mykotoxiny n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mykotoxiny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Mykotoxiny - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Mykotoxiny. Sekundární m etabolity. organické sloučeniny bez přímé role v hlavních metabolických drahách (nemají přímý vliv na růst, vývoj a rozmnožování organismu) ochrana proti predátorům, parazitům a nemocem, mezidruhová kompetice, urychlení reprodukčního procesu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mykotoxiny' - cara


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sekund rn m etabolity
Sekundární metabolity
 • organické sloučeniny bez přímé role v hlavních metabolických drahách (nemají přímý vliv na růst, vývoj a rozmnožování organismu)
 • ochrana proti predátorům, parazitům a nemocem, mezidruhová kompetice, urychlení reprodukčního procesu
 • tvorba dané látky často omezena na jeden druh či rod
 • zahrnují
  • alkaloidy – obsahují bazický dusík (nikotin, atropin, kofein, strychnin...)
  • terpenoidy – odvozeny od 2-methyl-1,3-butadienu (THC)
  • glykosidy – odvozeny od jednoduchých cukrů (amygdalin)
  • fenoly – aromatické alkoholy (kapsaicin)
  • polyketidy – polymerace acetylových a propionilových jednotek (tetracyklin)
  • mastné kyseliny
  • peptidy – rybosomální a nerybosomální (amanitin)
  • ...........
my k otoxin y
Mykotoxiny
 • toxiny produkované plísněmi
 • malé molekuly – nízká MW
 • substrát s vysokým obsahem vody + vysoká teplota
  • zemědělské plodiny – patogenní a saprobické (žijící na mrtvé biomase) houby
  • píce - patogenní houby a endofyti (endosymbioti)
  • potraviny nejčastěji kontaminovány v průběhu skladování, mykotoxiny prakticky nelze odstranit tepelnou úpravou
 • mykotoxiny jsou málo těkavé – expozice z ovzduší prostřednictvím spor
toxick inky mykotoxin
Toxické účinky mykotoxinů
 • popsány akutní i chronické otravy hospodářských zvířat i lidí
 • několik mykotoxinů patří mezi prokázané karcinogeny
 • akutní otravy lidí často spojeny s konzumací kontaminované potravy
 • široké spektrum účinků – např: imunosupresivní, teratogenní, karcinogenní, estrogenní apod..
 • chronické obtíže často spojeny s nadechováním spor
turkey x disease
Turkey X Disease
 • náhlé úmrtí více než 100,000 krůťatv roce 1960 v Anglii
 • zasažení jedinci přestali přijímat potravu, stali se letargičtí, krváceli přes kůži a uhynuli
 • autopsie odhalila masivní nekrózu jaterní tkáně a lese na ledvinách
 • mezi další zasažené živočichy patřili koroptve, bažanti a kachny
 • jediným společným faktorem pro všechny otravy bylo krmivo s obsahem brazilských arašídů
 • toxin izolovaný z krmiva byl spojen s plísní Aspergillus flavus
aflatoxin y af
Aflatoxiny (AF)
 • Aflatoxin: A (Aspergillus) - fla (flavus) - toxin
 • difurokumarolaktony
 • fluorescence pod UV světlem – AFB1 a AFB2 modře, AFG1 a AFG2 žluto-zeleně
 • plísně produkující aflatoxiny
  • Aspergillus flavus
  • Aspergillus parasiticus
  • Aspergillus nomius
slide10

furan

kumarin

lakton

toxick inky aflatoxin
Toxické účinky aflatoxinů
 • toxické účinky závislé na typu aflatoxinu (LD50 orálně, káče = 0,36 ; 0,78; 1,70 a 3,44 mg/kg pro AFB1; AFG1; AFB2 a AFG2)
 • toxické účinky závislé na typu organismu – řádové rozdíly v LD50 proAFB1 (drůbež 0,35; opice 0,81; duhový pstruh 3,0; potkan 1,3; myš 9,0 a křeček 10,2 mg/kg), nejodolnější hospodářské zvíře je ovce (500 mg/kg?)
 • hlavním cílovým orgánem v případě akutní i chronické otravy jsou játra (nekróza, akumulace tuků, poškození žlučovodů)
 • imunosupresivní účinek – snížení tělesné teploty (potlačení horečky), snížená tvorba protilátek, snížená oddolnost patogenním MO (salmonela)
 • dlouhodobá expozice nízkým koncentracím vede ke zvýšenému riziku vzniku hepatocelulárního karcinomu (HCC)
 • prokázány mutagenní účinky
mutagenn inek afb 1
Mutagenní účinek AFB1
 • inhibice syntézy DNA a RNA byla pozorována u potkanů po 6 týdnech přijímání potravy s koncentrací AF 5 mg/kg krmiva
 • metabolit AFB1 (AFB1-8-9 epoxid) tvoří kovalentní vazbu s N7 guaninu
 • tvorba AFB1-N7-guaninových aduktů vede ke GT posunu, chybnému přepisu poškozené DNA a formování tumoru
 • nejčastější příčinou karcinomu jater u lidí spojenou s expozicí AF je poškození kodonu 249 na p53 tumor supresorovém genu
 • hlavní detoxikační cestou je glutathionová konjugace za katalýzy GST
toxick inky af lov k
Toxické účinky AF - člověk
 • epidemické otravy v Číně a Africe spojené s úmrtím na akutní hepatitidu (popsaná úmrtnost 10 - 60%)
 • pokus o sebevraždu pomocí AF – mladá žena požila během dvou dnů 5,5 mg purifikovaného AF a pak po šesti měsících dalších 35 mg během 2 týdnů, trpěla nevolností, bolestí hlavy a vyrážkou, po 14 letech nebyly nalezeny žádné známky poškození jater
 • největším rizikem pro člověka je chronická otrava spojená s vysokým rizikem vzniku hepatocelulárního karcinomu (synergie s hepatitidou B)
 • nejčastější výskyt v obilovinách (kukuřice, ječmen, proso, oves, rýže, čirok a pšenice), oříšky (arašídy, pistácie, mandle), sojové boby a mléko (AFM)
alimentar n toxic k aleuki e
Alimentarní Toxická Aleukie
 • v roce1931 na Ukrajině popsáno neznámé onemocnění koní spojené s otoky pysků, zánětem dásni, nekrózou ústní dutiny, zánět nozder a očí, následovala pancytopenie, koagulopatie,neurologické poruchy, super-infekce a smrt, při pitvě zjištěna masivní krvácení a nekróza trávícího traktu
 • v letech 1932-1947 bylo 10 % obyvatel Oremburské oblasti v SSSR (Sibiř) zasaženo těžkou potravinovou otravou spojenou s konzumací mouky připravené z přes zimu skladované pšenice a ječmene
 • mezi symptomy patří nausea, zvracení, vnitřní krvácení do celé řady orgánů, krvácení z nosu a hrdla, krvavý průjem,nízký počet leukocytů, poškození kostní dřeně
 • mnoho zasažených zemřelo zadušením v důsledku otoku jícnu
 • podobné symptomy vyvolány experimentálně u koček po podání T-2 toxinu
 • produkt plísně rodu Fusarium
trychotheceny
Trychotheceny
 • netěkavé nízkomolekulární sequiterpenové epoxidy (více než 150 zástupců)
 • nejznámější jsou T-2, DON (deoxynivalenol), NIV (nivalenol) a DAS (diacetoxyscirpenol)
 • látky chemicky i tepelně stálé - stabilní v autoklávu (inaktivace při 500 °F za 30 min), odolné UV záření, nehydrolyzují v žaludku (kromě přežvýkavců)
 • T-2 a DAS – rozpustné v nepolárních rozpouštědlech, NIV a DON v alkoholu
 • produkty plísní rodu Fusarium (F.sporotrichoides, F. graminearum, F. poae, F. culmorum), dále rody Myrothecium a Trichothecium
trychotheceny toxick inky
Trychotheceny – toxické účinky
 • hospodářská zvířata – zpomalení růstu, poškození pohlavních orgánů, poruchy reprodukce, imunotoxicita, odmítání potravy a zvracení
 • nejčastěji důsledek inhibice syntézy proteinů a buněčného dělení
 • reprodukční a vývojová toxicita – myši: T-2 toxin embriotoxický a fetotoxický, DON – zvýšená postnatální mortalita, NIV – zastavení nitroděložního vývoje
 • imunotoxicita – lymfocyty velice citlivé na účinek T-2
 • emetický účinek – DON (alt. jméno – vomitoxin) – aktivace serotoninových receptorů v CNS
 • T-2 – potencionální biochemická zbraň
  • „yellow rain“ – 6000 obětí Laos (1971-1985), 1000 Kambodža a 3000 Afganistan (1979-1981)
  • aktivní kožní iritant, po průniku kůží systémové účinky
  • LD50 = 1 mg/kg
fumonisiny fb
Fumonisiny (FB)
 • toxiny plísní Fusarium verticillioides a Fusarium proliferatum
 • nejčastější kontaminovanou komoditou kukuřice (až 117 ppm)
 • celkem 15 známých analogů – nejčastější výskyt FB1; FB2 aFB3
 • stereoisomery jednotlivých fumonisinů mají podobnou toxicitu
 • toxické účinky FB1
  • leukoencefalomalacie u koní (nekróza bílé mozkové hmoty, lese na játrech) – mezi projevy patří ataxie, paresis, apatie spojená s hypersenzitivitou apod.)
  • plicní edém u prasat (hypertrofie pulmonálních artérií)
  • hepatotoxický a nefrotoxický pro celou řadu organismů, karcinom jater a ledvin u potkanů
  • atherosklerosa u prasat, imunosuprese u drůbeže, krvácení do mozku u králíků
  • kontaminovaná kukuřice – korelace s výskytem karcinomu jícnu (Afrika, severní Itálie, Irán a jihovýchod USA
  • kukuřice – korelace s výskytem rakoviny jater v Číně
  • WHO IARC – karcinogen 2A
 • tepelná úprava snižuje toxicitu FB, podobně jako extruze (rozklad, vazba na matrici?)
slide25

Fusarium verticillioides

Fusarium proliferatum

zearalenon zen
Zearalenon (ZEN)
 • toxinFusarium graminearum a Fusarium sporotrichiodes
 • kontaminant kukuřice, pšenice, ječmene, ovsa, čiroku a sena
 • vysoká produkce toxinu při vysoké vlhkosti a nízké teplotě
 • hyperestrogenní účinek
  • prasata nejvíce náchylná (účinky typicky při 1ppm v potravě, ojediněle i při 0,1 ppm), vliv na ovulaci a délku cyklu, samci vykazují symptomy „feminizace“ – hypertrofie struků, atrofie varlat
  • u novorozených myších samic ZEN vyvolává trvalé poškození vaječníků
 • Mechanismem účinku zejména vazba ZEN na cytosolický receptor 17  - estradiolu v děloze a vaječnících
  • afinita ZEN k danému receptoru je asi 0,1 afinity 17  - estradiolu
  • afinita stoupá v pořadí prase, potkan kuře
ochratoxin y ota
Ochratoxiny (OTA)
 • V tropických oblastechrod Aspergillus(A. ochraceus), v chladnějším klimatu Penicillium verrucosum který parazituje na obilovinách (produkce OTA i při teplotě kolem 5°C)
 • nejčastěji kontaminované potraviny: obiloviny, citrusy, vinná réva a víno, pivo, luštěniny, fíky, káva, kakao, ořechy a koření – vliv skladovacích podmínek
 • denní příjem v EU je 0,7 – 4,6 ng/kg, více než polovina z obilovin
 • náhle úmrtí několika egyptologů po otevření hrobky na selhání ledvin – spory s OTA?
 • Ochratoxin A
  • WHO IARC – karcinogen 2B
  • akutní nefrotoxický účinek – drůbež, prasata
  • eliminace OTA u lidí pomalejší než u jiných živočichů
  • chronická onemocnění BEN (Balkan Endemic Nephropaty) a chronická intersticiální nefropatie v severní Africe
  • teorie o vztahu časné expozice OTA a testikulární rakovinou (Dánsko)
  • OTA v rýži a diabetes?
patulin pat
Patulin (PAT)
 • Penicillium, AspergillusaByssochlamys, nejvíce Penicilliumexpansum.
 • jablka, jablkový džus
 • pasterizace snižuje koncentraci PAT v potravinách jen částečně
 • v 1943 výzkum antibiotických vlastností – nepokračuje
 • na buněčné úrovni
  • poškození buněčné membrány
  • inhibice syntézy proteinů
  • inhibice DNA syntézy, transkripce a translace
 • chronické účinky
  • neurotoxické, imunotoxické
  • genotoxické
 • akutní účinky málo specifické
slide35

Patulin

Penicillium expansum

ad