ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ВНЗ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ВНЗ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ВНЗ

play fullscreen
1 / 26
ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ВНЗ
261 Views
Download Presentation
carlo
Download Presentation

ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ВНЗ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМВНЗ Черкаський державний технологічний університет Факультет інформаційних технологій і систем м. Черкаси, 10.09.2009

 2. Питання: • Постановка проблеми. • Інформаційне середовище ВНЗ. • Схема наповнення інформаційного середовища ВНЗ. • Інформаційні об‘єкти в управлінні навчальним процесом.

 3. Постановка проблеми Науково-методологічною основою створення ІАС управління ВНЗ є системний підхід та методи моделювання. Концентрованим проявом такого підходу є системні моделі. Системна модель являє собою складну багаторівневу структуру, кожен рівень якої є визначеним етапом зображення системи, виражений та зафіксований мовою даного рівня.

 4. Постановка проблеми Основні рівні системної моделі • рівень цілей; • рівень задач (методів); • рівень алгоритмів (технологій); • рівень організаційно-технічних засобів та процесів, що відбуваються в системі.

 5. Постановка проблеми ВНЗ являє собою досить складну організаційно-технічну систему, що повинна досягти в процесі свого функціонування двох цілей: 1. Забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою, наукових кадрів, проведення наукових досліджень та ефективного використання наукового та загальнокультурного потенціалу ВНЗ відповідно до соціально-економічних запитів держави. 2. Забезпечення життєдіяльності системи в процесі досягнення першої із цілей.

 6. Постановка проблеми Підвищення ефективності діяльності ВНЗ, як складної системи, проектування нових і удосконалення діючих систем управління ВНЗ в сучасних умовах повинні здійснюватися на основі системного підходу і передбачати, зокрема: • формулювання основних принципів управління ВНЗ; • визначення функцій управління відповідно до основних стратегічних цілей і задач ВНЗ; • побудову ефективної організаційної структури ВНЗ; • створення нових інформаційних технологій в системі управління навчальним процесом ВНЗ.

 7. Постановка проблеми Наукова задача дослідження полягає в створенні системи автоматизованого навчання, контролю і оцінювання навчальних досягнень студентів, яка б надавала можливість не лише навчатися студентам у процесі самостійної роботи з використанням ІКТ, контролювати здобуті знання, вміння і навички, забезпечувати зворотній зв’язок викладача зі студентом через інформаційну базу системи, але й забезпечувати вирішення завдань з управління навчальним процесом у ВНЗ.

 8. Інформаційне середовище ВНЗ Функціонування системи управління ВНЗ спрямовано на отримання, опрацювання та використання інформаційних ресурсів для досягнення цілей діяльності ВНЗ. В інтегрованій системі управління ВНЗ можна виділити дві складові: • Система управління навчанням (процесно-орієнтована), що забезпечує досягнення цілей підготовки фахівців з вищою освітою. • Система управління ВНЗ (орієнтована на організацію), що забезпечує діяльність ВНЗ як організаційно-технічної системи.

 9. Інформаційне середовище ВНЗ Будемо вважати, що всі необхідні для системи управління ВНЗ інформаційні ресурси містяться в інформаційному середовищі ВНЗ. Під інформаційним середовищем ВНЗ будемо розуміти сукупність інформаційних об’єктів (ІО) та інформаційних функцій (ІФ), необхідних для досягнення цілей діяльності ВНЗ.

 10. Інформаційне середовище ВНЗ Інформаційний об’єкт(ІО)інформаційного середовища ВНЗ – набір даних і знань, що сприймається як цілісний інформаційний продукт чи ресурс системи управління ВНЗ.

 11. Інформаційне середовище ВНЗ

 12. Інформаційне середовище ВНЗ • Тип інформаційного об’єкту– опис структури інформаційного об’єкту (опис структури даних, яка міститься в інформаційному об’єкті). • Параметри інформаційного об’єкту • ( ) – складові інформаційного об’єкту, формування значення кожної з яких може виконуватись незалежно. • Наповнення параметрів інформаційного об’єкту • ( )– множина даних, яка відповідає значенням параметрів інформаційного об’єкту (є означенням параметрів інформаційного обєкту).

 13. Інформаційне середовище ВНЗ Між інформаційними об’єктами інформаційного середовища ВНЗ існують певні зв’язки, які надалі будемо називати інформаційними функціями. Інформаційна функція – реалізовані в процесах інформаційної взаємодії відношення між інформаційними об’єктами.

 14. Інформаційне середовище ВНЗ Інформаційна функція являє собою інформаційний процес з перетворення даних і знань, які належать параметрам одних ІО, в параметри іншого ІО.

 15. Інформаційне середовище ВНЗ По суті інформаційна функція інформаційного середовища ВНЗ – сукупність процесів формування інформаційних об’єктів: • Серед ІФ можна виділити: • інформаційні функції-прототипи (як загальне представлення дій з переробки даних і знань) – підмножини функцій одного типу; • інформаційні функції-екземпляри (процеси опрацювання даних і знань, що представлені заданими параметрами сформованих інформаційних об‘єктів) – конкрентна функція, що входить до функції-прототипу.

 16. Інформаційне середовище ВНЗ інформаційна функція-прототип, якщо таких, що тоді інформаційна функція-екземпляри.

 17. Інформаційне середовище ВНЗ Для вирішення поставленої наукової задачі необхідно: • визначитися із структурою та наповненням інформаційного середовища ВНЗ; • розробити ефективну технологію формування об’єктів інформаційного середовища ВНЗ в процесі автоматизованого навчання, контролю і оцінювання навчальних досягнень студентів.

 18. Структура інформаційного середовища ВНЗ В інформаційному середовищі ВНЗ, відповідно до цілей його діяльності можна виділити: • інформаційне середовище системи управління навчанням; • інформаційне середовище системи управління ВНЗ.

 19. Структура інформаційного середовища ВНЗ В інформаційному середовищі системи управління навчанням можна виділити: • Інформаційне середовище системи управління навчальним процесом; • Інформаційне середовище процесу навчання; • Інформаційне середовище суб‘єктів навчання.

 20. Інформаційне середовище суб‘єктів навчання Інформаційне середовище процесу навчання Інформаційне середовище системи управління навчальним процесом Інформаційне середовище системи управління ВНЗ Рис. 1. Структура інформаційного середовища ВНЗ

 21. Структура інформаційного середовища ВНЗ • Під інформаційним середовищем системи управління навчальним процесом будемо розуміти множину інформаційних об’єктів та інформаційних функцій, які реалізуються в навчальному процесі в ВНЗ. • Під інформаційним середовищем процесу навчання будемо розуміти підмножину множини інформаційних об’єктів та інформаційних функцій системи управління навчальним процесом, які використовуються в процесі безпосереднього формування знань, вмінь і навичок студентів. • Під інформаційним середовищем суб’єкту навчання будемо розуміти інтелектуальний апарат студента, в основі якого лежить набір інформаційних об’єктів, які відображають, в тому числі і необхідні для спеціаліста знання, вміння та навички професійної діяльності.

 22. Технологія наповнення інформаційного середовища ВНЗ Рівень знань, вмінь і навичок студентів є критерієм ефективності навчання, і відповідно, ефективності технології наповнення інформаційного середовища системи управління навчанням. Розробка ж ефективної технології наповнення інформаційного середовища може базуватися лише на побудові адекватної реальній структурі математичної моделі інформаційного середовища ВНЗ.

 23. Схема наповнення інформаційного середовища ВНЗ Виходячи з цілей діяльності ВНЗ можна сказати, що наповнення інформаційного середовища ВНЗ повинно бути таким, щоб цілеспрямовано і з найменшими витратами формувати такі зміни в інтелектуальному апараті суб’єкту навчання, які забезпечать підготовку фахівця з необхідним рівнем знань, вмінь і навичок.

 24. U19 U171 U16 U17 Рис. 2. Схема наповнення об’єктів інформаційного середовища системи управління навчальним процесом ВНЗ

 25. Інформаційні об‘єкти в управлінні навчальним процесом Об’єкти інформаційного середовища системи управління навчальним процесом:

 26. Запитання і відповіді 8(0472) -73-02-71 tryusyv@gmail.com Дякую за увагу!