slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Добромир Добрев , Humanprise ООД PowerPoint Presentation
Download Presentation
Добромир Добрев , Humanprise ООД

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Добромир Добрев , Humanprise ООД - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Проект «Повишаване капацитета на структурите на гражданското общество в област Ловеч». Система на обществените поръчки в България. Семинар "Нормативна уредба и процедури , свързани с обществените поръчки" 2 1 . 1 0.2008 г. Добромир Добрев , Humanprise ООД. Съдържание.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Добромир Добрев , Humanprise ООД' - camila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Проект «Повишаване капацитета на структурите на

гражданското общество в област Ловеч»

Система на обществените поръчки в България

Семинар

"Нормативна уредба и процедури, свързани с обществените поръчки"

21.10.2008 г.

 • Добромир Добрев,
 • Humanprise ООД
slide2
Съдържание
 • Публични разходи - дефиниция
 • Заинтересовани страни
 • Факти за обществените поръчки
 • Структура на системата
 • Нормативна уредба
 • Процедури
 • Промени в ЗОП и обществените поръчки
 • Дискусия
slide3
Публични разходи
 • ефективно използване на бюджетни и обществени средства;
 • подобряване на бизнес-климата и макроикономическата стабилност;
 • спазване на принципите за публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция;
 • равнопоставеност и недопускане на дискриминация при възлагането на дейности и услуги в обществена полза.
slide4
Заинтересовани страни
 • Възложители
  • Икономически и социален мотив
  • Финансова дисциплина
  • Разумно управление на средствата
 • Изпълнители
  • заинтересовани от осигуряването на прозрачност в действията на възложителите
  • връщат публичните средства в стопанския оборот
  • създават условия за лоялна конкуренция
slide5
Заинтересовани страни - 2
 • Граждани
  • получават гаранции за ефективно управление на публичните средства
  • резултатите от обществените поръчки са в интерес на цялото общество

Оттук следва:

  • включване на гражданите и сдружения, на малкия и среден бизнес във възможно най-ранната фаза на формирането на държавната политика на обществените поръчки.
slide6
Обществените поръчки в цифри
 • Обществените поръчки представляват над 16% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз;
 • В Европа годишно се обявяват около 300 000 обществени поръчки на стойност около 2 трилиона евро;
 • През 2007 г. в България те са общо 10 610;
 • Сключени са 15 214 договора на стойност повече от 5 милиарда лева.
slide7
Тенденции в развитието
 • Над 20 % ръст на количеството обявени обществени поръчки след 1 януари 2007 г.
 • Увеличение на публичните разходи –
  • Увеличават се приходите на бюджета;
  • Ефективното изразходване на средствата от ЕС изисква пълна прозрачност при процедурите и спазване на ЗОП и разпоредбите на подзаконовите актове (НВМОП).
 • Увеличаване на броя процедури води до увеличаване на броя договори и на стойността им.
slide8
Субекти на системата
 • Агенция по обществени поръчки – осъществява държавната политика в областта на обществените поръчки;
 • Сметна палата – орган за контрол върху дейността на възложителите, разходващи бюджетни средства;
 • Агенция за държавна финансова инспекция – орган, който реализира административно-наказателната отговорност по Закона за обществените поръчки;
 • Комисията за защита на конкуренцията – орган за обжалване на процедурите за обществени поръчки като първа инстанция;
 • Върховният административен съд – съдебният орган, пред който се обжалват процедурите за обществени поръчки на втора инстанция.
slide9
Нормативна уредба
 • Закон за обществените поръчки /ЗОП/ е законова база за системата на обществените поръчки;
 • Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ урежда условията и реда за прилагане на ЗОП;
 • Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, която определя условията и реда за възлагане на малки обществени поръчки, чиито стойности са по-ниски от тези, фиксирани в ЗОП;
 • Наредба за възлагане на специални обществени поръчки /НВСОП/ касае обществените поръчки свързани със сигурността на страната, които са предмет на класифицирана информация.
slide10
Закон за обществените поръчки. Субекти
 • Възложители:
  • държавни институции
  • публичноправните организации
  • публичните предприятия
  • търговци или други лица
 • Кандидат или участник:
  • българско физическо или юридическо лице
  • чуждестранно физическо или юридическо лице
  • техни обединения
 • Обект на обществените поръчки:
  • строителство
  • услуги
  • доставки
  • други
slide11
Закон за обществените поръчки. Условия

Условията и редът за възлагане на обществени поръчки се прилагат задължително при следните прагове (без ДДС):

 • Строителство – над 1 800 000 лв. (5 000 000 лв. извън България);
 • Доставки – над 150 000 лв. (250 000 лв. извън България);
 • Услуги – над 90 000 лв. (250 000 лв. извън България);
 • Конкурс за проект – над 30 000 лв.
slide12
Закон за обществените поръчки. Видове процедури

Видове процедури:

 • Открита процедура;
 • Ограничена процедура;
 • Състезателен диалог;
 • Конкурс за проект;
 • Електронен търг

Процедури на договаряне:

 • Процедура на договаряне с обявление – провеждат се преговори за определяне клаузите на договора с един или повече участници, избрани от възложителя след предварителен подбор;
 • Процедура на договаряне без обявление – която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.
slide13
Закон за обществените поръчки. Видове процедури 2
 • Рамково споразумение

Сключва се за период не по-дълъг от 4 години между един или няколко възложители и един или повече изпълнители, като основна цел в него е да се определят условията на всеки договор между страните, вкл. цени и предвидени количества

 • Динамична система за доставка
  • Електронна система за осъществяване на обичайни доставки, чиито пазарни характеристики отговарят на изискванията на възложителя;
  • Системата действа за период не по-дълъг от 4 години и е отворена през срока си на действие за включване на всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор и е представил предварителна оферта, която отговаря на спецификациите.
slide14
Закон за обществените поръчки. Документи-образци
 • Решение за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка;
 • Обявление за обществената поръчка;
 • Пълно описание на обекта на поръчката, включително обособени позиции;
 • Технически спецификации;
 • Минимални изисквания, на които трябва да отговарят вариантите и специалните изисквания за тяхното представяне;
 • Инвестиционни проекти, когато се изискват при обществената поръчка за строителство;
 • Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
 • Образец на офертата, както и указание за подготовката й;
 • Проект на договор;
slide15
Закон за обществените поръчки. Други процедури
 • Комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка
  • Назначава се от възложителя, който определя състава и;
  • Състои се най-малко от 3 членове, един от които задължително е юрист;
  • В зависимост от вида на поръчката възложителят може да привлече и външни експерти, като консултанти на комисията.
 • Договор за изпълнение на обществена поръчка
  • Сключва се от възложителя с определения за изпълнител участник в процедурата;
  • Всеки договор се изпраща за информация в регистъра на обществените поръчки, не по късно от 7 дни след сключването му.
slide16
Закон за обществените поръчки. Други процедури 2
 • Обжалване
  • Обжалва се пред КЗК по законосъобразност;
  • Жалба се подава в 10-дневен срок от датата на уведомление за съответното решение или действие;
  • Жалба не се подава след сключване на Договор за изпълнение;
  • Жалбата не спира автоматично процедурата, освен ако КЗК не реши спиране.
 • Контрол
  • Изпълнява се от Сметната палата и от Агенцията за държавна финансова инспекция;
  • При констатирани нарушения се издават актове за административни нарушения, при данни за престъпление АДФИ изпраща резултатите в прокуратурата
 • Административно-наказателни разпоредби
  • Актове за нарушения по ЗОП се съставят от АДФИ до 6 месеца от деня на откриване на нарушението
  • Министъра на финансите издава наказателни постановления като те се изпълнява по реда на Закона за административните нарушения и наказания
slide17
Информиране и отчетност на обществените поръчки
 • Регистър на обществените поръчки
  • Електронна база данни
  • Достъпът до него е безплатен
  • Чрез страницата на АОП
 • Електронно издание на Държавен вестник
  • Осигурява още по-голяма прозрачност по отношение на публикуване на обяви за обществени поръчки, рамкови споразумения и др.
slide18
Промени в ЗОП

Основната цел е усъвършенстване на нормативната уредба по обществените поръчки в съответствие с европейските разпоредби в областта.

Постигане на по-висока публичност и прозрачност, улесняване на субектите в провеждането на процедурите за възлагане на договори и подобряване на условията за правилно, точно и еднакво прилагане на законодателството, свързано с обществените поръчки.

slide19
Промени в ЗОП - 2
 • Увеличаване на стойностните прагове
 • Повишаване на публичността и прозрачността, чрез:
  • Участие на представители на неправителствени организации или експерти от други администрации, различни от възложителя в процедурата;
  • Освен участниците в търга и възложителя при отваряне на офертите могат да присъстват и представители на медии и НПО;
  • Публично отваряне и на ценови оферти.
 • Засилване на предварителния контрол при възлагане:
  • Обхващане на целия процес – от откриване на процедурата до финализирането и;
  • Резултатите от провеждането на контрола ще бъдат публикувани на сайта на АОП
slide20
Промени в ЗОП - 3
 • Опростяване на правилата и улесняване на кандидатите и участниците
  • Отпадане на изискването за доказване на обстоятелства вписани в Търговския регистър;
  • Облекчаване на задължения за представяне на Декларации от колективни органи. Декларации само от представляващ и/или ръководител;
  • Цените на тръжната документация се свеждат до стойността за размножаването и.
 • По-строги административно-наказателни разпоредби
  • Предвидени са наказания за членовете на комисиите при недобросъвестност;
  • Много строги санкции за възложители сключили договор преди изтичане на законовия 10-дневен срок за обжалване.
 • Изменения, касаещи усвояването на средствата по програма ФАР
  • Участие на независим правен експерт
slide21
Роля на НПО
 • Добро познаване на системата на обществените поръчки;
 • Познание в областта на законодателството;
 • Осигуряване на капацитет за проследяване и контрол на процеса, като изразител на гражданския интерес;
 • Активно участие на НПО в подготовката на процедурите, тогава когато има сериозен публичен интерес към определен търг;
 • Засилване на гражданския контрол по ефективното използване на публичните средства и оттам подобряване на ефекта от изпълнението на обществените поръчки в полза на гражданите.
slide22
Информация
 • За повече информация и въпроси:
  • Добромир Добрев:dobri@humanprise.com, skype: dodo.gate, 0886/192 992
 • W W W:
  • Агенция по обществени поръчки: www.aop.bg
  • Дирекция "Мониторинг, анализ и методология на обществените поръчки

тел.: 02/940 78 32

Mетодически указания по прилагането на Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

  • Дирекция "Електронна база данни"

тел.: 02/940 70 67; 02/940 70 68

Указания за: попълването на образците на обявленията за обществени поръчки.

  • Регистър на обществените поръчки www.aop.bg/case.php
  • Сметна палата на Република България www.bulnao.government.bg
  • Агенция за държавна финансова инспекция www.adfi.minfin.bg
  • Kомисия за защита на конкуренцията www.cpc.bg
  • Върховен административен съд www.sac.government.bg
slide23
Въпроси и отговори

Благодаря ви!