1 / 20

Taal en rekenen

Taal en rekenen. Joke van Balen. Deelnemende instellingen. NHL Hogeschool Leeuwarden Magister Alvinus Sneek Simon Vestdijk Harlingen Aansluiting VO / HO Fryslân. Drieslag. Zicht Begeleiding Contact. Generieke doelstellingen. Informeren over de referentiekaders.

candra
Download Presentation

Taal en rekenen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Taal en rekenen Joke van Balen

 2. Deelnemende instellingen • NHL Hogeschool Leeuwarden • Magister Alvinus Sneek • Simon Vestdijk Harlingen • Aansluiting VO / HO Fryslân

 3. Drieslag • Zicht • Begeleiding • Contact

 4. Generieke doelstellingen • Informeren over de referentiekaders. • Het verkennen van de mogelijkheid tot het invoeren van een referentieportfolio. • Het opzetten van een tutorschap. • Het opzetten van een netwerk tussen de deelnemende scholen. • Het in kaart brengen van het taal- en rekenniveau van de havo-4 lln van de deelnemende scholen.

 5. Referentiekaders • Informeren over de referentiekaders. -in de werkgroep -in de school -buiten de school

 6. Referentieportfolio • Het verkennen van de mogelijkheid tot het invoeren van een referentieportfolio. -koppeling aan aanwezig cijferregistratiesysteem -cito Volgsysteem voortgezet onderwijs

 7. Taal In oktober 2010 63% van de lln op 3F Taal In april 2011 77% van de lln op 3F Taal- en rekenniveau • Het in kaart brengen van het taal- en rekenniveau van de havo-4 lln. -de havo-4 lln getoetst (cito) -beide scholen 2x dertig lln geselecteerd -extra begeleiding binnen de school -8 weken een tutor (student van de lerarenopleiding) -de havo-4 lln opnieuw getoetst

 8. Tutorschap • Het opzetten van een tutorschap. De taaltutor: derdejaars studenten Nederlands De rekentutor: Pabo-4 student derdejaars studenten wiskunde

 9. Tutorschap • Het opzetten van een tutorschap. • -groepen van 10 lln • -een periode van 8 weken • -begeleiding vanuit school

 10. Tutorschap • Het opzetten van een tutorschap. • -groepen van 10 lln • -een periode van 8 weken • -begeleiding vanuit school • Meerwaarde: • -studenten krijgen de kans om te differentiëren • -lln krijgen direct aandacht • -verdieping voor de student

 11. Netwerk • Het opzetten van een netwerk tussen de deelnemende scholen. -Werkgroep taal en rekenen Twee personen per instelling Taalénrekenenvertegenwoordigd Teamleidershavo /vwo

 12. Netwerk • Het opzetten van een netwerk tussen de deelnemende scholen. -VO/HO aansluitingsnetwerk Conferentietaal en rekenen 16 november 2011 18 onderwijsinstellingenbetrokken pilot centraal

 13. Wat nog meer? NHL Hogeschool • September 2011 onder 500 lln de devianttoets afgenomen door het Learning Center. • Werkgroep Taalbeleid opgericht.

 14. Na volgend jaar • Nieuwe werkgroepen op deelnemende scholen • Conferentie taal en rekenen 2012-2013 • Voortzetten tutorschap taal en rekenen

 15. Kracht • Kleinschaligheid • Directe betrokkenheid • Direct rendement

 16. Valkuilen • Afhankelijkheid • Tijd en ruimte

 17. Zicht • Zicht op niveau • Zicht op leerlingen • Zicht op studenten • Zicht op aandacht voor taal en rekenen

 18. Begeleiding • Begeleiding van scholen • Begeleiding van docenten / teams • Begeleiding van leerlingen • Begeleiding van studenten

 19. Contact • Contact met scholen • Contact met leraren en docenten • Contact met leerlingen en studenten

 20. Dank voor uw aandacht Joke van Balen

More Related