Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
V Ý ZNAM ZDRAVOTN Ý CH ASPEKTOV JOGOV Ý CH CVI Č EN Í V Š KOLSTVE PowerPoint Presentation
Download Presentation
V Ý ZNAM ZDRAVOTN Ý CH ASPEKTOV JOGOV Ý CH CVI Č EN Í V Š KOLSTVE

V Ý ZNAM ZDRAVOTN Ý CH ASPEKTOV JOGOV Ý CH CVI Č EN Í V Š KOLSTVE

129 Views Download Presentation
Download Presentation

V Ý ZNAM ZDRAVOTN Ý CH ASPEKTOV JOGOV Ý CH CVI Č EN Í V Š KOLSTVE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VÝZNAM ZDRAVOTNÝCH ASPEKTOV JOGOVÝCH CVIČENÍ V ŠKOLSTVE Cieľ: Môžu jogové cvičenia pomôcť učiteľovi pri jeho práci s deťmi? Spracovali: Mgr. Jana Dudinská, PaedDr. Dagmar Poliaková MUDr. Roman Bednár RNDr. Martin Knap

  2. Chorobnosť detí na pohybový aparát (Sivák 2001) • Predškolské deti 15% • 1.stupeň ZŠ ( 6-10r.) 27% • 2.stupeň ZŠ (11-15r.) 60%

  3. Najčastejšie psychické poruchy u detí a mládeže (R.A.S.T. 2000-2001) • 1. Neschopnosť sústrediť sa • 2. Hyperaktivita • 3. Agresivita • 4. Apatia • 5. Egoistické správanie • 6. Únava • 7. Tréma • 8. Iné

  4. Projekt R.A.S.T. 2000 – 2001 • R. – Rozvoj • A.– Asertivita • S. – Sebadôvera • T. – Tolerancia

  5. Plán vzdelávania pedagogických pracovníkov v jogových cvičeniach podľa Systému Joga v dennom živote 2000 – 2001 • A - Všeobecné teoretické základy jogových cvičení 6 hodín teórie - • B - Zdravotné aspekty jogových cvičení 8 hodín teórie - • C - Psychologické aspekty jogových cvičení 6 hodín teórie 10 hodín praxe • D - Pedagogicko -psychologické aspekty jogových cvičení 20 hodín teórie 30 hodín praxe • E - Rozbor jednotlivých dielov Systému Joga v dennom živote • 10 hodín teórie 40 hodín praxe • F - Výmena skúseností, diskusia, spätná väzba, individuálne konzultácie 10 hodín teórie 10 hodín praxe • Spolu 60 hodín teórie90 hodín praxe

  6. Niektoré citácie z dotazníkov • ako cvičím s deťmi jogu, mení sa atmosféra v triede, deti sú pokojnejšie • som rada, že je to založené na môžeš, ale nemusíš • uvedomila som si hranice a zodpovednosť za ľudí • som podstatne spokojnejšia, nevybuchujem tak často, ale paradoxne to vytáča môjho manžela • naučila som sa relaxovať • urobila som si poriadok v sebe • ako cvičím, moja senná nádcha sa zmiernila • mala som zlomenú nohu a cvičenie mi veľmi pomohlo • veľmi dobrá strava , vegetariánstvo vnímam ako pozitívny moment vo svojom živote • program bol naozaj na vysokej odbornej úrovni • rada by som ďalej pokračovala

  7. Prínos projektu R.A.S.T. pre učiteľa • Zlepšovanie psychických procesov žiaka a učiteľa • Skvalitnenie komunikácie s deťmi a dospelými • Vytváranie adekvátnej hodnotovej orientácie • Vytváranie neohrozeného prostredia a prostredia bez stresu pre prácu v škole a živote • Relaxácia • Komunikácia so sebou samým • Uvoľnenie napätia a emocionálnych kŕčov • Regenerácia psychických síl • Kompenzácia jednostranného zaťaženia • Preventívne a liečebne pôsobí na pohybový aparát, predovšetkým na ochorenia chrbtice, poruchy držania tela, svalovú nerovnováhu a udržuje pružnú chrbticu a kĺby • Preventívne a liečebne pôsobí na dýchacie ústrojenstvo, na choroby z prechladnutia, zápaly prínosových dutín a pri astme, koriguje nesprávne dýchacie stereotypy , zlepšuje funkciu hrudného koša a pľúc • Liečba alergických ochorení (alergická nádcha, astma) • Zlepšuje fyzickú a psychickú odolnosť • Inšpirácia k pozitívnemu spôsobu života