slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TECHNICKÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

TECHNICKÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

TECHNICKÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D. A) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. základní právní prameny: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v p.z. Zákon č. …../2008 Sb., o nakládání s těžebním odpadem předmět úpravy:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TECHNICKÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ' - carlo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TECHNICKÁ OCHRANA

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

slide2

A) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

základní právní prameny:

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v p.z.

Zákon č. …../2008 Sb., o nakládání s těžebním odpadem

předmět úpravy:

Odpad: - každá movitá věc, které se osoba zbavuje

nebo má úmysl, nebo povinnost se jí zbavit

Nebezpečný odpad

1) odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů

2) odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností

(např. výbušnost, hořlavost, toxicita, karcinogenita, infekčnost,

mutagenita a další)

Komunální odpad - veškerý odpad vzniklý na území obce při

činnosti fyzických osob, pokud je uležen na

místech k tomu určených

§

slide3

HIERARCHIE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

1) Prevence vzniku odpadů (omezování jejich

množství a nebezpečných vlastností)

2) Opětovné použití (k původnímu účelu)

3) Recyklace (k jinému účelu) organická

materiálová

4) Energetické využití (získávání energie spalováním odpadu)

5) Ekologické odstranění (snížení objemu a nebezpečných

vlastností spálením, ukládáním na skládky)

slide4

právní nástroje

1) Plány odpadového hospodářství

- stanovují pravidla pro předcházení vzniku odpadů

a cíle nakládání s nimi, standardy (limity), podmínky

nakládání

ČR

POH krajské

původců odpadů (produkují-li alespoň 10t nebezpečného

odpadu nebo 1000t ostatního odpadu)

Plán nižšího stupně musí být v souladu s vyšším

slide5

2) Povinnosti původce odpadu (osoba při jejímž podnikání odpad vznikl,

v případě komunálního odpadu obec)

- třídit odpady

- přednostně využívat

- ověřovat nebezpečné vlastnosti

- zabezpečit odpady před únikem

- vést evidenci odpadů

- nevyužitý odpad převést do vlastnictví oprávněné

osoby provozující zařízení k nakládání s odpady

3) Souhlas s provozem zařízení k nakládání s odpady - tj. zejména pro sběrny, skládky, spalovny, přepravce

4) Přeshraniční pohyb odpadů:

dovoz a vývoz odpadů je zakázán, nebylo-li rozhodnuto o výjimce

slide6

B) EKOLOGICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY

§

základní právní prameny:

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v p.z.

předmět úpravy:

vybrané výrobky, tj. ty které představují výrazné riziko pro ŽP,

a proto je třeba upravit nakládání s nimi v celém životním cyklu:

- vyjmenované PCB (polychlorované bifenyly) a zařízení je obsahující

- oleje

- baterie a akumulátory

- kaly z ČOV

- oxid titaničitý

- azbest

- auta

- el. spotřebiče

slide7

právní nástroje

1)

povinnosti při výrobě:

například:

předcházet vzniku nevyužitelných odpadů

povinnosti při spotřebě:

například:

uvést na obalu/dokumentaci způsob využití

a odstranění výrobku

povinnosti konečného uživatele:

například:

předat výrobek oprávněným osobám

k opětovnému použití/odstranění

slide8

2)

zákaz uvádět některé výrobky k uvedenému datu na trh

3)

zpětný odběr = oprávnění konečného uživatele vrátit použitý

výrobek bezplatně povinné osobě

- povinnými osobami jsou ti kdo vybrané

výrobky vyrábějí/ dovážejí

- formy zajištění zpětného odběru samostatně

smluvním přenesením

povinnosti na jinou osobu

-zásadní povinnost povinných osob:

Zajistit dostupnost míst zpětného odběru.

Měřítkem dostupnosti je dostupnost míst prodeje.

- Zásadní nedostatek: !!! Chybí stanovení kvóty (%) zpětného odběru !!!

slide9

C) NAKLÁDÁNÍ S OBALY

základní právní prameny:

zákon č.477/2001 Sb., o obalech, v p. z.

předmět úpravy:

obal - výrobek, který slouží k pojmutí a ochraně jednoho

nebo více jiných výrobků

spotřebitelské – např. PET láhev

druhy skupinové - přebal na skupinu lahví

přepravní - paleta

slide11

právní nástroje:

 • ¨
 • prevence vzniku odpadu z obalů
 • povinnost snížit hmotnost
 • a objem obalů do hranice dodržení požadovaných vlastností
 • a funkcí
 • obal musí splňovat požadavky na obsah těžkých kovů
 • a jiných nebezpečných látek
 • obal musí být recyklovatelný nebo
 • energeticky využitelný
z kon stanov po adovan rozsah recyklace a vyu it obalov ho odpadu
Zákon stanoví požadovaný rozsah recyklace a využití obalového odpadu
 • Za obaly z jednoho materiálu se považují takové obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 70 % hmotnosti obalu.
 • Recyklace (B) se zahrnuje do procent využití (A) jako jedna z jeho forem.

•>•>

slide15

zpětný odběr povinná

osoba zajišťuje

samostatně

přenesením na

další osobu

prostřednictvím

autorizované

osoby

(Eko-kom,a.s.)

EKO-kom zajišťuje vybrání plateb od

povinných osob

a zajišťuje třídění (kontejnery) pomocí

smluvních vztahů s obcemi

slide17

D) OCHRANA PŘED ZNEČIŠŤOVÁNÍM OVZDUŠÍ

základní právní prameny

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v p.z.

předmět úpravy:

ovzduší = plynný obal Země (atmosféra)

velké (5 - 50 MW)

střední (0,2 - 5 MW)

malé (do 0,2 MW)

mobilní

stacionární

zdroje znečišťování ovzduší

zvláště velké

(příkon nad 50 MW)

slide18

právní nástroje

1) základní povinnosti provozovatele:

měřit a monitorovat

dodržovat emisní limity

dodržovat emisní stropy

dodržovat tmavost kouře

vypracovat a dodržovat regulační řády

2) vyhlašování oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

tam kde jsou překračovány imisní limity

=> programy zlepšování kvality ovzduší

kraje

obce

nařízení

3) vyhlášení (MŽP, ČHMÚ) smogové situace - stav mimořádně krátkodobě

znečištěného ovzduší

(překročení varovného limitu)

+ vyhlášení regulačních opatření

slide19

E) NAKLÁDÁNÍ S GMO

základní právní prameny

zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými

organismy a produkty

předmět úpravy:

GMO - organismy, kromě člověka, jejichž dědičný materiál

(DNA) byl změněn genetickou modifikací

genetická modifikace - cílená změna DNA vnesením nebo

vynětím části dědičného materiálu

(nikoli přirozenou rekombinací)

slide20

právní nástroje

1) povinnosti při nakládání s GMO v uzavřeném prostoru

(např. laboratořích) + stanovení seznamu GMO pro uzavřené

nakládání (plísně, viry...)

2) povinnosti při uvádění do životního prostředí (zejména polní pokusy)

- na základě povolení po předchozím zhodnocením rizik + seznam GMO

schválených pro uvádění do ŽP (např. kukuřice, len, řepka)

3) povinnosti při uvádění do oběhu (pěstování a zpracování plodin pro komerční účely)

- monitorování GMO, informování a označování obalů a pod. + seznam GMO

schválených pro uvádění do oběhu (soja)

4) seznam uživatelů GMO na základě oprávnění k nakládání s GMO

(nevztahuje se na uvádění do oběhu)

5) hodnocení rizika - analýza přímých /nepřímých dopadů na zdraví a ŽP,

zejména s ohledem na riziko přenosu genetických informací

6) havarijní plán -> havárie = závažný nežádoucí únik GMO do ŽP,

plán stanoví činnosti a opatření při vzniku havárie

slide21

F) NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

základní právní prameny

zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích, v p.z.

zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, v p.z.

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (RegistrationEvaluationAutorization+restrictions ofCHemicals = REACH)

předmět úpravy

chemické látky - prvky a sloučeniny

chemické přípravky - směsi nebo roztoky ze dvou a více chemických látek

právní nástroje

- povinnost výrobce/dovozce provést klasifikaci:

a) podle seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek

slide22

výbušné

oxidující

extrémně hořlavé

hořlavé

vysoce toxické

toxické

zdraví škodlivé

žíravé

dráždivé

senzibilitivní

karcinogenní

mutagenní

toxické pro reprodukci

nebezpečné pro ŽP

b) podle obecných postupů na

nebezpečné látky/přípravky:

slide23

- osoba která hodlá uvést látku/přípravek na trh je povinna

 • zajistit registraci nebezpečných látek/přípravků dle metody
 • "od kolébky ke hrobu"
 • - zvláštní požadavky na označování obalů a uzávěrů + povinnost
 • vypracovat bezpečnostní list
 • hodnocení rizika nebezpečných látek zajišťuje MZdr ve spolupráci s MŽP
 • REACH zavádí povinnost substituce nebezpečné látky, je-li na trhu bezpečnější ekvivalent
 • - provozovatel zařízení, v němž je umístěna
 • vybraná nebezpečná látka je povinen:
 • a) zhodnotit riziko závažné havárie
 • b) zpracovat Bezpečnostní program
 • prevence závažné havárie
 • c) zpracovat havarijní plán
 • d) zajistit pojištění odpovědnosti za škody
slide24

G) OCHRANA PŘED HLUKEM, VIBRACEMI,

IONIZUJÍCÍM A NEIONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM,

SVĚTELNÝM ZNEČIŠŤENÍM A ZÁPACHEM

základní právní prameny

zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon, v p.z.

zákon č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, v p.z.

zákon č. 22/1997 Sb., o výrobcích, v p.z. ->(NV č. 9/2002 Sb.,)

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v p.z.

předmět úpravya právní nástroje

záření

a) ionizující (vlnová délka<_100nm, nebo frekvence<_ 3x10na15He)

=>změna energ. stavu nebo složení jádra atomu

zásada: "od kolébky do hrobu", "prevence"

slide25

povinnost:

-dodržovat expoziční limity (tj. limity ozáření)

-zajistit povolení SUJB k využívání jaderné energie/ion. záření

-zpracovat havarijní plány

-zřídit jaderný účet pro případ škody

-zajistit nakládání s radioaktivními odpady prostřednictvím

Správy úložišť radioaktivních odpadů

b) neionizující

- elektrická a magnetická pole a elektromagnetické záření

(do 1,7*10na15Hz) např. lasery

-povinnost dodržovat nejvýše přípustné hodnoty neionizujícího záření

-výrobci a dovozci laserů jsou povinni je označit výstrahami

slide26

hluk

- nežádoucí, rušivé nebo škodlivé zvuky

=>stanovení emisních i imisních hlukových ( tj. hygienických) limitů

emisní se vztahují na jednotlivé druhy zařízení a výrobků

(povinnost výrobců / dovozců zajistit prohlášení o shodě s limity),

např. sekačky, kompresory, vysavače

vibrace

-pohyb pružného tělesa nebo prostředí, jehož jednotlivé body kmitají

=>stanovení přípustných limitů vibrací (jen imisní limity)

slide27

Světelné znečištění

= viditelné záření umělých zdrojů světla, které může obtěžovat osoby nebo zvířata, způsobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat některé činnosti a vychází z umístění těchto zdrojů ve vnějším ovzduší nebo ze zdrojů světla, jejichž záření je do vnějšího ovzduší účelově směrováno

=>Obec může obecně závaznou vyhláškou regulovat promítání světelných reklam a efektů na oblohu.

Návrh na úpravu: Zákaz instalace veřejného osvětlení neopatřeného stínítkem zabraňujícím vyzařování světla do prostoru, který nemá být záměrně osvícen.

zápach

-pachovými látkami = látky nebo jejich směs, které způsobují obtěžující pachový vjem, charakterizované pachovou jednotkou

Vnášení pachových látek nad přípustnou míru obtěžování zápachem není dovoleno => emisní limity pachových látek

d kuji za pozornost
DĚKUJI ZA POZORNOST

www.petrzilek.cz

ad