slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pelaez PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pelaez

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Pelaez - PowerPoint PPT Presentation


 • 243 Views
 • Uploaded on

Jo mateix

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pelaez' - carlespelmem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

ELS NOUS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Per fer-nos una idea

La premsa popular identifica elsnousmitjanscomaquells que utilitzenl’ordinadorper a la sevadistribucióiexhibició. Exemplesclarssón:

Internet - Multimedia - Llocsweb - Videojocs - CD-Rom/DVD - Realitat Virtual

Actualment tota la cultura es desplaça cap a formes de producció, distribucióicomunicació a través de l’ordinador, peròquèés el que fa que aquestsmitjans es torninnous?

Doncs el que els fa nous, és la traducciód’aquestsmitjans (cultura) en dadesnumèriques a les que s’hiaccedeix a través de l’ordinador

Una fotografia en paper no seria un noumitjà

En canvi la mateixafotografiareproduida a través

D’undvd, si que ho seria

slide3

ELS NOUS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Quèels fa diferents?

Podemtrobar cinc aspectescaracterísticsdelsnousmitjans, elsqualsels fan ser nous, o ditd’altra manera, diferents:

1- Representaciónumèrica

2- Modularitat

3- Automatització

4- Variabilitat

5- Transcodificació

“L’evoluciódelsmitjans de comunicació”

slide4

ELS NOUS MITJANS DE COMUNICACIÓ

RepresentacióNumèrica

Elsnousmitjans es caracteritzenper poder ser descritsformalmentcom a una funciómatemàticaiper estar sotmesos a una manipulació algorítmica, en resum, sónprogramables

Les dades en origen (vellsmitjans) sóncontínues, quan es creen a l’ordinador (nousmitjans) passen a ser discretes a través del procés de digitalització:

Dadesdiscretes

Nous mitjans

Vellsmitjans

Presa de

mostres

Cuantificació

A cada dada (mostra) se li assigna un número segons una escala definida

Les dadescontínuessón indivisibles per si soles

slide5

ELS NOUS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Modularitat

Elsobjectesdelsnousmitjanssónrepresentatscom a coleccions de mostresdiscretes(píxels, caràcters, scripts,…). Aquestsmateixosobjectes es poden combinar donantlloc a objectesmésgrans, senseperdrecadacund’ells la sevaindependència.

Cada objectedelsnousmitjans consta de partsindependents, les quals es composend’altrespartsméspetitesiaixísuccessivamentfins arribar a la unitatméspetita que serien elspíxels, caràcters, scripts,…

slide6

ELS NOUS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Automatització

 • La representaciónumèricai la modularitatdelsnousmitjans de comunicaciópermetenl’automatitzaciód’aquests. És a dir , la creacióimodificaciód’aquestssense la participació humana. En diferenciarem tres tipologies:
 • Baix nivell: llocsweb que generen automàticament noves pàginesmentrel’usuariaccedeix al web, unintinformacióprovinent de bases de dadesielshi donen un format a través de plantilles i scripts genèrics
 • Altnivell: quanl’ordinador “entén” elssignificatdelsobjectes, com en el cas de videojocs que han de simular la inteligència humana
 • Accés: quanl’accésalscontingutss’automatitzasegons les condicions que aportil’usuari, comquanfiltrem la cerca d’imatges, vídeo o web a Google.

Elsnousmitjans es basen en l’adaptació a l’individu

Enlloc de la estandaritzaciómassiva

slide7

ELS NOUS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Variabilitat

 • Un objectedelsnousmitjans, a causa de la codificaciónumèricai de l’estrutura modular, pot existir en diferentsversions que sónpotencialment infinites. Elssegüents en són casos particulars:
 • Bases de dadesmediàtiques, a partir de les quals es possible generar varietatd’objectesper a l’usuari final
 • Diferentsinterfícies a partir de les mateixesdades, possibilitat de separar el contingut de la interfície
 • Informació sobre l’usuari que ésutilitzadaper un programa informàticper adaptar automàticament la composició del mitjài crear elspropiselements
 • Interactivitat de tipusarbori (basada en un menú), en funció del que s’escolleixis’anirà en una direcció o en una altra
 • Hipermedia (com la World Wide Web)
 • Actualitzacionsperiòdiques, software capaç de cercar actulitzacions a Internet i instalar-les automàticament
 • Escalabilitat, es possible generar diferentsversions del mateixobjecte a diverses escales, nivells de detall, etc.
slide8

ELS NOUS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Transcodificació

És la conseqüència de la informatitzaciódelsmedis; la estructura delsnousmitjansobeeix a les convencions de la orgnització de dadesdelsordinadors (llistes, registres, matrius, substitució de constantsper variables, modularitat).

Elsnousmitjanstenen una dimensiópertanyent a l’ordinadori no a la cultura humana. Davant del mateixobjectel’ordinadori la cultura obtenendiferentinformació:

Mida

Tipusd’arxiu

Classe de compressió

Format

Contingut de la imatge

Significat

Qualitat formal

Mitjans de comunicaciói informática, dos camins

Diferentsamb un final comú

slide9

El que no sónelsnousmitjans

ELS NOUS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Anem a qüestionar-nos certes idees sobre elsnousmitjans de comunicació:

Elsnousmitjanssóndigitals (dadesdiscretes) elsvellssónanalògics (dadescontínues)

Totselsmitjansdigitalscomparteixen el mateixcodi, de manera que diferentsmitjans poden compartir el mateixsuport (ordinador)

¿

¿

Elsnousmitjanspermetenl’accésaleatori, es potaccedir a qualsevolelement a la mateixavelocitat. Elstemps es tradueix en un espai bidimensional que es pot manipular ambmésfacilitat

La digitalització comporta una pèrduad’informació, a diferència de la representacióanalògica, una representació digital conté una quantitatfixad’informació

Elsnousmitjans, a diferènciadelsvells, mantenen la calitat en fer-necòpies

Elsnousmitjanssóninteractius, l’usuari es torna coautor, degut a que elldecideixquincamí agafar

slide10

El que no sónelsnousmitjans

ELS NOUS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Elsnousmitjanssóndigitals (dadesdiscretes) elsvellssónanalògics (dadescontínues)

El cine com a noumitjà ja va passar de dadescontínues a discretes. Elsnousmitjans es composend’un número limitat de mostres, el cine això ja hofeia, prenmostres del temps 24 vegadespersegon. Lo únic que li faltava respecte elsnousmitjans era quantificar les mostres

¿

¿

Totselsmitjansdigitalscomparteixen el mateixcodi, de manera que diferentsmitjans poden compartir el mateixsuport (ordinador)

Elscineastes ja hofeienquancombinavenimatge, so itext

slide11

El que no sónelsnousmitjans

ELS NOUS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Elsnousmitjanspermetenl’accésaleatori, es potaccedir a qualsevolelement a la mateixavelocitat. Elstemps es tradueix en un espai bidimensional que es pot manipular ambmésfacilitat

Aparells com el fenaquistocopi, el zoòtrop, el zoopraxiscopi, el taquiscopi i el fussil fotogràfic es basaven en el principi de col·locar una sèrie d’imatges lleugerament diferents al voltant del perímetre d’un cercle. Ja traduïen el temps en un espai bidimensional manipulable.

¿

¿

La digitalització comporta una pèrduad’informació, a diferència de la representacióanalògica, una representació digital conté una quantitatfixad’informació

Una imatge digital pot contindre molta informació, alguns softwares són capaços de dividir un píxel en d’altres més petits. D’altra banda algunes tècniques de compressió eliminen la representació i reprodueixen una imatge mitjançant diferents teoremes matemàtics.

slide12

El que no sónelsnousmitjans

ELS NOUS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Elsnousmitjans, a diferènciadelsvells, mantenen la calitat en fer-necòpies

Hi ha molta més pèrdua d’informació entre imatges digitals que en fotografies tradicionals. Degut a que una imatge digital conté milions de píxels que ocupen molt d’espai a l’ordinador, i per tant triguenmolt a transmetre’s a través de la xarxa. Com a solució aquestes imatges es comprimeixen amb pèrdues per reduir la mida de l’arxiu

¿

¿

Elsnousmitjanssóninteractius, l’usuari es torna coautor, degut a que elldecideixquincamí agafar

Si els nous mitjans es basen en l’ordinador, és obvi que siguin interactius, degut al propi funcionament d’aquest

slide13

ELS NOUS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Presentació realitzada per:

Carles Peláez

Assignatura:

Fonaments i evolució de la multimèdia

(segons Lev Manovich)