1 / 25

اهميت خانواده و بهداشت رواني

به نام خداوند بخشاينده مهربان. خانواده موفق. اهميت خانواده و بهداشت رواني. سخنران: حسن عبداله زاده ) عضو هیات علمی روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر (. http://psychologyinfo.blogfa.com. خانواده سالم و ويژگيهاي آن.

camilla
Download Presentation

اهميت خانواده و بهداشت رواني

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. به نامخداوند بخشايندهمهربان خانواده موفق اهميت خانواده و بهداشت رواني سخنران:حسنعبدالهزاده )عضو هیات علمی روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر( http://psychologyinfo.blogfa.com

 2. خانواده سالم و ويژگيهاي آن 1-اعضاي خانواده سالم اين موضوع را درك كرده اند كه “ خانواده هاي خوب و متعادل خود به خود به وجود نمي آيند“ بلكه نياز به توجه ، آگاهي،تلاش و كسب اطلاعات دارند. دانش زندگی

 3. -2-درخانواده سالم وقتي مشكل ايجاد مي شود اعضاي آن به هم نزديك مي شوند تا مشكل را حل كنند نه اينكه از هم دور شوند و از مسووليتهاي احتمالي فرار كنند.در اين خانواده ها وقتي كسي اشتباهي مي كند ديگر اعضا، شخصيت او را زير سوال نمي برند و بيشتر روي رفتار اشتباه او نظر مي دهند نه كل شخصيت يا نسبت دادن به خانواده پدر و مادري همسر.در خانواده سالم به جاي اينكه دنبال مقصر بگردند و فرد خاصي را سركوفت بزنند اول سعي مي كنند مشكل را كامل بشناسند و با پيدا كردن راه حل فشار وارده بر خانواده را كم كنند. ))باز مشكل درست كردي،مگهبهتنگفتم… تواصلا آدم نمي شي…((

 4. 3-درخانواده سالم اعضا حق دارند در مورد علتهاي رفتار يا گفتار همديگر سوال كنند و بقيه نيز به راحتي دلايل خود را بيان ميكنند. 4-خانواده سالم گلستان استعدادها و خانواده ناسالم گورستان استعدادهاست.

 5. 6-در خانواده سالم چه به شوخي و چه جدي از القاب زننده و تمسخر آميز استفاده نميشودمثل:شلخته،كله شق،يكدنده،خودخواه و … 5-درخانواده سالم رفتارها و گفتارهاي مبهم و دوپهلو وجود ندارد و همواره سعي مي شود در ارتباط با هم شفاف و روراست باشند تا سوء تفاهمها كمتر ايجاد شود

 6. 8-درخانواده سالم افراد تكه كلامها،عادتها،لهجه ،نحوه زندگي يا طرز پوشش ديگر اعضا يا خانواده اصلي همسر يا بستگانشان را مسخره نمي كنند يا زير سوال نمي برند. 7-در خانواده سالم اعضا تجارب و خاطرات تلخ و كاستيهاي گذشته همديگر را تكرار نمي كنند(“ يادت هست پارسال خونه فلاني آبروي ما رو بردي……“)

 7. 9-درخانواده سالم كلمات “به من چه و به تو چه“ وجود ندارد و اعضاي خانواده نسبت به مسايل خانوادگي احساس مسووليت و تعهد مي كنند.

 8. 10-علاوه بر اينكه اعضاي خانواده بويژه پدر و مادر تكيه گاه و اطمينان دهنده اند بر تكيه گاههاي معنوي و ديني و توسل به آنها اعتقاد راسخ دارند.

 9. 12-درخانواده سالم فرصت با هم صحبت كردن زياد پيش مي آيد و وقتي يك نفر صحبت مي كند بقيه به او توجه و نگاه مي كنند نه اينكه خود را به تماشاي تلويزيون،روزنامه خواندن و قلاب بافي مشغول كنند. 11-ويژگي بارز خانواده سالم روابط سازنده و هدفمند بين همه اعضاست.بدون دسته بندي و جناح گيري.

 10. - چشم:(نيازبه تماس چشمي)(تفاوت وسعتديددرزنانومردان) - گوش:چهارنوع گوش دادن1- بي توجهي 2- تظاهري 3- انتخابي 4- توجههمدلانه - زبان:مردها كم حرف ميزنندوخاموشفكر ميكنندولي زنهابرعكس زنها صريح صحبت نميكنندوحاشيه پردازيميكنند وليمردان…((بروسر اصل مطلب)) چرا زناننميتوانند ماهي گيراي خوبي بشوند؟ - رفتار:زناندر ارتباطاز رفتاربهخوبي استفادهميكنندوليمردانكمتر(مردانبي احساس!)

 11. 13-در خانواده سالم افراد دنبال فرصتي مي گردند كه همديگر را خوشحال كنند و همواره در فكر ايجاد تنوع،فرصتي جديد و اقدامي جالب هستند.

 12. 14ـ درخانواده سالم هر كس به اين فكر نيست كه فقط احترام خودش را بيشتر كند بلكه سعي مي كنند با روشها و كارهايي موجب تقويت عواطف ديگر اعضا به هم شوند. • ـ تقسيم قدرت به صورت افقي ---------- نه عمودي

 13. 15-در خانواده سالم زنده ها به اندازه افراد فوت شده داراي ارزش و احترام هستند و قدر حيات و وجود يكديگر را درك مي كنند. 16-در خانواده متعادل زن و شوهر احترام يكديگر را نزد فرزندان حفظ مي كنند(زيرا هر گاه در محيط خانه بزرگترها تحقير و كوچك شوند،كوچكترها هرگز بزرگ نخواهند شد)

 14. 17-درخانواده سالم بستگان وفاميلهاي دو طرف مورد پذيرش و احترامند.

 15. 18-درخانواده سالم اعضا نه فقط به نيازهاي مادي و زيستي بلكه به نيازهاي رواني و اجتماعي يكديگر هم توجه مي كنند.در اين خانواده ها نيازهاي مادي مانع توجه به نيازهاي عاطفي و روانياعضانمي شود. -- چرا مي گويند دوري و دوستي؟؟ -- حساب پس انداز عاطفي!! -- انتظارات پي در پي و دستورات متعدد…. -- اعتماد ايجاد كردن نياز به گذر زمان دارد.

 16. برايهر گزينه جواب درست يانادرست بدهيد پرسشنامه نقشه عشق: 1-ميتوانم بهترين دوست همسرم راانتخاب كنم 2-ميتوانم بگويم كهبهتازگي همسرم باچهواقعه استرس آوري روبه روست 3-ميتوانمبرخيازافراديرا كهاخيرا باعثآزردگي همسرم شدند رانام ببرم 4-ميتوانمبرخياز روياهاي همسرم رانام ببرم 5-با عقايدمذهبيهمسرم آشنا هستم 6-اصولزندگي را از ديدگاه همسرمميشناسم. 7-ميتوانم فهرستي از خويشاونداني را كه همسرم علاقهاي بهآنها ندارد بنويسم 8-موسيقي موردعلاقه همسرم راميشناسم. 9-ميتوانمسه فيلم موردعلاقه همسرم رانام ببرم 10-همسرم از استرسهاياخير منآگاهاست.

 17. 11-مي توانم سه موقعيت زمانيويژهدرزندگي مشتركمان رانام ببرم. 12-از پراسترسترينواقعهدورانكودكي همسرم آگاهم. 13-ميتوانم فهرستي ازمهم ترين اميال وآرزوهاي همسرم بنويسم 14-ميدانم كهاخيراهمسرم ازچهچيزهايي ناراحتاست. 15-همسرم دوستانمرا ميشناسد. 16-ميدانم كه اگر همسرمدر قرعه كشيبرنده شود با پولشچكار مي كند. 17-ميتوانم برداشتكاملياز همسرم داشتهباشم. 18-به طور متناوبمسايل تازه زندگي همسرم را ازاو جويا مي شوم. 19-فكر مي كنمهمسرممنراكاملا ميشناسد. 20-همسرم بااميال وآرزوهايمنآشناست. به گزينه درستيكنمرهبدهيد: نمرهبيشتراز 10 استحكام در روابطزناشويي

 18. 19-در خانواده سالم افراد احساسات خود را بروز مي دهند و شرم مسموم(فرد از بروز احساسات و عواطف خودش خجالت مي كشد) وجود ندارد و سعي نمي كنند به دلايل مختلف عواطف و احساسات خود را مخفي كنند.افراد همديگر را به خاطر خودشان دوست دارند نه به خاطر درس،نمره بيست،تحصيلات،شغل و درآمد،درجه و … 20-اعضاي خانواده سالم چيزها يا كارهايي براي مخفي كردن ندارند.

 19. 21-اعضاي خانواده متعادل به هم اعتماد دارند و به رفتارها و روابط همديگر شك نميكنند.همچنين گفتارها و كارهاي يكديگر را سوء تعبير نمي كنند.

 20. 22-درخانواده سالم روابط عاطفي هدفمند و مناسب بين اعضا، بادوام است و مختص سنين (مثل فقط زمان بچگي )يا دوران خاص نيست. لحظاتخوب(مثلبگو بخندو قدم زدن وباهمبودنو ..)درمقايسهباخانوادههايديگر پنج بهيك است.

 21. 23-در خانواده سالم بچه ها عضو فرعي خانواده نيستند بلكه عضو فعال و مسوول خانواده به حساب مي آيند و به نظرات و پيشنهادات آنها توجه مي شود.همچنين ملاك توجه و احترام به فرزندان تحت تاثير جنسيت بچه ها و مسايل ظاهري آنها قرار نمي گيرد. 24-در خانواده سالم با ورود يا تولد فرد جديد،توجه و محبت ديگر اعضا به هم كم نمي شود.همسر جاي خود و فرزندان جاي خود پيوسته مورد توجه و احترام هستند.

 22. 26-اعضاي خانواده سالم همانطور كه در روابط خود با ديگران در بيرون از محيط خانواده،عاطفي و محترمانه برخورد مي كنند در خانواده نيز روابطي عاطفي تر وهمدلانه تر دارند.نه اينكه برعكس مثالريختن ليوان نوشابهتوسطميهمان(مقايسه باعكس العمل افرادبراي فرزندياهمسر خود) 25-درخانواده متعادل وقتي يكي از اعضا از نظر شغلي يا مقام اجتماعي به درجه اي بالا مي رسد در رابطه وي با ديگر اعضاي خانواده تاثير منفي نمي گذارد.

 23. 27-در خانواده متعادل رفتارها و صحبتهاي افراد با هم زمينه و مفهوم همدلي دارند نه حالت خصمانه و طلبكارانه.اين دو جمله را با هم مقايسه كنيد:(تمركز روي احساسات نه متهمكردن) الف - به نظرناراحتو خسته مي آيي،طوري شده؟ ب- مثل هميشه عصبي و خسته و گرفته اي،اين چه وضعيه…! الف:توبهحرفامگوش نميدي ب:مندوست دارمبهحرفامگوشبدي الف-توبه مناهميتنميدي ب-من احساس طردشدگيمي كنم الف:تو هرگز برايمن وقت نمي گذاري ب:يادتههر جمعه شبباهم ميرفتيم گردش؟

 24. 28-درخانواده سالم وقتي مشكل ايجاد مي شود و اتفاقي ميافتد همه چيز را روي سر خودشان و خانواده شان خراب نميكنند بلكه پذيرفته اند مشكلات، جزيي از زندگي خانوادگي است. قبلازتشخيصدرمان؟!!مطبپزشك از ديداو بايد به مشكلنگاه كنيد،چشمپزشكنميتواندعينكخودشوبه شمابده!! ((مامانمنديگه ازفردا مدرسه نمي رم….)) ((ما اين همه زحمت مي كشيم،اينهجواب همهخوبيهايمن وبابات…))

 25. 29-در خانواده متعادل وقتي مشخص مي شود كه ريشه يك مشكل از بيرون به خانواده تحميل شده، به جاي استرس و نگراني ايجاد كردن،سعي مي شود باعث ايجاد اطمينان و آرامش و حمايت در خانه شوند.همچنان وقتي مشكلي ريشه در خانواده دارد،علت مشكل را به مدرسه،محيط بيرون و ديگران نسبت نمي دهند و سعي مي كنند علت را واقع بينانه بشناسند و آن را حل كنند. پايان http://psychologyinfo.blogfa.com

More Related