Download
poji ovnictv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POJIŠŤOVNICTVÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
POJIŠŤOVNICTVÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ

229 Views Download Presentation
Download Presentation

POJIŠŤOVNICTVÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

 2. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Ekonomika Tematický okruh: Pojišťovnictví Sada: 2Číslo DUM: 15 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 13. 5. 2013 Ročník: 2. Ověřující učitel: Ing. Dominika Tamelová

 3. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz

 4. ZÁKLADNÍ POJMY • Pojištěný = osoba, která je pojištěna • Pojistník = FO nebo PO, která sjednává pojištění ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby • Oprávněná osoba = osoba, které bude vyplacena náhrada (nejčastěji pojištěný, popř. jeho rodinní příslušníci)

 5. POJISTNÁ SMLOUVA • S pojištěným se uzavře pojistná smlouva (součástí jsou všeobecné pojistné podmínky) • Důležitá je pojistná částka (maximální částka, kterou je pojišťovna ochotna vyplatit) • V případě, že nastane pojistná událost, vyplácí se pojistné plnění (jeho výše vychází ze smlouvy a nikdy nemůže být nižší než pojistná částka)

 6. Pojistná smlouva – důležité okolnosti • Výluky z pojištění – uvádějí, na co se konkrétní pojištění nevztahuje • Spoluúčast – částka, do níž pojišťovna škodu nehradí; pojištění jsou motivováni k předcházení škodě • Bonus = sleva z pojistného těm, kteří nemají žádnou pojistnou událost (havarijní pojištění) • Malus = přirážka těm, kteří mají mnoho pojistných nároků

 7. ASISTENČNÍ SLUŽBY • Bývají součástí pojištění • Je to např. odvoz do hotelu, doprava do zdravotnického zařízení, obstarání opravy poškozeného vozidla…

 8. POJISTNÁ UDÁLOST • Zajistit, aby škoda dále nevzrostla • Úřední zjištění škody (policie, svědci, zástupce pojišťovny…) • Postup dle pojistných podmínek (předložení originálů pojistných dokladů a dalších potřebných dokladů – policejní protokol…) • Pojistné události lze hlásit i přes internet

 9. DRUHY POJIŠTĚNÍ • A) zákonné • B) smluvní • C) povinně smluvní

 10. Zákonné pojištění • Uzavřeno automaticky ze zákona, musí se povinně platit pojistné • Nesjednává se pojistná smlouva • jednotné podmínky pro všechny pojištěné • Př. zdravotní pojištění, pojištění odpovědnosti organizace za škodu způsobenou pracovním úrazem

 11. Smluvní pojištění • Sjednání záleží na dobrovolnosti každého občana/podniku • Např. pojištění proti úrazu, odcizení, živelním pohromám…

 12. Povinně smluvní pojištění • Oblasti se zvýšeným nebezpečím ohrožení druhých osob • Lze si vybrat pojišťovnu, uzavírá se pojistná smlouva • Pojistné podmínky schváleny orgánem státního dozoru • Př. Povinné ručení (= pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla)

 13. Další způsob členění pojištění • Komerční – provozují pojišťovny za účelem zisku • Nekomerční – má chránit občany, organizuje jej stát • Sociální a zdravotní pojištění • Pojištění odpovědnosti organizace za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocemi z povolání • Penzijní připojištění

 14. Komerční pojištění • Osob • Majetku a odpovědnosti za škody obyvatelstva • Průmyslu a podnikatelů • Zemědělské pojištění

 15. Pojištění osob • Chrání před důsledky úrazů, vážných nemocí, pomoc při náhradě ztráty příjmů pozůstalým v případě úmrtí • Často jsou oprávněnou osobou rodinní příslušníci pojištěného • Typy pojištění: • Úrazové • Životní • Pojištění léčebných výloh v zahraničí

 16. Výplata pojištění • Jednorázově • Formou důchodu – pravidelná částka • Často jako tzv. kapitálové pojištění v kombinaci se spořením

 17. Pojištění majetku • Pojištěná jsou rizika: živelní, odcizení, vandalismu, vodovodní, havarijní

 18. Pojištění odpovědnosti za škody • Chrání před náklady vzniklými v důsledku zranění jiných osob nebo poškození cizího majetku, které jsme způsobili • Náhradu poškozeným vyplatí pojišťovna • Př. povinné ručení

 19. Pojištění průmyslu a podnikatelů • Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik může obsahovat pojištění živelní, havarijní, proti odcizení, staveb, dopravní (ztráta či krádež dopravovaných věcí) • Pojištění odpovědnosti za výrobek (pokud způsobí škodu spotřebiteli); v EU min. na 10 let od uvedení výrobku na trh

 20. Zemědělské pojištění • Plodiny, hospodářská zvířata, lesy (mrazy, živelní události, nemoci a úrazy zvířat atd.)

 21. Sdružené pojištění • Několik druhů pojištění sjednaných v 1 smlouvě

 22. Úkol • Zpracujte referáty o vybraných pojišťovnách působících na českém trhu. Zaměřte se na základní informace o subjektu (historie působení na českém trhu, specifika, postavení v oboru) a dále na poskytované produkty.