од престанка потраживања

 • Пропаст непокретности (реална суброгација)
 • Хипотека са рокомили условом
 • Консолидација, својинска хипотека, очување првеснтвеног реда
 • Продаја непокретности у извршном поступку
slide113
Хипотека по Закону о хипотеци

Titulus:

 • Уговор или судско поравнање (?); писмена форма уз оверу потписа или друга проп. форма (јавнобележничка форма)
 • Једнострана изјава залогодавца
 • законска хипотека
 • Судска (извршна?) хипотека
 • Modus: упис
slide114
Хипотека по Закону о хипотеци

Упис:

 • На захтев власника
 • Дужника (стицање права ѕа другога)
 • Повериоца
 • Посебности код уписа хипотеке на објекту уизградњи
slide115
Уговор о хипотеци

Уговорне стране:

 • Хипотекарни поверилац
 • Залогодавац:
 • Власник непокретности или “друго лице које има право располагања” - право грађења, право прече градње, располагања у држ. или друштв. својини
 • Инвеститор или купац објекта или посебног дела објекта у изградњи, али и
 • Сувласник, сви сувласници код обј. у изградњи
slide116
Уговор о хипотеци

обавезни елементи уговора” =услови заукњижбу:

 • Ознака статуса странака и дужника
 • Детаљи око предмета хипотеке и доказ о својини?; посебно код непокретности у изградњи
 • “прецизни” и обухватни подаци о потраживању
 • Подаци о састваним деловима и припацима
 • Безусловна Clausula intbulandi
slide117
Уговор о хипотеци
 • Без необавезног састојка – намирење по ЗИП = судска хипотека (нетачна одредба, треба и ЗОСПО)
 • Необавезан састојак: изјава залогодвца о дозволи вансудског намирења + изјава да је обавештен о последицама претходне изјаве + давање повериоцу права приступа непокр. + изричити изјаву непосредног држаоца да је свестан могућег губитка државине = снага извршне исправе и намирење по Закону о хипотеци (чл. 15 ЗоХ)
slide118
Предмет хипотеке
 • Непокретност у грађаскоправном смислу
 • “део у складу са одлуком о деоби” (?)
 • Удео
 • Етажна својина
 • “право на земљишту које садржи овлашћење слободног располагања /укључујући право грађења или пречег грађења и “ располагања у државној или друштвеној својини”/
 • Објект у изградњи – правоснажна грађевинска дозвола
slide119
Права и обавезе власника непокретности
 • Држање
 • Употреба и прибирање плодова
 • Располагање (забрана ограничења)
 • Обавеза чувања и осигурања
 • Допуштање приступа
 • Забрана уговорене употребе повериоца
slide120
Нека права хипотекарног повериоца

Ако власник не испуњава обавезе:

 • Давање додатног обезбеђења (опасност од смањења или смањење вредности неп.)...али не наплата пре доспелости

Судско обавезивање залогодавца да престане са понашањем које доводи до смањања вредности, уз предузеимање мера о трошку власника

Не и намирење пре рока

slide121
Располагање хипотеком као акцесорним правом
 • Цесија хип.обезб. потр. (чл. 20) – форма уговора, упис за erga omnes
 • Надхипотека(чл. 21)- форма уговора, дејство према дужнику од обавештења, упис
 • Преузимање дуга (чл. 22) – писмени пристанак повериоца
slide122
Намирење
 • Судско или вансудско – зависно од уговора
 • Избор објекта намирења – нејасно
 • Намирење и застарелост
slide123
Намирење по Закону о хипотеци-вансудско намирење-

Прва опомена: хипотекарни поверилац чији је основ извршна исправа (или веродостојна исправа) – члан 29.

2. После 30 дана друга опомена (опомена о продаји)– члан 30 – садржи и податке о начину продаје непокретности

3. Забележба “хипотекарне продаје” – дозвољава приговоре поводом начела акцесорности

(4) Право на састанак

5. 30 дана од решења о забележби – процена и право на продају

slide124
Начини продаје
 • Аукцијска продаја (чл. 35): јавни оглас; почетна цена 75% од процене, 2 продаја 60%, ако се не договоре другачије, lex commissoria; обавештење дужнику односно власнику
 • Непосредна погодба – по цени приближној тржишној; обавештење дужнику односно власнику
 • Намирење из износа – члан 38
 • Намирење из обејкра у изградњи – уступање права градње
slide125
Престанак потраживања и одступања од акцесорности
 • “Пренос хипотеке” на новог повериоца (задржавање првественог реда), када потраживање престане, у року од 3 године, до уписаног износа

уговорно искључење, уз забележбу, уговором са доцнијим поверицима

slide126
Престанак потраживања и одступања од акцесорности

2)Забележба пвенственог реда уз захтев за испис (55), за упис нове х., у року од 3 године

(3) Предбележба – на месту већ уписане хипотеке, уз дејстви ако испис са уписом наступи у року од 1 г; конкуренција са натхипотеком (?) – члан 56

slide127
Престанак хипотеке
 • На захтев власника:
 • пристанком повериоца(одрицање од хипотеке)
 • Услед престанка потраживања

2. Пропаст непокретности, експропријација (реална суброгација)

3. Судска јавна продаја

4. Вансудска продаја

5. Конфузија и консолидција

6. “Амортизација”: Стара хипотека, престанак повериоца, није тражено намирење

slide128
. Престанак хипотеке/ систематизовано

Услед престанка потраживања:

 • Исплата и сви други начини престанка позтрађивања, ако се хипотека (првенствени ред) не чува
 • Конфузија
 • Амортизација (нешто између)
slide129
Престанак хипотеке/ систематизовано

Престанак без обзира на престанак потраживања

 • Правна и фузичка пропаст непокретности (реална суброгација)
 • Судска и вансусдко извршење
 • Консолидација
 • Пристанак (одрицање) повериоца
slide130
Право прече куповине

Право чијем титулару ствар мора бити понуђена, за случај продаје, под условима којима би била продата (право првенства), а ако ово не буде поштовано, право да од купца захтева да му се ствар устушипод тим условима (право прекупа)

slide131
Право прече куповине

Право првенства:

 • Писмена понуда о намераваној продаји
 • Сви услови продаје (цена, рокови и услови плаћања)
 • Рокови за одговор, полагање цене
 • Продаја под другим, повољнијим условима = као да првенство није ни поштовано
slide132
Право прече куповине

Право прекупа:

Ималац тражи да се уговоро продаји чијим закључењем је повређено његово право прече куповине уступи њему као купцу

(ограничено “рушење” уговора)

slide133
Право прече куповине

Уговорно право прече куповине –

Настанак, бележење

Законско - случајеви

slide134
Право прече куповине

Разлике уговпрног и законског

 • Трајање (уговорно до 3 године)
 • Преносивост
 • Супростављивост (право прекупа)
 • Забележено уговорно право – разлика у поступку јавне продаје
slide135
Регистри непокретности

Код нас данас постоје:

 • Тапијски систем са интабулационим књигама
 • Катастар земљишта
 • Земљишне књиге
 • Катастар непокретности
 • Централна евиденција хипотеке
slide136
Земљишни регистри
 • Деф: јавне књиге у којима су уписане непокретности и права на њима
 • Могућност сазнања
 • Претпоставка знања (не)сваесност трећих
 • Јавноправни разлозо вођења
slide137
Земљишно-књижни систем
 • Појам - јавна евиденција непокретности и права на њима
 • Тенденција поптпуности
 • Историјат
 • Катастар земљишта и земљишна књига
slide138
Катастар земљишта
 • Појам “премера” земљишта

Подаци о:

 • положају, облику, површини и границама
 • Намена (култура) и бонитет, катастарски приход
 • Ознака корисника и њен значај
slide139
Катастар земљишта
 • Катастраски план
 • Катастраски операт
 • Кaтастраска парцела
 • Спајање, подела, препарцелација
 • Катастраска општина
slide140
Земљишна књига
 • Земљишно књижно тело:

1 или више к.п.

Припадају истом власнику

Оптерећене на исти начин

У истој к.о.

Зкул

slide141
Земљишна књига - састав
 • Главна књига
 • Збирка исправа
 • Збирка планова
 • Регистри
 • Помоћне евиденције (дневници, деловодни протокол)
 • Електронски језик
slide142
Зкул – пописни лист

Пописни лист (лист А, поседовни лист, поседовница)

 • Прва страна (одељак):
 • Саставни делови зем. књ. тела (парцеле, зграде), опис
 • Површина у ха
 • Други одељак – смисао “слепог црева
slide143
Зкул – власнички лист

Власнички лист (властовница, лист Б)

 • Сопственик
 • Ознака основа стицања
 • Лична ограничења власника (малолетство, лишење пословне способности, озварање стечајног поступка), напомена о реланом ограничењу
slide144
Зкул – теретни лист

Теретни лист (теретовница, лист ц/в)

 • Стварна права која оптерећују непокретност (хипотека, надхипотека, уговорна стварна службеност, лична службеност)
 • Облигациона права – публицитет (право прече куповине, закуп,...
 • Ограничења располагања која терете непокретнсот
slide145
Збирка исправа

Скуп исправа на основу којих се врши уписи у главну књигу

Није доказ наспрам уписаног у главну књигу

У главној књизи упућено на збирку исправа = конститутивни карактер збирке исправа

slide146
Начела земљишних књига начела земљишнокњижног права
 • Начело уписа (формално начело)
 • Начело јавности
 • Начело поуздања у земљишне књиге
 • Начело легалитета
 • Начело приоритета
slide147
Начело уписа (формално начело)

Земљишнокњижна права се стичу и престају уписом у земљишну књигу

Укњижба као modus acquirendi

Слабљења формалног начела

slide148
Начело јавности
 • Јавност = доступност
 • Извод из земњишних књига
 • Обухватност права разгледања
 • Правни интерес (?)
 • Необорива претпоставка знања земљишнокњижног стања
slide149
Начело поуздања у земљишне књиге
 • Веродостојност и потпуност

( а) све шта је уписано сматра се тачним (постоји)

(б) оно шта није уписано и не постоји

.....ако је прибавилац земљишнокњижног права савестан

slide150
Начело поуздања у земљишне књиге

Изузетци (одступања):

 • Судска пракса: довољна је несавесност у односу на фактичко стање

Сукоб 2 купца ако први има само уговор други само укњижбу

Сукоб 2 купца ако први има уговор и државину а други укњижбу

slide151
Начело легалитета
 • Обавеза земљишнокњижног суда да ex offitio проверава услове за укњижбу
 • Суд испитује: способност странака, овлашћење подносиоца молбе, предлог се заснива на поднетој исправи, prima facies подосбна исправа....ништав посао одбија
slide152
Начело приоритета

Prior tempore potior iure по моменту подношења молбе а на настанку основа

 • Ако се затражени уписи не искључују
 • Ако се уатражени уписи искључују
 • Ако се потоња молба односи на упис који је одобрио ималац који ранијим уписом губи право
slide153
Уписи
 • Укњижба: упис којим се зем. књ. права коначно стичу (интабулација) или престају (екстабулација
 • Предбележба: упис којим се зем. књ. права условно стичу стичу
 • Забележба: упис чињеница од значаја за постојање у промет зем. књ. права = публицитет = несавесност
slide154
Укњижба - услови
 • Да се врши “против” лица које је као претходник укњижено

Изузетци:

(а) стицање од (неукњиженог) наследника

(б) доказан непрекинут низ ванкњижних преноса

slide155
Укњижба - услови

Писмена исправа о правном основу (земљишнокњижна исправа)

(а) приватна (писмена форма, оверени потписи, пуна ознака зем, књижног тела)

(б) јавна, нема клаузуле интабиланди

 • Каузалност укњижбе
slide156
Укњижба - услови

3. Clausula intabulandi

Изричита изјава зем. књ. Претходника којом дозвољава укњижбу

 • Форма
 • Шта ако преносилац одбија да је да
slide157
Предбележба

Условно стицање – када недостаје елемент за укњижбу (овера потписа, клаузула интабуланди, услов из уговора, сагласност родитеља...)

Оправдање предбележбе и моменат стицања (приоритет)

slide158
Забележба
 • Забележба спора
 • Забележба хипотекарне тужбе
 • Забележба правоснажности и извршности
 • (забележба започ. намирења)
 • Забележба првенственог реда
 • Забележба малолетности....
slide159
Забележба спора

(Бивши) ималац земљишнокњижног права бележи да је подигао брисовну тужбу против укњижбе којом му је право престало или је ограничено

slide160
Забележба спора

Изузетци:

 • Забележба декларативне тужбе узукапијента против зем.књ. власника којом тражи утврђење права својине
 • Забележба тужбе за утврђење постојања зај. својине или деобу неукњужњног супружника код заједничке својине
slide161
Забележба првенственог реда

Ималац зем. књ. права бележи првенствени ред укњижбе за будућег стицаоца или хип. повериоца

Оправдање у првенствени ред

Разлика у односу на предбележбу

slide162
Забележба
 • Забележба хипотекарне тужбе – хипотекарни повералац против сопственика којиније дужник
 • (иста сврха) заб. Правоснажности и извршбости, започињања намирења
 • Забележба забране отуђења и оптерећења
slide163
“Јединсвена евиденција” – (катастар непокретности)

Три новине:

 • Спајање евиденција
 • Поверавање управном органу
 • Обавезност (официјелност) уписа
slide164
Катастар непокретности

Евиденција непокретности

 • Пописни лист
 • Власнички листови
 • Теретни листови
 • Значај с обзиром на степеб нарушености начела Superficies solo cedit
slide165
Тапијски систем

Тапија је јавна исправа која ствара обориву претпоставку да је у њој означено лице власник непокретности

 • Нема фикције апс. Тачности
 • Нема констититутивно дејство

Систем чине: тапује, књиге тапија и интабулационе књиге

slide166
Тапија
 • Молба заинтересованог лица за издавање
 • Уз молбу катастраски план и доказ о основу стицања
 • Саставња је општински орган управе
 • Рочиште пре састављања
 • Састављање тапије
slide167
Тапија - наставак
 • Тапију оверава суд и уписује је у књигу тапија
 • Пренос тапије је modus acquirendi и има конститутивно дејство
 • Врши се пред судом тако што суд уписује пренос на тапију и она се предаје стицаоцу
slide168
Интабулационе књиге
 • Јване књиге у таписјском систему у које се уписује хипотека и друга срварна права која терете непокретност