slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jak szybko starzeje się społeczeństwo w województwie pomorskim w latach 2010 – 2035 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jak szybko starzeje się społeczeństwo w województwie pomorskim w latach 2010 – 2035

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Jak szybko starzeje się społeczeństwo w województwie pomorskim w latach 2010 – 2035 - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Jak szybko starzeje się społeczeństwo w województwie pomorskim w latach 2010 – 2035 Uwaga: w latach 2010-2035 w województwie pomorskim średnio każdego miesiąca liczba osób w wieku 50+ będzie przyrastała o 864 Pomorzan gdzie: w latach 2010-2020 – 576 osób miesięcznie,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jak szybko starzeje się społeczeństwo w województwie pomorskim w latach 2010 – 2035' - candid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Jak szybko starzeje się społeczeństwo w województwie pomorskim w latach 2010 – 2035

 • Uwaga: w latach 2010-2035 w województwie pomorskim średnio każdego miesiąca liczba osób w wieku 50+ będzie przyrastała o 864 Pomorzan

gdzie:

w latach 2010-2020 – 576 osób miesięcznie,

w latach 2020-2030 – 979 osób miesięcznie,

w latach 2030-2035 – 1 212 osób miesięcznie.

prognoza kszta towania si liczby ludno ci w wieku 50 w latach 2010 2035 wojew dztwo pomorskie
Prognoza kształtowania się liczby ludności w wieku 50+ w latach 2010 – 2035 województwo pomorskie

* Dane rzeczywiste.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Ludność w wieku 50+ wzrośnie z poziomu 740 tys. w 2010 r. do prawie miliona w 2035 r.

Ludność w wieku 65+ wzrośnie z poziomu 274 tys. w 2010 r. do prawie pół miliona w 2035 r.

prognozy dotycz ce rynku pracy w wojew dztwie pomorskim do 2035 r wed ug ekonomicznych grup wieku
Prognozy dotyczące rynku pracy w województwie pomorskim do 2035 r.(według ekonomicznych grup wieku)

* dane rzeczywiste

 • Starzenie się społeczeństwa: współczynnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym) zwiększy się z 55 osób w 2010 roku do 72 osób w 2035 roku. Oznacza to znaczny wzrost obciążenia systemów emerytalnych.
 • W perspektywie lat liczba ludności będzie się zmniejszać, jednocześnie wzrastać będzie średnia długość życia kobiet i mężczyzn.
 • Mediana wieku ludności zwiększy się z 36,7 lat w końcu 2010 roku do 46,1 lat w 2035 roku.
 • Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszy się z 20,1% do 17,0%.
 • Odsetek ludności w wieku produkcyjnym zmniejszy się z 64,4% do 58,1%.
 • Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrośnie z 15,5% do 25,0%.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

slide4

Prognoza liczby ludności w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata)

w latach 2010-2035 (w tys.) w miastach i na wsi

województwo pomorskie

* dane rzeczywiste

Według prognozy w województwie pomorskim liczba ludności w wieku produkcyjnym zamieszkałej na wsi zacznie zmniejszać się od 2017 r. i tendencja ta utrzyma się do roku 2024. W mieście liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie się zmniejszała w całym prognozowanym okresie.

Źródło: Prognoza ludności na lata 2010-2035, Bank Danych Lokalnych GUS.

slide5
Prognoza ludności w wieku produkcyjnym oraz w wieku 50+ w województwie pomorskim w latach 2010* i 2035

* dane rzeczywiste

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

slide6
Udział liczby ludności w wieku 50+ w liczbie ludności ogółem w powiatach województwa pomorskiego w latach 2010* i 2035

*dane rzeczywiste

W 2035 r. w większości powiatów województwa pomorskiego udział osób 50+ znacznie przekroczy 40%; w Sopocie przekroczy 50%.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

prognoza udzia u ludno ci w wieku 50 w og em ludno ci w powiatach wojew dztwa pomorskiego
Prognoza udziału ludności w wieku 50+ w ogółem ludności w powiatach województwa pomorskiego

a dane rzeczywiste

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

7

slide8

Prognoza ludności w wieku 50+ według powiatów w latach 2010-2035 (stan na 31 XII)dynamika względem 2010 roku (2010=100) województwo pomorskie

a dane rzeczywiste

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

8

8

zmiana liczby ludno ci w wieku 50 wed ug powiat w w tys w latach 2010 2035 wojew dztwo pomorskie
Zmiana liczby ludności w wieku 50+ według powiatów (w tys.) w latach 2010-2035 województwo pomorskie

Uwaga: dane za rok 2010 są danymi rzeczywistymi (stan na 31 XII). Dane za rok 2035 – Prognoza ludności według powiatów i grup wieku (stan na 31 XII).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

9

9

slide10
Udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w układzie wojewódzkimstan na 30 czerwca 2012 r.

23 792 osoby

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MPiPS (www.psz.praca.gov.pl/statystykirynkupracy)

W woj. pomorskim udział osób powyżej 50 roku życia w ogółem (22,8%) jest niższy niż w kraju (23,1%).

Najwyższy udział - woj. dolnośląskie (28,6%); najniższy – woj. podkarpackie (18,2%).

slide11
Bezrobotni ogółem i powyżej 50 roku życia w woj. pomorskimwedług wykształceniastan na 30 czerwca 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.

Ponad 70% osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (17,0 tys.) posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe lub poniżej.

slide12
Bezrobotni ogółem i powyżej 50 roku życia w woj. pomorskimwedług czasu pozostawania bez pracystan na 30 czerwca 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.

Blisko 40% osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (9,2 tys.) pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy.

strategia rozwijania aktywno ci zawodowej os b w wieku 50 na rynku pracy wojew dztwa pomorskiego
Strategia rozwijania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy województwa pomorskiego
 • Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego,
 • Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego,
 • Kryteria strategiczne i kryteria dostępu w Planach Działania Komponentu Regionalnego PO KL,
 • Koordynowanie realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 • Pomorski Dzień Przedsiębiorczości.
slide15

Liczba osób w wieku 50+, które rozpoczęły udział w projektach w ramach POKL w latach 2007 – 2012 w podziale na Priorytety VI – IX województwo pomorskie

 • Osobom 50+ Program Operacyjny Kapitał Ludzki w aspekcie regionalnym daje możliwość wsparcia w czterech obszarach:
 • Zatrudnienie– Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 • Integracja społeczna – Priorytet VII Promocja integracji społecznej
 • Adaptacyjność przedsiębiorstw – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
 • Edukacja– Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • .

Łącznie

22 675 osób

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

slide16

Ocena efektywności zatrudnieniowej wsparcia adresowanego do osób 50+ w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL(na podstawie badań ankietowych)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji „Ocena jakości wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL. Badanie ewaluacyjne.”, Gdańsk 2012

slide17
Innowacyjne projekty wspierające aktywizację zawodową Pomorzan, realizowane w ramach POKL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 • Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych (okres realizacji: marzec 2012 – marzec 2015)
 • -projekt innowacyjny i ponadnarodowy
 • nowatorskie metody i narzędzia w poradnictwie zawodowym
 • usługi pogłębionej oceny kompetencji z zastosowaniem ”próbek pracy”
 • adaptacja rozwiązań stosowanych z powodzeniem od wielu lat w szwedzkich urzędach pracy
 • poszukiwanie alternatyw zawodowych dla osób doświadczających ograniczeń zdrowotnych
 • rozwiązanie systemowe wspierające wyższą skuteczność pośrednictwa pracy PUP
 • osoby 50+ - główna grupa docelowa
 • Wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy (okres realizacji: grudzień 2012 – styczeń 2015)
 • projekt „mobilnościowy”- efektywne wspieranie przemieszczania się za pracą w regionie
 • dofinansowanie dojazdów do pracy lub dofinansowanie zakwaterowania osób podejmujących zatrudnienie poza dotychczasowym miejscem zamieszkania (max 6 miesięcy)
 • realizacja w formule współpracy PSZ z prywatnymi agencjami zatrudnienia (kontraktowanie usług)
 • osoby młode – główna grupa docelowa

17

17