slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ngr.pila.pl PowerPoint Presentation
Download Presentation
ngr.pila.pl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

ngr.pila.pl - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3 Aspekty ekonomiczne i finansowe pomocy z UE Zarządzanie projektami. www.ngr.pila.pl. Płotki - czerwiec - 2011 r. Ziemowit Pirtań. Cele wsparcia unijnego. konwergencja, postęp technologiczny i społeczny – innowacyjność,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ngr.pila.pl' - candace-boyer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3

Aspekty ekonomiczne i finansowe pomocy z UE

Zarządzanie projektami

www.ngr.pila.pl

Płotki - czerwiec - 2011 r

Ziemowit Pirtań

slide2

Cele wsparcia unijnego

 • konwergencja,
 • postęp technologiczny i społeczny – innowacyjność,
 • spójność polityk krajów członkowskich (wspólne polityki branżowe),
 • równouprawnienie, równy dostęp i szanse

Celem Unii Europejskiej jest długoterminowy rozwój całego Euro-regionu, często wbrew krótkoterminowym politykom rządów poszczególnych państw, kierujących się interesem cyklu wyborczego

slide3

Wspólna Polityka Rybacka

 • Cele WPR
 • Zrównoważony rozwój sektora rybackiego,
 • Utrzymanie zasobów mórz,
 • Rozwój akwakultury (zrównoważony),
 • Promocja spożycia produktów rybołówstwa,
 • Promocja innowacyjności,
 • Rozwój lub utrzymanie potencjału gospodarczego na terenach zależnych od rybactwa (CEL osi 4 i Lokalnych Grup Rybackich)

Cele osi 4 mogą być realizowane przy odmiennych założeniach, w zależności od specyfiki obszarów zależnych

slide4

Obszary Zależne

Tereny zależne od rybactwa w Europie i Polsce

Rybołówstwo morskie Rybactwo śródlądowe i akwakultura

slide5

Odmienność obszarów

Perspektywy rozwoju dla rybactwa

 • Rybołówstwo śródlądowe
 • Akwakultura
 • Jedyne perspektywiczne źródło białka rybiego
 • Technologia chowu
 • Świadomość konsumencka
 • SZANSE
 • Dywersyfikacja działalności bez konieczności reorientacji, efekt synergiczny działania osi 4
 • Rybołówstwo morskie
 • Spadające zasoby mórz
 • Redukcja floty
 • Zarządzanie środowiskiem
 • SZANSA
 • Reorientacja działalności !
slide6

Rozwój obszaru zależnego

Efekt synergiczny ???

 • Profesjonalna akwakultura
  • kreowanie lokalnego rynku zbytu
 • 2. Rybołówstwo śródlądowe i małe rodzinne gospodarstwa rybackie
  • dywersyfikacja działalności bez konieczności reorientacji - rozwój turystyki, gastronomii oraz drobnego przetwórstwa – dopełnienie oferty handlowej
 • 3. Przedsiębiorcy działający na terenach LGR
  • dodatkowy kierunek rozwoju, możliwość poszerzenia oferty usług i produktów. Nowe przedsięwzięcia.
slide7

Wsparcie inwestycji - konkrety

 • Działania 4.1.2 i 4.1.3 to działania wspierające inwestycje komercyjne
 • dla „rybaków” – dywersyfikacja działalności (poszerzenie działalności gospodarczej)
 • dla pozostałych przedsiębiorców – rozwój działalności lub utworzenie nowej

Inwestycje planowe

Inwestycje inspirowane

W zależności od okoliczności podjęcia decyzji o podjęciu projektu, należy zwrócić uwagę na inne aspekty, podczas decyzji inwestycyjnej

slide8

Inwestycje planowe

Realizowane przez firmy już funkcjonujące, zwykle w dobrej kondycji finansowej (choć nie zawsze).

 • Mocne strony:
 • projekt zbilansowany ekonomicznie – realizowany bez względu na wsparcie z UE,
 • wsparcie jest dodatkową premią – możliwość realizacji kolejnego projektu,
 • duże prawdopodobieństwo utrzymania trwałości ekonomicznej projektu.
 • Słabe strony:
 • lekceważenie dodatkowych wymogów formalnych – ryzyko niekwalifikowalności,
 • tendencja do luzowania polityki oszczędności wydatków – obniżanie konkurencyjności,
 • brak empatii wobec administracji wynikająca z rutyny i wartościowania problemów.
slide9

Inwestycje inspirowane

 • Realizowane przez podmioty początkujące lub niedoświadczone rynkowo i inwestycyjnie, podejmowane wyłącznie ze względu na możliwość uzyskania wsparcia.
 • Mocne strony:
 • potencjał i zaangażowanie,
 • dbałość o szczegóły i poddanie się rygorom formalnym,
 • czas,
 • potencjał innowacyjny.
 • Słabe strony:
 • brak doświadczenia i nawyków rynkowych,
 • ustawianie idei pod dofinansowanie – ryzyko niedotrzymania trwałości ekonomicznej,
 • biznes-plan – wymóg formalny zamiast faktycznego planu ekonomicznego,
 • brak rzetelnej oceny ryzyka i odporności psychicznej,
 • niska zdolność kredytowa.
slide10

Trwałość ekonomiczna

Trwałość ekonomiczna projektu

Wymóg formalny – konieczność utrzymania celu operacji przez 5 lat od daty ostatecznego rozliczenia operacji.

Pozorne badanie trwałości ekonomicznej projektu – wzór biznes-planu będący załącznikiem do wniosku o dofinansowanie (wzór – art.11.1 rozp.)

Przepis rozporządzenia z 15 października 2009 r.:

Art.. 11.3. Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany, oraz przyczyni się do wzrostu dochodów beneficjenta lub wzrostu opłacalności prowadzenia działalności, której dotyczy planowana operacja.

Trwałość ekonomiczna = płynność finansowa

3 lata = 5 lat

???

slide11

Trwałość ekonomiczna

Trwałość ekonomiczna projektu – podejście właściwe

Bez względu na obowiązek formalny, każde przedsięwzięcie powinno być poprzedzone rzetelnym biznes-planem

 • Nowi przedsiębiorcy :
 • szansa na skorzystanie z wiedzy ekspertów zewnętrznych,
 • minimalizacja ryzyka bankructwa (podwójnego w przypadku wsparcia UE),
 • „mapa drogowa” dla przedsiębiorcy,
 • podstawa ocen i planów naprawczych,
 • szansa kredytowa.
 • Doświadczeni przedsiębiorcy :
 • „mapa drogowa” dla firmy,
 • eliminacja ryzyka „osoby niezastąpionej”,
 • podstawa poszukiwania dodatkowego kapitału.
slide12

Biznes-plan operacji

Rzetelny biznes plan – to biznes-plan projektu, a nie firmy!

 • analiza przedsięwzięcia objętego wnioskiem jako niezależnego zdarzenia,
 • bilans wyjścia, słabe i mocne strony,
 • szanse i zagrożenia, analiza rynku,
 • analiza opłacalności działalności i czasu zwrotu kapitału,
 • analiza czynników poza-finansowych,
 • wskazanie punktów krytycznych i zarządzanie ryzykiem,
 • punkty kontrolne i harmonogram ocen wdrażania planu,
 • wnioski końcowe

Tworząc rzetelny biznes-plan należy kierować się analizą krytyczną – starać się z góry zakładać negatywne scenariusze i podejmować próbę przeciwdziałania im!

slide13

Analiza opłacalności projektu

Musimy być przekonani o opłacalności przedsięwzięcia – sam fakt uzyskania dofinansowania nam go nie zapewni !

stopa zwrotu kapitału = stopa inflacji

stopa zwrotu kapitału = kapitalizacja odsetek/obligacji

stopa zwrotu kapitału = koszt kredytu bankowego

stopa zwrotu kapitału > koszt kredytu bankowego

Analizę opłacalności można spłaszczyć, korygując jej efekty czynnikami pozaekonomicznymi (dodatkowe zasoby finansowe)

slide14

Analiza ekonomiczna projektu

Czynniki poza ekonomiczne

 • długoterminowa polityka rozwoju firmy,
 • budowa wizerunku (marketing wewnętrzny),
 • cele edukacyjne i pilotażowe,
 • unikanie zewnętrznego ryzyka finansowego,
 • inne !

Każda działalność wiąże się z ryzykiem – kierowanie się poza ekonomicznymi aspektami wzmaga to ryzyko.

Ryzyko może być kosztowne !

slide15

I konkurs - konkrety

Konkurs w 2011 – przecieranie szlaków

 • doświadczeni beneficjenci,
 • wdrażanie biur LGR i nabywanie doświadczenia przez pracowników i weryfikujących wnioski,
 • ustabilizowanie się sytuacji na rynkach finansowych – polityka banków,
 • podstawy do opracowania szczegółowych założeń inkubatorów przedsiębiorczości.

Musimy uzbroić się w cierpliwość i duże nadwyżki kapitału …

slide16

Dziękuję za uwagę !

Ziemowit Pirtań

Płotki 2011 r