K iok iok su a t l k chiu
Download
1 / 28

Kū-iok Iok-su-a Tē lãk chiuⁿ - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經. Kū-iok Iok-su-a Tē lãk chiuⁿ. 舊約 《 約書亞 記 》 第 六 章. JOSHUA. Iok-su-a 《 約書亞 記 》 Jo shua Tē lãk chiuⁿ 第 六 章 Tē 1 chat 第一節. Iâ-lī-ko ê siâⁿ-mn̂g, in-ūi Í-sek-lia̍t lâng ê iân-kò͘, chiū koaiⁿ tiâu-tiâu,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kū-iok Iok-su-a Tē lãk chiuⁿ' - carlow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K iok iok su a t l k chiu

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng巴克禮修訂版聖經

Kū-iokIok-su-a Tē lãk chiuⁿ

舊約

《約書亞記》

第六章

JOSHUA


Iok su a jo shua t l k chiu t 1 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 1 chat 第一節

Iâ-lī-ko ê siâⁿ-mn̂g, in-ūi Í-sek-lia̍t lâng

ê iân-kò͘, chiū koaiⁿ tiâu-tiâu,

bô lâng chhut, iā bô lâng ji̍p.耶利哥ê城門,因為以色列人

ê緣故,就關tiâu-tiâu,

無人出,也無人入。


Iok su a jo shua t l k chiu t 2 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 2chat 第二節

Iâ-hô-hoa kā Iok-su-a kóng, Khoàⁿ ah,

Goá ū chiong Iâ-lī-ko kap i ê ông, kap i

toā-la̍t ê ióng-sū, lóng kau tī lí ê chhiú.耶和華kā約書亞講:看ah,

我有將耶利哥kap伊ê王,kap伊

大力ê勇士,lóng交tī你ê手。


Iok su a jo shua t l k chiu t 3 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 3 chat 第三節

Lín it-chhè ê chiàn-sū tio̍h ûi-se̍h chit ê

siâⁿ chi̍t-pái; la̍k-ji̍t lóng tio̍h án-ni kiâⁿ;Lín一切ê戰士tio̍h圍se̍h chit-ê

城一pái;六日lóng tio̍h án-ni行;


Iok su a jo shua t l k chiu t 4 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 4 chat 第四節

chhit ê chè-si tio̍h kia̍h chhit ki iûⁿ-kak ê hō-tâng

kiâⁿ tī iok-kūi ê thâu-chêng, kàu tē-chhit ji̍t lín tio̍h

se̍h-siâⁿ chhit-pái, chè-si iā tio̍h pûn hō-tâng;七個祭司tio̍h kia̍h七支羊角ê號筒

行tī約櫃ê頭前,到第七日lín tio̍h

se̍h城七pái,祭司也tio̍h pûn號筒;


Iok su a jo shua t l k chiu t 5 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 5 chat 第五節

in pûn-kak ê siaⁿ thoa-tn̂g, lín thiaⁿ-kìⁿ hō-tâng

ê siaⁿ, chèng peh-sìⁿ tio̍h toā-siaⁿ hoah,

siâⁿ-chhiûⁿ chiū beh tó pîⁿ-pîⁿ,

ta̍k-lâng lóng tio̍h ti̍t-ti̍t chìn-chêng khì.in pûn角ê聲拖長,lín聽見號筒

ê聲,眾百姓tio̍h大聲hoah,

城牆就beh倒平平,

ta̍k人lóng tio̍h直直進前去。


Iok su a jo shua t l k chiu t 6 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 6 chat 第六節

Lùn ê kiáⁿ Iok-su-a kiò chè-si lâi, kā in

kóng, Lín tio̍h kng iok-kūi, chè-si

chhit-lâng kia̍h chhit ki iûⁿ-kak ê hō-tâng

tī Iâ-hô-hoa ê kūi-chêng.Lùn ê kiáⁿ約書亞叫祭司來,kā in

講:Lín tio̍h 扛約櫃,祭司

七人kia̍h七支羊角ê號筒

tī耶和華ê櫃前。


Iok su a jo shua t l k chiu t 7 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 7 chat 第七節

Koh kā peh-sìⁿ kóng, Lín tio̍h chìn-chêng

khì se̍h-siâⁿ, toà kun-khì-ê tio̍h kiâⁿ

tī Iâ-hô-hoa ê kūi-chêng.Koh kā百姓講:Lín tio̍h進前

去se̍h城,帶軍器ê tio̍h行

tī耶和華ê櫃前。


Iok su a jo shua t l k chiu t 8 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 8 chat 第八節

Iok-su-a tùi peh-sìⁿ kóng soah, chhit ê chè-si

kia̍h chhit ki iûⁿ-kak ê hō-tâng, kiâⁿ tī

Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, pûn hō-tâng,

Iâ-hô-hoa ê iok-kūi tè tī in ê āu-bīn;約書亞對百姓講soah,七個祭司

kia̍h七支羊角ê號筒,行tī

耶和華ê面前,pûn號筒,

耶和華ê約櫃tè tī in ê後面;


Iok su a jo shua t l k chiu t 9 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 9 chat 第九節

toà kun-khì-ê kiâⁿ tī pûn hō-tâng ê chè-si

ê thâu-chêng, āu-tūi tè iok-kūi kiâⁿ;

chè-si ná kiâⁿ ná pûn hō-tâng.帶軍器ê行tī pûn號筒ê祭司

ê頭前,後隊tè約櫃行;

祭司ná行ná pûn號筒。


Iok su a jo shua t l k chiu t 10 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 10 chat 第十節

Iok-su-a bēng-lēng peh-sìⁿ kóng, Lín m̄-thang hoah,

m̄-thang hō͘ lâng thiaⁿ-kìⁿ lín ê siaⁿ, liân chi̍t-kù iā

m̄-thang chhut-chhùi, thèng-hāu goá hoan-hù

lín hoah ê ji̍t, hit-sî chiah thang hoah.約書亞命令百姓講:Lín m̄-thang hoah,

m̄-thang hō͘人聽見lín ê聲,連一句也

m̄-thang出嘴,thèng候我吩咐

lín hoah ê日,hit時chiah thang hoah。


Iok su a jo shua t l k chiu t 11 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 11 chat 第十一節

Tùi án-ni, i hō͘ Iâ-hô-hoa ê iok-kūi ûi-siâⁿ, se̍h chi̍t-pái; in chiū tò-lâi iâⁿ-poâⁿ,

hioh tī iâⁿ-lāi.Tùi án-ni,伊hō͘耶和華ê約櫃圍城,

se̍h一pái;in就tò來營盤,

歇tī營內。


Iok su a jo shua t l k chiu t 12 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 12 chat 第十二節

Thiⁿ-kng Iok-su-a chá-chá khí-lâi,

chè-si iā kng Iâ-hô-hoa ê iok-kūi.天光約書亞早早起來,

祭司也扛耶和華ê約櫃。


Iok su a jo shua t l k chiu t 13 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 13 chat 第十三節

Kia̍h chhit ki iûⁿ-kak ê hō-tâng ê chhit ê chè-si,

tī Iâ-hô-hoa ê kūi-chêng ti̍t-ti̍t kiâⁿ, pûn hō-tâng;

toà kun-khì-ê tī in ê thâu-chêng kiâⁿ; āu-tūi tè Iâ-hô-hoa

ê iok-kūi kiâⁿ, chè-si ná kiâⁿ ná pûn hō-tâng;Kia̍h七支羊角ê號筒ê七個祭司,

tī耶和華ê櫃前直直行,pûn號筒;

帶軍器ê tī in ê頭前行;後隊tè耶和華

ê約櫃行,祭司ná行ná pûn號筒;


Iok su a jo shua t l k chiu t 14 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 14 chat 第十四節

tē-jī ji̍t in se̍h-siâⁿ chi̍t-pái; chiū

tò-lâi iâⁿ-poâⁿ; la̍k-ji̍t lóng sī án-ni kiâⁿ.第二日in se̍h城一pái;就

tò來營盤;六日lóng是án-ni行。


Iok su a jo shua t l k chiu t 15 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 15 chat 第十五節

Tē-chhit ji̍t phah-phú-kng ê sî, in chá-chá

khí-lâi, chiàu án-ni se̍h-siâⁿ chhit-pái;

chí-ū chit-ji̍t se̍h-siâⁿ chhit-pái.第七日phah-phú光ê時,in早早

起來,照án-ni se̍h城七pái;

只有chit日se̍h城七pái。


Iok su a jo shua t l k chiu t 1 6chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 1 6chat 第十六節

Kàu tē-chhit pái, chè-si pûn hō-tâng ê sî, Iok-su-a kā peh-sìⁿ kóng, Tio̍h hoah ah, in-ūi Iâ-hô-hoa ēng siâⁿ kau hō͘ lín lah.到第七pái,祭司pûn號筒ê時,

約書亞kā百姓講:Tio̍h hoah ah,

因為耶和華用城交hō͘ lín lah。


Iok su a jo shua t l k chiu t 1 7chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 1 7chat 第十七節

Chit ê siâⁿ kap kî-tiong it-chhè só͘-ū-ê, lóng tio̍h

hun-piat kui hō͘ Iâ-hô-hoa; chí-ū chhiong-ki Lat-ha̍p,

í-ki̍p it-chhè kap i tī chhù-lāi-ê, thang oa̍h-teh;

in-ūi i ū khǹg-ba̍t lán só͘ chhe ê sù-chiá.Chit-ê城kap其中一切所有ê,lóng tio̍h

分別歸hō͘耶和華;只有娼妓Lat-ha̍p,

以及一切kap伊tī厝內ê,thang活teh;

因為伊有khǹg密咱所差ê使者。


Iok su a jo shua t l k chiu t 18 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 18 chat 第十八節

Lín tī eng-kai bia̍t ê mi̍h tio̍h ka-kī kín-sīn, kiaⁿ-liáu

lín the̍h eng-kai bia̍t ê mi̍h, tì-kàu ka-kī iā choè

eng-kai bia̍t-ê; koh liân-lūi Í-sek-lia̍t choân-iâⁿ

iā choè eng-kai bia̍t-ê, lâi hāi-tio̍h i.Lín tī應該滅ê物tio̍h家己謹慎,驚了

lín the̍h應該滅ê物,致到家己也做

應該滅ê;koh連累以色列全營

也做應該滅ê,來害tio̍h伊。


Iok su a jo shua t l k chiu t 19 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 19 chat 第十九節

Chí-ū kim, gûn, kap tâng thih ê khì-kū, lóng tio̍h hun-piat kui hō͘ Iâ-hô-hoa,

siu-ji̍p Iâ-hô-hoa ê hú-khò͘.只有金、銀,kap銅鐵ê器具,

lóng tio̍h分別歸hō͘耶和華,

收入耶和華ê府庫。


Iok su a jo shua t l k chiu t 20 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 20 chat 第二十節

Peh-sìⁿ chiū hoah, chè-si iā pûn hō-tâng; peh-sìⁿ

thiaⁿ-kìⁿ hō-tâng ê siaⁿ, chiū toā-siaⁿ hoah,

siâⁿ-chhiûⁿ chiū tó kàu pîⁿ-pîⁿ, peh-sìⁿ chiū chìn-chêng

ji̍p siâⁿ, ta̍k-lâng ti̍t-ti̍t khì; tùi án-ni chhú hit ê siâⁿ.百姓就hoah,祭司也pûn號筒;百姓

聽見號筒ê聲,就大聲hoah,

城牆就倒到平平,百姓就進前

入城,ta̍k人直直去;tùi án-ni,取hit-ê城。


Iok su a jo shua t l k chiu t 21 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 21 chat 第二十一節

Koh chiong siâⁿ-lāi só͘-ū-ê,

bô-lūn lâm-lú ló-iù, gû, iûⁿ, kap lû,

lóng ēng to it-chīn bia̍t i.Koh將城內所有ê,

無論男女老幼、牛、羊,kap驢,lóng用刀一盡滅伊。


Iok su a jo shua t l k chiu t 22 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 22 chat 第二十二節

Iok-su-a kā cheng-thàm hit ê toē hí nn̄g lâng kóng, Lín ji̍p-khì hit ê chhiong-ki ê chhù, chiàu lín tùi i só͘ chiù-choā-ê, chhoā hit ê hū-jîn-lâng kap

it-chhè sio̍k tī i-ê lóng tùi-hia chhut-lâi.約書亞kā偵探hit-ê地hit兩人講:

Lín入去hit-ê娼妓ê厝,照lín對伊

所chiù-choā-ê,chhoā hit-ê婦人人kap

一切屬tī伊ê lóng tùi-hia出來。


Iok su a jo shua t l k chiu t 23 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 23 chat 第二十三節

Hiah ê choè cheng-thàm ê siàu-liân lâng chiū ji̍p-khì,

chhoā Lat-ha̍p kap i ê lāu-pē, lāu-bú, hiaⁿ-tī, í-ki̍p

it-chhè sio̍k tī i-ê chhut-lâi, iā chhoā i ê chhin-chhek chhut-lâi, hō͘ in toà tī Í-sek-lia̍t ê iâⁿ-goā.Hiah-ê做偵探ê少年人就入去,

chhoā Lat-ha̍p kap伊ê老父、老母、兄弟,以及

一切屬tī伊ê出來,也chhoā伊ê親戚

出來,hō͘ in toà tī以色列ê營外。


Iok su a jo shua t l k chiu t 24 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 24 chat 第二十四節

In chiū ēng hé sio hit ê siâⁿ kap kî-tiong

it-chhè só͘-ū-ê; to̍k-to̍k kim, gûn,

kap tâng thih ê khì-kū, lóng hē tī

Iâ-hô-hoa chhù-lāi ê hú-khò͘.In就用火燒hit-ê城kap其中

一切所有ê;獨獨金、銀,

kap銅鐵ê器具,lóng hē tī

耶和華厝內ê府庫。


Iok su a jo shua t l k chiu t 25 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 25 chat 第二十五節

Iok-su-a chiū pó-choân chhiong-ki Lat-ha̍p, kap i lāu-pē

ê ke-koàn, kap it-chhè sio̍k tī i-ê ê oa̍h-miā; in-ūi i ū

khǹg-ba̍t Iok-su-a só͘ chhe thau-khoàⁿ Iâ-lī-ko ê sù-chiá;

i chiū tiàm tī Í-sek-lia̍t tiong, kàu kin-á-ji̍t.約書亞就保全娼妓Lat-ha̍p,kap伊老父

ê家眷,kap一切屬tī伊ê ê活命;因為伊有

khǹg密約書亞所差偷看耶利哥ê使者;

伊就tiàm tī以色列中,到今á日。


Iok su a jo shua t l k chiu t 26 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 26 chat 第二十六節

Tng-sî Iok-su-a tùi chèng-lâng chiù-choā kóng,

Kìⁿ-nā khí-lâi khí-chō chit ê Iâ-lī-ko siâⁿ ê, tio̍h tī

Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng siū chiù-chó͘; i hē toē-ki ê sî, beh sí toā-kiáⁿ, hē-mn̂g ê sî beh sí soah-bé-kiáⁿ.當時約書亞對眾人chiù-choā講:

見若起來起造chit-ê耶利哥城ê,tio̍h tī

耶和華ê面前受咒詛;伊hē地基ê時,

beh死大kiáⁿ,hē門ê時beh死soah尾kiáⁿ。


Iok su a jo shua t l k chiu t 27 chat
Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē lãk chiuⁿ 第六章Tē 27 chat 第二十七節

Iâ-hô-hoa kap Iok-su-a saⁿ-kap tī-teh,

i ê miâ-siaⁿ moá-moá tī hit só͘-chāi.耶和華kap約書亞相kap tī-teh,

伊ê名聲滿滿tī hit所在。


ad