slutbet nkande r tt information p r tt plats i r tt tid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Slutbetänkande – Rätt information på rätt plats i rätt tid. Utredningen om rätt information i vård och omsorg. Uppdraget. Lämna förslag till en mer ändamålsenlig och sammanhållen informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Kort om problembilden.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cara-cardenas


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slutbet nkande r tt information p r tt plats i r tt tid

Slutbetänkande – Rätt information på rätt plats i rätt tid

Utredningen om rätt information i vård och omsorg

uppdraget
Uppdraget
 • Lämna förslag till en mer ändamålsenlig och sammanhållen informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten
kort om problembilden
Kort om problembilden
 • Lagstiftningens organisatoriska fokus ger ojämlika villkor i olika delar av landet, negativ påverkan på möjligheterna bl.a. att
  • se till att info finns tillgänglig där patienten möter sjukvården
  • kvalitetssäkra processer över vårdgivargränser
  • arbeta förebyggande m.m. (t.ex. aktiv hälsostyrning)
  • ta ansvar för hälso- och sjukvården som huvudman
  • säkra informationstillgång vid verksamhetsövergångar
 • Försvårande möjligheter att bedriva integrerade verksamheter HSL + SoL = risker för individen
 • Risker för personer med nedsatt beslutsförmåga
forts problembilden
forts. problembilden
 • Dubbeldokumentation i integrerade verksamheter
 • Dokumentationsosäkerhet; HSL eller SoL?
 • Osäkerhet och okunskap om lagstiftningen
 • Avsaknad av en aktiv tillämpning av lagstiftningen
 • Bristande implementering i IT-system
leveranser
Leveranser
 • Delbetänkande
  • Juni 2012 – Bättre behörighetskontroll
  • Maj 2013 – Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga
 • Delredovisning – Tillämpningsstöd för gällande rätt
  • December 2013 – Att ta del av, använda och utbyta uppgifter i hälso- och sjukvård och socialtjänst
 • Slutbetänkande 30 april 2014
delredovisning med till mpningsst d
Delredovisning med tillämpningsstöd
 • Frågor och svar
 • PM
 • Systematiskt kvalitetsarbete - att följa upp förbättra resultatet för patienterna
 • Studentens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter
 • Att ta del av patientuppgifter i system för sammanhållen journalföring http://www.sou.gov.se/sb/d/18347
slide7

Får patienten bidra med uppgifter till journalen t.ex. genom att fylla i elektroniska formulär?

Ja. Vårdgivaren ansvarar för patientjournalens innehåll och utformning. Vårdgivaren kan bestämma att patienten själv kan fylla i vissa uppgifter och under vilka former det ska ske.

slide8

Får den som deltagit i vården av en patient gå in i journalen för att följa upp hur det gick?

Ja, med stöd av uppdrag och riktlinjer. Det ingår normalt sett i arbetsuppgifterna att följa upp resultatet för patienterna. Vårdgivaren ska närmare beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet ska gå till.

slutbet nkandet v ra f rslag
Slutbetänkandet - våra förslag
 • Två nya lagar; hälso- och sjukvårdsdatalag och socialtjänstdatalag
 • En informationshantering
  • med individen i centrum
  • för jämlik vård och omsorg oavsett organisation
  • som stödjer säkerhet och främjar kvalitetsutveckling
  • som stödjer yrkesutövare i vård och omsorg
  • med modern teknik
  • som säkrar integritetsskyddet
h lso och sjukv rden bl a
Hälso- och sjukvården, bl.a.
 • Samma förutsättningar för alla vårdgivare som finansieras av samma huvudman
 • Ökade möjligheter för huvudmannen att följa upp m.m. offentligfinansierad hälso- och sjukvård
 • Regler som säkrar informationstillgång vid verksamhetsövergångar
 • Säker tillgång till varningsinformation och uppgifter om ordinerade läkemedel (inga spärrar)
 • Regler för personer med nedsatt beslutsförmåga
h lso och sjukv rden forts
Hälso- och sjukvården, forts
 • Möjligheter att använda kvalitetsregister för att säkra och utveckla processer över vårdgivargränser
 • Förtydligade och förenklade regler genomgående
  • t.ex. samtycke till vård = samtycke till informationsinhämtning
 • Förändrat signeringskrav – inget krav på ”kvittens”
 • Tydligare krav på IT-systemens utformning
 • Stärkt ställning för patienten – sekretessen gentemot patienten själv tas bort
 • Patienten kan låta anhöriga ta del av journaler på nätet
informationsutbyte mellan sjukv rden och socialtj nsten
Informationsutbyte mellan sjukvården och socialtjänsten
 • Två olika möjligheter tillhandahålls när en person har sammansatta behov av både sjukvård och socialtjänst
  • Direktåtkomst mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst
   • Ger t.ex. primärvården möjlighet att titta in i dokumentationen på SÄBO vid läkemedelsutvärderingar
  • En gemensam vård- och omsorgsjournal
   • Ger t.ex. möjligheter i äldreomsorgen att ha en gemensam bild av individens hälsosituation
   • Ersätter patientjournalen och den sociala journalen
   • Ska innehålla både det som ska dokumenteras i en patientjournal och det som ska finnas i en social journal
socialtj nsten generella f rslag
Socialtjänsten, generella förslag
 • Slopade sekretessgränser mellan nämnder i samma kommun
 • Ökade möjligheter för kommunen att följa upp m.m. all socialtjänst oavsett utförare
 • Bättre möjligheter till kvalitetssäkring
socialtj nstdatalag bl a
Socialtjänstdatalag, bl.a.
 • En lag som är harmoniserad med sjukvårdens regelverk:
  • Gäller för kärnverksamheten i socialtjänsten
  • Tydligt fokus på tillgänglighet och integritet
  • Krav på informationssystemens utformning
  • Möjlighet till direktåtkomst mellan kommunala nämnder
  • Möjlighet till direktåtkomst mellan utförare – om den enskilde samtycker
  • En tydlig reglering med krav på inre sekretess, behörighetsstyrning, loggkontroll, riskanalyser
  • Möjlighet för enskilda att få ta del av egna uppgifter över Internet och dela dem med anhöriga