slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
U č e šć e javnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
U č e šć e javnosti

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

U č e šć e javnosti - PowerPoint PPT Presentation

cameron-graham
161 Views
Download Presentation

U č e šć e javnosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EIA OBUKA POMOĆNI PRIRUČNIK ZA JUGOISTOČNU EVROPU Učešće javnosti

 2. Utvrđivanje prijedloga Ublažavanje posljedica i kontrola uticaja Izvještaj EIA *Do uključivanja javnosti uglavnom dolazi u ovoj fazi Do njega međutim može doći i u bilo kojoj drugoj fazi procesa EIA Implementacija i monitoring Potreba za EIA Provjera potreba Bez EIA Početno ispitivanje u odnosu na okoliš Utvrđivanje djelokruga Analiza uticaja *Učešće javnosti Ponovno podnošenje prijedloga Redefinisanje prijedloga Pregled Prijedlog nije odobren Donošenje odluke Prijedlog odobren Informacije dobijene u ovom procesu doprinose efikasnosti budućih procesa EIA

 3. uzeti u obzir stavove i primjedbe ključnih aktera. spriječiti da se previde bitni uticaji. smanjiti broj i intenzitet sukoba ranim otkrivanjem spornih pitanja. Ključni ciljevi učešća javnosti • poboljšati transparentnost i povećati stepen povjerenja javnosti u proces EIA. • pribaviti komentare lokalnih aktera na alternativne i mjere za ublažavanje.

 4. Nivoi učešća javnosti Alternativni mehanizam za rješavanje spornih situacija, koji se zasniva na zajedničkom utvrđivanju činjenica, konsenzusu i uzajamnom uvažavanju različitih interesa. Pregovaranje Interaktivni proces angažovanja javnosti u rješavanju problema, utvrđivanju oblasti slaganja i neslaganja, te pokušajima da se dođe do zajedničkih stavova. Učešće Konsultacije Dvosmjerna razmjena informacija u cilju utvrđivanja stavova zainteresovanih aktera u pogledu određenog prijedloga i efekta koji on ima. Informisanje Jednosmjerna komunikacija sa onima na koje se prijedlog odnosi.

 5. Ko su učesnici? • predlagači i korisnici projekta • vladine službe koje imaju nadležnost ili interes u vezi prijedloga • lica na koja se direktno ili indirektno odnosi dati prijedlog • lica koja su zainteresovana za prijedlog (npr. NVO-i, privatni sektor, akademici, itd.)

 6. Ovaj proces bi trebao biti: Principi učešća javnosti • pravičan – (proveden nepristrasno u odnosu na sve aktere) • takav da odgovori na sve zahtjeve i primjedbe aktera • vjerodostojan – (tako da ljudi u njega imaju povjerenja) • sveobuhvatan – (tako da obuhvati sve aktere) • otvoren i transparentan – (tako da svi preduzeti koraci i aktivnosti budu razumljivi) • relevantan – (usmjeren na rješavanje zaista bitnih pitanja)

 7. Ublažavanje posljedica i Kontrola uticaja Izvještaj EIA Pregled Donošenje odluke Implementacija i monitoring Učešće javnosti u glavnim fazama EIA Konsultacije sa subjektima na koje će se najvjerovatnije odnositi dati prijedlog. Provjera potreba Osigurati definisanje bitnih pitanja; prikupljanje informacija vezanih za projekat, razmatranje alternativa. Utvrđivanje djelokruga Izbjeći pristrasnost/nepreciznost prilikom analiziranja; utvrditi lokalne vrijednosti/želje; pružiti pomoć pri razmatranju mjera za ublažavanje posljedica; izabrati najbolju alternativu. Analiza uticaja Razmotriti i dati primjedbe na Izvještaj EIA Pratiti provedbu preporuka datih u Izvještaju EIA i uslova preciziranih u odluci.

 8. utvrđivanje ključnih pitanja za razmatranje. određivanje dijela javnosti na koju se projekat odnosi, kao i zainteresovane javnosti. odabir odgovarajućih tehnika (uzimajući u obzir budžet i vremenske rokove). Priprema programa za učešće javnosti • analiza primjedbi i komentara. • povratna informacija u cilju izgradnje povjerenja.

 9. obezbijediti pravu informaciju u pravom trenutku. ostaviti dovoljno vremena za uvid i odgovor. Principi za uspješnu primjenu tehnika zaučešće javnosti • obezbijediti odgovarajuće mogućnosti i sredstva za uključivanje aktera. • odabrati odgovarajuće mjesto, vrijeme i vrstu dešavanja koji odgovaraju akterima.

 10. još je prerano za uključivanje javnosti. to bi uzelo previše vremena i novca. to bi izazvalo negativne reakcije. Najčešći izgovori za izbjegavanje učešća javnosti • javna rasprava će biti jednostrana. • doći će do prevelikih očekivanja. • ljudi neće moći razumjeti situaciju.

 11. Odredbe iz Arhuske konvencije su u potpunosti ugrađene u Direktivu EC o EIA (nakon izmjena i dopuna izvršenih na osnovu Direktive 2003/35/EC) Učešće javnosti u EIA:ključne odredbe Arhuske konvencije

 12. “Javnost” (čl 2.4) znači: jedno ili više fizičkih ili pravnih lica; i, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom ili praksom, njihova udruženja, organizacije ili grupe. “Zainteresovana javnost” (čl. 2.5) znači: javnost na koju se odnose ili će se vjerovatno odnositi odluke vezane za okoliš; javnost koja ima interes u procesu donošenja odluka vezanih za okoliš; i nevladine organizacije koje se bave promocijom zaštite okoliša i koje ispunjavaju sve uslove propisane nacionalnim zakonodavstvom, koje se smatraju zainteresovanim stranama. Arhuskakonvencija:definisanje pojmova javnost i zainteresovana javnost

 13. pravovremeno i efikasno obavještavanje, uz navedene elemente datog dokumenta (čl. 6.2.) realni vremenski rokovi za efikasno učešće (čl. 6.3.) učešće javnosti od samog početka, dok su još sve opcije otvorene i dok još može doći do efikasnog učešća (čl. 6.4.) slobodan pristup informacijama čim postanu dostupne (čl. 6.6.) postupci za učešće javnosti kojima se javnosti omogućuje da svoje komentare dostavi u pismenoj formi, ili u toku javne rasprave ili saslušanja (čl. 6.8.) Arhuska konvencija:ključni uslovi za učešće javnosti