n rodn syst my na odhalov n plagi t jitka brandejsov masarykova univerzita fakulta informatiky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rozvoj IT. Ctrl+C a Ctrl+V. Konkrétně: Dostupnost elektronických zdrojů. (Wikipedie aj.) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rozvoj IT. Ctrl+C a Ctrl+V. Konkrétně: Dostupnost elektronických zdrojů. (Wikipedie aj.)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
cameron-thomas

Rozvoj IT. Ctrl+C a Ctrl+V. Konkrétně: Dostupnost elektronických zdrojů. (Wikipedie aj.) - PowerPoint PPT Presentation

103 Views
Download Presentation
Rozvoj IT. Ctrl+C a Ctrl+V. Konkrétně: Dostupnost elektronických zdrojů. (Wikipedie aj.)
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Národní systémy na odhalování plagiátůJitka Brandejsová, Masarykova univerzita, Fakulta informatiky Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

 2. http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ • Rozvoj IT. • Ctrl+C a Ctrl+V. Konkrétně: • Dostupnost elektronických zdrojů. (Wikipedie aj.) • Nezpřístupňování závěrečných prací. • Neznalost citačních pravidel. • Existence studentských serverů (seminarky.cz, …). Příčiny plagiátorství Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

 3. http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Historie • 2004 – archiv závěrečných prací na MU (IS MU); • 2006 – zveřejňování závěrečných prací MU všem (na základě novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách…); • srpen 2006 – nasazení služby pro hledání podobných souborů na MU (v IS MU); • 2008 – projekt Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů (Theses.cz); • květen 2008 - spuštění systému Theses.cz; • 2009 – projekt Odhalování plagiátů v seminárních pracích (Odevzdej.cz); • červen 2009 – spuštění systému Odevzdej.cz; • 2010 – projekt Rozvoj infrastruktur pro využívání hledání podobností mezi studentskými pracemi a zdroji na Internetu (Odevzdej.cz). Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

 4. http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Systémy pro odhalování plagiátů: Informační systém Masarykovy univerzity: • Archiv závěrečných prací. • Studijní materiály, Odevzdávárny (e-learningové aplikace). • Úložiště dokumentů. Pro vysoké školy, VOŠky – odhalování plagiátů: • v seminárních pracích – Odevzdej.cz; • v závěrečných pracích – Theses.cz; • v zaměstnaneckých dílech – Repozitar.cz (2011); Pro střední školy, VOŠky – odhalování plagiátů: • v seminárních prací – Odevzdej.cz; Veřejnost/kdokoli/instituce – odhalování plagiátů: • v seminárních prací – Odevzdej.cz. Masarykova univerzita = hlavní řešitel (doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.). Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

 5. http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Archiv závěrečných prací MU Obsahuje: • Metadata (anotace, klíčová slova, …). • Plný text práce. • Přílohy. • Posudky. • Kontrola naplněnosti archivu (Studijní oddělení). • Kontrola na plagiáty. Ocenění INFORUM 2007 Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

 6. http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Kontrola práce v archivu závěrečných prací MU Kontrolu může provést: • Student. • Vedoucí. • Oponent. • Referent - studijní oddělení. • Pověřená osoba. Funkce „Vejce vejci“ = Nalézt podobné dokumenty Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

 7. http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Nalezené podobnosti Zdroj. Podobnosti. Procento shody. Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

 8. Theses.cz - Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Zapojeno 26 škol 16 veřejných vysokých škol; 7 soukromých vysokých škol; 1 státní vysoká škola; 2 zahraniční vysoké školy. Služby systému • Vyhledávání plagiátů. • Vyhledávání v metadatech (záznamech o pracích) a plných textech prací. • Celonárodní úložiště závěrečných prací. • Volitelné zpřístupňování metadat, plných textů. • Kontrola souborů antivirovým programem. • Rozpoznávání textu (OCR). • Automatický převod prací do pdf (licence MS Office není zadarmo) a txt. • Krátké odezvy systému. • Zálohování. Ocenění INFORUM 2009 Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

 9. http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Zpřístupňování prací • Metadata: • světu; • všem autentizovaným uživatelům školy; • nikomu. • Plné texty prací: • světu; • všem autentizovaným uživatelům školy; • nikomu. Vyhledávání fulltextové • v plných textech prací: • lze povolit/zakázat. Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

 10. http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Postupy a role • Správce školy: • Přístup pro učitele. • Přístup pro studenty. • Uživatelská podpora. • Učitel: • Založení a nastavení Odevzdáváren (Odevzdej.cz). • Přístupy studentům (Odevzdej.cz). • Kontrola (plagiátů – v Theses.cz a Odevzdej.cz) a hodnocení (známkování/slovní – v Odevzdej.cz). • Student: • Vkládání práce do Odevzdávárny předmětu. (Odevzdej.cz). • Vkládání závěrečných prací. (Theses.cz). • Formáty: • (.pdf, .doc, .docx, .odt, .tex, .ppt, .xls, .csv, ... aj.). Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

 11. Odevzdej.cz - Vyhledávání plagiátů v seminárních pracích http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Zapojeno 17 škol 12 veřejných vysokých škol; 5 soukromých vysokých škol. Služby systému • E-learning – sběr prací do Odevzdáváren. • Zpětná vazba – hodnocení prací. • Vyhledávání plagiátů nejen v Odevzdej.cz. • Kontrola plagiátů pro veřejnost. • Ohled na přístupová práva. • Kontrola souborů antivirovým programem. • Rozpoznávání textu (OCR). • Automatický převod prací do pdf (licence MS Office není zadarmo). • Krátké odezvy systému. • Zálohování. Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

 12. http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Odevzdej.cz - jak lze systém využít školou • Práce se vkládají: • Hromadně (automatizovaně nebo poloautomatizovaně) – vkládá je instituce. • Individuálně – vkládají studenti učiteli do odevzdávárny/ren, které pro svoji výukovou cílovou skupinu (předmět, seminární skupinu, třídu) založil. Anebo je tam vloží ručně sám. • Učitel: • Možnost vkládání známých zdrojů (texty, webové stránky). • Vkládání naskenovaných textů. (OCR) Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

 13. http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Příklad: Kontrola a hodnocení Kliknout na Podobné. Hodnotit. Učitel příp. zavede svojí oskenovanou knihu, webové stránky, … Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

 14. Theses.cz a Odevzdej.cz – přínos http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Problematika plagiátů se řeší ve spolupráci se školami. Speciální know-how informatiků z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Detekce největšího objemu opsaných pasáží. Google nepomůže. Vyhledávání vůči Internetu. Vyhledává se napříč v Odevzdej.cz, Theses.cz, dalších zdrojích, z Wikipedie, … Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

 15. Plány http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Rozšiřovat funkce systému o další služby. Propojit s lokálními úložišti vysokých škol. Vyhledávat podezřelé soubory v Internetu: Mýtus: Žádný systém nemůže srovnávat texty s Internetem, aniž by k sobě stahoval texty z Internetu. Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

 16. http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Otázky k plagiátorství • Nebylo řádně citováno. Míra podobnosti je 20 %, 40 %, … • Jde o plagiát? • Řádně citováno bylo. Míra podobnosti dokumentů je velká. • Kompilát? • „Datum u dokumentu“ versus datum vzniku. • Který je plagiát? • Dokument je podezřelý (velká míra podobnosti, chybí citace). • Jaký postup? Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

 17. http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Závěr – praxe na MU • Vedoucí práce odpovídá dle Opatření rektora č. 3/2009 za: • kontrolu rozsahu částí práce, které nebudou zveřejněny, a kontrolu nastavení termínu, ke kterému bude zveřejněna celá práce; • ověření čitelnosti exempláře uloženého v archivu závěrečných prací v IS MU; • provedení kontroly práce uložené v archivu závěrečných prací aplikací IS MU pro odhalování plagiátů. • V případě, že student odevzdává tištěnou i elektronickou verzi práce, je pro oponování práce dle platných ustanovení SaZŘ rozhodující elektronická verze práce. Shodnost elektronické a písemné verze stvrzuje student svým prohlášením v příslušné aplikaci IS MU. Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

 18. Další zdroje http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/ Kontakt Ing. Jitka Brandejsová brandejsova@fi.muni.cz Prostor pro Vaše dotazy. Děkuji za pozornost. http://odevzdej.cz/ http://theses.cz/ http://is.muni.cz/info/, http://is.muni.cz/clanky/, http://is.muni.cz/do/1433/napsali_o_isu/. Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010