forskrift om habilitering og rehabilitering individuell plan og koordinator pr 16 12 11 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator pr. 16.12.11 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator pr. 16.12.11

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator pr. 16.12.11 - PowerPoint PPT Presentation

camden
148 Views
Download Presentation

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator pr. 16.12.11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator pr. 16.12.11 Koordinatorforum 05.06.12 - Verdal Nancy Haugan

  2. Hjemlet i: • Helse og omsorgstjenesteloven • Spesialisthelsetjenesteloven • Psykisk helsevernloven

  3. Endringer og presiseringer i den nye forskriften: • Koordinator – NYTT, både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. • Hovedansvar for utarbeidelse av Individuell plan legges til kommunen • Både kommuner og helseforetak skal ha koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE) • Presisering av KE sitt systemansvar for arbeid med individuell plan – både KE i helseforetak (HF) og kommune • KE både i HF og kommuner har systemansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator

  4. Individuell plan – nytt/presisering • Koordinerende enhet har det overordnete ansvaret for IP, gjelder både KE i HF og kommune • § 18 Ansvar for å utarbeide individuell plan • Kommunen har hovedansvar for utarbeidelse av IP: • ”Kommunens helse-og omsorgstjeneste og helseforetaket har plikt til å sørge for at individuell plan etter § 1 utarbeides for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, jfr …. • Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har det overordnede ansvaret for individuell plan, jfr …» • forts.

  5. § 18 forts. • «Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter helse-og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres. • Helseforetaket skal så snart som mulig varsle kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering når den ser at det er behov for individuell plan som omfatter tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og kommunen, og skal i slike tilfeller medvirke i kommunenes arbeid med individuell plan. …. «

  6. Koordinator i spesialisthelsetjenesten • § 22 Koordinator i spesialisthelsetjenesten: • ”For pasienter med behov for kompleks eller langvarige koordinerte tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, skal det oppnevnes koordinator,… Dette gjelder uavhengig av om pasienten ønsker individuell plan • Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med institusjonsopphold og overfor andre tjenesteytere, og sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan.” • Erstatter tidligere ordning med pasientansvarlig lege. • «…Koordinatoren bør være lege, men annet helsepersonell kan være koordinator når det anses hensiktsmessig og forsvarlig”

  7. Koordinator i kommunen • §20 – Koordinator i kommunen: • «For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse-og omsorgstjenesteloven, skal kommunen tilby koordinator, jfr. helse-og omsorgstjenesteloven §7-2. Dette gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan. • Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan»

  8. Hvem er KE i HNT pr idag? • Lederne ved: • Habiliteringstjenesten for voksne – Sven Hultman (leder) • Habiliteringstjenesten for barn – Anita Hoff • Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering – Stine Vevelstad • NAV Hjelpemiddelsentral NT – Anna Hjulstad • Møller-Trøndelag Kompetansesenter – Tove Guttelvik • Sekretær – Nancy Haugan, rehabiliteringsklinikken • + kontaktpersoner ved med. og kir.avd – SN og SL: • Aud Marit Vongraven, Hilde Fossland, Siri-Gunn Sagvik og • Arnhild Jacobsen.

  9. Kontaktpunkt mellom KE i HNT og kommunene • Habiliterings –og rehabiliteringskoordinatorer • Koordinatorforum • ReHabiliteringskonferanser • Nettside http://www.hnt.no/ke • ReHabiliteringsledernettverket • Hvordan vil vi ha det i fremtiden???

  10. Takk for oppmerksomheten 