1 / 35

Týmová práce KTYMP/ S1

Týmová práce KTYMP/ S1. Význam týmové práce. Tým a skupina. Pavla Kotyzová. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2012. Týmová práce KTYMP/ S1. Cíl:

cara
Download Presentation

Týmová práce KTYMP/ S1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Týmová práce KTYMP/ S1 Význam týmové práce. Tým a skupina. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2012

 2. Týmová práce KTYMP/ S1 • Cíl: • Na základě získaných informací a procvičení komunikačních, prezentačních a dalších dovedností účastníci kurzu: • Uvědomí si význam týmové práce. • Naučí se podporovat funkční tým při respektování rolí jednotlivců. • Pochopí procesy, které v týmu probíhají. • Naučí se připravit efektivní vystoupení. • Účel:Podpora týmové práce. • Zvládnutí efektivní prezentace svých názorů. • Asertivní řešení stresových a konfliktních situací. • Zvládnutí komunikace v týmu. • Snížení stresujících faktorů. Cíl a účel kurzu PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

 3. Týmová práce KTYMP/ S1 • Význam TP, tým, skupina. Znaky dobrých týmů. • Fáze vývoje týmu. • Týmové role. Sestavení týmu. • Komunikace v týmu – naslouchání, přizpůsobování, komunikační typy, verbální komunikace, řeč těla. • Základy asertivity. Kritika - typy kritiky, zpětná vazba. Konflikt, chování v konfliktu. • Leadership. Klíčové kompetence. Adairovy kruhy. Delegování. Motivace. • Prezentační dovednosti. • Ukončení kurzu: klasifikovaný zápočet • Požadavky na studenta: • Účast 50 %, dochvilnost. • Týmové i individuální úkoly, aktivita ve cvičeních, prezentace. • Test na min. 60 %. Obsah seminářů: PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

 4. Týmová práce KTYMP/ S1 • ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press 1994. Počet stran 198, ISBN 80-85603-70-5. • BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, ComputerPress 2000. Počet stran 92, ISBN 80-7226-308-0. • BRINKMAN, R., KIRSCHNER RICK: Jak vycházet s lidmi, s kterými si nerozumíme, 1. vyd. Bratislava, Motýl 1999. Počet stran 254, ISBN 80-88978-10-6. • Caponi V., Novák, T.: Asertivně do života, Grada1994, ISBN 80-24709-89-9. • Čakrt, M.: Konflikty v řízení a řízení konfliktů, Management Press 2000. ISBN 80-85943-81-6. • MIKULÁŠTÍK, M.: Interpersonální komunikace, 1. vyd. Zlín, UTB ve Zlíně 2001. Počet stran 187, ISBN 80-7318-047-2.(str. 151 – 170) • PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, GradaPublishing 2002. Počet stran 120, ISBN 80-85865-32-7. • Praško J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu, Grada 2007, ISBN 80-247-1697-6. Literatura Týmová práce PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

 5. Týmová práce KTYMP/ S1 • Bělohlávková, V.: Jak porozumět řeči těla, Cvičení, testy, příklady. 1. vyd. Brno ComputerPress 2001. 70s. ISBN 80-7226-492-3. • BOOHER, D.: Komunikujte s jistotou, 1. vyd. Brno, ComputerPress 1999. Počet stran 336, ISBN 80-7226-156-8. • DE VITO, J. A.: Základy mezilidské komunikace, 1. vyd. Praha, GradaPublishing 2002. Počet stran 420, ISBN 80-7169-988-8. • Hermochová, S.: Teambuilding, 1. vyd. Praha, GradaPublishing 2006. Počet stran 116, ISBN 80-247-1155-9. • LEWIS, D.: Tajná řeč těla, 1. vyd. Praha, Victoria Publishing 1995. Počet stran 229, ISBN 80-85605-49-X. • TERMANN, S.: Umění přesvědčit a vyjednat, 1. vyd. Praha, GradaPublishing 2002. Počet stran 254, ISBN 80-88978-10-6. • Pease, A.: Řeč těla, Portál 2001. ISBN 80-7178-582-2. Doporučená literatura Týmová práce PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 6. Týmová práce KTYMP/ S1 proč lidé rádi pracují v týmu, proč někteří neradi pracují v týmu co mě motivuje k výkonu v práci v týmu co mě odrazuje od práce v týmu co potřebuje tým znaky dobrých týmů které dovednosti jsou důležité pro práci v týmu rizika práce v týmu co nelze dělat v týmu Několik otázek… PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

 7. Týmová práce KTYMP/ S1 • Skupina: dva nebo více jedinců, kteří jsou ve vzájemné interakci. • Tým: je více než skupina. Rozdíly vnímáme v těchto oblastech: • Vztah ke spolupracovníkům • Přístup k plnění úkolů • Využití talentu členů • Důvěra • Otevřenost komunikace • Využití kvalifikace • Přístup ke konfliktu • Účast na rozhodování(Bělohlávek, Košťan, Šuleř) Tým a skupina PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

 8. Týmová práce KTYMP/ S1 Tým je malá pracovní skupina členěná podle funkcí, se společně stanovenými cíly, s intenzivními vzájemnými vztahy, s výrazným kolektivním duchem a se silnou soudržností mezi členy týmu. (podle Wiendiecka) Tým je malá skupina lidí, jejichž dovednosti se vzájemně doplňují, kteří jsou oddáni společné vizi a intenzivní společnou prací na dosažení jasných cílů k jejímu naplnění směřují. (podle Katzenbacha a Smitha) http://www.fkvl.estranky.cz/fotoalbum/oddilove-fotografie/a-tym/366 Co je tým… definice PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

 9. Týmová práce KTYMP/ S1 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ a PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

 10. Týmová práce KTYMP/ S1 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ b PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

 11. Týmová práce KTYMP/ S1 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ c PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

 12. Týmová práce KTYMP/ S1 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ d PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

 13. Týmová práce KTYMP/ S1 • Potenciál skupiny není součtem potenciálu jednotlivců. • Synergický efekt zvyšuje účinek týmové práce. • Efektivnost posuzujeme podle kritérií: • skupinová efektivnost • skupinový vývoj • osobní spokojenost • Synergický efekt se objevuje až ve zralé skupině. • Výkon skupiny převyšuje možnost součtu potenciálu jednotlivců. • Dochází k doplňování chybějících vlastností a dovedností jednotlivých členů. Přínos týmové práce PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

 14. Kategorie týmových rolí Role vůdčí pomáhají určit, vyjasnit a sledovat plnění úkolu – vedou skupinu na cestě. Role realizační implementační – uvádějí myšlenky v činy. Role myslitelské pracují s myšlenkami – dávají obsah. Role udržující podporují pozitivní mezilidské vztahy uvnitř skupin nebo týmů – drží skupinu pohromadě. Jeden člen může zastávat i více rolí. Všechny role v týmu mají stejný význam. Rozdíly mezi lidmi jsou pro týmovou práci předností. Pozor! Nejde o formální role (vedoucí, asistent apod.) Týmová práce KTYMP/ S1 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 15. Týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 • TVŮRCE (TV) • má talent, fantazii, inteligenci a znalosti • přínos: tvořivý, s fantazií, nekonvenční, řeší obtížné problémy • možné slabiny: obtíže při řízení obyčejných lidí a při komunikaci s nimi PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 16. Týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 • HLEDAČ ZDROJŮ (HZ) • má schopnost pro práci s lidmi a zkoumání všeho nového, dokáže reagovat na výzvu • přínos: extrovertní, nadšený, komunikativní, hledá možnosti, rozvíjí kontakty, má schopnost pro práci s lidmi • možné slabiny: když vyprchá prvotní nadšení, ztrácí zájem PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 17. Týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 • KOORDINÁTOR (KO) • dokáže se všemi, kteří by mohli přispět, jednat a chovat se k nim nezaujatě, má silný smysl pro cíl • přínos: vyzrálý, sebevědomý, sebejistý, dobrý vedoucí, objasňuje cíle, podporuje rozhodování • možné slabiny: může mít střety s navigátory PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 18. Týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 • NAVIGÁTOR (NA) • je plný elánu a vždy připraven bojovat s netečností, neschopností, přehnaným uspokojením a sebeklamem • přínos: dynamický, společenský, plný neklidu, provokuje, vyvíjí nátlak, hledá cesty, jak zvládat překážky • možné slabiny: náchylný k provokaci a ke krátkodobým výbuchům vzteku PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 19. Týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 • PORADCE-VYHODNOCOVAČ (VY) • využívá rozvahy a úsudku, je věcný • přínos: střízlivý, taktický, soudný, bere v úvahu všechny možnosti, precizní úsudek • možné slabiny: chybí mu elán a schopnost inspirovat ostatní PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 20. Týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 • TÝMOVÝ PRACOVNÍK (TP) • dokáže reagovat na lidi a situace, podněcuje týmového ducha • přínos: společenský, mírný, ochotný, umí naslouchat, konstruktivní, zabraňuje neshodám • možné slabiny: nerozhodný v kritických situacích PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 21. Týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 • REALIZÁTOR (RE) • má organizační schopnosti, praktický zdravý rozum, je pracovitý a disciplinovaný. • přínos: disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní, výkonný, proměňuje myšlenky v praktické činy • možné slabiny: trochu nepružný, pomalu reaguje na nové možnosti PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 22. Týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 • DOKONČOVATEL (DO) • má schopnost dotahovat věci do konce, je perfekcionista • přínos: horlivý, svědomitý, úzkostlivý, hledá a odstraňuje chyby a opomenutí, dodržuje termíny • možné slabiny: sklon k přehnaným obavám, neochota delegovat odpovědnost PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 23. A kdo jste Vy? Čím přispíváte týmu? Týmová práce KTYMP/ S1 • TVŮRCE • HLEDAČ ZDROJŮ • KOORDINÁTOR • NAVIGÁTOR • PORADCE-HODNOTITEL • TÝMOVÝ PRACOVNÍK • REALIZÁTOR • DOKONČOVATEL • Cvičení: • 1. Které tři role pravděpodobně v týmu zastáváte? • 2. Kterou roli nemůžete převzít? PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 24. Týmové role – test Belbin Týmová práce KTYMP/ S1 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 25. Další otázky… Týmová práce KTYMP/ S1 Technické znalosti a zkušenosti jsou mým hlavním kladem. Odmítám se vyslovit, pokud projednávaná záležitost není z oblasti, kterou dobře znám. Snažím se zachovat smysl pro profesionalitu. Přispěji tam, kde vím, o čem hovořím. Cítím, že velmi výhodně využívám svou speciální kvalifikaci a praxi. Rád si o problému přečtu tolik, kolik je vhodné. Inklinuji k pocitu, že ztrácím čas a že bych to sám udělal lépe. PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 26. Týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 • To je SPECIALISTA (SP) • nadšenec pro svůj obor, má odborné znalosti i dovednosti, usiluje o špičkovou profesionalitu, brání odbornou oblast • přínos: dodává odbornou úroveň řešeným problémům, dodává týmu prestiž na veřejnosti • možné slabiny: malý zájem o ostatní lidi, špatně komunikuje PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 27. Další pohled na týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 • Existuje více konceptů (Belbin, Bales, Berne…). Základní dělení (různé názvy pro roli): • Mentální (symbol hlava) Specialista Tvůrce-InovátorPoradce-Hodnotitel-Analytik-Pozorovatel • Akční(symbol ruce) Navigátor-Formovač-Kritik-UsměrňovatelDokončovatel-Dotahovač Realizátor-Vykonavatel • Sociální (symbol srdce)Týmový pracovník-Stmelovač-Harmonizátor-Týmový hráč Koordinátor-VůdceHledač zdrojů • V týmu by měl být také Zapisovatel. Někdy bývají i ne zcela vhodní Nosič vody a Travič studní. PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 28. Týmová práce KTYMP/ S1 Fáze vývoje týmu. Týmové role. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2012

 29. Týmová práce KTYMP/ S1 V každém týmu lidé zastávají různé role. V každém týmu probíhají určité procesy. Cvičení Letadlo Čas: 5 min na individuální realizaci úkolu 20 min na společnou realizaci úkolu Diskuze Co se děje v týmu? PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 30. Fáze vývoje týmu Týmová práce KTYMP/ S1 Formování – nedostatek plánování, nesledují se cíle. Bouření – vůdce je zpochybňován, nejsou zcela jasné role. Normování – vznikají pravidla, orientace na úkol. Realizace – tým začíná pracovat, sleduje cíl, podává výkon. PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 31. Fáze vývoje týmu Týmová práce KTYMP/ S1 . Čas Výkon týmu Formování – nedostatek plánování, nesledují se cíle. Bouření – vůdce je zpochybňován, nejsou zcela jasné role. Normování – vznikají pravidla, orientace na úkol. Realizace – tým začíná pracovat, sleduje cíl, podává výkon. Reali-zace Normo-vání Formo-vání Bouře-ní

 32. fáze – Formování Znaky: nedostatek plánování zapomíná se na stanovení cílů mnoho domněnek o úkolu, rolích, smyslu úkolu a cílech vyhýbání se nebo nerozpoznání problému chybí postupy špatná komunikace uvnitř i mimo špatná disciplína (ruší se, mluví najednou, dominantní chování, agrese...) nápady se ztrácejí, nejedná se podle nich, jsou zapomínány negativní zpětná vazba, destruktivní kritika vedení buď neexistuje nebo je napadáno, není přijímáno, je autokratické Hledají se vůdci, rozdělují role. Jednotlivec je soustředěn na sebe (jak se zařadím, kolik mám síly a moci, co se ode mne očekává). Styl vedení:přikazování. Týmová práce KTYMP/ S1 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 33. 2. fáze – Bouření Znaky: jasný vůdce, ale zpochybňování jeho kompetence neustálé vyjasňování rolí - chaos vůdce má tendenci nařizovat (drobné vzpoury) často vznikají podskupiny, pak se přou, zda jsou využiti. Nepřizpůsobivost na další změnu situace. Styl vedení:koučování. Týmová práce KTYMP/ S1 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 34. 3. fáze - Normování Znaky: přebudování mocenské struktury věcné diskuse bez emocí rozvíjí se týmový duch, je vůdce, je spokojenost s rolemi – nastává uvolnění, pocit, že nejhorší je za nimi vysoká aktivita na konci někdy zklamání, soudržnost se zmenšuje Skupina se stává organizovanou, orientuje se na úkol. Pracuje se na stanovení metody komunikace a metody práce. Jednotlivec se zajímá o ostatní, konfrontují se. Styl vedení:podporování. Pozor: Je těžké dát své principy do souladu s ostatními. Někdy je třeba se vrátit do 2. fáze. Týmová práce KTYMP/ S1 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

 35. 4. fáze – Realizace/Výkon Znaky: objeví se konečný vůdce – podněcuje k výkonům společný souhlas dosahovaný v diskusích lidé cítí závislost na sobě každý má svou roli členové týmu jsou otevřenější a důvěřují ostatním příspěvky jsou ceněny a nápady rozvíjeny podpora, sdílení, tolerance komunikace je plynulá a vnímaná styl vedení se přizpůsobuje situaci Tým začíná využívat zdroje a pracovat. Styl vedení:delegování. Týmová práce KTYMP/ S1 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz

More Related