Download
taal en rekenen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Taal en rekenen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Taal en rekenen

Taal en rekenen

149 Views Download Presentation
Download Presentation

Taal en rekenen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Taal en rekenen Joke van Balen

 2. Deelnemende instellingen • NHL Hogeschool Leeuwarden • Magister Alvinus Sneek • Simon Vestdijk Harlingen • Aansluiting VO / HO Fryslân

 3. Drieslag • Zicht • Begeleiding • Contact

 4. Generieke doelstellingen • Informeren over de referentiekaders. • Het verkennen van de mogelijkheid tot het invoeren van een referentieportfolio. • Het opzetten van een tutorschap. • Het opzetten van een netwerk tussen de deelnemende scholen. • Het in kaart brengen van het taal- en rekenniveau van de havo-4 lln van de deelnemende scholen.

 5. Referentiekaders • Informeren over de referentiekaders. -in de werkgroep -in de school -buiten de school

 6. Referentieportfolio • Het verkennen van de mogelijkheid tot het invoeren van een referentieportfolio. -koppeling aan aanwezig cijferregistratiesysteem -cito Volgsysteem voortgezet onderwijs

 7. Taal In oktober 2010 63% van de lln op 3F Taal In april 2011 77% van de lln op 3F Taal- en rekenniveau • Het in kaart brengen van het taal- en rekenniveau van de havo-4 lln. -de havo-4 lln getoetst (cito) -beide scholen 2x dertig lln geselecteerd -extra begeleiding binnen de school -8 weken een tutor (student van de lerarenopleiding) -de havo-4 lln opnieuw getoetst

 8. Tutorschap • Het opzetten van een tutorschap. De taaltutor: derdejaars studenten Nederlands De rekentutor: Pabo-4 student derdejaars studenten wiskunde

 9. Tutorschap • Het opzetten van een tutorschap. • -groepen van 10 lln • -een periode van 8 weken • -begeleiding vanuit school

 10. Tutorschap • Het opzetten van een tutorschap. • -groepen van 10 lln • -een periode van 8 weken • -begeleiding vanuit school • Meerwaarde: • -studenten krijgen de kans om te differentiëren • -lln krijgen direct aandacht • -verdieping voor de student

 11. Netwerk • Het opzetten van een netwerk tussen de deelnemende scholen. -Werkgroep taal en rekenen Twee personen per instelling Taalénrekenenvertegenwoordigd Teamleidershavo /vwo

 12. Netwerk • Het opzetten van een netwerk tussen de deelnemende scholen. -VO/HO aansluitingsnetwerk Conferentietaal en rekenen 16 november 2011 18 onderwijsinstellingenbetrokken pilot centraal

 13. Wat nog meer? NHL Hogeschool • September 2011 onder 500 lln de devianttoets afgenomen door het Learning Center. • Werkgroep Taalbeleid opgericht.

 14. Na volgend jaar • Nieuwe werkgroepen op deelnemende scholen • Conferentie taal en rekenen 2012-2013 • Voortzetten tutorschap taal en rekenen

 15. Kracht • Kleinschaligheid • Directe betrokkenheid • Direct rendement

 16. Valkuilen • Afhankelijkheid • Tijd en ruimte

 17. Zicht • Zicht op niveau • Zicht op leerlingen • Zicht op studenten • Zicht op aandacht voor taal en rekenen

 18. Begeleiding • Begeleiding van scholen • Begeleiding van docenten / teams • Begeleiding van leerlingen • Begeleiding van studenten

 19. Contact • Contact met scholen • Contact met leraren en docenten • Contact met leerlingen en studenten

 20. Dank voor uw aandacht Joke van Balen