Download
1 / 9

???? ???? ????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 158 Views
  • Uploaded on

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ. ธนิต สรณ์ จิระพรชัย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. การพัฒนาองค์กรให้ตอบสนองต่อ PMQA. แนวทางการบรรยาย. บรรยายด้วยภาพ - สร้างความจำ. ชวนให้วิเคราะห์ - สร้างความรู้.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???? ???? ????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????' - carlos-chase


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5978776

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ธนิตสรณ์ จิระพรชัย

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การพัฒนาองค์กรให้ตอบสนองต่อ PMQA


5978776

แนวทางการบรรยายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

บรรยายด้วยภาพ

-สร้างความจำ

ชวนให้วิเคราะห์

-สร้างความรู้

นำชีวิตจริงเป็นที่ตั้ง

ไม่ใช้วิชาเป็นตัวตั้ง

-สร้างปัญญา

เน้นความคิดรวบยอด

-สร้างแนวคิดใหม่

-การคิดเชิงกลยุทธ์


5978776

ยุให้คิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

What

Why

มองให้เห็น

ประเด็น

ที่สำคัญ

อ่านเบื้องหลัง

อ่านความคิด

ในภาพ

?

Relation

โยงให้เกิดความสัมพันธ์ในประเด็น

How to

ค้นหากลไกสู่ความสำเร็จ


5978776

คือความหลากหลายทางความคิดในการกำหนด แนวทางที่ดีที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อ

การคิดเชิงกลยุทธ์

แก้ปัญหา

แบบไม่ก่อให้เกิดปัญหา

พัฒนา

แบบ ร่วมกันพัฒนา

ป้องกัน

แบบ ไร้รอยรั่ว

สรรค์สร้าง

แบบ ต่อยอด

การแข่งขัน

เกิดวัฒนธรรม

แบบ สร้างความได้เปรียบ

แบบ มีส่วนร่วม


5978776

Charter แนวทางที่ดีที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อ

Vision/Mission

Objective/Strategy/Policy

Charter

Vision/Mission

Objective/Strategy/Policy

Culture/

Paradigm/

HRD

Structure

Shared

Vision/Value

Process

& Systems

Tools

Monitoring & Evaluation System

ปัจจัยที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

ที่แปลงสู่การปฏิบัติได้

กลยุทธ์

ที่ชัดเจน

ผู้นำที่ทุ่มเท

การสร้างพันธมิตร

วัฒนธรรมที่

มุ่งเน้นผลงาน

โครงสร้าง

แนวราบและเร็ว

นวัตกรรมที่ก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลง

การรักษา

และพัฒนาบุคลากร

4

2


5978776

Demographic/ แนวทางที่ดีที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อ

economic

environment

Technological/

physical

environment

Q

Quality

G

Governance

Value

and

Satisfaction

Marketing Management Concept

F

Financing

Product

Needs,

Wants,

and

Demands

Target

Customers

Place

Price

Publics

Organization

SCM

CRM

SRM

Offerings

and

Brands

Target Markets

Promotion

Segmentation

Products,

services,

Information,

and

experiences

Social/

cultural

environment

Political/

legal

environment

Positioning


5978776

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

PMQA

ลักษณะสำคัญขององค์กร

สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

High Performance Org.

5.การมุ่งเน้น

ทรัพยากรบุคคล

2.การวางแผน

เชิงยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์

1.การนำองค์กร

7.ผลลัพธ์

การดำเนินการ

Driving Force

6.การจัดการ

กระบวนการ

3.การให้ความสำคัญ

กับผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Learning Org.

4.การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้


5978776

ปรัชญาการสร้างความเข้าใจใน มจธ.

Shinkansen Model

รถไฟไทย หัวรถจักรดีเซลลากรถทั้งขบวน

ประชาคมที่ไม่เข้าใจในทิศทางขององค์กร

เสมือนตู้ขบวนรถไฟที่รอการลากจากหัวรถจักร

ต้องใช้กำลังสักเพียงใดจึงจะพาองค์กร

ไปยังจุดหมายปลายทางได้สำเร็จ

ประชาคมที่มีความเข้าใจในทิศทางขององค์กร

เสมือนรถไฟShinkansenที่หัวลากขบวนผลัก

เกิดกำลังที่ทวีประโยชน์และส่งแรงเสริมแรง

ให้องค์กรไปยังจุดหมายปลายทางได้โดยเร็ว

Shinkansen3ใน4 ตู้มีเครื่องจักร


5978776

ธนิตสรณ์ มจธ.จิระพรชัย

Thanitsorn Chirapornchai

ศูนย์นวัตกรรมระบบ

Center of Systems Innovations

126 Pracha-utid Road, Bangmod, Toongkru, Bangkok 10140, Thailand

Homepage http://www.kmutt.ac.th

Tel. 0-2470-8455-7

Fax. 0-2470-8038

Mobile : 08-1808-6820

E-mail Address :

thanitsorn.chi@kmutt.ac.th

24


ad