Download
puppuo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Puppuo PowerPoint Presentation

Puppuo

145 Views Download Presentation
Download Presentation

Puppuo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Puppuo

 2. Puoluejaottelu ja puolueiden tunnistaminen

 3. Eduskunnan istumajärjestys puhemies Ruotsalainen kansapuolue Kokoomus Kristillisdemokraatit Keskusta Perussuomalaiset Vihreät Vasemmistoliitto SDP

 4. Puolueet voisi jaotella seuraavasti: • vasemmisto / oikeisto • konservatiivit / liberaalit • kaupunkilaiset / maalaiset • keskusta / syrjäseudut • globalistit / lokalistit • ekologiset arvot / talouskasvu • suomenkieliset / ruotsinkieliset • eliitti / kansa

 5. Eroista riippumatta kaikki Suomen suurimmat puolueet kannattavat • ihmisoikeuksia • liberalismia • demokratiaa • markkinataloutta

 6. Seuraavat diat käsittelevät opettajan oppaan harjoitusta sivuilta 111–113 • Seuraavat tehtävät opiskelijat tekevät pareittain tai pienissä ryhmissä. • Opiskelijoille jaetaan lauseita eduskuntapuolueiden arvoista ja puolueohjelmista. • Opiskelijat päättelevät, mistä puolueista on kyse, ja miettivät perustelun. • Ryhmät kertovat muulle luokalle valintansa. • Muut opiskelijat ja opettaja korjaavat virheelliset ehdotukset.

 7. Tavoitteena on hyvän elintason, palveluiden ja työpaikkojen turvaaminen koko maassa. • Keskusta

 8. Ympäristöä ja eläimiä on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja eettisesti. • Vihreät

 9. Kansanvallan toimintamahdollisuuksia ei saa heikentää erilaisilla lyhytnäköisillä moni-kulttuurisuushankkeilla, joiden vaikutukset kansalaisten veronmaksuhalukkuuteen ja siten palvelujärjestelmäämme saattavat olla kohtalokkaat. • Perussuomalaiset

 10. Jokaisella ihmisellä on oltava mahdollisuus toteuttaa itseään vapaasti ja tasavertaisesti. • SDP

 11. X-puolueen aatetta määrittelevät lähiyhteisön vastuun korostaminen, ihmisten eettisen arvopohjan ja pohdinnan tukeminen sekä isänmaanrakkaus yhdistettynä aktiiviseen kansainvälistymiseen ja globaaliin vastuullisuuteen. • Kokoomus

 12. Rikkaus syntyy jakamalla. • Vasemmistoliitto

 13. Hyvässä yhteiskunnassa jokainen voi valita vapaasti maailmankatsomuksensa. Eri kulttuurien edustajien tulee kohdella toisiaan arvostavasti, yhteisten sääntöjen mukaan. • Vihreät

 14. X-puolue haluaa helposti saavutettavia palveluja ja parempaa toimeentuloa lapsiperheille. Lapset eivät voi odottaa parempia aikoja. Lapsiköyhyyden poistamisen aika on nyt. • Vasemmistoliitto

 15. Pidämme naisen ja miehen tasavertaiselle kumppanuudelle perustuvaa avioliittoa parhaana parisuhteen muotona. Vanhempien välinen suhde on lapsen henkinen koti. • Kristillisdemokraatit

 16. Ihmisillä on oikeus elää vapaina riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista tai taloudellisista lähtökohdista. Heille kuuluu vapaus kaikessa, mikä ei vahingoita muita ihmisiä, ympäristöä tai yhteiskuntaa. • SDP

 17. X-puolue on kautta historiansa ollut maltillinen, yhteiskunnallisia vastakkain-asetteluja ja ristiriitoja sovitteleva poliittinen voima. • Keskusta

 18. X-puolueen arvopohja korostaa ihmisarvon kunnioittamista, perheen ja lähiyhteisöjen merkitystä, heikossa asemassa olevien puolustamista, ihmisten omaa yritteliäisyyttä sekä vastuunottoa paitsi itsestä myös lähimmäisistä ja luomakunnasta. • Kristillisdemokraatit

 19. Keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekä yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostaminen. • Kokoomus

 20. Mielestämme tärkeintä on kuunnella tavallisia kuntalaisia ja tarjota ihmisille ahkera sekä pettämätön vaihtoehto, joka puuttuu kunnassa oleviin epäkohtiin vallanpitäjien pientä piiriä pelkäämättömästi. • Perussuomalaiset

 21. Mieti parisi kanssa miten tärkeänä tai vähemmän tärkeänä eri puolueet pitäisivät kutakin seuraavaa politiikan osa-aluetta. Perustele. • energiapolitiikka • sosiaalipolitiikka • koulutuspolitiikka • ympäristöpolitiikka • puolustuspolitiikka • kulttuuripolitiikka • asuntopolitiikka