biocid tiekimo rink ir naudojimo kontrol s aktual s klausimai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“ Biocid ų tiekimo į rinką ir naudojimo kontrolės aktualūs klausimai” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“ Biocid ų tiekimo į rinką ir naudojimo kontrolės aktualūs klausimai”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

“ Biocid ų tiekimo į rinką ir naudojimo kontrolės aktualūs klausimai” - PowerPoint PPT Presentation


 • 470 Views
 • Uploaded on

“ Biocid ų tiekimo į rinką ir naudojimo kontrolės aktualūs klausimai”. Ugnė Žymantaitė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja uzymantaite @vet.lt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '“ Biocid ų tiekimo į rinką ir naudojimo kontrolės aktualūs klausimai”' - cana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biocid tiekimo rink ir naudojimo kontrol s aktual s klausimai
“Biocidų tiekimo į rinką ir naudojimo kontrolės aktualūs klausimai”
 • Ugnė Žymantaitė
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
 • Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus
 • vyriausioji veterinarijos gydytoja
 • uzymantaite@vet.lt
veterinarin arini biocid autorizacija registracija atliekama vadovaujantis
Veterinarinarinių biocidų autorizacija / registracija atliekama vadovaujantis:
 • * Biocidų autorizacijos ir registracijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 358 (Žin., 2002, Nr. 79-3361);
 • * Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 421 (Žin., 2002, Nr. 87-3760);
 • * Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. B1-440 „Dėl veterinarinės paskirties biocidų autorizacijos ir registracijos“ (Žin., 2008, Nr. 100-3883).
slide3

Pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr. B1-440 „Dėl veterinarinės paskirties biocidų autorizacijos ir registracijos“ 1.1.1 punkto nuostatas (Žin., 2008, Nr. 100-3883):

 • * Paraiškas dėl visų 3 tipo ir 4, 14, 18, 19, 20 tipo biocidų, skirtų naudoti pašarams, gyvūnų auginimo, laikymo vietose ir transporto priemonėse, priima ir jų autorizacijos / registracijos analizę atlieka Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas.
vmvt autorizuoja registruoja i tip biocidus
VMVT autorizuoja / registruoja šių tipų biocidus:
 • * 3 tipasveterinarinės paskirties biocidai (veterinarinės higienos tikslams, įskaitant produktus, kurie naudojami gyvūnų auginimo ir laikymo vietose bei transportavimo priemonėse);
 • * 4 tipasmaisto ir pašarų dezinfektantai (maisto, pašarų ir geriamojo vandens ruošimo, transportavimo, laikymo ir naudojimo įrangą, talpyklas, naudojimo priemones, vamzdynus ir paviršius);
 • * 14 tipasrodenticidai (pelių, žiurkių ir kitų graužikų kontrolė gyvūnų laikymo vietose);
 • * 18 tipasinsekticidai, akaracidai ir kiti nariuotakojų kontrolės biocidai;
 • * 19 tipasrepelentai ir atraktantai;
 • * 20 tipasmaisto ir pašarų atsargų antiseptikai.
slide6
VMVT autorizuotų Veterinarinių biocidų klasifikacija (http://www.nmvrvi.lt/uploads/File/Biocidu_registravimas/bio2.html)
slide7

Per 2010 m. I pusmetį (remiantis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atliktomis veterinarinės paskirties biocidų ekspertizėmis) atlikta 11 veterinarinės paskirties biocidų autorizacija ir 2 veterinarinės paskirties biocidų autorizacijų atnaujinimai.

kon trol i
Kontrolė (I)
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. B1-208 patvirtinta Kokybės sistemos programa KT-2-1 „Biocidinių produktų valstybinė kontrolė“, kurioje aprašoma biocidinių produktų valstybinė kontrolė maisto, geriamojo vandens ir pašarų tvarkymo subjektuose, ūkinės paskirties gyvūnų laikymo vietose bei transporto priemonėse, pervežančiose gyvūnus, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonėse, veterinarinio aptarnavimo (paslaugų) įmonėse, veterinarinės paskirties biocidų valstybinė kontrolė veterinarinės farmacijos įmonėse.
 • Programa skirta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos apskričių, miestų, rajonų VMVT pareigūnams, vykdantiems biocidinių produktų valstybinę kontrolę ūkio subjektuose siekiant užtikrinti saugų biocidinių produktų naudojimą.
slide9
* Už šios programos turinį ir jos reikalavimųkontrolės organizavimą, koordinavimąatsakingas VMVT Veterinarijos sanitarijos ir maisto skyrius, už programos vykdymąteritoriniųVMVT pareigūnai, vykdantys biocidinių produktų valstybinę kontrolę ūkio subjektuose.
slide10
Teritorinės VMVT, vadovaudamosi kokybės sistemos programa ST–1 „Planavimo organizavimas“, parengia kontrolės planus pagal patvirtintus maisto tvarkymo subjektų patikrinimo planus, įtraukdamos ir biocidinių produktų naudojimą;
 • Atsižvelgiant į teritorinių VMVT sudarytus patikrinimų planus, maisto tvarkymo subjektai, geriamojo vandens ir pašarų tvarkymo subjektai, ūkinės paskirties gyvūnų laikymo vietos bei transporto priemonės, pervežančios gyvūnus, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonės, veterinarinio aptarnavimo (paslaugų) įmonės, veterinarinės farmacijos įmonės vieną kartą per metus turi būti patikrintos dėl saugaus biocidinių produktų naudojimo.
slide11
* Teritorinės VMVT pareigūnas patikrinimo metu tikrina, ar naudojami biocidiniai produktai yra autorizuoti ir / ar registruoti, ar turi autorizacijos ir / ar registracijos liudijimą, (išimties atveju su leidimais), ar tinkamai suženklinti, laikomi ir naudojami taip, kaip nurodyta patvirtintoje biocidinio produkto etiketėje ir saugos duomenų lape.
slide12
* Teritorinės VMVT pareigūnas, atlikęs pagal KT-2-1 „Bendrieji reikalavimai patikrinimų atlikimui“ patikrinimą, užpildo atitinkamą patikrinimo aktą ir klausimyną „Specialieji reikalavimai biocidinių produktų patikrinimui“ (Programos 1 priedas).
slide14
* Teritorinės VMVT kiekvienais metais iki sausio 15 d. pagal kompetenciją pateikia ataskaitą (Programos 2 priedas) VMVT Veterinarijos sanitarijos ir maisto, Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriams.
kontro l ii
Kontrolė (II)
 • * Teritorinių VMVT pareigūnai atlikdami veterinarinės farmacijos įmonių ir veterinarinius vaistus naudojančių ūkio subjektų patikrinimus ir pildydami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 26 įsakymu Nr. B1-167 patvirtintos kokybės sistemos programos KT-2-6 “Valstybinė veterinarinių vaistų kontrolė” patvirtintus patikrinimo aktus, tikrina ar nenaudojami teisės aktais uždrausti veterinariniai vaistai ir kitos medžiagos (biocidai), ar tinkamai pildomi patvirtintos formos apskaitos žurnalai ir kiti apskaitos dokumentai.
slide19

Pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 25 d. įsakymą Nr. B1-735 “Dėl apskaitos žurnalų, formų ir jų pildymo nurodymų patvirtinimo” (Žin., 2006, nr. 6-237; 2009, Nr. 17-689) pildomi:

 • Profilaktinių epizootinių priemonių aktas, siekiant užtikrinti atliktų profilaktinių epizootinių priemonių ir sunaudotų veterinarinių vaistų, biocidų apskaitą;
 • Siekiant užtikrinti atliktų profilaktinių epizootinių priemonių (darbų) apskaitą pildomasProfilaktinių epizootinių priemonių (darbų) registracijos žurnalas;
slide20
Dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos aktas, siekiant užtikrinti atliktos dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos ir sunaudotų biocidų apskaitą;
 • Siekiant nustatyti atliktos dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos registracijos tvarką, pildomas Dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos registracijos žurnalas;
slide21
Siekiant užtikrinti veterinarinių vaistų, biocidų apskaitą, pildomas Veterinarinių vaistų, biocidų apskaitos žurnalas;
 • Siekiant užtikrinti per mėnesį sunaudotų veterinarinių vaistų, biocidų tikslią apskaitą, pildomas Sunaudotų veterinarinių vaistų, biocidų nurašymo aktas;
 • Visus aktus pildo veterinarinio aptarnavimo (paslaugų) įmonės, įstaigos ir valstybinės veterinarinės priežiūros objekto veterinarijos gydytojas.
slide22

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu

Nr. B1-735

___________________________________________________________________________________

(veterinarinio aptarnavimo (paslaugų) įmonės, įstaigos arba valstybinės veterinarinės

priežiūros objekto pavadinimas)

PROFILAKTINIŲ EPIZOOTINIŲ PRIEMONIŲ AKTAS

_______________ Nr. _______

________________________

(vieta)

 • Surašyti akto 2 egzemplioriai ir perduoti:
 • __________________________________________________________________
 • __________________________________________________________________
 • Veterinarijos gydytojas ________________ ___________________________
 • (parašas) (vardas, pavardė)
slide23

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d.

įsakymu Nr. B1-735

___________________________________________________________________________________

(veterinarinio aptarnavimo (paslaugų) įmonės, įstaigos pavadinimas ar valstybinės veterinarinės priežiūros objekto pavadinimas)

DEZINFEKCIJOS, DEZINSEKCIJOS, DERATIZACIJOS AKTAS

______________Nr. __________

(data)

_________________________________

(vieta)

 • Surašyti 2 akto egzemplioriai ir perduoti:
 • __________________________________________________________________
 • __________________________________________________________________
 • Veterinarijos gydytojas _____________ ________________________
 • (parašas) (vardas, pavardė)
 • ________________
slide24

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d.

įsakymu Nr. B1-735

______________________________________________________________________________________

veterinarinio aptarnavimo (paslaugų) įmonės, įstaigos ar valstybinės veterinarinės priežiūros objekto pavadinimas)

SUNAUDOTŲ VETERINARINIŲ VAISTŲ, BIOCIDŲ NURAŠYMO AKTAS

__________ Nr. ___________

(data)

______________________________

(vieta)

Nurašomi šie 20___m. _______________________mėnesį sunaudoti veterinariniai vaistai ir biocidai:

Veterinarijos gydytojas ________________ ___________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)