slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
GLOBAL SERVICE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

GLOBAL SERVICE - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

GLOBAL SERVICE. הבדלים עיקריים בין התקינה החשבונאית הישראלית והבינלאומית. AUDIT. המחלקה המקצועית KPMG סומך חייקין דצמבר 2008. רכוש קבוע. IFRS. Israeli GAAP. החל מינואר 2007 תקן 27 המבוסס על התקן הבינלאומי הנחיית רשות ני"ע לעניין שינוי אומדן אורך החיים של רכוש קבוע

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GLOBAL SERVICE' - candide


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
GLOBAL SERVICE

הבדלים עיקריים בין התקינה החשבונאית הישראלית והבינלאומית

AUDIT

המחלקה המקצועית

KPMG סומך חייקין

דצמבר 2008

slide2
רכוש קבוע

IFRS

Israeli GAAP

 • החל מינואר 2007
 • תקן 27 המבוסס על התקן הבינלאומי
 • הנחיית רשות ני"ע לעניין שינוי אומדן אורך החיים של רכוש קבוע
 • תקן 28 אפשרות ליישם את הקלת ה- Deemed Cost כבר בדוחות 2007
 • אפשרות למדוד קבוצות של רכוש קבוע לפי עלות או סכום משוערך. השינויים בשווי ההוגן ייזקפו להון העצמי
 • גישת הרכיבים
 • מחויבות לשיקום, פירוק ופינוי האתר בו ממוקם הנכס, המתהווה בעת רכישת הנכס או הקמתו תהוון לעלות הנכס
 • יש לבדוק בכל שנה את ערך השייר, תקופת ההפחתה ושיטת הפחת
 • IFRS 1 - הקלה Deemed Cost
slide3
נדל"ן להשקעה

IFRS

Israeli GAAP

 • החל מינואר 2007
 • תקן 16 המבוסס על התקן הבינלאומי
 • אפשרות למדוד נדל"ן להשקעה לפי עלות או לפי שווי הוגן
 • השינויים בשווי ההוגן ייזקפו באופן שוטף לרווח והפסד
 • ניתן לבחור למדוד זכויות בנכס המוחזק בחכירה תפעולית כנדל"ן להשקעה
slide4
מלאי

IFRS

Israeli GAAP

 • החל מינואר 2007
 • תקן 26 המבוסס על התקן הבינלאומי
 • הקצאת עלויות ייצור כלליות קבועות למלאי תהיה על בסיס תפוקה נורמאלית של מתקני הייצור
 • שיטת LIFO אסורה בשימוש
 • עלויות הובלה ואחסון – יהוו חלק מעלות המלאי אם הם הכרחיות להבאת המלאי למצבו ומיקומו הדרושים
slide5
מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

IFRS

Israeli GAAP

 • המדרג החשבונאי בישראל, לפי גילוי דעת 26 של לשכת רואי חשבון בישראל :
 • תקן ישראלי או גילוי דעת ישראלי
 • בהעדר תקן ישראלי או גילוי דעת ישראלי, יחול כלל חשבונאי מקובל בישראל
 • בהעדר כלל חשבונאי מקובל בישראל, יש לפנות לתקינה הבינלאומית.
 • המדרג החשבונאי
 • בתקינה הבינלאומית בהתאם להוראות IAS8:
 • תקן או הבהרה בינלאומיים
 • בהעדר תקן או הבהרה בינלאומיים, על ההנהלה להפעיל שיקול דעת וליישם דרישות תקנים או הבהרות העוסקים בנושאים דומים וקשורים. כמו כן, ההנהלה יכולה להביא בחשבון גם פרסומים עדכניים של גופי תקינה אחרים ופרקטיקה מקובלת בענף
slide6
מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

IFRS

Israeli GAAP

 • שינוי יזום במדיניות חשבונאית בישראל טופל במקרים רבים בדרך של השפעה מצטברת.
 • שינוי שיטת פחת טופל כשינוי במדיניות חשבונאית (לפני כניסתו לתוקף של תקן 27)
 • שינוי יזום במדיניות חשבונאית מטופל בהתאם להוראות IAS8 בדרך של ישום למפרע.
 • שינוי שיטת פחת מטופל כשינוי באומדן חשבונאי.
slide7
נכסים בלתי מוחשיים

IFRS

Israeli GAAP

 • החל מינואר 2007
 • תקן 30 המבוסס על התקן הבינלאומי
 • מו"פ בתהליך בצירוף עסקים – נזקף לרווח והפסד באופן מיידי במועד הרכישה
 • מחקר ופיתוח בתהליך
 • עלויות בשלב המחקר תיזקפנה לרוו"ה, ואילו עלויות פיתוח תהוונה בהתקיים תנאים מסוימים
 • אורך חיים מוגדר ובלתי מוגדר
 • הבחנה בין נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר ובלתי מוגדר (אין הכוונה לאינסופי!)
 • מו"פ בתהליך בצירוף עסקים – מהווה נכס בלתי מוחשי בנפרד מהמוניטין, במידה והפרויקט מקיים את הגדרת נכס ושוויו ההוגן ניתן למדידה באופן מהימן
slide8
מטבע פעילות

IFRS

Israeli GAAP

החל מינואר 2008 חל תקן 13 מתוקן (חברות פרטיות)

 • מטבע הפעילות של תאגיד הינו המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועל התאגיד
 • קריטריונים עיקריים ומשניים לקביעת מטבע הפעילות
 • במעבר ל-IFRS, ניתן לאפס את קרן ההון מהפרשי תרגום ביום 1 בינואר 2007
slide9
פעילות חוץ

IFRS

Israeli GAAP

 • 21 IAS המחודש
 • נכסים והתחייבויות לרבות מוניטין, יתורגמו לפי שער חליפין לתאריך המאזן
 • הכנסות והוצאות יתורגמו לפי שער חליפין למועד העסקה או ממוצע
 • יצירת קרן הון מהפרשי תרגום
 • מימוש השקעה כולל חלוקת דיבידנד המהווה החזר השקעה. ירידת ערך אינה מהווה מימוש השקעה (החל מ-1 בינואר 2009 חלוקת דיבידנד אשר מהווה החזר השקעה לא תהווה גריעה של פעילות החוץ לצורך מימוש קרן הון מהפרשי תרגום)
slide10
התחייבויות בגין סיום יחסי עובד-מעביד

IFRS

Israeli GAAP

 • בהתאם להוראות ג"ד 20 בדוחות הכספיים תיכלל עתודה בגין חבות מעביד לשלם בבוא העת פיצויי פיטורין, פיצויי פרישה או פנסיה בהנחה שכל העובדים יפרשו בתנאים שיזכו אותם לפיצויים מלאים
 • הצגה במאזן – סכום היעודה וסכום העתודה יוצגו בקיזוז במאזן
 • אין כללים מנחים לגבי התחייבויות לפנסיונרים
 • בהתאם ל-IAS 19 (כאשר אין המדובר בעובדים שלגביהם חל סעיף 14 לחוק הפיצויים) יש לטפל בהתחייבויות כ"תוכנית הטבה מוגדרת"
 • מדידת החבות צריכה להתבצע על בסיס סכומים מהוונים, ויעשה שימוש בהנחות אקטואריות
 • טיפול ברווחים והפסדים אקטואריים – שלוש חלופות (מדיניות חשבונאית)
slide11
הטבות לאחר פרישה שאינן נובעות מ"חוק פיצויים"

IFRS

Israeli GAAP

 • אין התייחסות מפורשת בתקינה הישראלית, אך יש חברות שתיקנו לאחרונה דוחות בנושא זה בעקבות מגעים עם הרשות
 • הטבות לאחר פרישה שאינן תוכנית הפקדה מוגדרת (לדוגמה: טיולים לפנסיונרים, מימון מועדונים לפנסיונרים וכדומה) יטופלו כתוכנית הטבה מוגדרת
 • התחייבות תוכר גם בקיומה של מחויבות משתמעת, דהיינו מדובר בנוהג לא רשמי אשר יוצר מצב בו לחברה אין חלופה מעשית אחרת מלבד מתן הטבה לעובדים
slide12
הטבות נוספות לטווח ארוך

IFRS

Israeli GAAP

 • אין התייחסות מפורשת בתקינה הישראלית
 • הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך יוכרו בהתבסס על הערכות אקטואריות ובסכומים מהוונים לאורך תקופת ההעסקה, לדוגמה: מענקי יובל, מימון שכר לימוד לילדי עובדים, שנת שבתון, חופשות אחרות בגין ותק, אובדן כושר עבודה וכדומה
termination benefits
התחייבויות בגין פיטורין (termination benefits)

IFRS

Israeli GAAP

 • בהתאם לפרקטיקה בישראל, המבוססת על תקנה 23 של תקנות ני"ע (עריכת דוחות כספיים שנתיים), התשנ"ג – 1993, ההתחייבות תכלול התחייבות הנובעת, בין היתר, מכוח דין, הסכם, נוהג וציפיות הנהלה
 • הכרה בהתחייבות ובהוצאה כאשר החברה התחייבה באופן מובהק להפסיק העסקה של עובד לפני מועד פרישה רגיל או לשלם הטבות במסגרת תוכנית פרישה מרצון שהוצעה לעובדים
 • בהצעה לעידוד פרישה מרצון, מדידת ההתחייבות תתבסס על מספר העובדים הצפויים לקבל את ההצעה
slide14
התחייבויות תלויות והפרשות

IFRS

Israeli GAAP

 • הכרה - בהתאם לפרקטיקה בישראל, המבוססת על הוראות FAS 5 האמריקאי, יד להכיר בהפרשה אם צפוי (probable, 70%-90%) לשלם סכומים לצד שכנגד
 • מדידה – הסכום המוכר כהתחייבות הוא אומדן הסכום אותו תידרש החברה לשלם לצד שכנגד
 • הכרה – יש להכיר בהפרשה בספרים אם הסיכוי לקיום המחויבות לתאריך המאזן גבוה מ-50%((more likely than not
 • מדידה – הסכום המוכר כהתחייבות הינו הסכום שישולם באופן רציונאלי על ידי הישות כדי לסלק את המחויבות או להעבירה לצד שלישי
 • רק במקרים נדירים ניתן לטעון כי לא ניתן לאמוד את סכום ההתחייבות
slide15
התחייבויות תלויות והפרשות - המשך

IFRS

Israeli GAAP

 • השבה בגין הפרשה וקיזוז בפרקטיקה בישראל חברות נהגו לא להכיר בהפרשות בגין תלויות, שקיים לגביהן כיסוי ביטוחי
 • אין תקן ישראלי מחייב. חלק מהחברות מאמצות את הצעה לתקן 10 (המבוססת על התקן הבינלאומי IAS37) או את הוראות התקינה האמריקאית
 • השבה בגין הפרשה וקיזוז יש להכיר בהתחייבות גם במידה וקיים לגביה כיסוי ביטוחי (יש להכיר בנכס תלוי בגין הכיסוי הביטוחי בתנאי שקבלתו וודאית למעשה ). אין לקזז בין הנכס להתחייבות.
 • דרישות גילוי נרחבות – לדוגמה, חובה להציג את סעיף ההפרשות בנפרד ע"ג המאזן
 • שינוי מבני – הכרה בהתחייבות לשינוי מבני אם: לחברה יש מחויבות משפטית או משתמעת; צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים לסילוק המחויבות; וכן ניתן לערוך אומדן מהימן לגבי סכום המחויבות
slide16
דוחות כספיים נפרדים ומאוחדים וצירופי עסקים

IFRS

Israeli GAAP

 • מדיניות חשבונאית אחידה – יש ליישם מדיניות חשבונאית אחידה על ידי החברה האם והחברות הבנות. חברות מסונפות הפועלות בישראל נדרשות ליישם מדיניות חשבונאית מקובלת בישראל. חברות מסונפות הפועלות בחו"ל נדרשות ליישם כללי חשבונאות מקובלים בישראל או כללי חשבונאות בינלאומיים
 • הגדרת "עסק"– לא הייתה הגדרה פורמאלית ל"עסק"
 • מדיניות חשבונאית אחידה – נדרש יישום מדיניות חשבונאית אחידה על ידי החברה המחזיקה והחברות המוחזקות (הן בנות והן כלולות)
 • הגדרת "עסק" – IFRS 3 מגדיר "עסק" כסט משולב של פעילויות ונכסים המנוהל לצורך החזרת תשואה למשקיעים. הגדרה רחבה
slide17
דוחות כספיים נפרדים ומאוחדים וצירופי עסקים - המשך

IFRS

Israeli GAAP

 • דוחות סולו – בהתאם לתקנות ני"ע יש להציג דוחות סולו מלאים. הטיפול בהשקעות בחברות בנות, מסונפות, באיחוד יחסי, יהיה לפי שיטת השווי המאזני
 • דוחות כספיים נפרדים – יש להציג דוחות כספיים נפרדים רק כאשר החברה בוחרת בכך או כאשר החוקים המקומיים מחייבים זאת. הטיפול בהשקעות בחברות בנות, מסונפות, באיחוד יחסי, יהיה לפי עלות או שווי הוגן בהתאם ל-IAS39 (מדיניות חשבונאית)
 • תיקון ל- IAS27 ו - IFRS1 – מדידת ההשקעות כאמור במועד המעבר ל- IFRS לפי שווי הוגן בהתאם ל- IAS39 או לפי הערך בספרים לפי כללי חשבונאות מקובלים קודמים.
 • FAQ 11 –דוחות כספיים נפרדים בישראל
slide18
דוחות כספיים נפרדים ומאוחדים וצירופי עסקים - המשך

IFRS

Israeli GAAP

 • זכויות מיעוט – מוצגות מחוץ להון העצמי בסעיף מעין הוני (חלק המיעוט בערך הפנקסני של הנכסים נטו)
 • רכישה בשלבים – בגין כל רכישה, מחושבים מוניטין והתאמות לשווי ההוגן (עודפי עלות) לחלק הנוסף שנרכש בנפרד
 • טיפול במוניטין שלילי
 • טיפול בתלויות – ייחוס שווי לתלויות רק אם נרשמה הפרשה בנרכשת
 • זכויות המיעוט – מוצגות במסגרת ההון העצמי, בנפרד מההון העצמי של החברה האם (חלק המיעוט בשווי ההוגן של הנכסים נטו למעט מוניטין)
 • רכישה בשלבים – במועד העלייה לשליטה, כל הנכסים נטו של הנרכשת משוערכים לשווי הוגן למועד זה. ההפרש שנוצר עקב שערוך הרכישות הקודמות ייזקף לקרן הון
 • מוניטין שלילי – יוכר לדוח רווח והפסד במועד הרכישה
 • טיפול בתלויות – יש לייחס שווי לתלויות של הנרכשת לפי שווי הוגן
slide19
דוחות כספיים נפרדים ומאוחדים וצירופי עסקים - המשך

IFRS

Israeli GAAP

 • ישויות בשליטה משותפת – בהתאם לג"ד 57 יטופלו לפי שיטת האיחוד היחסי. חובה שיהיה קיים הסכם לשליטה משותפת בין כל בעלי המניות
 • הכרה בתמורה מותנית במועד התבררות התלויה
 • ישויות בשליטה משותפת – ניתן לטפל לפי איחוד יחסי או לפי שווי מאזני (מדיניות חשבונאית שתאומץ על ידי החברה). ניתן ליישם את שיטת האיחוד היחסי גם במצבים בהם קיים הסכם לשליטה משותפת בין בעלי מניות הרוב
 • טיפול מיוחד באופציות PUT שניתנו למיעוט
 • יש לכלול תמורה מותנית כחלק מעלות הרכישה באם צפוי כי התמורה תשולם וניתן לאמוד אותה באופן מהימן
 • התחשבות בזכויות לרכישת מניות בעת בחינה לקיום שליטה
slide20
צירופי עסקים תחת שליטה משותפת

IFRS

Israeli GAAP

 • הנחיית רשות ני"ע מאפריל 2007 בדבר טיפול בצירופי עסקים תחת שליטה משותפת אינה רלוונטית תחת IFRS
 • אין התייחסות מפורשת לנושא ומקובל לבחור בין השיטות הבאות (כמדיניות חשבונאית):
 • רישום העסקה לפי שוויים הוגנים
 • (2) רישום העסקה לפי ערכים פנקסניים
slide21
עסקאות עם בעלי שליטה

IFRS

Israeli GAAP

 • החל מיום 1 בינואר 2007 יש ליישם את תקן 23.
 • בהתאם לתקן, עסקאות עם בעלי שליטה יירשמו לפי שווי הוגן
 • אין התייחסות מפורשת לנושא למעט התייחסות למכשירים פיננסיים שאותם חייבים לרשום לפי שווי הוגן (לדוגמה: הלוואה לבעל/מבעל שליטה יירשמו לפי שווי הוגן)
slide22
עסקאות איגוח

IFRS

Israeli GAAP

 • התקינה הבינלאומית בנושא גריעה של נכסים פיננסיים מבוססת על IAS39.
 • החלטה לגבי גריעה של נכסים פיננסיים מתבססת על העברת הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכסים. קיימות 3 אפשרויות:
 • העברת כל הסיכונים וההטבות – גריעת הנכס מהמאזן והכרה ברווח או הפסד מהעסקה
 • שמירת כל הסיכונים וההטבות – המשך הכרה בנכס פיננסי במאזן ללא הכרה ברווח או הפסד מהעסקה
 • לא פורסם תקן ישראלי בנושא זה וחברות יישמו את הוראות FAS140.
 • מכירה היא העברת שליטה בנכסים פיננסיים. העברת שליטה בנכסים פיננסיים במסגרת עסקת איגוח בהתקיים כל 3 התנאים:
 • נכסים בודדו מהמעביר
 • למקבל זכות לשעבד, למכור או להחליף את הנכסים
 • למעביר אין שליטה אפקטיבית בנכסים
slide23
עסקאות איגוח

IFRS

Israeli GAAP

 • העברה חלקית של הסיכונים וההטבות – יש לקבוע אם נותרה שליטה בנכס הפיננסי. אם אין המשך שליטה – גריעה של הנכס הפיננסי והכרה בנפרד כנכסים או כהתחייבויות את הזכויות והמחויבויות שנוצרו או נותרו בידיה בהעברה. אם יש המשך שליטה – המשך הכרה בנכס פיננסי בהתאם למידת המעורבות הנמשכת בנכס.
 • בחינת קריטריונים לגריעת נכסים פיננסיים במאזן המאוחד (לאחר איחוד SPE)
 • בחינת קריטריונים לגריעת נכסים פיננסיים במאזן המאוחד (לאחר איחוד QSPE ו- SPE)
slide24
השקעה בניירות ערך שאינם מקנים שליטה או השפעה מהותית

IFRS

Israeli GAAP

 • נכסים פיננסיים יסווגו ל-4 קבוצות:
 • נכסים פיננסיים המוצגים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד – הצגה לפי שווי הוגן, הפרשים לרווח והפסד
 • זמין למכירה – הצגה לפי שווי הוגן, הפרשים נזקפים להון העצמי
 • מוחזק לפדיון – הצגה לפי עלות מופחתת בניכוי ירידות ערך
 • הלוואות וחייבים – הצגה לפי עלות מופחתת בניכוי ירידות ערך
 • סיווג השקעה בני"ע סחירים
 • השקעה שוטפת – לפי שווי שוק. הפרשים נזקפים לרוו"ה
 • השקעת קבע (בכוונת ההנהלה להחזיק בהשקעה לזמן ארוך) – לפי עלות בניכוי ירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני
 • השקעה במניות לא סחירות
 • לפי עלות בניכוי ירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני
slide25
גידור עסקאות ונגזרים משובצים

IFRS

Israeli GAAP

 • נגזרים משובצים
 • דרישה להפרדת נגזרים משובצים מחוזים מארחים בהתקיים תנאים מסוימים
 • תנאים לגידור
 • תיעוד פורמאלי של ההגנה במועד ביצועה
 • אפקטיביות גבוהה בתחילת העסקה ובמהלכה, וביצוע בדיקות אפקטיביות מדי רבעון
 • הגנה על חשיפה בגין סיכון הניתן לגידור
 • נגזרים משובצים
 • אין דרישה להפרדת נגזרים משובצים מחוזים מארחים
 • תנאים לגידור
 • התנאים הנדרשים לשימוש בחשבונאות גידור קלים ופשוטים משמעותית לעומת אלו הקיימים בתקינה הבינלאומית והאמריקאית
slide26
גידור עסקאות ונגזרים משובצים - המשך

IFRS

Israeli GAAP

 • הצגה של נגזרים
 • בהתאם ל-IAS 39 יש להציג את כל המכשירים הנגזרים לפי שווי הוגן
 • הצגה של נגזרים
 • נגזרים המשמשים לגידור חשבונאי אינם מוצגים בדרך כלל לפי שווי הוגן
slide27
כתבי אופציה עם תוספת מימוש במטבע חוץ או צמודת מדד

IFRS

Israeli GAAP

 • בהתאם ל-IAS 32, כתבי אופציה עם תוספת מימוש במטבע שאינו מטבע הפעילות של החברה או צמודת מדד יסווגו כהתחייבות
 • בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בתקן 22, עד ליום 31 בדצמבר 2007 כתבי אופציה עם תוספת מימוש במטבע חוץ או צמודת מדד יסווגו בהון העצמי
slide28
הנפקת חבילה

IFRS

Israeli GAAP

 • בהתאם ל-IAS 39, בהנפקת מספר סוגים של ניירות ערך בחבילה יש לקבוע תחילה את השווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות שנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד, לאחר מכן לקבוע את השווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות שנמדדות בשווי הוגן רק בעת ההכרה לראשונה ושארית התמורה תיוחס לרכיבים הוניים
 • בהתאם לתקן 22, בהנפקת מספר סוגים של ניירות ערך בחבילה יש לפצל את השווי ההוגן של החבילה בעת ההכרה הראשונית למכשירים הפיננסיים השונים המרכיבים את החבילה, לפי שוויים ההוגן
slide29
מענקים וסיוע ממשלתי

IFRS

Israeli GAAP

הכרה –מענקים ממשלתיים מטופלים כהלוואות הניתנות למחילה (forgivable loans), בהתאם להוראות IAS 20. בהתאם, מענקים שהתקבלו מוכרים כהתחייבות לפי שוויה ההוגן ביום קבלת המענק, אלא אם כן באותו יום וודאי באופן סביר כי הסכום שהתקבל לא יוחזר. סכום ההתחייבות נבחן מחדש בכל תקופה,והשינויים בערך הנוכחי של המענק המהוון בריבית המקורית נזקפים לרווחוהפסד.

הצגה – מענק שהתקבל בגין נכס ייזקף כהכנסה במקביל להפחתת הנכס. הוא יוצג כניכוי מעלות הנכס או כהכנסה נדחית

 • הצגה – בהתאם לג"ד 35 המענק ינוכה מעלות הנכס שבגינו התקבל, והפחת יחושב על בסיס הסכום נטו
 • מענקים בגין מחקר ופיתוח נרשמים כהתחייבות רק אם החברה צופה במועד קבלת המענק שצפוי שהוא יוחזר. אחרת, המענק נזקף כקיזוז להוצאות המו"פ המתייחסות. הצפי להחזר המענק לא נבחן באופן שוטף, וכאשר המענק מוחזר נזקפת הוצאה במסגרת תשלום תמלוגים למדען בעלות המכר
slide30
חכירות

IFRS

Israeli GAAP

 • בהתאם ל-IAS 17, נדרשת עמידה במספר תנאים איכותיים לסיווג חכירה כמימונית
 • חכירות מהמנהל יטופלו ברוב המקרים כתפעוליות. בהתאם, ירשמו הוצאות מראש שיופחתו לאורך תקופת החכירה או תחת החלופה של טיפול כנדל"ן להשקעה (רלוונטי לחברות המיישמות את מודל השווי ההוגן)
 • הפרקטיקה החשבונאית בנושא מעורבת
 • חכירות ממנהל מקרקעי ישראל בהן הבעלות על הקרקע אינה עוברת לחוכר בתום תקופת החכירה מטופלות בחלק מהמקרים כחכירה מימונית
slide31
הכרה בהכנסה

IFRS

Israeli GAAP

 • בהתאם ל- IAS 18, ההכרה בהכנסה ממכירת דירות על ידי קבלים יזמיים תהיה עם מסירת הדירות לרוכשים (עם העברת הסיכונים וההטבות המשמעותיים הנובעים מהבעלות לקונה)
 • על פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל (תקן 2), ההכרה בהכנסה ממכירת דירות על ידי קבלנים יזמיים מתבצעת לאורך תקופת הקמת הדירות בכפוף לכך ששיעור ההשלמה של הפרויקט הגיע או עלה על 25% ותמורת המכירות שנצברו שווה או עלה על 50% מסך הכנסות הפרויקט.
slide32
מסים על הכנסה

IFRS

Israeli GAAP

 • תקן בינלאומי מספר 12:
 • יש ליצור מסים נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים (לרבות עודפי עלות המיוחסים לקרקעות) למעט מספר חריגים
 • מדידה, שיעורי מס שונים
 • כאשר קיים שיעור מס שונה בגין רווחים מחולקים, נכסי מסים שוטפים ונדחים והתחייבויות מסים שוטפים ונדחים יימדדו בהתאם לשיעור המס החל על רווחים בלתי מחולקים
 • תקן חשבונאות מספר 19
 • מבוסס על התקן הבינלאומי
 • קיימים מספר הבדלים וחריגים מהתקן הבינלאומי
slide33
מסים על הכנסה - המשך

IFRS

Israeli GAAP

 • עסקאות בין חברתיות
 • יש ליצור מסים נדחים לפי שיעור המס החל על התאגיד הרוכש
 • יש ליצור מסיים נדחים בגין הפרשים זמניים המתייחסים לקרקע שנוצרה במסגרת צירוף עסקים שאירע לפני 1 בינואר 2005
 • סיווג
 • כפריטים שאינם שוטפים ללא קשר לסיווג הפריטים בגינם הם נוצרו או למועד הצפוי בו הם יתהפכו
 • עסקאות בין חברתיות
 • כל עוד ג"ד 57 בתוקף ניתן ליצור מסים נדחים לפי שיעור המס החל על התאגיד המוכר, או על התאגיד הרוכש
 • סיווג
 • בהתאם לסיווג הנכס או ההתחייבות בגינם נוצרו נכסי או התחייבויות המסים הנדחים
slide34
תשלומים מבוססי מניות

IFRS

Israeli GAAP

 • רישום תשלומים מבוססי מניות לפי שווי הוגן במועד ההענקה
 • הבחנה בטיפול בין מענקים המסולקים במניות למענקים המסולקים במזומן או שבהן יש חלופת סילוק במזומן
 • הוצאות בגין מענקים המסולקים במניות ייזקפו כנגד ההון העצמי. לדעתנו, קיימת אפשרות לזקוף את ההוצאה כנגד סעיף העודפים בהון העצמי
 • החל מיום 1 בינואר 2006 חל תקן 24 המבוסס על התקן הבינלאומי
 • מועד תחילה שונה מזה של התקן הבינלאומי
slide35
נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

IFRS

Israeli GAAP

 • בהתאם ל-IFRS 5, נכס שמוחזק למכירה (כהגדרתו בתקן) או קבוצה שעומדת למכירה, יוצגו בנפרד במאזן
 • נכס שסווג כמוחזק למכירה, או נכלל בקבוצת נכסים שעומדים למכירה, אינו מופחת והוא נמדד כנמוך מבין ערכו הפנקסני או שוויו ההוגן בניכוי עלויות מימוש
 • בהתאם ל- IFRS 5, אם ביום המאזן לא התקיימו התנאים לסיווג פעילות כפעילות מופסקת, הפעילות תוצג כפעילות רגילה גם אם אחרי תאריך המאזן ולפני אישור הדוחות הכספיים התקיימו התנאים כאמור
 • לא קיים תקן מחייב הדן בנכסים המיועדים למימוש בדרך של מכירה
 • הוראות תקן 8 בדבר פעילות מופסקת קובעות קריטריונים שונים להצגת פעילויות מופסקות
 • בהתאם לתקן 8, אם "אירוע הגילוי הראשוני" התרחש לאחר מועד המאזן אך לפני שהדוחות הכספיים אושרו לפרסום, יש לתת ביטוי לפעילות המופסקת כבר בדוחות הכספיים הנוכחיים.
slide36
היוון עלויות אשראי

IFRS

Israeli GAAP

 • התקן הבינלאומי אינו מחייב היוון עלויות אשראי לנכס וניתן לבחור במדיניות חשבונאית של זקיפת כל עלויות האשראי לרווח והפסד
 • הגדרת נכס כשיר אינה כוללת הגבלה של שלוש שנים
 • הגדרת עלויות אשראי כוללת הפרשי שער הנובעים מאשראי במטבע חוץ, במידה שהן נחשבות כתיאום לעלויות ריבית
 • IAS 23 המתוקן מבטל את חלופת זקיפת עלויות האשראי לרווח והפסד. יחול החל מ-1 בינואר 2009 (קיימת אפשרות לאימוץ מוקדם)
 • על פי התקן הישראלי חובה להוון עלויות אשראי
 • הגדרת נכס כשיר כוללת נכס שנועד למכירה ואשר תקופת הקמתו או הכשרתו החזויה עולה על שלוש שנים
 • הגדרת עלויות אשראי כוללת הפרשי שער
slide37
דיווח מגזרי

IFRS

Israeli GAAP

 • הדיווח המגזרי הוא בשתי רמות: דיווח ראשי או משני
 • יש להציג מגזרים עסקיים וגיאוגרפיים לפי גישת הסיכונים והתשואות, אשר מתבססת, בין היתר, על הדיווחים להנהלה
 • IFRS 8 שמתבסס על דיווח בהתאם לגישת "ההנהלה הטהורה" חל מ-2009 (קיימת אפשרות ליישום מוקדם של התקן)
 • תקן 11 זהה לתקן הבינלאומי הקיים
slide38
אמות מידה פיננסיות

IFRS

Israeli GAAP

 • במקרה של הפרת אמות מידה פיננסיות שלא הושג בגינן ויתור מבנקים ליום המאזן, יש להציג את ההתחייבויות כשוטפות
 • במקרה של הפרת אמות מידה פיננסיות שלגביהן הושג ויתור מבנקים לאחר תאריך המאזן ולפני מועד פרסום הדוחות הכספיים, יש להציג את ההתחייבויות כלא שוטפות
slide39
מתכונת דוח רווח והפסד

IFRS

Israeli GAAP

 • הפחתות מלאי ורכוש קבוע חד פעמיות, הוצאות רה-ארגון, רווחים והפסדים ממכירת רכוש קבוע והפחתות של מוניטין, יכללו במסגרת הפעילות התפעולית וחלקם אף יסווגו בעלות המכר
 • פריטים מיוחדים לא יוצגו בנפרד וייכללו במסגרת הרווח לפני מס
 • יש להציג את המימון בברוטו (הוצאות מימון והכנסות מימון)
 • פרקטיקה חשבונאית מגוונת. במקרים מסוימים מוצגים פריטים חד פעמיים במסגרת ההכנסות או ההוצאות האחרות
slide40
הצגת דוח תזרים

IFRS

Israeli GAAP

 • IAS 7 מעודד שימוש בשיטה הישירה, אולם גם השיטה העקיפה מקובלת
 • ריבית ודיבידנדים שהתקבלו – ניתנים לסיווג כפעילות שוטפת או השקעה; ששולמו – ניתנים לסיווג כפעילות שוטפת או מימון (מדיניות חשבונאית)
 • עסקת חכירה הונית תוצג כפעילות שאינה במזומן
 • ההתאמה של הרווח על מנת להציג את תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נכללת בגוף הדוח
 • השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים סווגה במסגרת סעיף נפרד
 • יש לתת גילוי נפרד לתזרימי מזומנים הנובעים ממסים על ההכנסה במסגרת הפעילות השוטפת
 • ג"ד 51 מאמץ את הגישה העקיפה, אולם מאפשר שימוש בגישה הישירה תוך מתן פירוט נוסף
 • חכירה הונית מוצגת כשתי פעילויות: פעילות מימון ופעילות השקעה
 • ההתאמה של הרווח על מנת להציג את תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נכללת במסגרת נספח לדוח התזרים (נספח א')
 • השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים הוצגה כתזרים מפעילות שוטפת
slide41
נשמח לעמוד לרשותכם

בהצלחה!

המחלקה המקצועית

KPMG, סומך חייקין

www.kpmg.co.il

המידע המוצג כאן הינו בעל אופי כללי ואינו מיועד לענות על הדרישות הספציפיות של יחיד או ישות. אף על פי שאנו משתדלים לספק מידע מדויק וזמין, אין באפשרותנו להבטיח את עדכניות המידע לאחר היום בו הוא מתקבל וכן כי המידע ימשיך להיות מדויק גם בעתיד. אין לפעול על פי המידע הנ"ל ללא יעוץ מקצועי ולאחר בדיקה מקיפה של המקרה הספציפי.

ad