slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ustawa z 18 marca 2011 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ustawa z 18 marca 2011 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Ustawa z 18 marca 2011 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Ustawa z 18 marca 2011 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ustawa z 18 marca 2011 r.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z 18 marca 2011 r.

slide2

Ustawa wchodzi w życie w dniu1 października 2011 r.W okresie 2 lat od wejścia w życie ustawy, procedury nadawania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora, na wniosek kandydata mogą być procedowane według dotychczasowych przepisów lub według przepisów ustawy z 18 marca 2011 r.

doktorat
DOKTORAT

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Warunek otwarcia przewodu – co najmniej jedna książka, rozdział w książce, publikacja w indeksowanym czasopiśmie lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej

 • Brak wymagań posiadania publikacji do otwarcia przewodu doktorskiego
doktorat1
DOKTORAT

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Promotor i promotor pomocniczy

Rozprawa może być przestawiona w języku innym niż polski (za zgodą Rady)

 • Promotor
 • Rozprawa musi być przedstawiona w języku polskim (dopuszczalne pewne wyjątki)
doktorat2
DOKTORAT

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Rozprawa może mieć formę maszynopisu książki, wydanej książki lub spójnego tematycznie zbioru artykułów w indeksowanych czasopismach

 • Rozprawa musi mieć formę maszynopisu
doktorat3
DOKTORAT

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

ŻADEN recenzent nie może być pracownikiem instytucji przeprowadzającej przewód ani pracownikiem instytucji zatrudniającej doktoranta

 • CO NAJWYŻEJ JEDEN recenzent może być pracownikiem instytucji przeprowadzającej przewód lub pracownikiem instytucji zatrudniającej doktoranta
doktorat4
DOKTORAT

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje jednostka przeprowadzająca przewód zamieszcza na swoich stronach internetowych

 • Brak wymogu zamieszczania informacji o pracy doktorskiej i recenzjach na stronach internetowych
habilitacja
HABILITACJA

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Kandydat składa wniosek do Centralnej Komisji (CK) i wskazuje Radę, która ma przeprowadzić postępowanie (jeśli ta Rada odmówi, CK wskazuje Radę, która przeprowadzi postępowanie)

 • Kandydat składa dokumentację do Rady, która podejmuje decyzję w sprawie wszczęcia przewodu
habilitacja1
HABILITACJA

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

CK (w terminie 6 tygodni) powołuje Komisję ds. konkretnego przewodu i wskazuje 4 jej członków, w tym 2 recenzentów oraz przewodniczącego.

Rada Wydziału (Rada Naukowa) wskazuje 3 członków Komisji, w tym sekretarza i recenzenta.

 • Rada Wydziału (Rada Naukowa) wyznacza 2 recenzentów
 • CK wyznacza dwóch recenzentów
habilitacja2
HABILITACJA

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Ocena wyłącznie na podstawie dorobku kandydata, z tym że kandydat musi wskazać swoje osiągnięcie naukowe (którym może być książka lub cykl jedno-tematycznych artykułów) oraz wykazać się aktywnością naukową w postaci publikacji.

 • Ocena rozprawy habilitacyjnej (którą może być książka lub cykl jedno-tematycznych artykułów) i pozostałego dorobku naukowego
habilitacja3
HABILITACJA

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Recenzenci przygotowują recenzje w terminie 6 tygodni

 • Recenzenci przygotowują recenzje w terminie 3 miesięcy
habilitacja4
HABILITACJA

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Na podstawie recenzji oraz dyskusji podczas posiedzenia, Komisja w terminie 21 dni podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia dr hab. w głosowaniu jawnym (kandydat może zażądać głosowania tajnego).

 • Na podstawie recenzji Rada podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia kandydata do kolokwium habilitacyjnego
 • Kolokwium habilitacyjne i głosowanie nad przyjęciem kolokwium
 • Wykład habilitacyjny
habilitacja5
HABILITACJA

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Komisja przedstawia Radzie uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego a Rada w ciągu miesiąca podejmuje decyzję (uchwała Rady)

 • Rada, po odbyciu kolokwium habilitacyjnego (w przypadku niepowodzenia, kolokwium może być powtórzone) oraz wygłoszeniu wykładu przez habilitanta podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
tytu profesora
Tytuł profesora

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Kandydat składa wniosek do wybranej przez siebie Rady Wydziału (Rady Naukowej)

 • Postępowanie rozpoczyna się na wniosek Rady (za zgodą kandydata) lub na wniosek kandydata poparty 3 opiniami osób z tytułem profesora w dyscyplinie, w której kandydat ubiega się o tytuł naukowy
tytu profesora1
Tytuł profesora

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Rada proponuje listę 10 recenzentów.

CK powołuje 5 recenzentów, którzy przygotowują oceny w formie ankiet – ŻADEN recenzent nie może być zatrudniony w tej samej instytucji co kandydat i być członkiem Rady.

 • Rada powołuje 2 recenzentów
 • CK powołuje 2 recenzentów
tytu profesora2
Tytuł profesora

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Rada Wydziału (Rada Naukowa) po zapoznaniu się z ocenami recenzentów podejmuje uchwałę w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora.

W przypadku pozytywnego głosowania, Rada kieruje wniosek o nadanie tytułu profesora do CK

CK popiera wniosek (i przesyła do Prezydenta RP) bądź nie popiera wniosku

 • Rada Wydziału (Rada Naukowa) po zapoznaniu się z ocenami recenzentów podejmuje uchwałę w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora.
 • W przypadku pozytywnego głosowania, Rada kieruje wniosek o nadanie tytułu profesora do CK
 • CK popiera wniosek (i przesyła do Prezydenta RP) bądź nie popiera wniosku
tytu profesora3
Tytuł profesora

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Wymagania dla kandydata do tytułu:

- stopień dr hab. lub uprawnienia równorzędne

- osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania habilitacyjne

 • Wymagania dla kandydata do tytułu:

- stopień dr hab.

- osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania habilitacyjne

tytu profesora4
Tytuł profesora

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

- doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i międzynarodowych

- uczestnictwo w co najmniej 3 przewodach doktorskich w charakterze promotora (co najmniej 1 raz) lub promotora pomocniczego

 • istotne osiągnięcia organizacyjne
 • istotne osiągnięcia w zakresie dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej
tytu profesora5
Tytuł profesora

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

- co najmniej dwukrotne recenzowanie prac doktorskich i prac/wniosków habilitacyjnych

- odbycie staży naukowych

BRAK

slide20

Przyjęcie funkcji promotora, promotora pomocniczego, członka komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim, recenzenta w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowanie o nadanie tytułu profesora, a także sporządzenie opinii na wniosek Centralnej Komisji jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego. [W uzasadnionych przypadkach nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy może być zwolniony z tego obowiązku].

centralna komisja

CENTRALNA KOMISJA

Ograniczenie członkostwa w CK do maksymalnie dwóch kadencji

Ograniczenie biernego prawa wyborczego do wieku 70 lat

Zakaz łączenia funkcji członka CK z funkcjami w innych organów przedstawicielskich nauki i szkolnictwa wyższego (np. PKA, RGNiSW, KEJN, Radzie NCN) oraz funkcjami rektora, prorektora lub dziekana na uczelni albo dyrektora placówki PAN lub jednostki naukowej

CK w aktualnym składzie działa do 31 grudnia 2012 r.