1 / 23

Popis a použití výukového materiálu

Popis a použití výukového materiálu. opakování staršího učiva, výklad nového učiva práce s atlasy žák popíše společnost před revolucí uvede hlavní příčiny vzniku revoluce, popíše její průběh a charakterizuje hlavní osobnosti vysvětlí příčiny a důsledky revoluce 1848. REVOLUCE 1848 -1849.

candid
Download Presentation

Popis a použití výukového materiálu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Popis a použití výukového materiálu • opakování staršího učiva, výklad nového učiva • práce s atlasy • žák popíše společnost před revolucí • uvede hlavní příčiny vzniku revoluce, popíše její průběh a charakterizuje hlavní osobnosti • vysvětlí příčiny a důsledky revoluce 1848

 2. REVOLUCE 1848 -1849

 3. Obr. 1 Revoluce v Habsburské monarchii

 4. Opakování (atlas str. 29) • Která území patřila habsburské monarchii? • Kdo v ní vládl? • Kdo byl kancléřem?

 5. Obr. 2

 6. Revoluce v Habsburské monarchii Habsburská monarchie • druhá největší říše v Evropě • české, rakouské, italské, uherské země => řízeny z Vídně • Rakousko, Rusko, Prusko = strážci evropského pořádku • snaha o zrovnoprávnění uherské a české části (zmírnění centralismu, zrovnoprávnění jazyka)

 7. Revoluce ve Vídni březen 1848 – ozbrojené srážky lidu s vojskem Vídeňské barikády Obr. 3

 8. Výsledek • propuštění kancléře Metternicha • vznik nových ministerstev • slib vypracování ústavy • zrušení cenzury • zavedení občanských svobod • značná samostatnost pro Uhry Obr. 4 Čert odnáší Metternicha

 9. duben 1848 – vydána ústava (tzv. oktrojovaná ústava) – platila pro celou říši s výjimkou Uher • nespokojenost s ústavou vedla k povstání • květen 1848 – ústava byla odvolána • císař uprchl z Vídně

 10. Obr. 5 Revoluce v českých zemích Svatováclavské lázně

 11. Revoluce v českých zemích 11. 3. 1848 – veSvatováclavských lázních v Praze sepsána peticenárodních požadavků • české země měly být součástí federalizované konstituční monarchie • zvolení zemského sněmu • zřízení zemské vlády v Čechách • rovnoprávnost němčiny a češtiny • zrušení roboty a poddanství • svoboda shromažďování, tisku

 12. Obr. 6 císař Ferdinand V. (Ferdinand I. Dobrotivý) odpověděl tzv. kabinetním listem => • zrovnoprávnění češtiny s němčinou • zřízení zemské vlády v Čechách • svolání zemského sněmu na základě voleb

 13. spor mezi Čechy a Němci • květen 1848 – Češi vedení F. Palackým bojkotovali volby do frankfurtského parlamentu, odmítli účast na německém sjednocení • Češi chtěli vytvoření federalizovaného Rakouska Obr. 7

 14. Obr. 8 • červen 1848 - byl svolán slovanský kongres (účast Slovanů z habsburské monarchie) • 12. červen - vojenský střet Pražanů s vojskem (tzv. svatodušní bouře) • boje na barikádách • povstalci poraženi generálem Alfredem Windischgrätzem Alfred Windischgrätz

 15. Přečti si v učebnici (str. 73) další informace o Alfredu Windischgrätzovi

 16. Obr. 9 Svatodušní bouře v Praze

 17. Obr. 10 Praha - revoluce 1848 Obr. 12 Obr. 11

 18. Důsledky povstání • v Praze vyhlášen stav ohrožení • rozpuštěn slovanský kongres • nedošlo ke svolání českého sněmu => konec nadějí na samostatnější postavení českých zemí • vzrostlo česko-německé napětí

 19. Jak reagoval císař na březnovou revoluci ve Vídni? • Jaké požadavky obsahovala petice sepsaná ve Svatováclavských lázních? • Jak na petici odpověděl císař? • Proč se zhoršily česko-německé vztahy? • Co víš o svatodušních bouřích? • Jaké byly důsledky povstání?

 20. Obrazový materiál • Obr. 1 CARBONARO, M.Austrian empire.png. [online]. [2013-01-20]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Austrian_empire.png> • Obr. 2 CEPLEANU, S. I. Austrian-Empire map de.svg.png. [online]. 2011 [2013-01-20]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Austrian-Empire_map_de.svg.png?uselang=cs> • Obr. 3 HEICKE, J. József Heicke23.jpg. [online]. 1848 [2013-01-20]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:J%C3%B3zsef_Heicke23.jpg> • Obr. 4 GRÄDNER, J. Čert odnáší Metternicha.jpg. [online]. 1848 [2013-01-20]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cert_odn%C3%A1%C5%A1%C3%AD_Metternicha.jpg?uselang=cs> • Obr. 5 Svatováclavské lázně.gif. [online]. 1848 [2013-01-20]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Svatov%C3%A1clavsk%C3%A9_l%C3%A1zn%C4%9B.gif?uselang=cs> • Obr. 6 Ferdinand I of Austria.jpg. [online]. 1879 [2013-01-20]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ferdinand_I_of_Austria.jpg>

 21. Obr. 7 František Palacký.jpg. [online]. [2013-01-20]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BD.jpg> • Obr. 8 KRIEHUBER, J. Alfred Windischgrätz.jpg. [online]. 1848 [2013-01-20]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alfred_Windischgr%C3%A4tz.jpg> • Obr. 9 Praha Barricades 1848.jpg. [online]. 1848 [2013-01-20]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_Barricades_1848.jpg> • Obr. 10Praha - revoluce 1848.jpg. [online]. 1848 [2013-01-20]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_-_revoluce_1848.jpg?uselang=cs> • Obr. 11Barikády v Praze2 - 1848.gif. [online]. 1848 [2013-01-20]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barik%C3%A1dy_v_Praze2_-_1848.gif?uselang=cs> • Obr. 12 Barikády v Praze 1848.gif. [online]. 1848 [2013-01-20]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barik%C3%A1dy_v_Praze_1848.gif?uselang=cs>

 22. Literatura a zdroje • HLAVAČKA, M. Dějepis pro 8. ročník základní školy a 3. ročník osmiletého gymnázia. 1. vydání. Praha : SNP – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2002. 128 s. ISBN 80-7235-053-6. • MANDELOVÁ, H. a kol. Novověk II - Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání, 4. nezměněný dotisk. Kartografie PRAHA, a. s., 2005. 48 s. ISBN 80-7011-470-3.

More Related