1 / 26

Републички завод за статистику Србије

ПРОФИЛ СИРОМАШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, 2006 - 2009. Републички завод за статистику Србије. www.stat.gov.rs stat@stat.gov.rs. Концепт потрошње и прихода За мерење животног стандарда становништва, односно благостања, могу да се користе два агрегата :

Download Presentation

Републички завод за статистику Србије

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ПРОФИЛ СИРОМАШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, 2006 - 2009. Републички завод за статистику Србије www.stat.gov.rs stat@stat.gov.rs

 2. Концепт потрошње и прихода За мерење животног стандарда становништва, односно благостања, могу да се користе два агрегата: • Потрошња домаћинства (препорука Светске банке) • Приходи домаћинства (препорука Еуростата) За потребе мерења сиромаштва у Републици Србији користе се апсолутна и релативна линија сиромаштва изачунате на основу агрегата потрошње из Анкете о потрошње домаћинстава (АПД), коју редовно спроводи Републички завод за статистику на основу препоруке Еуростата и Међународне организације рада (ILO).

 3. Апсолутна и релативна линија сиромаштва Апсолутном линијом сиромаштва сматра се потрошња неопходна за задовољавање основних животних потреба становништва. Релативна линија сиромаштва дефинише сиромаштво у односу на национални ниво животног стандарда и одређена је као 60% медијане просечне потрошње по потрошачкој јединици.

 4. Апсолутна линија сиромаштва За утврђивање апсолутне линије сиромаштва примењена су два метода: Метод 1 (Нутриционистичка корпа): Апсолутна линија сиромаштва дефинише се на основу линије хране (минимална потрошачка корпа хране, односно нутриционистички минимум од 2288 килокалорија дневно, израчуната на основу структуре потрошње домаћинстава из прва четири децила), која је увећана за износ осталих издатака у које спадају одећа и обућа, становање, здравство, образовање, транспорт, рекреација и култура и издаци за остала добра и услуге. Импутирана рента и издаци за трајна добра нису укључени у анализу. Овако дефинисана линија сиромаштва је рачуната за сваку годину посебно из анкетног материјала (АПД).

 5. Метод 2 (Индекс потрошачких цена – CPI): Апсолутна линија сиромаштва израчуната према Методу 1 (нутриционистичка корпа) у 2006. години, која се увећава за одговарајући износ инфлације (Индекс потрошачких цена) за сваку годину. Сиромаштво у Републици Србији анализирано је коришћењем метода 2 (индекс потрошачких цена – CPI) по стриктним препорукама Светске банке.

 6. Проценат сиромашних у Републици Србији (CPI)

 7. Проценат сиромашних у Републици Србији (CPI)

 8. Проценат сиромашних према типу насеља у Републици Србији (CPI)

 9. Проценат сиромашних према типу насеља у Републици Србији (CPI)

 10. Проценат сиромашних по регионима (CPI)

 11. Проценат сиромашних по регионима(CPI)

 12. Проценат сиромашних према типу домаћинства (CPI)

 13. Проценат сиромашних према типу домаћинства (CPI)

 14. Проценат сиромашних према годинама старости (CPI)

 15. Проценат сиромашних према годинама старости (CPI)

 16. Проценат сиромашне деце и одраслих (CPI)

 17. Проценат сиромашне деце и одраслих (CPI)

 18. Проценат сиромашних према образовању носиоца домаћинства (CPI)

 19. Проценат сиромашних према образовању носиоца домаћинства (CPI)

 20. Проценат сиромашних према социо-економском положају носиоца домаћинства (CPI)

 21. Проценат сиромашних према социо-економском положају носиоца домаћинства (CPI)

 22. Проценат сиромашних у Републици Србији Релативна линија сиромаштва

 23. Проценат сиромашних у Републици Србији Релативна линија сиромаштва

 24. Проценат сиромашних према типу насеља у Републици СрбијиРелативна линија сиромаштва

 25. Проценат сиромашних према типу насеља у Републици Србији Релативна линија сиромаштва

 26. Одељење за анкетна истраживања Група за мерење сиромаштва 011/2414 – 922 локал 359 www.stat.gov.rs stat@stat.gov.rs

More Related