1 / 21

Пре зентація досвіду

Пре зентація досвіду. Вчителя початкових класів Мар ’ янівської ЗОШ І – ІІІ ст. Ласкавої Світлани Станіславівни. Мо є педагогічне кредо. Мудрий не той, хто знає багато , а той, чиї знання корисні.

cana
Download Presentation

Пре зентація досвіду

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Презентація досвіду Вчителя початкових класів Мар’янівської ЗОШ І – ІІІ ст. Ласкавої Світлани Станіславівни

 2. Моє педагогічне кредо Мудрийне той, хтознаєбагато, а той, чиїзнаннякорисні.

 3. "Інформаційні технології" – це технології, що тією чи іншою мірою реалізують інформаційні процеси: збирання, накопичення, зберігання, передавання, опрацювання та представлення (відображення) інформації.

 4. Перед плануванням використання ІКТ на уроці я шукаю відповіді на такі питання: – Для чого я буду їх використовувати? – Яка їх перевага перед іншими засобами? – Який позитивний результат використання ІКТ я отримаю (з точки зору учителя; учня)?

 5. Епізодичне використання ІКТ на уроках дуже нераціональне. Тільки систематичне використання ІКТ на уроках підвищує ефективність навчального процесу

 6. Комп’ютер, як пристрій для вивчення сам по собі в більшості випадків викликає позитивну мотивацію до навчання. А комп’ютерні навчальні програми для початкової школи, підготовлені в ігровій формі, тільки підсилюють цю позитивну мотивацію, тому в початковій школі основну увагу слід звернути на природну допитливість дітей цього віку.

 7. Використанняінформаційно-комунікаційних технологій надає учителеві багато можливостей для забезпечення принципу наочності. Я використовую у комплексі з комп’ютером мультимедійний проектор і мультимедійну дошку,

 8. Застосовуючи спеціальну програму тестового контролю «MyTest», я маю можливість швидко опитати значну кількість учнів класу, зберегти протоколи опитувань, фіксувати введення письмових відповідей.

 9. Доволі звичним у сучасній школі стало застосування презентацій Використання презентацій завдяки мультимедійним засобам дозволяє ефективно ілюструвати розповідь вчителя, або стати джерелом нових знань під час самостійної роботи.

 10. Використовувати  комп’ютерні  презентації  можна на уроках будь-якого  типу – • урок  вивчення  нового  матеріалу; • урок закріплення  знань, умінь,навичок ; • урок контролю знань,умінь, навичок; • нестандартний урок; • інтегрований урок; • комбінований  урок.

 11. На моїх уроках електронні засоби ефективно заміняють різноманітні таблиці, схеми, креслення, картки для індивідуальної роботи, малюнки тощо.

 12. Застосування комп’ютера надає можливість використовувати групову форму роботи за допомогою надстройки від Microsoft для PowerPoint - Mouse Mischief, яка дозволяє підключити до компьютера вчителя декілька мишок. В своїй подальшій роботі я планую налаштувати роботу з цією надстройкою.

 13. Самостійне вивчення нового матеріалу з використанням ІКТ План • Назватварини; • До якоїгрупитваринналежить за зовнішньоюбудовою; • Як розмножується; • Чи піклується про потомство. Підготувати вдома повідомлення про одного із мешканців лісової фауни за поданим планом:

 14. При підготовці домашніх завдань учні можуть використовувати запропоновані учителем електронні матеріали: мультимедійні енциклопедії, матеріали сайтів з теми уроку, презентації.

 15. Педагогічні програмні засоби Тільки починають з’являтися в Україні різні програмні педагогічні засоби навчання для початкової школи. Деякі з них я вже використовую в своїй роботі.

 16. За допомогою ППЗ можна: 1.Пояснити новий матеріал

 17. 2. Перевірити отриманні знання

 18. 3. Робота з довідкою

 19. Система дистанційного навчання ДПА, « Колосок», «Бобер», «Кенгуру» - я викладаю на сайті нашої школи.

 20. Інтеграції знань з різних предметів і галузей знань • Курс «Сходинки до інформатики» розділ Підтримка навчальних предметів Наприклад: • української мови • Слово в лабіринті (2 клас); • математики • Математичний космодром (2 клас); • "Я і Україна" • Мешканці лісу (3-4 клас);

 21. Висновки: Використаннякомп’ютера на всіх предметах у початковійшколі не лишеможливе, але й потрібне в сучаснихумовах. Причини тому є різні:- комп’ютеризаціясуспільства; - великий обсягінформації, якийподаєвчитель; - значний час пошукуданоїінформаціїтощо. 

More Related