les beques universit ries a catalunya pere pardo director executiu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Les beques universitàries a Catalunya Pere Pardo, director executiu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Les beques universitàries a Catalunya Pere Pardo, director executiu

play fullscreen
1 / 53

Les beques universitàries a Catalunya Pere Pardo, director executiu

145 Views Download Presentation
Download Presentation

Les beques universitàries a Catalunya Pere Pardo, director executiu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Les beques universitàries a CatalunyaPere Pardo, director executiu

 2. Què és l’AGAUR? 1 L’AGAUR és l’agència de la Generalitat de Catalunya que gestionaprogrames de beques, ajuts i altres activitats per al foment de l’estudi universitari i l’excel·lència de la recerca a Catalunya. Presentació AGAUR Universitats i entitats de recerca ... Estudiants, personal investigador ... Generalitat de Catalunya Govern estatal Altres entitats Altres destinataris Organismes finançadors Destinataris

 3. L’AGAUR compta amb un equip de 65 professionals Què és l’AGAUR? 1 L’Agència, creada el 2001 pel Hble. Andreu Mas-Colell, mitjançant Llei. Està vinculada a la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement. Objectius: • Gestió eficient i eficaç de beques i ajuts. • Avaluació independent i rigorosa de la recerca, també al servei d’entitats externes. • Gestió d’activitats de foment de la recerca, reconeguda per Europa. • Innovació dels procediments.  Presentació

 4. L’AGAUR gestiona anualment més de 30 ajuts amb un import de gairebé 100 milions d’euros Què és l’AGAUR? 1 Durant aquests 10 anys, l’Agència: • Ha gestionat 151 milionsd’euros en beques universitàries. • Ha permès finançar 700 investigadorscatalans per anar a l’estranger. • Ha facilitat la incorporació a Catalunya de més de 400 investigadors de fora del nostre país. • Ha possibilitat el reconeixement d’uns 1.300 grups de recerca, dels quals s’han finançat 820. Presentació

 5. 2 Beques de suport a l’estudi universitari

 6. 20,68% 14% Nombre d’estudiants becats 2.1 ESPANYA 1.231.432 estudiants universitaris 252.988 estudiants becats Context CATALUNYA 192.254 estudiants universitaris 26.152 estudiants becats Dades: Ministeri d’Educació curs 2009-2010

 7. Nombre d’estudiants becats 2.1 Catalunya representa el 13% del total dels universitaris de l’Estat espanyol i aquest només destina un 10% del pressupost a beques per a estudiants catalans. Context Dades: Ministeri d’Educació curs 2009-2010

 8. Sistema de beques a Catalunya 2.1 Context Beques Ministeri d’Educació Beques Generalitat de Catalunya Conjunt de beques, ajuts i préstecs que gestiona l’AGAUR

 9. Sistema educatiu universitari i ajuts gestionats 2.1 Context Estudis adaptats a l’EEES Títol de doctor FI PREPOST BE GRAL Estudis de doctorat GRAL PRÉSTEC AGAUR PREPOST Títol de màster EQUITAT ACA MOBINT APA EXCEL·LÈNCIA PRÉSTEC AGAUR Estudis de màster Títol de graduat Estudis de grau Sistema de beques Ministeri d’Educació Sistema de beques Generalitat de Catalunya Programa de préstecs

 10. Nou sistema català de suport a l’estudiant 2.2 Antecedents – fins el curs 2010-2011 • L’estudiant de les universitats públiques catalanes tenen opció a: • Amb uns llindars de renda que no s’ajusten a la realitat econòmica i social de Catalunya Nou sistema Beca general Ministeri d’Educació

 11. Nou sistema català de suport a l’estudiant 2.2 Curs 2011-2012 • L’estudiant de les universitats públiques catalanes tenen opció a: Nou sistema + Beca general Ministeri d’Educació

 12. Nou sistema català de suport a l’estudiant 2.2 El 2011, el Govern avança cap un sistema de preus universitaris més equitatiu creant un fons de beques propi amb l’objectiu de: • Garantir que ningú quedi fora de la universitat per motius econòmics. • Premiar l’excel·lència acadèmica. Nou sistema

 13. Nou sistema català de suport a l’estudiant 2.2 Curs 2011-2012 • Les beques estan vinculades al fons acumulatiu que, a partir d’aquest curs, es crea de la recaptació obtinguda del 25% de l’increment de les taxes universitàries. • Tenen un pressupost de més d’1.400.000. • S’estima que es beneficiaran uns 1.500 estudiants. Nou sistema

 14. Nou sistema català de suport a l’estudiant 2.2 Curs 2012-2013 • S’estableix que l’aportació al cost dels estudis sigui en funció de la renda. • Les beques estan vinculades al fons que es crea a partir del 25% dels majors ingressos de l’increment de l’aportació de l’alumne al cost total de l’estudi. • Les beques Equitat tenen un pressupost d’uns 30 milions d’euros. • El fons per a les beques Excel·lència augmenta un 85%. Nou sistema

 15. Nou sistema català de suport a l’estudiant 2.2 • Les beques permeten l’aportació progressiva dels estudiants al cost dels estudis en funció de la seva renda. Nou sistema

 16. Nou sistema català de suport a l’estudiant 2.2 Nou sistema Un 60% dels estudiants es beneficiaran d’una beca Equitat

 17. Beques Equitat Què són? Són ajuts per al finançament de fins al 50% dels preus dels serveis acadèmics corresponents als crèdits matriculats per primera vegada. A qui van dirigides? Estudiants de grau o primer i segon cicle matriculats de les universitats públiques catalanes i UOC. També estudiants: INEFC-UB INEFC-UdL EUETIB-UPC EUETI-UPC 2.3 Beques Equitat

 18. Beques Equitat Quin import tenen? És variable en funció de del nivell de renda i el nombre de membres de la unitat familiar. 2.3 Beques Equitat El llindar 0 és exclusivament per a aquelles persones que tenen una beca MECD

 19. Beques Equitat Quina és la minoració en el preu que s’obté mitjançant la beca Equitat? Com sol·licitar-la? Mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits 2.3 Beques Equitat

 20. Beques Excel·lència Acadèmica Què són? Són beques per a estades de mobilitat internacional amb reconeixement acadèmic d’un màxim de 6 mesos. A qui van dirigides? Estudiants matriculats a les universitats públiques catalanes i UOC. També estudiants: INEFC-UB INEFC-UdL EUETIB-UPC EUETI-UPC 2.4 Si tensel millor expedient

 21. Beques Excel·lència Acadèmica Quin són els requisits? Les beques es concedeixen als millors expedients acadèmics: es tindrà en compte la nota mitjana haver superat 120 crèdits en primera convocatòria. 2.4 Si tensel millor expedient

 22. Beques Excel·lència Acadèmica Quin import tenen? L’import total inclou la despesa de desplaçament, un import mensual de l’estada i una pòlissa d’assegurança d’assistència de viatge (només per a estades fora de l’EEES). 2.4 Si tensel millor expedient

 23. Beques de caràcter general(GRAL) 2.5 Què són? Són les beques que convoca el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. A qui van dirigides? • Estudiants amb domicili a Catalunya que vulguin obtenir, per primer cop, un títol oficialen una universitat catalana. • Estudiants de la UOC, independentment del lloc de residència. • Estudiants d’un curs de preparació per a l’accés a la universitat per a més grans de 25 anys a la UOC. Si ets a la universitat

 24. Beques de caràcter general(GRAL) 2.5 Quins ajuts hi ha? • Beca de matrícula o exempció de preus públics • Ajut de transport urbà • Ajut de residència • Ajut de desplaçament • Ajut per a material • Ajut compensatori o beca salari • Beca de rendiment acadèmic • ... Quin import tenen? La quantia de la beca és la suma dels diferents ajuts als quals tingui dret l’estudiant. Si ets a la universitat

 25. Beques de caràcter general(GRAL) 2.5 Quins són els requisits? Acadèmics: • Crèdits mínims matriculats: • 60 (curs complet) / 30-59 (matrícula parcial) • Crèdits superats en el darrer curs: • de 90% fins al 65% segons la branca de coneixement • nota d’accés de 5,5 per a estudiants de primer Econòmics: • Cal no superar els llindars de renda i patrimoni familiar establerts a la convocatòria. Si ets a la universitat

 26. Beques de caràcter general(GRAL) Llindars de renda (euros) 2.5 Si ets a la universitat Llindar 1. Fam. 1 membre: 3.771 Fam. 2 membres: 7.278 Fam. 3 membres: 10.606 Fam. 4 membres: 13.909 Fam. 5 membres: 17.206 Fam. 6 membres: 20.430 Fam. 7 membres: 23.580 Fam. 8 membres: 26.660 Llindar 3. Fam. 1 membre: 11.937 Fam. 2 membres: 19.444 Fam. 3 membres: 25.534 Fam. 4 membres: 30.287 Fam. 5 membres: 34.370 Fam. 6 membres: 38.313 Fam. 7 membres: 42.041 Fam. 8 membres: 45.744 Llindar 5. Fam. 1 membre: 14.112 Fam. 2 membres: 24.089 Fam. 3 membres: 32.697 Fam. 4 membres: 38.831 Fam. 5 membres: 43.402 Fam. 6 membres: 46.853 Fam. 7 membres: 50.267 Fam. 8 membres: 53.665 Llindar 4. Fam. 1 membre: 13.236 Fam. 2 membres: 22.594 Fam. 3 membres: 30.668 Fam. 4 membres: 36.421 Fam. 5 membres: 40.708 Fam. 6 membres: 43.945 Fam. 7 membres: 47.146 Fam. 8 membres: 50.333

 27. Beques de caràcter general(GRAL) 2.5 Llindars de renda Exemple família 4 membres • Fins a 38.831 euros: beca matrícula • Fins a 36.421 euros: beca residència fora del domicili familiar (2.556 euros) • Fins a 30.287 euros: beca material i desplaçament • Fins a 13.909 euros: beca salari (3.500 euros) Si ets a la universitat

 28. Ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA) 2.6 Què són? Són ajuts per compensar parcialment els costos de matrícula universitària de centres adscrits. A qui van dirigits? Estudiants dels centres: • EU Ciències Socials-UAB • EU Ciències de la Salut de Manresa-UAB • EU Politècnica de Mataró-UPC • EU Estudis Empresarials del Maresme-UPF • EU Infermeria del Mar-UPF • EU Relacions Laborals de Santa Maria Maris del Vendrell-URV • Escola Superior de Ciències de la Salut-UPF • Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica-UB *En resten exclosos els estudis de màster, postgrau, cursos d’especialització i títols propis reconeguts per les universitats Si ets a la universitat

 29. Ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA) 2.6 Quin són els requisits? Acadèmics: • Crèdits mínims matriculats: • Estudis de grau: 60 (curs complet) / 30 (matrícula parcial) • Estudis oficials no adaptats a l’EEES: 55 (curs complet) / 27,5 (matrícula parcial) • Superació del darrer curs: • Procedents de COU o Batxillerat LOGSE i PAU: nota mínima d’accés 5,75 • Procedents d’FP, mòduls professionals 3 i cicles formatius de grau superior: nota mitjana d’expedient 7,5 • 80% per a estudis universitaris no tècnics • 60% per a estudis universitaris tècnics Si ets a la universitat

 30. Ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA) 2.6 Quin són els requisits? Econòmics: • Cal no superar els llindars de renda i patrimoni familiar establerts a la convocatòria. Quin import tenen? L’import de l’ajut s’estableix en un tant alçat amb l’objectiu de compensar parcialment els costos de matrícula. Si ets a la universitat

 31. Ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA) Llindars de renda (euros) 2.6 Si ets a la universitat Llindar 1. Fam. 1 membre: 21.800 Fam. 2 membres: 32.100 Fam. 3 membres: 39.200 Fam. 4 membres: 44.600 Fam. 5 membres: 49.000 Fam. 6 membres: 52.000 Fam. 7 membres: 53.300 Fam. 8 membres: 55.500 Aquest llindar és el mateix per a altres beques i ajuts gestionats per l’AGAUR

 32. Préstecs per al pagament de la matrícula (PRÉSTEC AGAUR) 2.7 Què són? Són préstecs per pagar de manera mensual l’import total de la matrícula. A qui van dirigits? Estudiants de grau, primer i segon cicle i màster de les universitats públiques de Catalunya i de la UOC. Si ets a la universitat

 33. Préstecs per al pagament de la matrícula (PRÉSTEC AGAUR) 2.7 Quin import tenen? Mínim de 500 euros i un màxim de 6.000 euros. Quina durada tenen? • Préstec AGAUR Curs: 10 mesos • Préstec AGAUR Màster: fins a 3 anys Quin són els requisits? • Ser major de 16 anys • Tenir la nacionalitat espanyola • No constar en el RAI/ASNEF o en un altre registre públic de morositat • No cal cap aval familiar ni bancari Si ets a la universitat

 34. Préstecs per al pagament de la matrícula(PRÉSTEC AGAUR) Com sol·licitar-ho? És imprescindible haver formalitzat prèviament la matrícula i haver seleccionat aquesta opció en l’imprès de matriculació. El préstec es gestionarà directament amb l'entitat financera triada: Banc de Sabadell "la Caixa“ (Caixabank) 2.7 Si ets a la universitat

 35. Préstecs universitaris de postgrau (PREPOST) 2.8 Què són? Són préstecs per pagar la matrícula de doctorat, màster o postgrau gestionats per entitats financeres adherides. Hi ha dos tipus: • Pagament de la matrícula • Pagament de la matrícula + diposicions mensuals d’ajut a l’estudi A qui van dirigits? Titulats universitaris amb domicili fiscal a Catalunya. Si ets a la universitat

 36. Préstecs universitaris de postgrau (PREPOST) 2.8 Quin són els requisits? • Cal estar admès en un programa de doctorat, màster o postgrau. • El màster o postgrau ha de ser impartit per universitats o centres adscrits a alguna universitat catalana. Quin import tenen? Màxim 30.000 euros. Si ets a la universitat

 37. Ajuts a la mobilitat internacional (MOBINT) 2.9 Què són? Són una contribució al finançament de les despeses que comporta una estada acadèmica en altres països. A qui van dirigits? Estudiants d’universitats catalanes que hagin obtingut una estada ERASMUS o d’un altre programa de mobilitat internacional (propi de la seva universitat, per exemple). Si te’n vas fora

 38. Ajuts a la mobilitat internacional (MOBINT) 2.9 Quin són els requisits? • Estar matriculat a una universitat catalana. • Nota mitjana ponderada d'1,3 de l'expedient (ensenyaments tècnics) o d'1,6 (resta d'ensenyaments). • Mínim de 60 crèdits aprovats. • Coneixement suficient de la llengua del país de l’estada. Quin import tenen? 200 euros per cada mes de l’estada fins a un màxim de sis mesos. Si te’n vas fora

 39. 3 Beques de suport a la recerca

 40. Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI) 3.1 Què són? Són ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell. Els ajuts tenen una durada màxima de 3 anys. Quin import tenen? Per al primer any, un sou brut de 14.400 euros. Les renovacions del 2n i 3r any, segons les convocatòries següents (15.600 euros el 2011). Si estàs fent el doctorat

 41. Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI) 3.1 Qui els poden sol·licitar? • Graduats que tinguin 300 ECTS entre estudis de grau i postgrau (almenys 60 ECTS de màster). • Llicenciats, enginyers, arquitectes superiors; que a més hagin superat 60 ECTS de màster. • Diplomats que tinguin 300 ECTS entre estudis de diplomatura i de màster (almenys 60 ECTS de màster). Si estàs fent el doctorat

 42. Beques per a la recerca a l’estranger (BE-A) 3.2 Què són? Són beques per dur a terme estades de recerca de curta durada (d’1 a 6 mesos) a universitats o entitats dedicades a la recerca de fora de l‘Estat espanyol relacionada amb la tesi. A qui van dirigides? Estudiants predoctorals. Si estàs fent el doctorat

 43. Beques per a la recerca a l’estranger (BE-A) 3.2 Quins són els requisits? • Ser resident a Catalunya. • Estar matriculat en un programa de doctorat d’una universitat catalana. • L’estada s’ha de dur a terme abans de dipositar la tesi doctoral. Quin import tenen? Inclou la despesa de desplaçament i un import mensual per a l’estada. Es calcula segon la duració de l’estada i el país en què es realitza. Si estàs fent el doctorat

 44. Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT) Què són? Són ajuts per a les despeses i taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d'obtenció del títol de doctor o doctora. A qui van dirigides? Persones amb títol de doctorat. 3.3 Si estàs fent el doctorat

 45. Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT) Quin són els requisits? Haver escrit la tesi en català. Defensar-la l’any anterior. Tenir títol de doctorat per una universitat catalana o de fora de l’Estat espanyol. Quin import tenen? Màxim de 500 euros. 3.3 Si estàs fent el doctorat

 46. Beques per a la recerca a l’estranger (BE-B) Què són? Són beques per dur a terme estades de recerca de curta durada (d’1 a 6 mesos) a universitats o entitats dedicades a la recerca de fora de l‘Estat espanyol. A qui van dirigides? Estudiants postdoctorals. 3.4 Si vols continuar la carrera investigadora

 47. Beques per a la recerca a l’estranger (BE-B) Quins són els requisits? Formar part del personal docent o investigador del sistema universitari i de recerca de Catalunya. Tenir relació contractual amb dedicació completa (mínim 3 anys). Quin import tenen? Inclou la despesa de desplaçament i un import mensual per a l’estada. Es calcula segon la duració de l’estada i el país en què es realitza. 3.4 Si vols continuar la carrera investigadora

 48. Beques del programa Beatriu de Pinós (BP-A) Què són? Són 50 beques per fer estades de recerca postdoctoral en universitats i centres de recerca de l'estranger (2 anys) amb un ajut per retornar al sistema de ciència i tecnologia català (1 any). A qui van dirigides? Estudiants postdoctorals. Quin import tenen? Inclou la despesa de desplaçament i un import mensual per a l’estada. El 3r any, es finança el 100% del contracte laboral. 3.5 Si vols continuar la carrera investigadora

 49. Beques del programa Beatriu de Pinós (BP-B) Què són? Són 45 ajuts per a la contractació de personal investigador durant 2 anys. A qui van dirigides? Universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries del sistema català. Quin import tenen? Finança el 100% del contracte laboral. 3.5 Si vols continuar la carrera investigadora

 50. Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya (SGR) Què són? Són ajuts per potenciar el desenvolupament i la consolidació dels grups de recerca de Catalunya. Hi ha dues modalitats: Suport a grups de recerca emergents (GRE). Suport a grups de recerca consolidats (GRC). A qui van dirigides? Grups de recerca d’universitats, centres de recerca públics i privats de Catalunya sense ànim de lucre. Quin import tenen? Màxim 100.000 euros per 5 anys. 3.6 Si vols continuar la carrera investigadora